Satellite Earth Stations and Systems (SES) - Harmonised Standard for Earth Stations on Mobile Platforms (ESOMP) transmitting towards satellites in non-geostationary orbit, operating in the 27,5 GHz to 29,1 GHz and 29,5 GHz to 30,0 GHz frequency bands covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU

The ESOMP is designed for both mobile and stationary operation.
• The ESOMP operates on various mobile platforms such as trains, maritime vessels, aircraft and other vehicles
and, therefore, may be subject to occasional disturbances and interruptions in the satellite link.
• The ESOMP is operating as part of a satellite network (e.g. star, mesh or point-to-point) used for the
distribution and/or exchange of information.
• The ESOMP is comprised of all the equipment, electrical and mechanical, from the antenna itself to the
interface with other communications equipment on a mobile platform (usually referred to as the terrestrial
interface).
• The ESOMP comprises of one or more emitters and the system overview given in figure 1 should be
interpreted accordingly.The ESOMP transmits within the frequency range from 27,5 GHz to 29,1 GHz and 29,5 GHz to 30,0 GHz,
which is a band allocated to the Fixed Satellite Services (FSS) (Earth-to-space) among other services. National
regulations will specify the bands available for the operation of the ESOMP. Such regulations may designate
some parts of the frequency range 27,5 GHz to 29,1 GHz to terrestrial services such as the Fixed Service.
However, the operation of the ESOMP may be permitted under national regulations in the 29,50 GHz to
30,00 GHz band since this band is allocated on a primary basis to the Fixed Satellite Service.
• The ESOMP receives in one or more frequencies within the range from 17,30 GHz to 20,20 GHz (FSS).
• The ESOMP uses linear or circular polarization.
• The ESOMP operates through non-geostationary satellites.
• The ESOMP is designed for unattended operation.
The ESOMP is controlled and monitored by a Network Control Facility (NCF). This function may be
performed centrally (e.g. for a network of ESOMPs with a central hub) or it could be performed within the
ESOMP for autonomous control. The NCF is outside the scope of the present document.
• The ESOMP operating in the 27,5 GHz to 28,6 GHz and 29,5 GHz to 30 GHz bands: epfd limits given in
article 22 of the ITU Radio Regulations [i.4] apply for the ESOMPs operating with the NGSO system for the
protection of the GSO networks (see No 22.5D of the ITU RR [i.4]).
• ESOMP operating in the 28,6 GHz to 29,1 GHz band: No 9.11A of the ITU RR [i.4] applies to the NGSO
network of the ESOMP, meaning that the NGSO will be required to coordinate with earlier filed GSO
networks or NGSO systems (See No. 5.523A of the ITU RR [i.4]).
The present document applies to the ESOMP with its ancillary equipment and its various telecommunication ports, and
when operated within the boundary limits of the operational environmental profile as declared by the applicant and
when installed as required by the applicant's declaration or in the user documentation.
The present document is intended to cover the provisions of Directive 2014/53/EU [i.6] (RE Directive) article 3.2,
which states that "… radio equipment shall be so constructed that it both effectively uses and supports the efficient use
of radio spectrum in order to avoid harmful interference".
NOTE 1: Operational requirements are defined by national administrations and by relevant ECC Decisions.
In addition to the present document, other ENs that specify technical requirements in respect of essential requirements
under other parts of article 3 of the Directive 2014/53/EU [i.6] may apply to equipment within the scope of the present
document.

Satelitske zemeljske postaje in sistemi (SES) - Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive 2014/53/EU, za zemeljske postaje na mobilnih platformah (ESOMP), ki oddajajo proti satelitom v negeostacionarni orbiti in delujejo v frekvenčnih pasovih od 27,5 GHz do 29,1 GHz in od 29,5 GHz do 30,0 GHz

Zemeljska postaja na mobilni platformi je izdelana za mobilno in stacionarno delovanje.
• Zemeljska postaja na mobilni platformi deluje na različnih mobilnih platformah, npr. na vlakih, morskih plovilih, letalih in drugih vozilih, pri čemer lahko pride do občasnih motenj in prekinitev v satelitski povezavi.
• Zemeljska postaja na mobilni platformi deluje kot del satelitskega omrežja (npr. zvezdnega, mrežnega ali od točke do točke), ki se uporablja za distribucijo in/ali izmenjavo informacij.
• Zemeljska postaja na mobilni platformi je sestavljena iz vse opreme, električne in mehanske, od same antene do vmesnikov z drugo komunikacijsko opremo na mobilni platformi (običajno imenovanih »zemeljski vmesniki«).
• Zemeljska postaja na mobilni platformi je sestavljena iz enega ali več oddajnikov, pri čemer naj bi se pregled sistema na sliki 1 tolmačil v skladu s tem. Zemeljska postaja na mobilni platformi oddaja v frekvenčnem razponu od 27,5 GHz do 29,1 GHz in od 29,5 GHz do 30,0 GHz – to je pas, ki je med drugimi storitvami dodeljen fiksnim satelitskim storitvam (FSS) (Zemlja–vesolje). V okviru nacionalnih predpisov bodo opredeljeni pasovi, ki so na voljo za delovanje zemeljske postaje na mobilni platformi. V okviru teh predpisov se lahko nekateri deli frekvenčnega razpona od 27,5 GHz do 29,1 GHz dodelijo zemeljskim storitvam, kot je fiksna storitev.
Vendar se lahko delovanje zemeljske postaje na mobilni platformi dovoli v skladu z nacionalnimi predpisi v pasu od 29,50 GHz do 30,00 GHz, ker je ta pas primarno dodeljen fiksni satelitski storitvi.
• Zemeljska postaja na mobilni platformi sprejema v eni ali več frekvencah v razponu od 17,30 GHz do 20,20 GHz (fiksne satelitske storitve).
• Zemeljska postaja na mobilni platformi uporablja linearno ali krožno polarizacijo.
• Zemeljska postaja na mobilni platformi deluje prek negeostacionarnih satelitov.
• Zemeljska postaja na mobilni platformi je izdelana za nenadzorovano delovanje.
Zemeljska postaja na mobilni platformi se krmili in spremlja z napravo za krmiljenje omrežja (NCF). Ta funkcija se lahko izvaja centralno (npr. za omrežje zemeljskih postaj na mobilni platformi s centralnim vozliščem) ali pa se lahko izvaja v sami zemeljski postaji na mobilni platformi za avtonomno krmiljenje. Naprava za krmiljenje omrežja ne spada na področje uporabe tega dokumenta.
• Zemeljska postaja na mobilni platformi, ki deluje v pasovih od 27,5 GHz do 28,6 GHz in od 29,5 GHz do 30 GHz: mejne vrednosti EPFD iz člena 22 Pravilnika o radiokomunikacijah Mednarodne telekomunikacijske zveze [i.4] se uporabljajo za zemeljske postaje na mobilni platformi, ki delujejo s sistemom v negeostacionarni orbiti za zaščito omrežij v geostacionarni orbiti (glej št. 22.5D Pravilnika o radiokomunikacijah Mednarodne telekomunikacijske zveze [i.4]).
• Zemeljska postaja na mobilni platformi, ki deluje v pasu od 28,6 GHz do 29,1 GHz: št. 9.11A Pravilnika o radiokomunikacijah Mednarodne telekomunikacijske zveze se uporablja za omrežje v negeostacionarni orbiti zemeljske postaje na mobilni platformi, kar pomeni, da se mora negeostacionarna orbita usklajevati s prej prijavljenimi omrežji v geostacionarni orbiti ali sistemi v negeostacionarni orbiti) (glej št. 5.523A Pravilnika o radiokomunikacijah Mednarodne telekomunikacijske zveze [i.4]).
Ta dokument se uporablja za zemeljsko postajo na mobilni platformi s pomožno opremo in različnimi telekomunikacijskimi vrati, ko ta deluje znotraj mejnih vrednosti obratovalnega okoljskega profila, kot ga z izjavo določi kandidat, ter ko je nameščena v skladu z zahtevami kandidatove izjave ali v skladu z zahtevami dokumentacije uporabnika.
Ta dokument zajema določbe člena 3.2 Direktive 2014/53/EU [i.6] (direktiva RE), kjer je navedeno, da »... mora biti radijska oprema izdelana tako, da optimalno uporablja in podpira učinkovito rabo radijskega spektra z namenom preprečevanja škodljivih motenj«.

General Information

Status
Published
Publication Date
02-Nov-2016
Technical Committee
Current Stage
6060 - National Implementation/Publication (Adopted Project)
Start Date
24-Oct-2016
Due Date
29-Dec-2016
Completion Date
03-Nov-2016

Buy Standard

Standard
SIST EN 303 979 V2.1.2:2016
English language
68 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview

e-Library read for
1 day
Standard
ETSI EN 303 979 V2.1.2 (2016-10) - Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonised Standard for Earth Stations on Mobile Platforms (ESOMP) transmitting towards satellites in non-geostationary orbit, operating in the 27,5 GHz to 29,1 GHz and 29,5 GHz to 30,0 GHz frequency bands covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU
English language
68 pages
sale 15% off
Preview
sale 15% off
Preview

Standards Content (sample)

SLOVENSKI STANDARD
SIST EN 303 979 V2.1.2:2016
01-december-2016

6DWHOLWVNH]HPHOMVNHSRVWDMHLQVLVWHPL 6(6 +DUPRQL]LUDQLVWDQGDUGNL]DMHPD

ELVWYHQH]DKWHYHþOHQDGLUHNWLYH(8]D]HPHOMVNHSRVWDMHQDPRELOQLK

SODWIRUPDK (6203 NLRGGDMDMRSURWLVDWHOLWRPYQHJHRVWDFLRQDUQLRUELWLLQ
GHOXMHMRYIUHNYHQþQLKSDVRYLKRG*+]GR*+]LQRG*+]GR
*+]

Satellite Earth Stations and Systems (SES) - Harmonised Standard for Earth Stations on

Mobile Platforms (ESOMP) transmitting towards satellites in non-geostationary orbit,

operating in the 27,5 GHz to 29,1 GHz and 29,5 GHz to 30,0 GHz frequency bands
covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU
Ta slovenski standard je istoveten z: ETSI EN 303 979 V2.1.2 (2016-10)
ICS:
33.060.30 Radiorelejni in fiksni satelitski Radio relay and fixed satellite
komunikacijski sistemi communications systems
SIST EN 303 979 V2.1.2:2016 en

2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST EN 303 979 V2.1.2:2016
---------------------- Page: 2 ----------------------
SIST EN 303 979 V2.1.2:2016
ETSI EN 303 979 V2.1.2 (2016-10)
HARMONISED EUROPEAN STANDARD
Satellite Earth Stations and Systems (SES);
Harmonised Standard for Earth Stations on
Mobile Platforms (ESOMP) transmitting towards satellites in
non-geostationary orbit, operating in the 27,5 GHz to 29,1 GHz
and 29,5 GHz to 30,0 GHz frequency bands
covering the essential requirements of
article 3.2 of the Directive 2014/53/EU
---------------------- Page: 3 ----------------------
SIST EN 303 979 V2.1.2:2016
2 ETSI EN 303 979 V2.1.2 (2016-10)
Reference
REN/SES-00422
Keywords
antenna, earth station, mobile, non-GSO,
regulation, satellite
ETSI
650 Route des Lucioles
F-06921 Sophia Antipolis Cedex - FRANCE
Tel.: +33 4 92 94 42 00 Fax: +33 4 93 65 47 16
Siret N° 348 623 562 00017 - NAF 742 C
Association à but non lucratif enregistrée à la
Sous-Préfecture de Grasse (06) N° 7803/88
Important notice
The present document can be downloaded from:
http://www.etsi.org/standards-search

The present document may be made available in electronic versions and/or in print. The content of any electronic and/or

print versions of the present document shall not be modified without the prior written authorization of ETSI. In case of any

existing or perceived difference in contents between such versions and/or in print, the only prevailing document is the

print of the Portable Document Format (PDF) version kept on a specific network drive within ETSI Secretariat.

Users of the present document should be aware that the document may be subject to revision or change of status.

Information on the current status of this and other ETSI documents is available at

https://portal.etsi.org/TB/ETSIDeliverableStatus.aspx

If you find errors in the present document, please send your comment to one of the following services:

https://portal.etsi.org/People/CommiteeSupportStaff.aspx
Copyright Notification

No part may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying

and microfilm except as authorized by written permission of ETSI.

The content of the PDF version shall not be modified without the written authorization of ETSI.

The copyright and the foregoing restriction extend to reproduction in all media.
© European Telecommunications Standards Institute 2016.
All rights reserved.
TM TM TM

DECT , PLUGTESTS , UMTS and the ETSI logo are Trade Marks of ETSI registered for the benefit of its Members.

3GPP and LTE™ are Trade Marks of ETSI registered for the benefit of its Members and

of the 3GPP Organizational Partners.

GSM® and the GSM logo are Trade Marks registered and owned by the GSM Association.

ETSI
---------------------- Page: 4 ----------------------
SIST EN 303 979 V2.1.2:2016
3 ETSI EN 303 979 V2.1.2 (2016-10)
Contents

Intellectual Property Rights ................................................................................................................................ 7

Foreword ............................................................................................................................................................. 7

Modal verbs terminology .................................................................................................................................... 7

Introduction ........................................................................................................................................................ 7

1 Scope ........................................................................................................................................................ 9

2 References .............................................................................................................................................. 10

2.1 Normative references ....................................................................................................................................... 10

2.2 Informative references ...................................................................................................................................... 11

3 Definitions, symbols and abbreviations ................................................................................................. 11

3.1 Definitions ........................................................................................................................................................ 11

3.2 Symbols ............................................................................................................................................................ 13

3.3 Abbreviations ................................................................................................................................................... 13

4 Technical requirements specifications ................................................................................................... 15

4.1 General ............................................................................................................................................................. 15

4.1.1 Environmental profile ................................................................................................................................. 15

4.1.2 Operational configurations ......................................................................................................................... 15

4.1.3 Determination of geographic location of the ESOMP ................................................................................ 15

4.1.4 EIRP for networks of ESOMPs ........................................................................................................ 15

Aggregate

4.1.5 Presentation of equipment for testing purposes .......................................................................................... 15

4.1.6 Choice of model for testing ........................................................................................................................ 16

4.1.7 Mechanical and electrical design ................................................................................................................ 16

4.2 Conformance requirements .............................................................................................................................. 16

4.2.1 Off-axis spurious radiation ......................................................................................................................... 16

4.2.1.1 Justification ........................................................................................................................................... 16

4.2.1.2 Specification.......................................................................................................................................... 16

4.2.1.3 Conformance tests ................................................................................................................................. 17

4.2.2 On-axis spurious radiation .......................................................................................................................... 17

4.2.2.1 Justification ........................................................................................................................................... 17

4.2.2.2 Specification.......................................................................................................................................... 17

4.2.2.2.1 "Carrier-on" radio state .................................................................................................................... 17

4.2.2.2.2 "Carrier-off" and "Emissions disabled" radio states ........................................................................ 18

4.2.2.3 Conformance tests ................................................................................................................................. 18

4.2.3 epfd Limits .................................................................................................................................................. 18

4.2.3.1 Justification ........................................................................................................................................... 18

4.2.3.2 Specification.......................................................................................................................................... 18

4.2.3.3 Conformance tests ................................................................................................................................. 18

4.2.4 Uplink Power Control Specification ........................................................................................................... 19

4.2.5 Carrier suppression ..................................................................................................................................... 19

4.2.5.1 Justification ........................................................................................................................................... 19

4.2.5.2 Specification.......................................................................................................................................... 19

4.2.5.3 Conformance tests ................................................................................................................................. 19

4.2.6 Antenna pointing and polarization alignment ............................................................................................. 19

4.2.6.1 Antenna pointing accuracy .................................................................................................................... 19

4.2.6.1.1 Purpose ............................................................................................................................................ 19

4.2.6.1.2 Pointing accuracy specification ....................................................................................................... 19

4.2.6.1.3 On-axis cross polarization isolation specification ........................................................................... 19

4.2.6.1.4 Conformance tests ........................................................................................................................... 20

4.2.6.2 Antenna Pointing Error Detection ......................................................................................................... 20

4.2.6.2.1 Purpose ............................................................................................................................................ 20

4.2.6.2.2 Pointing error detection specification .............................................................................................. 20

4.2.6.2.3 Polarization angle alignment specification ...................................................................................... 20

4.2.6.2.4 Conformance tests ........................................................................................................................... 20

4.2.7 Cessation of emissions ................................................................................................................................ 21

4.2.7.1 Justification ........................................................................................................................................... 21

ETSI
---------------------- Page: 5 ----------------------
SIST EN 303 979 V2.1.2:2016
4 ETSI EN 303 979 V2.1.2 (2016-10)

4.2.7.2 Specification.......................................................................................................................................... 21

4.2.7.2.1 Specification 1: Mode of cessation of emissions ............................................................................. 21

4.2.7.2.2 Specification 2: Conditions under which the ESOMP shall cease emissions .................................. 21

4.2.7.2.3 Specification 3: Cessation of emissions .......................................................................................... 21

4.2.7.2.4 Specification 4: Fault conditions ..................................................................................................... 22

4.2.7.3 Conformance tests ................................................................................................................................. 22

4.2.8 Identification of the ESOMP ...................................................................................................................... 22

4.2.8.1 Justification ........................................................................................................................................... 22

4.2.8.2 Specification.......................................................................................................................................... 22

4.2.8.3 Conformance tests ................................................................................................................................. 22

4.2.9 Control and Monitoring Functions (CMFs) ................................................................................................ 23

4.2.9.1 ESOMP States ....................................................................................................................................... 23

4.2.9.1.1 General ............................................................................................................................................ 23

4.2.9.1.2 CMF state diagram .......................................................................................................................... 24

4.2.9.2 Processor monitoring ............................................................................................................................ 25

4.2.9.2.1 Justification ..................................................................................................................................... 25

4.2.9.2.2 Specification .................................................................................................................................... 25

4.2.9.2.3 Conformance tests ........................................................................................................................... 26

4.2.9.3 Transmit subsystem monitoring ............................................................................................................ 26

4.2.9.3.1 Justification ..................................................................................................................................... 26

4.2.9.3.2 Specification .................................................................................................................................... 26

4.2.9.3.3 Conformance tests ........................................................................................................................... 26

4.2.9.4 Power-on/Reset ..................................................................................................................................... 26

4.2.9.4.1 Justification ..................................................................................................................................... 26

4.2.9.4.2 Specification .................................................................................................................................... 26

4.2.9.4.3 Conformance tests ........................................................................................................................... 26

4.2.9.5 Control Channel (CC) and Response Channel (RC) ............................................................................. 26

4.2.9.5.1 Justification ..................................................................................................................................... 26

4.2.9.5.2 Specification .................................................................................................................................... 27

4.2.9.5.3 Conformance tests ........................................................................................................................... 27

4.2.9.6 Network control commands .................................................................................................................. 27

4.2.9.6.1 Justification ..................................................................................................................................... 27

4.2.9.6.2 Specification .................................................................................................................................... 28

4.2.9.6.3 Conformance tests ........................................................................................................................... 28

4.2.9.7 Initial burst transmission ....................................................................................................................... 28

4.2.9.7.1 Justification ..................................................................................................................................... 28

4.2.9.7.2 Specification .................................................................................................................................... 28

4.2.9.7.3 Conformance tests ........................................................................................................................... 28

4.2.9.8 Inhibition of transmissions .................................................................................................................... 29

4.2.9.8.1 Justification ..................................................................................................................................... 29

4.2.9.8.2 Specification .................................................................................................................................... 29

4.2.9.8.3 Conformance tests ........................................................................................................................... 29

4.2.10 Receive antenna off-axis gain pattern ......................................................................................................... 29

4.2.10.1 Justification ........................................................................................................................................... 29

4.2.10.2 Specification.......................................................................................................................................... 29

4.2.10.3 Conformance tests ................................................................................................................................. 29

4.2.11 Blocking performance ................................................................................................................................. 30

4.2.11.1 Justification ........................................................................................................................................... 30

4.2.11.2 Specification.......................................................................................................................................... 30

4.2.11.3 Conformance tests ................................................................................................................................. 30

4.2.12 Adjacent Signal Selectivity ......................................................................................................................... 30

4.2.12.1 Justification ........................................................................................................................................... 30

4.2.12.2 Specification.......................................................................................................................................... 30

4.2.12.3 Conformance tests ................................................................................................................................. 31

5 Testing for compliance with technical requirements .............................................................................. 31

5.1 Environmental conditions for testing ............................................................................................................... 31

5.2 Essential radio test suites .................................................................................................................................. 31

6 Test methods for all aspects of the ESOMP ........................................................................................... 31

6.1 General ............................................................................................................................................................. 31

6.1.1 General requirements .................................................................................................................................. 31

ETSI
---------------------- Page: 6 ----------------------
SIST EN 303 979 V2.1.2:2016
5 ETSI EN 303 979 V2.1.2 (2016-10)

6.1.2 Interpretation of measurement results ......................................................................................................... 31

6.1.3 Measuring receiver ..................................................................................................................................... 33

6.2 Off-axis spurious radiation ............................................................................................................................... 33

6.2.1 General ........................................................................................................................................................ 33

6.2.2 Test method ................................................................................................................................................ 33

6.2.2.1 General .................................................................................................................................................. 33

6.2.2.2 Multi-carrier operation .......................................................................................................................... 34

6.2.3 Measurements up to 1 000 MHz ................................................................................................................. 34

6.2.3.1 Test site ................................................................................................................................................. 34

6.2.3.2 Measuring receivers .............................................................................................................................. 35

6.2.3.3 Procedure .............................................................................................................................................. 35

6.2.4 Measurements above 1 000 MHz ............................................................................................................... 35

6.2.4.1 General .................................................................................................................................................. 35

6.2.4.2 Identification of the significant frequencies of spurious radiation ........................................................ 35

6.2.4.2.1 Test site............................................................................................................................................ 35

6.2.4.2.2 Procedure ......................................................................................................................................... 36

6.2.4.3 Measurement of radiated power levels of identified spurious radiation ................................................ 36

6.2.4.3.1 Test site............................................................................................................................................ 36

6.2.4.3.2 Procedure ......................................................................................................................................... 36

6.2.4.4 Measurement of conducted spurious radiation at the antenna flange .................................................... 37

6.2.4.4.1 Test site............................................................................................................................................ 37

6.2.4.4.2 Procedure ......................................................................................................................................... 38

6.3 On-axis spurious radiation ................................................................................................................................ 38

6.3.1 Test method ................................................................................................................................................ 38

6.3.1.1 General .................................................................................................................................................. 38

6.3.1.2 Test site ................................................................................................................................................. 38

6.3.1.3 Method of measurement ........................................................................................................................ 38

6.3.1.3.1 General ............................................................................................................................................ 38

6.3.1.3.2 Method of measurement at the antenna flange ................................................................................ 39

6.3.1.3.3 Method of measurement for an EUT with antenna .......................................................................... 41

6.4 epfd limits ......................................................................................................................................................... 42

6.5 Carrier suppression ........................................................................................................................................... 42

6.5.1 Test method ................................................................................................................................................ 42

6.6 Antenna pointing .............................................................................................................................................. 42

6.6.1 General ........................................................................................................................................................ 42

6.6.2 Test method ................................................................................................................................................ 42

6.7 Polarization angle alignment capability ........................................................................................................... 42

6.7.1 General ........................................................................................................................................................ 42

6.7.2 Test method ................................................................................................................................................ 43

6.8 Cessation of emissions of the ESOMP ............................................................................................................. 43

6.8.1 General ........................................................................................................................................................ 43

6.8.2 Test Method ................................................................................................................................................ 43

6.8.2.1 Required documentation ....................................................................................................................... 43

6.8.2.2 Cessation of emissions from the "Transmission enabled" state ............................................................ 43

6.8.2.3 Cessation of emission from the "Transmission disabled" state ............................................................. 43

6.8.2.4 Cessation of emission from the "Initial Phase" state ............................................................................. 44

6.8.2.4.1 EUTs transmitting initial bursts ....................................................................................................... 44

6.8.2.4.2 EUTs not transmitting initial bursts ......................................................................................

...

ETSI EN 303 979 V2.1.2 (2016-10)
HARMONISED EUROPEAN STANDARD
Satellite Earth Stations and Systems (SES);
Harmonised Standard for Earth Stations on
Mobile Platforms (ESOMP) transmitting towards satellites in
non-geostationary orbit, operating in the 27,5 GHz to 29,1 GHz
and 29,5 GHz to 30,0 GHz frequency bands
covering the essential requirements of
article 3.2 of the Directive 2014/53/EU
---------------------- Page: 1 ----------------------
2 ETSI EN 303 979 V2.1.2 (2016-10)
Reference
REN/SES-00422
Keywords
antenna, earth station, mobile, non-GSO,
regulation, satellite
ETSI
650 Route des Lucioles
F-06921 Sophia Antipolis Cedex - FRANCE
Tel.: +33 4 92 94 42 00 Fax: +33 4 93 65 47 16
Siret N° 348 623 562 00017 - NAF 742 C
Association à but non lucratif enregistrée à la
Sous-Préfecture de Grasse (06) N° 7803/88
Important notice
The present document can be downloaded from:
http://www.etsi.org/standards-search

The present document may be made available in electronic versions and/or in print. The content of any electronic and/or

print versions of the present document shall not be modified without the prior written authorization of ETSI. In case of any

existing or perceived difference in contents between such versions and/or in print, the only prevailing document is the

print of the Portable Document Format (PDF) version kept on a specific network drive within ETSI Secretariat.

Users of the present document should be aware that the document may be subject to revision or change of status.

Information on the current status of this and other ETSI documents is available at

https://portal.etsi.org/TB/ETSIDeliverableStatus.aspx

If you find errors in the present document, please send your comment to one of the following services:

https://portal.etsi.org/People/CommiteeSupportStaff.aspx
Copyright Notification

No part may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying

and microfilm except as authorized by written permission of ETSI.

The content of the PDF version shall not be modified without the written authorization of ETSI.

The copyright and the foregoing restriction extend to reproduction in all media.
© European Telecommunications Standards Institute 2016.
All rights reserved.
TM TM TM

DECT , PLUGTESTS , UMTS and the ETSI logo are Trade Marks of ETSI registered for the benefit of its Members.

3GPP and LTE™ are Trade Marks of ETSI registered for the benefit of its Members and

of the 3GPP Organizational Partners.

GSM® and the GSM logo are Trade Marks registered and owned by the GSM Association.

ETSI
---------------------- Page: 2 ----------------------
3 ETSI EN 303 979 V2.1.2 (2016-10)
Contents

Intellectual Property Rights ................................................................................................................................ 7

Foreword ............................................................................................................................................................. 7

Modal verbs terminology .................................................................................................................................... 7

Introduction ........................................................................................................................................................ 7

1 Scope ........................................................................................................................................................ 9

2 References .............................................................................................................................................. 10

2.1 Normative references ....................................................................................................................................... 10

2.2 Informative references ...................................................................................................................................... 11

3 Definitions, symbols and abbreviations ................................................................................................. 11

3.1 Definitions ........................................................................................................................................................ 11

3.2 Symbols ............................................................................................................................................................ 13

3.3 Abbreviations ................................................................................................................................................... 13

4 Technical requirements specifications ................................................................................................... 15

4.1 General ............................................................................................................................................................. 15

4.1.1 Environmental profile ................................................................................................................................. 15

4.1.2 Operational configurations ......................................................................................................................... 15

4.1.3 Determination of geographic location of the ESOMP ................................................................................ 15

4.1.4 EIRP for networks of ESOMPs ........................................................................................................ 15

Aggregate

4.1.5 Presentation of equipment for testing purposes .......................................................................................... 15

4.1.6 Choice of model for testing ........................................................................................................................ 16

4.1.7 Mechanical and electrical design ................................................................................................................ 16

4.2 Conformance requirements .............................................................................................................................. 16

4.2.1 Off-axis spurious radiation ......................................................................................................................... 16

4.2.1.1 Justification ........................................................................................................................................... 16

4.2.1.2 Specification.......................................................................................................................................... 16

4.2.1.3 Conformance tests ................................................................................................................................. 17

4.2.2 On-axis spurious radiation .......................................................................................................................... 17

4.2.2.1 Justification ........................................................................................................................................... 17

4.2.2.2 Specification.......................................................................................................................................... 17

4.2.2.2.1 "Carrier-on" radio state .................................................................................................................... 17

4.2.2.2.2 "Carrier-off" and "Emissions disabled" radio states ........................................................................ 18

4.2.2.3 Conformance tests ................................................................................................................................. 18

4.2.3 epfd Limits .................................................................................................................................................. 18

4.2.3.1 Justification ........................................................................................................................................... 18

4.2.3.2 Specification.......................................................................................................................................... 18

4.2.3.3 Conformance tests ................................................................................................................................. 18

4.2.4 Uplink Power Control Specification ........................................................................................................... 19

4.2.5 Carrier suppression ..................................................................................................................................... 19

4.2.5.1 Justification ........................................................................................................................................... 19

4.2.5.2 Specification.......................................................................................................................................... 19

4.2.5.3 Conformance tests ................................................................................................................................. 19

4.2.6 Antenna pointing and polarization alignment ............................................................................................. 19

4.2.6.1 Antenna pointing accuracy .................................................................................................................... 19

4.2.6.1.1 Purpose ............................................................................................................................................ 19

4.2.6.1.2 Pointing accuracy specification ....................................................................................................... 19

4.2.6.1.3 On-axis cross polarization isolation specification ........................................................................... 19

4.2.6.1.4 Conformance tests ........................................................................................................................... 20

4.2.6.2 Antenna Pointing Error Detection ......................................................................................................... 20

4.2.6.2.1 Purpose ............................................................................................................................................ 20

4.2.6.2.2 Pointing error detection specification .............................................................................................. 20

4.2.6.2.3 Polarization angle alignment specification ...................................................................................... 20

4.2.6.2.4 Conformance tests ........................................................................................................................... 20

4.2.7 Cessation of emissions ................................................................................................................................ 21

4.2.7.1 Justification ........................................................................................................................................... 21

ETSI
---------------------- Page: 3 ----------------------
4 ETSI EN 303 979 V2.1.2 (2016-10)

4.2.7.2 Specification.......................................................................................................................................... 21

4.2.7.2.1 Specification 1: Mode of cessation of emissions ............................................................................. 21

4.2.7.2.2 Specification 2: Conditions under which the ESOMP shall cease emissions .................................. 21

4.2.7.2.3 Specification 3: Cessation of emissions .......................................................................................... 21

4.2.7.2.4 Specification 4: Fault conditions ..................................................................................................... 22

4.2.7.3 Conformance tests ................................................................................................................................. 22

4.2.8 Identification of the ESOMP ...................................................................................................................... 22

4.2.8.1 Justification ........................................................................................................................................... 22

4.2.8.2 Specification.......................................................................................................................................... 22

4.2.8.3 Conformance tests ................................................................................................................................. 22

4.2.9 Control and Monitoring Functions (CMFs) ................................................................................................ 23

4.2.9.1 ESOMP States ....................................................................................................................................... 23

4.2.9.1.1 General ............................................................................................................................................ 23

4.2.9.1.2 CMF state diagram .......................................................................................................................... 24

4.2.9.2 Processor monitoring ............................................................................................................................ 25

4.2.9.2.1 Justification ..................................................................................................................................... 25

4.2.9.2.2 Specification .................................................................................................................................... 25

4.2.9.2.3 Conformance tests ........................................................................................................................... 26

4.2.9.3 Transmit subsystem monitoring ............................................................................................................ 26

4.2.9.3.1 Justification ..................................................................................................................................... 26

4.2.9.3.2 Specification .................................................................................................................................... 26

4.2.9.3.3 Conformance tests ........................................................................................................................... 26

4.2.9.4 Power-on/Reset ..................................................................................................................................... 26

4.2.9.4.1 Justification ..................................................................................................................................... 26

4.2.9.4.2 Specification .................................................................................................................................... 26

4.2.9.4.3 Conformance tests ........................................................................................................................... 26

4.2.9.5 Control Channel (CC) and Response Channel (RC) ............................................................................. 26

4.2.9.5.1 Justification ..................................................................................................................................... 26

4.2.9.5.2 Specification .................................................................................................................................... 27

4.2.9.5.3 Conformance tests ........................................................................................................................... 27

4.2.9.6 Network control commands .................................................................................................................. 27

4.2.9.6.1 Justification ..................................................................................................................................... 27

4.2.9.6.2 Specification .................................................................................................................................... 28

4.2.9.6.3 Conformance tests ........................................................................................................................... 28

4.2.9.7 Initial burst transmission ....................................................................................................................... 28

4.2.9.7.1 Justification ..................................................................................................................................... 28

4.2.9.7.2 Specification .................................................................................................................................... 28

4.2.9.7.3 Conformance tests ........................................................................................................................... 28

4.2.9.8 Inhibition of transmissions .................................................................................................................... 29

4.2.9.8.1 Justification ..................................................................................................................................... 29

4.2.9.8.2 Specification .................................................................................................................................... 29

4.2.9.8.3 Conformance tests ........................................................................................................................... 29

4.2.10 Receive antenna off-axis gain pattern ......................................................................................................... 29

4.2.10.1 Justification ........................................................................................................................................... 29

4.2.10.2 Specification.......................................................................................................................................... 29

4.2.10.3 Conformance tests ................................................................................................................................. 29

4.2.11 Blocking performance ................................................................................................................................. 30

4.2.11.1 Justification ........................................................................................................................................... 30

4.2.11.2 Specification.......................................................................................................................................... 30

4.2.11.3 Conformance tests ................................................................................................................................. 30

4.2.12 Adjacent Signal Selectivity ......................................................................................................................... 30

4.2.12.1 Justification ........................................................................................................................................... 30

4.2.12.2 Specification.......................................................................................................................................... 30

4.2.12.3 Conformance tests ................................................................................................................................. 31

5 Testing for compliance with technical requirements .............................................................................. 31

5.1 Environmental conditions for testing ............................................................................................................... 31

5.2 Essential radio test suites .................................................................................................................................. 31

6 Test methods for all aspects of the ESOMP ........................................................................................... 31

6.1 General ............................................................................................................................................................. 31

6.1.1 General requirements .................................................................................................................................. 31

ETSI
---------------------- Page: 4 ----------------------
5 ETSI EN 303 979 V2.1.2 (2016-10)

6.1.2 Interpretation of measurement results ......................................................................................................... 31

6.1.3 Measuring receiver ..................................................................................................................................... 33

6.2 Off-axis spurious radiation ............................................................................................................................... 33

6.2.1 General ........................................................................................................................................................ 33

6.2.2 Test method ................................................................................................................................................ 33

6.2.2.1 General .................................................................................................................................................. 33

6.2.2.2 Multi-carrier operation .......................................................................................................................... 34

6.2.3 Measurements up to 1 000 MHz ................................................................................................................. 34

6.2.3.1 Test site ................................................................................................................................................. 34

6.2.3.2 Measuring receivers .............................................................................................................................. 35

6.2.3.3 Procedure .............................................................................................................................................. 35

6.2.4 Measurements above 1 000 MHz ............................................................................................................... 35

6.2.4.1 General .................................................................................................................................................. 35

6.2.4.2 Identification of the significant frequencies of spurious radiation ........................................................ 35

6.2.4.2.1 Test site............................................................................................................................................ 35

6.2.4.2.2 Procedure ......................................................................................................................................... 36

6.2.4.3 Measurement of radiated power levels of identified spurious radiation ................................................ 36

6.2.4.3.1 Test site............................................................................................................................................ 36

6.2.4.3.2 Procedure ......................................................................................................................................... 36

6.2.4.4 Measurement of conducted spurious radiation at the antenna flange .................................................... 37

6.2.4.4.1 Test site............................................................................................................................................ 37

6.2.4.4.2 Procedure ......................................................................................................................................... 38

6.3 On-axis spurious radiation ................................................................................................................................ 38

6.3.1 Test method ................................................................................................................................................ 38

6.3.1.1 General .................................................................................................................................................. 38

6.3.1.2 Test site ................................................................................................................................................. 38

6.3.1.3 Method of measurement ........................................................................................................................ 38

6.3.1.3.1 General ............................................................................................................................................ 38

6.3.1.3.2 Method of measurement at the antenna flange ................................................................................ 39

6.3.1.3.3 Method of measurement for an EUT with antenna .......................................................................... 41

6.4 epfd limits ......................................................................................................................................................... 42

6.5 Carrier suppression ........................................................................................................................................... 42

6.5.1 Test method ................................................................................................................................................ 42

6.6 Antenna pointing .............................................................................................................................................. 42

6.6.1 General ........................................................................................................................................................ 42

6.6.2 Test method ................................................................................................................................................ 42

6.7 Polarization angle alignment capability ........................................................................................................... 42

6.7.1 General ........................................................................................................................................................ 42

6.7.2 Test method ................................................................................................................................................ 43

6.8 Cessation of emissions of the ESOMP ............................................................................................................. 43

6.8.1 General ........................................................................................................................................................ 43

6.8.2 Test Method ................................................................................................................................................ 43

6.8.2.1 Required documentation ....................................................................................................................... 43

6.8.2.2 Cessation of emissions from the "Transmission enabled" state ............................................................ 43

6.8.2.3 Cessation of emission from the "Transmission disabled" state ............................................................. 43

6.8.2.4 Cessation of emission from the "Initial Phase" state ............................................................................. 44

6.8.2.4.1 EUTs transmitting initial bursts ....................................................................................................... 44

6.8.2.4.2 EUTs not transmitting initial bursts ................................................................................................. 44

6.8.2.5 "Single action" means of cessation of emissions................................................................................... 44

6.8.2.6 Fault conditions ..................................................................................................................................... 45

6.9 Identification of ESOMP .................................................................................................................................. 45

6.9.1 Test arrangement ........................................................................................................................................ 45

6.9.2 Test method ................................................................................................................................................ 46

6.10 Control and monitoring functions .................................................................................................................... 46

6.10.1 General ........................................................................................................................................................ 46

6.10.2 Test arrangement ........................................................................................................................................ 46

6.10.3 Processor monitoring- Test method .........
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.