Terrestrial Trunked Radio (TETRA) - Voice plus Data (V+D) - Part 3: Interworking at the Inter-System Interface (ISI) - Sub-part 2: Additional Network Feature Individual Call (ANF-ISIIC)

The present document defines the Terrestrial Trunked Radio (TETRA) system supporting Voice plus Data (V+D). It specifies:
- general design aspects (e.g. reference points, numbering and addressing, or protocol architecture);
- the system bearer and mobility management services, and the corresponding air interface protocols;
- the interworking between TETRA networks;
- the interworking of TETRA networks with other networks, via gateways;
- the peripheral equipment interface on the mobile station;
- the Line Station (LS) interface with TETRA networks;
- the security protocols and mechanisms applicable to TETRA networks and to TETRA terminal equipment;
- the supplementary services applicable to the basic TETRA tele- or bearer services.
The TETRA V+D interworking - basic operation part defines the interworking between TETRA networks over the corresponding interface: the Inter-System Interface (ISI). It comprises the following subparts:
- ISI general design;
- Additional Network Feature - ISI Individual Call (ANF-ISIIC);
- Additional Network Feature - ISI Group Call (ANF-ISIGC);
- Additional Network Feature - ISI Short Data service (ANF-ISISDS);
- Additional Network Feature - ISI Mobility Management (ANF-ISIMM);
- 8 kbit/s encoding of user information at the ISI.
The present document is the ANF-ISIIC sub-part.
ANF-ISIIC enables calls to be set-up by a user registered in one TETRA network to another user registered in another TETRA network, operating at the ISI of both SwMIs. It also supports call restoration when a user has migrated to another TETRA network during an established call. Additionally, ANF-ISIIC allows TETRA signalling information to be passed from a TETRA SwMI to another TETRA SwMI supporting the TETRA individual call procedures as defined in clauses 11 and 14 of EN 300 392-2 [1]. Like all other Additional Network Feature (ANF) specifications, those of ANF-ISIIC are produced in three stages, according to the method described in ITU-T Recommendation I.130 [i.5]. The present document contains the stage 1 and 2 descriptions of ANF-ISIIC, and its partial stage 3 description. The stage 1 description specifies the ANF as seen by its users, which are essentially the individual call control entities in both TETRA networks. The stage 2 description identifies the functional entities involved in the ANF and the information flows between them. And the partial stage 3 description of ANF-ISIIC specifies its protocol. NOTE: According to ITU-T Recommendation I.130 [i.5], the stage 3 description of a bearer or tele-service addresses the network implementation aspects. Consequently, it comprises two steps: the specifications of all protocols at the various reference points involved in any of the service procedures (notably the service operation) are the first step of the stage 3 description, and the specifications of the functions of the corresponding network entities are its second step. The latter have not been provided since they can be derived from the specification of the functional entity
actions in the stage 2 description. The present document applies to TETRA networks which support inter-TETRA individual calls. More specifically, it applies to their Circuit Mode Control Entities (CMCE), as defined in clause 14.2 of EN 300 392-2 [1], and to their ANF-ISIIC entities defined in the stage 2 description.

Prizemni snopovni radio (TETRA) - Govor in podatki (V+D) - 3. del: Medsebojno delovanje na medsistemskem vmesniku (ISI) - 2. poddel: Dodatna omrežna funkcija: posamezni klic (ANF-ISIIC)

Pričujoči dokument določa prizemni snopovni radijski (TETRA) sistem, ki podpira govor in podatke (V+D). Določa:
- splošne vidike pri načrtovanju (npr. referenčne točke, številčenje in naslavljanje ali arhitekturo protokola);
- sistemski nosilec in storitev nadzora mobilnosti ter ustrezne protokole radijskih vmesnikov;
- medsebojno delovanje med TETRA omrežji;
- medsebojno delovanje TETRA omrežij z drugimi omrežji, skozi prehodnike;
- povezavo periferne opreme z mobilnimi postajami;
- povezavo linijske postaje (LS) z TETRA omrežji;
- varnostne protokole in mehanizme, ki veljajo za TETRA omrežja in za TETRA opremo za terminale;
- dodatne storitve, ki veljajo za osnovne TETRA tele- ali nosilne storitve.
TETRA V+D medsebojno sodelovanje - del osnovnega delovanja določa medsebojno delovanje med TETRA omrežji preko odgovarjajočega vmesnika: povezavo medsistemskega vmesnika (ISI). Vključuje naslednje poddele:
- ISI splošni načrt;
- dodatne mrežne značilnosti – ISI posamezni klic (ANF-ISIIC);
- dodatne mrežne značilnosti – ISI skupinski klic (ANF-ISIGC);
- dodatne mrežne značilnosti - ISI kratke podatkovne storitve (ANF-ISISDS);
- dodatne mrežne značilnosti – ISI upravljanje mobilnosti (ANF-ISIMM);
- 8 kbit/s kodiranje uporabniških informacij pri ISI.
Pričujoč dokument je poddel ANF-ISIIC.
ANF-ISIIC omogoča vzpostavitev klicev s strani uporabnika, registriranega v enem TETRA omrežju, do drugega uporabnika, registriranega v drugem TERTA omrežju, ki deluje na ISI na obeh SwMI.  Prav tako podpira obnovitev klica, kadar se je uporabnik prestavil v drugo TETRA omrežje med vzpostavljenim klicem. Poleg tega, ANF-ISIIC dopušča prenos TETRA signalne informacije iz enega TETRA SwMI do drugega TETRA SwMI in s tem podpira posamezne TETRA klicne procedure, kot določeno v členu 11 in 14 EN 300 392-2 [1]. Kot vse ostale specifikacije dodatnih omrežnih značilnosti, so tiste od ANF-ISIIC izdelane v treh stopnjah, v skladu z metodo, opisano v priporočilu ITU-T I.130 [i.5].  Pričujoči dokument vsebuje opise stopnje 1 in 2 ANF-ISIIC, in njegov delni opis stopnje 3.  Opis stopnje 1 specificira ANF kot videno z strani njegovih uporabnikov, ki so predvsem entitete kontrole posameznega klica v obeh TETRA omrežjih.  Opis stopnje 2 identificira funkcionalne entitete vpletene v ANF in informacijske tokove med njimi. Delni opis stopnje 3 ANF-ISIIC pa določa njegov protokol. OPOMBA: V skladu z ITU-T priporočilom I.130 [i.5], opis stopnje 3 nosilca ali telestoritve obravnava vidike mrežne izvedbe. Posledično je sestavljen iz dveh korakov:  Specifikacije vseh protokolov na različnih referenčnih točkah, ki so vpletene v katere koli storitvene postopke (predvsem storitve delovanja), so prvi korak opisa stopnje 3, in specifikacije funkcij odgovarjajočih mrežnih entitet so drugi korak. Drugi korak ni bil zagotovljen, ker je lahko izpeljan iz specifikacije delujočih akcij entitet v opisu stopnje 2. Pričujoči dokument velja za TETRA omrežja, ki podpirajo medsebojne TETRA posamezne klice. Bolj določno, velja za njihove kontrolne entitete s krožnim načinom (CMCE), kot opredeljeno v členu 14.2 EN 300 392-2 [1], in njihove ANF-ISIIC entitet, opredeljenih v opisu stopnje 2.

General Information

Status
Published
Publication Date
08-Sep-2010
Technical Committee
Current Stage
6060 - National Implementation/Publication (Adopted Project)
Start Date
11-Aug-2010
Due Date
16-Oct-2010
Completion Date
09-Sep-2010

Buy Standard

Standard
EN 300 392-3-2 V1.4.1:2010
English language
139 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day
Standard
ETSI EN 300 392-3-2 V1.4.0 (2010-04) - Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data (V+D); Part 3: Interworking at the Inter-System Interface (ISI); Sub-part 2: Additional Network Feature Individual Call (ANF-ISIIC)
English language
139 pages
sale 15% off
Preview
sale 15% off
Preview

Standards Content (Sample)

2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.Prizemni snopovni radio (TETRA) - Govor in podatki (V+D) - 3. del: Medsebojno delovanje na medsistemskem vmesniku (ISI) - 2. poddel: Dodatna omrežna funkcija: posamezni klic (ANF-ISIIC)Terrestrial Trunked Radio (TETRA) - Voice plus Data (V+D) - Part 3: Interworking at the Inter-System Interface (ISI) - Sub-part 2: Additional Network Feature Individual Call (ANF-ISIIC)33.070.10Prizemni snopovni radio (TETRA)Terrestrial Trunked Radio (TETRA)ICS:Ta slovenski standard je istoveten z:EN 300 392-3-2 Version 1.4.1SIST EN 300 392-3-2 V1.4.1:2010en01-oktober-2010SIST EN 300 392-3-2 V1.4.1:2010SLOVENSKI
STANDARDSIST EN 300 392-3-2 V1.4.1:2010ETSI EN 300 392-3-2 V1.4.1 (2010-08)European Standard (Telecommunications series) Terrestrial Trunked Radio (TETRA);Voice plus Data (V+D);Part 3: Interworking at the Inter-System Interface (ISI);Sub-part 2: Additional Network FeatureIndividual Call (ANF-ISIIC) SIST EN 300 392-3-2 V1.4.1:2010ETSI ETSI EN 300 392-3-2 V1.4.1 (2010-08)2
Reference REN/TETRA-03193 Keywords air interface, TETRA, V+D ETSI 650 Route des Lucioles F-06921 Sophia Antipolis Cedex - FRANCE
Tel.: +33 4 92 94 42 00
Fax: +33 4 93 65 47 16
Siret N° 348 623 562 00017 - NAF 742 C Association à but non lucratif enregistrée à la Sous-Préfecture de Grasse (06) N° 7803/88
Important notice Individual copies of the present document can be downloaded from: http://www.etsi.org The present document may be made available in more than one electronic version or in print. In any case of existing or perceived difference in contents between such versions, the reference version is the Portable Document Format (PDF). In case of dispute, the reference shall be the printing on ETSI printers of the PDF version kept on a specific network drive within ETSI Secretariat. Users of the present document should be aware that the document may be subject to revision or change of status. Information on the current status of this and other ETSI documents is available at http://portal.etsi.org/tb/status/status.asp If you find errors in the present document, please send your comment to one of the following services: http://portal.etsi.org/chaircor/ETSI_support.asp Copyright Notification No part may be reproduced except as authorized by written permission. The copyright and the foregoing restriction extend to reproduction in all media.
© European Telecommunications Standards Institute 2010. All rights reserved.
DECTTM, PLUGTESTSTM, UMTSTM, TIPHONTM, the TIPHON logo and the ETSI logo are Trade Marks of ETSI registered for the benefit of its Members. 3GPPTM is a Trade Mark of ETSI registered for the benefit of its Members and of the 3GPP Organizational Partners. LTE™ is a Trade Mark of ETSI currently being registered for the benefit of its Members and of the 3GPP Organizational Partners. GSM® and the GSM logo are Trade Marks registered and owned by the GSM Association. SIST EN 300 392-3-2 V1.4.1:2010ETSI ETSI EN 300 392-3-2 V1.4.1 (2010-08)3 Contents Intellectual Property Rights . 8 Foreword . 8 1 Scope . 10 2 References . 11 2.1 Normative references . 11 2.2 Informative references . 12 3 Definitions and abbreviations . 12 3.1 Definitions . 12 3.2 Abbreviations . 13 4 ANF-ISIIC stage 1 specification . 14 4.1 Description . 14 4.1.1 General description . 14 4.1.2 Qualifications on applicability to telecommunication services . 14 4.2 Procedures . 15 4.2.1 Provision/withdrawal . 15 4.2.2 Normal procedures . 15 4.2.2.1 Activation/deactivation/registration/interrogation . 15 4.2.2.2 Invocation and operation . 15 4.2.2.2.1 Call routeing . 15 4.2.2.2.2 Control of call time-out timers . 16 4.2.2.2.3 Transmission control . 16 4.2.2.2.3a Setup modification. 16 4.2.2.2.4 Call modification . 16 4.2.2.2.5 Call restoration after migration . 16 4.2.2.2.6 Call clearing . 17 4.2.2.2.7 Interaction between ANF-ISIICs . 17 4.2.2.2.8 Radio traffic channel resource queuing and allocation policies . 18 4.2.3 Exceptional procedures . 18 4.2.3.1 Activation/deactivation/registration/interrogation . 18 4.2.3.2 Invocation and operation . 18 4.3 Interactions with other TETRA supplementary services and ANFs . 19 4.3.1 Calling Line Identification Presentation (SS-CLIP) . 19 4.3.2 Connected Line identification Presentation (SS-COLP) . 19 4.3.3 Calling/connected Line Identification Restriction (SS-CLIR) . 19 4.3.4 Call Report (SS-CR) . 19 4.3.5 Talking Party Identification (SS-TPI) . 19 4.3.6 Call Forwarding Unconditional (SS-CFU) . 19 4.3.7 Call Forwarding on Busy (SS-CFB) . 21 4.3.8 Call Forwarding on No Reply (SS-CFNRy) . 22 4.3.9 Call Forwarding on Not Reachable (SS-CFNRc) . 22 4.3.10 List Search Call (SS-LSC) . 23 4.3.11 Call Authorized by Dispatcher (SS-CAD) . 23 4.3.12 Short Number Addressing (SS-SNA) . 24 4.3.13 Area Selection (SS-AS) . 24 4.3.14 Access Priority (SS-AP) . 24 4.3.15 Priority Call (SS-PC) . 25 4.3.16 Call Waiting (SS-CW) . 25 4.3.17 Call Hold (SS-HOLD) . 25 4.3.18 Call Completion to Busy Subscriber (SS-CCBS) . 25 4.3.19 Late Entry (SS-LE) . 25 4.3.20 Void . 25 4.3.21 Pre-emptive Priority Call (SS-PPC) . 25 4.3.22 Include Call (SS-IC) . 26 4.3.23 Advice of Charge (SS-AoC) . 26 SIST EN 300 392-3-2 V1.4.1:2010ETSI ETSI EN 300 392-3-2 V1.4.1 (2010-08)4 4.3.24 Barring of Outgoing Calls (SS-BOC) . 26 4.3.25 Barring of Incoming Calls (SS-BIC) . 26 4.3.26 Discreet Listening (SS-DL) . 27 4.3.27 Ambience Listening (SS-AL) . 27 4.3.28 Dynamic Group Number Assignment (SS-DGNA) . 27 4.3.29 Call Completion on No Reply (SS-CCNR) . 27 4.3.30 Call Retention (SS-CRT) . 27 4.3.31 Additional Network Feature - Inter System Interface Group Call (ANF-ISIGC) . 28 4.3.32 Additional Network Feature - Inter System Interface Short Data Service (ANF-ISISDS) . 28 4.3.33 Additional Network Feature - Inter System Interface Mobility Management (ANF-ISIMM) . 28 4.3.34 Additional Network Feature - Inter System Interface Supplementary service (ANF-ISISS) . 28 4.4 Interworking considerations . 28 4.5 Static description of ANF-ISIIC using attributes . 30 4.6 Overall SDL . 32 5 ANF-ISIIC stage 2 specification . 37 5.1 Functional model . 37 5.1.1 Functional model description . 37 5.1.2 Description of functional entities . 38 5.1.2.1 SwMI A individual call control application functional entity, FE1 . 38 5.1.2.2 ISI individual call originating functional entity, FE2 . 39 5.1.2.3 ISI individual outgoing call route determining functional entity, FE3 . 39 5.1.2.4 ISI individual call migration handling functional entity, FE4 . 39 5.1.2.5 ISI information provision functional entity, FE5 . 40 5.1.2.6 ISI individual call migrated called user routeing functional entity, FE6 . 40 5.1.2.7 ISI individual call terminating functional entity, FE7 . 40 5.1.2.8 Terminating SwMI call control functional entity, FE8 . 41 5.1.3 Relationship of functional model to basic call functional model . 41 5.2 Information flow . 42 5.2.1 Examples of information flow sequences . 42 5.2.1.1 Successful call set-up when the called user is registered in SwMI B and uses on/off hook signalling . 43 5.2.1.2 Successful call set-up when the called user is registered in SwMI B and uses direct set-up signalling . 45 5.2.1.3 ANF-ISIIC set-up to a called user having migrated from SwMI B, using forward switching . 46 5.2.1.4 ANF-ISIIC set-up to a called user having migrated from SwMI B, using re-routeing . 46 5.2.1.5 Loop avoidance in case of intra-TETRA call . 49 5.2.1.6 Unsuccessful ANF-ISIIC call set-up . 50 5.2.1.7 Transmission control . 52 5.2.1.8 Call modify . 53 5.2.1.9 Call restoration after migration . 54 5.2.1.10 Call clearing . 56 5.2.1.11 Radio traffic channel resource queuing and allocation . 56 5.2.2 Definition of information flows . 57 5.2.2.1 CALL RESTORE . 57 5.2.2.2 CALL RESTORE PREPARE . 58 5.2.2.3 CHARACTERISTIC CHANGE . 59 5.2.2.4 COMPLETE. 59 5.2.2.5 INFORM 1 . 60 5.2.2.6 INFORM 2 . 60 5.2.2.7 INFORM 3 . 60 5.2.2.8 MIGRATION . 61 5.2.2.9 MODIFY . 61 5.2.2.10 RELEASE . 62 5.2.2.11 SETUP . 62 5.2.2.12 SETUP PROLONGATION . 63 5.2.2.13 TROMBONE . 64 5.2.2.14 TX-CEASED . 64 5.2.2.14.1 TX-CEASED 1 . 64 5.2.2.14.2 TX-CEASED 2 . 64 5.2.2.15 TX-CONTINUE 1 . 65 5.2.2.16 TX-CONTINUE 2 . 65 SIST EN 300 392-3-2 V1.4.1:2010ETSI ETSI EN 300 392-3-2 V1.4.1 (2010-08)5 5.2.2.17 TX-DEMAND . 65 5.2.2.18 TX-GRANTED . 66 5.2.2.19 TX-INTERRUPT . 66 5.2.2.20 TX-WAIT. 66 5.2.3 Relationship of information flows to basic call information flows . 66 5.3 Functional entity actions . 67 5.4 Allocation of functional entities to physical equipment/SwMIs. 67 6 ANF-ISIIC stage 3 specification . 69 6.1 ANF-ISIIC description . 69 6.2 ANF-ISIIC operational requirements . 69 6.2.1 Requirements on the originating SwMI . 69 6.2.2 Requirements on the terminating SwMI . 70 6.2.3 Requirements on a called SwMI when it is different from the terminating SwMI . 70 6.2.4 Requirements on a routeing SwMI . 71 6.2.5 Requirements on a SwMI with PSTN/ISDN/PISN incoming gateway . 71 6.2.6 Requirements on a SwMI with PSTN/ISDN/PISN outgoing gateways . 72 6.3 ANF-ISIIC coding requirements . 73 6.3.1 TETRA PDUs . 73 6.3.1.1 TETRA PDU giving complementary information in the PSS1 SETUP message sent by the originating or the incoming gateway SwMI . 74 6.3.1.2 TETRA PDU giving complementary information in a PSS1 PROGRESS message . 77 6.3.1.3 TETRA message sent by the called SwMI in a PSS1 FACILITY message when it is not the terminating SwMI because of migration or SS-CF invocation . 77 6.3.1.4 TETRA message sent by the originating SwMI in a PSS1 FACILITY message to request forward switching . 79 6.3.1.5 TETRA PDU giving complementary information in the PSS1 ALERTING message . 80 6.3.1.6 TETRA PDU giving complementary information in the PSS1 CONNECT message. 80 6.3.1.7 TETRA information sent by the terminating SwMI in PSS1 FACILITY messages before the PSS1 ALERTING or CONNECT message . 82 6.3.1.8 TETRA information sent by the terminating SwMI in a PSS1 FACILITY message during call establishment after the PSS1 ALERTING or CONNECT message . 83 6.3.1.9 TETRA information sent by the originating SwMI in a PSS1 FACILITY message before the call has been established . 83 6.3.1.10 TETRA CONNECT ACKNOWLEDGE sent by the originating SwMI in a PSS1 FACILITY message . 83 6.3.1.11 Other TETRA messages possibly sent by the originating SwMI in PSS1 FACILITY messages . 83 6.3.1.12 TETRA messages possibly sent by either the originating or the terminating SwMI in a PSS1 FACILITY message . 85 6.3.1.13 TETRA messages possibly sent by the terminating SwMI in PSS1 FACILITY messages . 86 6.3.1.14 TETRA PDUs giving complementary information in PSS1 messages to restore the call after the calling or the connected user has migrated in a new SwMI . 87 6.3.1.14.1 Case where no connection between the old SwMI and the new SwMI already exists or has been identified . 88 6.3.1.14.2 Cases where no new connection is needed between the old SwMI and the new SwMI . 89 6.3.1.15 TETRA PDUs giving complementary information in PSS1 DISCONNECT messages . 92 6.3.1.16 TETRA PDU giving complementary information in a PSS1 RELEASE message . 93 6.3.1.17 TETRA PDUs giving complementary information in a PSS1 RELEASE COMPLETE message . 93 6.3.1.18 TETRA PDUs specific for interaction with supplementary service protocol sent to the originating SwMI in a PSS1 FACILITY message . 93 6.3.1.19 TETRA PDUs sent towards the Called or Visited SwMI in a PSS1 FACILITY after the PSS1 call has been connected . 94 6.3.1.20 TETRA PDUs sent towards the Called or Originating SwMI in a PSS1 FACILITY after the PSS1 call has connected . 96 6.3.2 TETRA PDU information element coding . 97 6.3.2.1 Specific ISI definition of some information elements already defined for air interface messages . 97 6.3.2.1.1 Basic service information . 97 6.3.2.1.2 Call status . 97 6.3.2.1.3 Call time-out, set-up phase . 97 6.3.2.1.4 Disconnect cause information element . 98 6.3.2.1.5 PDU type . 99 6.3.2.2 New information elements used at the ISI . 100 SIST EN 300 392-3-2 V1.4.1:2010ETSI ETSI EN 300 392-3-2 V1.4.1 (2010-08)6 6.3.2.2.1 Call diverted to a dispatcher . 100 6.3.2.2.2 Call has been forward switched . 100 6.3.2.2.3 Call identified as fleet call . 100 6.3.2.2.4 Called/forwarded-to external subscriber number. 100 6.3.2.2.5 Called/forwarded-to party extension . 100 6.3.2.2.6 Called/forwarded-to party SSI . 100 6.3.2.2.7 Called/forwarded-to party fleet number SSI . 100 6.3.2.2.8 Called/forwarded-to user having migrated . 101 6.3.2.2.9 Calling external subscriber number . 101 6.3.2.2.10 Calling external subscriber number parameters . 101 6.3.2.2.11 Calling party fleet number SSI .
...

Final draft ETSI EN 300 392-3-2 V1.4.0 (2010-04)
European Standard (Telecommunications series)


Terrestrial Trunked Radio (TETRA);
Voice plus Data (V+D);
Part 3: Interworking at the Inter-System Interface (ISI);
Sub-part 2: Additional Network Feature
Individual Call (ANF-ISIIC)

---------------------- Page: 1 ----------------------
2 Final draft ETSI EN 300 392-3-2 V1.4.0 (2010-04)Reference
REN/TETRA-03193
Keywords
air interface, TETRA, V+D
ETSI
650 Route des Lucioles
F-06921 Sophia Antipolis Cedex - FRANCE

Tel.: +33 4 92 94 42 00  Fax: +33 4 93 65 47 16

Siret N° 348 623 562 00017 - NAF 742 C
Association à but non lucratif enregistrée à la
Sous-Préfecture de Grasse (06) N° 7803/88

Important notice
Individual copies of the present document can be downloaded from:
http://www.etsi.org
The present document may be made available in more than one electronic version or in print. In any case of existing or
perceived difference in contents between such versions, the reference version is the Portable Document Format (PDF).
In case of dispute, the reference shall be the printing on ETSI printers of the PDF version kept on a specific network drive
within ETSI Secretariat.
Users of the present document should be aware that the document may be subject to revision or change of status.
Information on the current status of this and other ETSI documents is available at
http://portal.etsi.org/tb/status/status.asp
If you find errors in the present document, please send your comment to one of the following services:
http://portal.etsi.org/chaircor/ETSI_support.asp
Copyright Notification
No part may be reproduced except as authorized by written permission.
The copyright and the foregoing restriction extend to reproduction in all media.

© European Telecommunications Standards Institute 2010.
All rights reserved.

TM TM TM TM
DECT , PLUGTESTS , UMTS , TIPHON , the TIPHON logo and the ETSI logo are Trade Marks of ETSI registered
for the benefit of its Members.
TM
3GPP is a Trade Mark of ETSI registered for the benefit of its Members and of the 3GPP Organizational Partners.
LTE™ is a Trade Mark of ETSI currently being registered
for the benefit of its Members and of the 3GPP Organizational Partners.
GSM® and the GSM logo are Trade Marks registered and owned by the GSM Association.
ETSI

---------------------- Page: 2 ----------------------
3 Final draft ETSI EN 300 392-3-2 V1.4.0 (2010-04)
Contents
Intellectual Property Rights . 8
Foreword . 8
1 Scope . 10
2 References . 11
2.1 Normative references . 11
2.2 Informative references . 12
3 Definitions and abbreviations . 12
3.1 Definitions . 12
3.2 Abbreviations . 13
4 ANF-ISIIC stage 1 specification . 14
4.1 Description . 14
4.1.1 General description . 14
4.1.2 Qualifications on applicability to telecommunication services . 14
4.2 Procedures . 15
4.2.1 Provision/withdrawal . 15
4.2.2 Normal procedures . 15
4.2.2.1 Activation/deactivation/registration/interrogation . 15
4.2.2.2 Invocation and operation . 15
4.2.2.2.1 Call routeing . 15
4.2.2.2.2 Control of call time-out timers . 16
4.2.2.2.3 Transmission control . 16
4.2.2.2.3a Setup modification. 16
4.2.2.2.4 Call modification . 16
4.2.2.2.5 Call restoration after migration . 16
4.2.2.2.6 Call clearing . 17
4.2.2.2.7 Interaction between ANF-ISIICs . 17
4.2.2.2.8 Radio traffic channel resource queuing and allocation policies . 18
4.2.3 Exceptional procedures . 18
4.2.3.1 Activation/deactivation/registration/interrogation . 18
4.2.3.2 Invocation and operation . 18
4.3 Interactions with other TETRA supplementary services and ANFs . 19
4.3.1 Calling Line Identification Presentation (SS-CLIP) . 19
4.3.2 Connected Line identification Presentation (SS-COLP) . 19
4.3.3 Calling/connected Line Identification Restriction (SS-CLIR) . 19
4.3.4 Call Report (SS-CR) . 19
4.3.5 Talking Party Identification (SS-TPI) . 19
4.3.6 Call Forwarding Unconditional (SS-CFU) . 19
4.3.7 Call Forwarding on Busy (SS-CFB) . 21
4.3.8 Call Forwarding on No Reply (SS-CFNRy) . 22
4.3.9 Call Forwarding on Not Reachable (SS-CFNRc) . 22
4.3.10 List Search Call (SS-LSC) . 23
4.3.11 Call Authorized by Dispatcher (SS-CAD) . 23
4.3.12 Short Number Addressing (SS-SNA) . 24
4.3.13 Area Selection (SS-AS) . 24
4.3.14 Access Priority (SS-AP) . 24
4.3.15 Priority Call (SS-PC) . 25
4.3.16 Call Waiting (SS-CW) . 25
4.3.17 Call Hold (SS-HOLD) . 25
4.3.18 Call Completion to Busy Subscriber (SS-CCBS) . 25
4.3.19 Late Entry (SS-LE) . 25
4.3.20 Void . 25
4.3.21 Pre-emptive Priority Call (SS-PPC) . 25
4.3.22 Include Call (SS-IC) . 26
4.3.23 Advice of Charge (SS-AoC) . 26
ETSI

---------------------- Page: 3 ----------------------
4 Final draft ETSI EN 300 392-3-2 V1.4.0 (2010-04)
4.3.24 Barring of Outgoing Calls (SS-BOC) . 26
4.3.25 Barring of Incoming Calls (SS-BIC) . 26
4.3.26 Discreet Listening (SS-DL) . 27
4.3.27 Ambience Listening (SS-AL) . 27
4.3.28 Dynamic Group Number Assignment (SS-DGNA) . 27
4.3.29 Call Completion on No Reply (SS-CCNR) . 27
4.3.30 Call Retention (SS-CRT) . 27
4.3.31 Additional Network Feature - Inter System Interface Group Call (ANF-ISIGC) . 28
4.3.32 Additional Network Feature - Inter System Interface Short Data Service (ANF-ISISDS) . 28
4.3.33 Additional Network Feature - Inter System Interface Mobility Management (ANF-ISIMM) . 28
4.3.34 Additional Network Feature - Inter System Interface Supplementary service (ANF-ISISS) . 28
4.4 Interworking considerations . 28
4.5 Static description of ANF-ISIIC using attributes . 30
4.6 Overall SDL . 32
5 ANF-ISIIC stage 2 specification . 37
5.1 Functional model . 37
5.1.1 Functional model description . 37
5.1.2 Description of functional entities . 38
5.1.2.1 SwMI A individual call control application functional entity, FE1 . 38
5.1.2.2 ISI individual call originating functional entity, FE2 . 39
5.1.2.3 ISI individual outgoing call route determining functional entity, FE3 . 39
5.1.2.4 ISI individual call migration handling functional entity, FE4 . 39
5.1.2.5 ISI information provision functional entity, FE5 . 40
5.1.2.6 ISI individual call migrated called user routeing functional entity, FE6 . 40
5.1.2.7 ISI individual call terminating functional entity, FE7 . 40
5.1.2.8 Terminating SwMI call control functional entity, FE8 . 41
5.1.3 Relationship of functional model to basic call functional model . 41
5.2 Information flow . 42
5.2.1 Examples of information flow sequences . 42
5.2.1.1 Successful call set-up when the called user is registered in SwMI B and uses on/off hook
signalling . 43
5.2.1.2 Successful call set-up when the called user is registered in SwMI B and uses direct set-up
signalling . 45
5.2.1.3 ANF-ISIIC set-up to a called user having migrated from SwMI B, using forward switching . 46
5.2.1.4 ANF-ISIIC set-up to a called user having migrated from SwMI B, using re-routeing . 46
5.2.1.5 Loop avoidance in case of intra-TETRA call . 49
5.2.1.6 Unsuccessful ANF-ISIIC call set-up . 50
5.2.1.7 Transmission control . 52
5.2.1.8 Call modify . 53
5.2.1.9 Call restoration after migration . 54
5.2.1.10 Call clearing . 56
5.2.1.11 Radio traffic channel resource queuing and allocation . 56
5.2.2 Definition of information flows . 57
5.2.2.1 CALL RESTORE . 57
5.2.2.2 CALL RESTORE PREPARE . 58
5.2.2.3 CHARACTERISTIC CHANGE . 59
5.2.2.4 COMPLETE. 59
5.2.2.5 INFORM 1 . 60
5.2.2.6 INFORM 2 . 60
5.2.2.7 INFORM 3 . 60
5.2.2.8 MIGRATION . 61
5.2.2.9 MODIFY . 61
5.2.2.10 RELEASE . 62
5.2.2.11 SETUP . 62
5.2.2.12 SETUP PROLONGATION . 63
5.2.2.13 TROMBONE . 64
5.2.2.14 TX-CEASED . 64
5.2.2.14.1 TX-CEASED 1 . 64
5.2.2.14.2 TX-CEASED 2 . 64
5.2.2.15 TX-CONTINUE 1 . 65
5.2.2.16 TX-CONTINUE 2 . 65
ETSI

---------------------- Page: 4 ----------------------
5 Final draft ETSI EN 300 392-3-2 V1.4.0 (2010-04)
5.2.2.17 TX-DEMAND . 65
5.2.2.18 TX-GRANTED . 66
5.2.2.19 TX-INTERRUPT . 66
5.2.2.20 TX-WAIT. 66
5.2.3 Relationship of information flows to basic call information flows . 66
5.3 Functional entity actions . 67
5.4 Allocation of functional entities to physical equipment/SwMIs. 67
6 ANF-ISIIC stage 3 specification . 69
6.1 ANF-ISIIC description . 69
6.2 ANF-ISIIC operational requirements . 69
6.2.1 Requirements on the originating SwMI . 69
6.2.2 Requirements on the terminating SwMI . 70
6.2.3 Requirements on a called SwMI when it is different from the terminating SwMI . 70
6.2.4 Requirements on a routeing SwMI . 71
6.2.5 Requirements on a SwMI with PSTN/ISDN/PISN incoming gateway . 71
6.2.6 Requirements on a SwMI with PSTN/ISDN/PISN outgoing gateways . 72
6.3 ANF-ISIIC coding requirements . 73
6.3.1 TETRA PDUs . 73
6.3.1.1 TETRA PDU giving complementary information in the PSS1 SETUP message sent by the
originating or the incoming gateway SwMI . 74
6.3.1.2 TETRA PDU giving complementary information in a PSS1 PROGRESS message . 77
6.3.1.3 TETRA message sent by the called SwMI in a PSS1 FACILITY message when it is not the
terminating SwMI because of migration or SS-CF invocation . 77
6.3.1.4 TETRA message sent by the originating SwMI in a PSS1 FACILITY message to request
forward switching . 79
6.3.1.5 TETRA PDU giving complementary information in the PSS1 ALERTING message . 80
6.3.1.6 TETRA PDU giving complementary information in the PSS1 CONNECT message. 80
6.3.1.7 TETRA information sent by the terminating SwMI in PSS1 FACILITY messages before the
PSS1 ALERTING or CONNECT message . 82
6.3.1.8 TETRA information sent by the terminating SwMI in a PSS1 FACILITY message during call
establishment after the PSS1 ALERTING or CONNECT message . 83
6.3.1.9 TETRA information sent by the originating SwMI in a PSS1 FACILITY message before the call
has been established . 83
6.3.1.10 TETRA CONNECT ACKNOWLEDGE sent by the originating SwMI in a PSS1 FACILITY
message . 83
6.3.1.11 Other TETRA messages possibly sent by the originating SwMI in PSS1 FACILITY messages . 83
6.3.1.12 TETRA messages possibly sent by either the originating or the terminating SwMI in a PSS1
FACILITY message . 85
6.3.1.13 TETRA messages possibly sent by the terminating SwMI in PSS1 FACILITY messages . 86
6.3.1.14 TETRA PDUs giving complementary information in PSS1 messages to restore the call after the
calling or the connected user has migrated in a new SwMI . 87
6.3.1.14.1 Case where no connection between the old SwMI and the new SwMI already exists or has
been identified . 88
6.3.1.14.2 Cases where no new connection is needed between the old SwMI and the new SwMI . 89
6.3.1.15 TETRA PDUs giving complementary information in PSS1 DISCONNECT messages . 92
6.3.1.16 TETRA PDU giving complementary information in a PSS1 RELEASE message . 93
6.3.1.17 TETRA PDUs giving complementary information in a PSS1 RELEASE COMPLETE message . 93
6.3.1.18 TETRA PDUs specific for interaction with supplementary service protocol sent to the
originating SwMI in a PSS1 FACILITY message . 93
6.3.1.19 TETRA PDUs sent towards the Called or Visited SwMI in a PSS1 FACILITY after the PSS1
call has been connected . 94
6.3.1.20 TETRA PDUs sent towards the Called or Originating SwMI in a PSS1 FACILITY after the
PSS1 call has connected . 96
6.3.2 TETRA PDU information element coding . 97
6.3.2.1 Specific ISI definition of some information elements already defined for air interface messages . 97
6.3.2.1.1 Basic service information . 97
6.3.2.1.2 Call status . 97
6.3.2.1.3 Call time-out, set-up phase . 97
6.3.2.1.4 Disconnect cause information element . 98
6.3.2.1.5 PDU type . 99
6.3.2.2 New information elements used at the ISI . 100
ETSI

---------------------- Page: 5 ----------------------
6 Final draft ETSI EN 300 392-3-2 V1.4.0 (2010-04)
6.3.2.2.1 Call diverted to a dispatcher . 100
6.3.2.2.2 Call has been forward switched . 100
6.3.2.2.3 Call identified as fleet call . 100
6.3.2.2.4 Called/forwarded-to external subscriber number. 100
6.3.2.2.5 Called/forwarded-to party extension . 100
6.3.2.2.6 Called/forwarded-to party SSI . 100
6.3.2.2.7 Called/forwarded-to party fleet number SSI . 100
6.3.2.2.8 Called/forwarded-to user having migrated . 101
6.3.2.2.9 Calling external subscriber number . 101
6.3.2.2.10 Calling external subscriber number parameters . 101
6.3.2.2.11 Calling party fleet number SSI . 101
6.3.2.2.12 Calling party presentation indicator. 101
6.3.2.2.13 Cause for PDU addressed to originating SwMI .
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.