Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative suspension test for the evaluation of bactericidal activity of chemical disinfectants and antiseptics used in the veterinary area - Test method and requirements (phase 2, step 1)

This European Standard specifies a test method and the minimum requirements for bactericidal activity of chemical disinfectant and antiseptic products that form a homogeneous, physically stable preparation when diluted with hard water or - in the case of ready-to-use products - with water. Products can only be tested at a concentration of 80 % or less, as some dilution is always produced by adding the test organisms and interfering substance. This European Standard applies to products that are used in the veterinary area - e.g. in the breeding, husbandry, transport and disposal of all animals except when in the food chain following death and entry to the processing industry. EN 14885 specifies in detail the relationship of the various tests to one another and to "use recommendations".

Chemische Desinfektionsmittel und Antiseptika - Quantitativer Suspensionsversuch zur Bestimmung der bakteriziden Wirkung chemischer Desinfektionsmittel und Antiseptika für den Veterinärbereich - Prüfverfahren und Anforderungen (Phase 2, Stufe 1)

Antiseptiques et désinfectants chimiques - Essai quantitatif de suspension pour l'évaluation de l'activité bactéricide des antiseptiques et des désinfectants chimiques utilisés dans le domaine vétérinaire - Méthode d'essai et prescriptions (phase 2, étape 1)

Kemična razkužila in antiseptiki - Kvantitativni suspenzijski preskus za vrednotenje baktericidnega delovanja kemičnih razkužil in antiseptikov v veterini - Preskusna metoda in zahteve (faza 2, stopnja 1) - Popravek AC

Ta evropski standard določa preskusno metodo in minimalne zahteve za baktericidno delovanje kemičnih razkužil in antiseptičnih proizvodov, ki tvorijo homogen, fizično stabilen preparat, kadar so razredčeni S trdo vodo ali - v primeru proizvodov, pripravljenih za uporabo - z vodo. Proizvodi se lahko preskušajo le pri koncentraciji, ki znaša 80 % ali manj, saj je določeno redčenje vedno prisotno pri dodajanju testnega organizma v motečo snov. Ta evropski standard velja za proizvode, ki se uporabljajo v veterini - npr. pri vzreji, reji, prevozu in odstranjevanje vseh živali, razen kadar so po smrti in vstopu v predelovalno industrijo v prehranski verigi. EN 14885 podrobno določa razmerje različnih preskusov drugega z drugim in za »priporočila za uporabo«.

General Information

Status
Withdrawn
Publication Date
14-Sep-2010
Withdrawal Date
08-Oct-2019
Current Stage
9900 - Withdrawal (Adopted Project)
Start Date
09-Oct-2019
Due Date
01-Nov-2019
Completion Date
09-Oct-2019

RELATIONS

Buy Standard

Corrigendum
SIST EN 1656:2010/AC:2010
English language
2 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview

e-Library read for
1 day

Standards Content (sample)

2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.Chemische Desinfektionsmittel und Antiseptika - Quantitativer Suspensionsversuch zur Bestimmung der bakteriziden Wirkung chemischer Desinfektionsmittel und Antiseptika für den Veterinärbereich - Prüfverfahren und Anforderungen (Phase 2, Stufe 1)Antiseptiques et désinfectants chimiques - Essai quantitatif de suspension pour l'évaluation de l'activité bactéricide des antiseptiques et des désinfectants chimiques utilisés dans le domaine vétérinaire - Méthode d'essai et prescriptions (phase 2, étape 1)Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative suspension test for the evaluation of bactericidal activity of chemical disinfectants and antiseptics used in the veterinary area - Test method and requirements (phase 2, step 1)11.220VeterinarstvoVeterinary medicine11.080.20Dezinfektanti in antiseptikiDisinfectants and antisepticsICS:Ta slovenski standard je istoveten z:EN 1656:2009/AC:2010SIST EN 1656:2010/AC:2010en,fr,de01-november-2010SIST EN 1656:2010/AC:2010SLOVENSKI

STANDARD
SIST EN 1656:2010/AC:2010
EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM
EN 1656:2009/AC
August 2010
Août 2010
August 2010 ICS 71.100.35 English version Version Française Deutsche Fassung

Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative suspension test for the evaluation of bactericidal activity of chemical disinfectants and antiseptics used in the veterinary area - Test method and requirements (phase 2, step 1)

Antiseptiques et désinfectants chimiques - Essai quantitatif de suspension pour l'évaluation de l'activité bactéricide des antiseptiques et d

...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.