Chimneys - General requirements

This European Standard specifies general requirements and the basic performance criteria and specifies limit values where appropriate for chimneys (including connecting flue pipes and their fittings) used to convey the products of combustion from heating appliances to the outside atmosphere. It is intended to be used as a reference for product standards for chimneys, flues and specific products (elements, kits and terminals) used in the construction of chimneys. It also identifies minimum requirements for marking and evaluation of conformity.
It does not apply to structurally independent chimneys.
NOTE   This European Standard can be used as a basis for the specifications of products covered by a European Technical Approval.

Abgasanlagen - Allgemeine Anforderungen

Conduits de fumée - Exigences générales

La présente Norme européenne fixe les exigences générales ainsi que les critères fondamentaux de performance, avec, selon le cas, des valeurs limites, applicables aux conduits de fumée (y compris les conduits de raccordement et les éléments annexes) utilisés pour évacuer vers l'extérieur les produits de combustion des appareils générateurs de chaleur. La présente norme a pour objectif de servir de norme de référence pour les normes de produits relatives aux conduits de fumée, canaux et produits spécifiques (éléments, kits et terminaux) intervenant dans la construction des conduits de fumée. Elle fixe également les exigences minimales relatives au marquage, et à l'évaluation de la conformité.
La présente Norme européenne ne s'applique pas aux conduits de fumée autoporteurs.
NOTE   La présente Norme européenne peut servir de référence pour les spécifications de produits couverts par un Agrément technique européen.

Dimovodne naprave - Splošne zahteve

Ta evropski standard določa splošne zahteve in osnovne tehnične lastnosti ter mejne vrednosti za
dimovodne naprave (vključno s povezovalnimi dimovodi in fazonskimi elementi), ki so namenjene
odvajanju produktov zgorevanja iz kurilnih naprav v zunanjo atmosfero. Na standard naj bi se sklicevali
produktni standardi s področja dimovodnih naprav, dimovodov in specifičnih proizvodov (sestavnih
delov, kompletov in zaključnih elementov), ki se uporabljajo pri gradnji dimovodnih naprav. Prav tako
standard določa minimalne zahteve za označevanje proizvodov in vrednotenje skladnosti.
Standard se ne uporablja za samostoječe dimovodne naprave.
OPOMBA: Ta evropski standard se lahko uporabi kot podlaga za specifikacije proizvodov, zajetih z evropskimi tehničnimi
soglasji.

General Information

Status
Withdrawn
Publication Date
04-Mar-2003
Withdrawal Date
16-Apr-2019
Current Stage
9960 - Withdrawal effective - Withdrawal
Completion Date
17-Apr-2019

Relations

Effective Date
22-Dec-2008
Effective Date
24-Apr-2019

Buy Standard

Standard
EN 1443:2003
English language
20 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day
Standard – translation
EN 1443:2003
Slovenian language
23 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.Dimovodne naprave - Splošne zahteveAbgasanlagen - Allgemeine AnforderungenConduits de fumée - Exigences généralesChimneys - General requirements91.060.40Dimniki, jaški, kanaliChimneys, shafts, ductsICS:Ta slovenski standard je istoveten z:EN 1443:2003SIST EN 1443:2003sl,en,fr,de01-september-2003SIST EN 1443:2003SLOVENSKI
STANDARDSIST EN 1443:19991DGRPHãþDSIST EN 1443:2003EUROPEAN STANDARDNORME EUROPÉENNEEUROPÄISCHE NORMEN 1443March 2003ICS 91.060.40Supersedes EN 1443:2003English versionChimneys - General requirementsConduits de fumée - Exigences généralesAbgasanlagen - Allgemeine AnforderungenThis European Standard was approved by CEN on 28 November 2002.CEN members are bound to comply with the CEN/CENELEC Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this EuropeanStandard the status of a national standard without any alteration. Up-to-date lists and bibliographical references concerning such nationalstandards may be obtained on application to the Management Centre or to any CEN member.This European Standard exists in three official versions (English, French, German). A version in any other language made by translationunder the responsibility of a CEN member into its own language and notified to the Management Centre has the same status as the officialversions.CEN members are the national standards bodies of Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Greece,Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Portugal, Slovak Republic, Spain, Sweden, Switzerland andUnited Kingdom.EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATIONCOMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATIONEUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNGManagement Centre: rue de Stassart, 36
B-1050 Brussels© 2003 CENAll rights of exploitation in any form and by any means reservedworldwide for CEN national Members.Ref. No. EN 1443:2003 ESIST EN 1443:2003EN 1443:2003 (E)2ContentspageForeword.4Introduction.51Scope.52Normative References.63Terms and definitions.64Classification and designation and other essential information.94.1General.94.2Temperature classes.104.3Pressure classes.104.4Condensate resistance classes.114.5Corrosion resistance classes.114.6Sootfire resistance classes.114.7Distance to combustible material.114.8Thermal resistance.114.9Freeze-thaw resistance.124.10Resistance to fire.124.10.1Internal to external.124.10.2External to external.124.11Designation.124.12Essential additional
...

SLOVENSKI SIST EN 1443
STANDARD
september 2003
Dimovodne naprave – Splošne zahteve

Chimneys – General requirements

Conduits de fumée – Exigences générales

Abgasanlagen – Allgemeine Anforderungen


Referenčna oznaka
ICS 91.060.40 SIST EN 1443:2003 (sl)


Nadaljevanje na straneh II in III ter od 1 do 21© 2015-12: Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------

SIST EN 1443 : 2003
NACIONALNI UVOD

Standard SIST EN 1443 (sl), Dimovodne naprave – Splošne zahteve, 2003, ima status slovenskega
standarda in je istoveten evropskemu standardu EN 1443 (en, de, fr), Chimneys – General
requirements, 2003.

Ta standard nadomešča SIST EN 1443:1999.

NACIONALNI PREDGOVOR

Evropski standard EN 1443:2003 je pripravil tehnični odbor Evropskega komiteja za standardizacijo
CEN/TC 166 Dimovodne naprave. Slovenski standard SIST EN 1443:2003 je prevod evropskega
standarda EN 1443:2003. V primeru spora glede besedila slovenskega prevoda v tem standardu je
odločilen izvirni evropski standard v enem od treh uradnih jezikov CEN. Slovensko izdajo standarda je
pripravil tehnični odbor SIST/TC POZ Požarna varnost.

Odločitev za privzem tega standarda je dne 30. junija 2003 sprejel Strokovni svet Slovenskega inštituta
za standardizacijo za splošno področje.

Standard SIST EN 1443:2003 vsebuje izhodiščno izrazje vseh standardov EN tehničnega odbora
CEN/TC 166, ki obravnava standardizacijo na področju dimovodnih naprav. Z uveljavitvijo Uredbe EU
305/2011 o gradbenih proizvodih so posamezni standardi EN s področja dela tega evropskega
tehničnega odbora kot harmonizirani standardi vključeni v evropsko zakonodajo.

Za boljše razumevanje izrazov in definicij v prevodu tega evropskega standarda ter zaradi razvoja
tehnike in zahtev Uredbe EU 305/2011 o gradbenih proizvodih so v nadaljevanju objavljena pojasnila k
nekaterim definicijam iz tega standarda:
– dimovodna naprava: konstrukcija, sestavljena iz ene ali več sten, ki vsebuje enega ali več
dimovodov in je namenjena odvajanju produktov zgorevanja v zunanjo atmosfero;
– oprema dimovodne naprave: dodaten, v dimovodno napravo ali povezovalni dimovod vgrajen
sestavni del v stiku z dimnimi plini, ki opravlja točno določeno funkcijo;
– dimovodna naprava, odporna proti požaru saj (G): dimovodna naprava, ki je odporna proti
požaru saj in je tudi po njem primerna za nadaljnje obratovanje.

Prevod standarda SIST EN 1443:2003 je namenjen zlasti, a ne samo, izvajalcem storitev javne
dimnikarske službe, inštalaterjem kurilnih in dimovodnih naprav, pečarjem, graditeljem dimovodnih
naprav, proizvajalcem dimovodnih naprav, trgovcem, preskusnim laboratorijem, gasilcem, strokovnim
združenjem, izobraževalnim organizacijam in pristojnim državnim organom.

ZVEZA Z NACIONALNIMI STANDARDI

S privzemom tega evropskega standarda veljajo za omejeni namen referenčnih standardov vsi
standardi, navedeni v izvirniku, razen tistih, ki so že sprejeti v nacionalno standardizacijo:

SIST EN 563 Varnost strojev – Temperature dotakljivih površin – Ergonomski podatki za določanje
mejnih temperaturnih vrednosti vročih površin
SIST EN 13216-1 Dimovodne naprave – Preskusne metode za sistemske dimovodne naprave – 1. del:
Splošne preskusne metode
SIST EN 14297 Dimovodne naprave – Metoda preskušanja odpornosti dimniških proizvodov proti
zmrzovanju in tajanju

OSNOVA ZA IZDAJO STANDARDA

– privzem standarda EN 1443:2003


II

---------------------- Page: 2 ----------------------

SIST EN 1443 : 2003
PREDHODNA IZDAJA

– SIST EN 1443:1999

OPOMBE

– Povsod, kjer se v besedilu standarda uporablja izraz "evropski standard", v SIST EN 1443:2003
to pomeni "slovenski standard".
– Uvod in nacionalni predgovor nista sestavni del standarda.
– Ta nacionalni dokument je istoveten EN 1443:2003 in je objavljen z dovoljenjem


CEN
Upravni center
Rue de Stassart, 36
B-1050 Bruselj


This national document is identical with EN 643:2014 and is published with the permission of

CEN
Management Centre
Rue de Stassart 36
B-1050 Brussels


III

---------------------- Page: 3 ----------------------

SIST EN 1443 : 2003


(prazna stran)

IV

---------------------- Page: 4 ----------------------

EVROPSKI STANDARD EN 1443
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM marec 2003

ICS 91.060.40 Nadomešča EN 1443:1999
Slovenska izdaja
Dimovodne naprave – Splošne zahteve

Chimneys – General requirements Conduits de fumée – Exigences Abgasanlagen – Allgemeine
générales Anforderungen
Ta evropski standard je CEN sprejel 28. novembra 2002.
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.