Satellite Earth Stations and Systems (SES) - Harmonised Standard for Earth Stations on Mobile Platforms (ESOMP) transmitting towards satellites in geostationary orbit, operating in the 27,5 GHz to 30,0 GHz frequency bands covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU

The ESOMP is designed for both mobile and stationary operation.
• The ESOMP operates on various mobile platforms such as trains, maritime vessels, aircraft and other vehicles
and, therefore, may be subject to occasional disturbances and interruptions in the satellite link.
• The ESOMP is operating as part of a satellite network (e.g. star, mesh or point-to-point) used for the
distribution and/or exchange of information.
• The ESOMP is comprised of all the equipment, electrical and mechanical, from the antenna itself to the
interface with other communications equipment on a mobile platform (usually referred to as the terrestrial
interface).
The ESOMP transmits within the frequency range from 27,50 GHz to 30,00 GHz, which is a band allocated to
the Fixed Satellite Services (FSS) (Earth-to-space) among other services. However, operation of the ESOMP is
intended to be restricted to the frequency range 29,50 GHz to 30,00 GHz in and near those countries that have
allocated Fixed Service (FS) to the other frequency ranges. Local regulation may permit operation in these
frequency ranges.
• The ESOMP receives in one or more frequencies within the range from 17,30 GHz to 20,20 GHz (FSS).
• The ESOMP uses linear or circular polarization.
• The ESOMP operates through a geostationary satellite (or a cluster of co-located geostationary satellites) that
is at least 2° away from any other geostationary satellite operating in the same frequencies and over the same
coverage area.
NOTE 1: ESOMPs may operate with satellites that are more closely spaced than 2° with additional operational
constraints that are beyond the scope of the present document.
The ESOMP is designed for unattended operation.
• The ESOMP is controlled and monitored by a Network Control Facility (NCF). This function may be
performed centrally (e.g. for a network of ESOMPs with a central hub) or it could be performed within the
ESOMP for autonomous control. The NCF is outside the scope of the present document.
The present document applies to the ESOMP with its ancillary equipment and its various telecommunication ports, and
when operated within the boundary limits of the operational environmental profile as declared by the applicant and
when installed as required by the applicant's declaration or in the user documentation.
The present document is intended to cover the provisions of Directive 2014/53/EU [i.11] (RE Directive) article 3.2,
which states that "… radio equipment shall be so constructed that it both effectively uses and supports the efficient use
of radio spectrum in order to avoid harmful interference".
NOTE 2: Operational requirements are defined by national administrations and by relevant ECC Decisions.
In addition to the present document, other ENs that specify technical requirements in respect of essential requirements
under other parts of article 3 of the Directive 2014/53/EU [i.11] may apply to equipment within the scope of the present
document.

Satelitske zemeljske postaje in sistemi (SES) - Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive 2014/53/EU, za zemeljske postaje na mobilnih platformah (ESOMP), ki oddajajo proti satelitom v geostacionarni orbiti in delujejo v frekvenčnih pasovih od 27,5 GHz do 30,0 GHz

Zemeljska postaja na mobilni platformi je izdelana za mobilno in stacionarno delovanje.
• Zemeljska postaja na mobilni platformi deluje na različnih mobilnih platformah, npr. na vlakih, morskih plovilih, letalih in drugih vozilih, pri čemer lahko pride do občasnih motenj in prekinitev v satelitski povezavi.
• Zemeljska postaja na mobilni platformi deluje kot del satelitskega omrežja (npr. zvezdnega, mrežnega ali od točke do točke), ki se uporablja za
distribucijo in/ali izmenjavo informacij.
• Zemeljska postaja na mobilni platformi je sestavljena iz vse opreme, električne in mehanske, od same antene do vmesnikov z drugo komunikacijsko opremo na mobilni platformi (običajno imenovanih »zemeljski vmesniki«).
Zemeljska postaja na mobilni platformi oddaja v frekvenčnem območju od 27,50 GHz do 30,00 GHz – to je pas, ki je med drugimi storitvami dodeljen fiksnim satelitskim storitvam (FSS) (Zemlja–vesolje). Vendar naj bi bilo delovanje zemeljske postaje na mobilni platformi omejeno na frekvenčni razpon od 29,50 GHz do 30,00 GHz v državah in v bližini držav, ki so fiksne storitve (FS) dodelile drugim frekvenčnim razponom. Lokalni predpisi lahko dovolijo delovanje v teh frekvenčnih razponih.
• Zemeljska postaja na mobilni platformi sprejema v eni ali več frekvencah v razponu od 17,30 GHz do 20,20 GHz (fiksne satelitske storitve).
• Zemeljska postaja na mobilni platformi uporablja linearno ali krožno polarizacijo.
• Zemeljska postaja na mobilni platformi deluje prek geostacionarnega satelita (ali skupine skupno nameščenih geostacionarnih satelitov), ki je odmaknjen vsaj 2° od kateregakoli drugega geostacionarnega satelita, ki deluje v istem frekvenčnem pasu in območju.
OPOMBA 1: Zemeljske postaje na mobilni platformi lahko delujejo s sateliti, ki so medsebojno bližje od 2°, z dodatnimi omejitvami delovanja, ki niso zajete v tem dokumentu.
Zemeljska postaja na mobilni platformi je izdelana za nenadzorovano delovanje.
• Zemeljska postaja na mobilni platformi se krmili in spremlja z napravo za krmiljenje omrežja (NCF). Ta funkcija se lahko
izvaja centralno (npr. za omrežje zemeljskih postaj na mobilni platformi s centralnim vozliščem) ali pa se lahko izvaja v sami zemeljski postaji na mobilni platformi za avtonomno krmiljenje. Naprava za krmiljenje omrežja ne spada na področje uporabe tega dokumenta.
Ta dokument se uporablja za zemeljsko postajo na mobilni platformi s pomožno opremo in različnimi telekomunikacijskimi vrati, ko ta deluje znotraj mejnih vrednosti obratovalnega okoljskega profila, kot ga z izjavo določi kandidat, ter ko je nameščena v skladu z zahtevami kandidatove izjave ali v skladu z zahtevami dokumentacije uporabnika.
Ta dokument zajema določbe člena 3.2 Direktive 2014/53/EU [i.11] (direktiva RE), kjer je navedeno, da »... mora biti radijska oprema izdelana tako, da optimalno uporablja in podpira učinkovito rabo radijskega spektra z namenom preprečevanja škodljivih motenj«.
OPOMBA 2: Obratovalne zahteve določajo nacionalne uprave in ustrezni sklepi Odbora za elektronske komunikacije. Poleg tega dokumenta se lahko za opremo na področju uporabe tega dokumenta uporabljajo tudi drugi standardi EN, ki določajo tehnične zahteve v zvezi z bistvenimi zahtevami iz drugih delov 3. člena Direktive 2014/53/EU [i.11].

General Information

Status
Published
Publication Date
02-Nov-2016
Technical Committee
Current Stage
6060 - National Implementation/Publication (Adopted Project)
Start Date
24-Oct-2016
Due Date
29-Dec-2016
Completion Date
03-Nov-2016

Buy Standard

Standard
SIST EN 303 978 V2.1.2:2016
English language
74 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview

e-Library read for
1 day
Standard
ETSI EN 303 978 V2.1.2 (2016-10) - Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonised Standard for Earth Stations on Mobile Platforms (ESOMP) transmitting towards satellites in geostationary orbit, operating in the 27,5 GHz to 30,0 GHz frequency bands covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU
English language
74 pages
sale 15% off
Preview
sale 15% off
Preview

Standards Content (sample)

2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.33.060.30Radiorelejni in fiksni satelitski komunikacijski sistemiRadio relay and fixed satellite communications systemsICS:Ta slovenski standard je istoveten z:ETSI EN 303 978 V2.1.2 (2016-10)SIST EN 303 978 V2.1.2:2016en01-december-2016SIST EN 303 978 V2.1.2:2016SLOVENSKI

STANDARD
SIST EN 303 978 V2.1.2:2016

ETSI EN 303 978 V2.1.2 (2016-10) Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonised Standard for Earth Stations on Mobile Platforms (ESOMP) transmitting towards satellites in geostationary orbit, operating in the 27,5 GHz to 30,0 GHz frequency bands covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU

HARMONISED EUROPEAN STANDARD SIST EN 303 978 V2.1.2:2016
ETSI ETSI EN 303 978 V2.1.2 (2016-10) 2

Reference REN/SES-00421 Keywords antenna, earth station, GSO, mobile, regulation, satellite ETSI 650 Route des Lucioles F-06921 Sophia Antipolis Cedex - FRANCE

Tel.: +33 4 92 94 42 00
Fax: +33 4 93 65 47 16

Siret N° 348 623 562 00017 - NAF 742 C Association à but non lucratif enregistrée à la Sous-Préfecture de Grasse (06) N° 7803/88

Important notice The present document can be downloaded from: http://www.etsi.org/standards-search The present document may be made available in electronic versions and/or in print. The content of any electronic and/or print versions of the present document shall not be modified without the prior written authorization of ETSI. In case of any existing or perceived difference in contents between such versions and/or in print, the only prevailing document is the print of the Portable Document Format (PDF) version kept on a specific network drive within ETSI Secretariat. Users of the present document should be aware that the document may be subject to revision or change of status. Information on the current status of this and other ETSI documents is available at https://portal.etsi.org/TB/ETSIDeliverableStatus.aspx If you find errors in the present document, please send your comment to one of the following services: https://portal.etsi.org/People/CommiteeSupportStaff.aspx Copyright Notification No part may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm except as authorized by written permission of ETSI. The content of the PDF version shall not be modified without the written authorization of ETSI. The copyright and the foregoing restriction extend to reproduction in all media.

© European Telecommunications Standards Institute 2016. All rights reserved.

DECTTM, PLUGTESTSTM, UMTSTM and the ETSI logo are Trade Marks of ETSI registered for the benefit of its Members. 3GPPTM and LTE™ are Trade Marks of ETSI registered for the benefit of its Members and of the 3GPP Organizational Partners. GSM® and the GSM logo are Trade Marks registered and owned by the GSM Association. SIST EN 303 978 V2.1.2:2016

ETSI ETSI EN 303 978 V2.1.2 (2016-10) 3 Contents Intellectual Property Rights ................................................................................................................................ 8 Foreword ............................................................................................................................................................. 8 Modal verbs terminology .................................................................................................................................... 8 Introduction ........................................................................................................................................................ 8 1 Scope ...................................................................................................................................................... 10 2 References .............................................................................................................................................. 11 2.1 Normative references ....................................................................................................................................... 11 2.2 Informative references ...................................................................................................................................... 12 3 Definitions, symbols and abbreviations ................................................................................................. 13 3.1 Definitions ........................................................................................................................................................ 13 3.2 Symbols ............................................................................................................................................................ 14 3.3 Abbreviations ................................................................................................................................................... 15 4 Technical requirements specifications ................................................................................................... 16 4.1 General ............................................................................................................................................................. 16 4.1.1 Environmental profile ................................................................................................................................. 16 4.1.2 Operational configurations ......................................................................................................................... 16 4.1.3 Determination of geographic location of the ESOMP ................................................................................ 16 4.1.4 EIRPAggregate for networks of ESOMPs ........................................................................................................ 16 4.1.5 Presentation of equipment for testing purposes .......................................................................................... 16 4.1.6 Choice of model for testing ........................................................................................................................ 17 4.1.7 Mechanical and electrical design ................................................................................................................ 17 4.2 Conformance requirements .............................................................................................................................. 17 4.2.1 Off-axis spurious radiation ......................................................................................................................... 17 4.2.1.1 Justification ........................................................................................................................................... 17 4.2.1.2 Specification.......................................................................................................................................... 17 4.2.1.3 Conformance tests ................................................................................................................................. 18 4.2.2 On-axis spurious radiation .......................................................................................................................... 18 4.2.2.1 Justification ........................................................................................................................................... 18 4.2.2.2 Specification.......................................................................................................................................... 18 4.2.2.2.1 "Carrier-on" radio state .................................................................................................................... 18 4.2.2.2.2 "Carrier-off" and "Emissions disabled" radio states ........................................................................ 19 4.2.2.3 Conformance tests ................................................................................................................................. 19 4.2.3 Off-axis EIRP emission density within the band ........................................................................................ 19 4.2.3.0 General .................................................................................................................................................. 19 4.2.3.1 Justification ........................................................................................................................................... 19 4.2.3.2 Co-polarized Specification .................................................................................................................... 19 4.2.3.3 Void....................................................................................................................................................... 20 4.2.3.4 Cross-polarization Specification ........................................................................................................... 20 4.2.3.5 Burst Transmission Specification .......................................................................................................... 20 4.2.3.6 Off-axis Geometry Specification .......................................................................................................... 20 4.2.3.7 Conformance tests ................................................................................................................................. 21 4.2.4 Uplink Power Control Specification ........................................................................................................... 21 4.2.5 Carrier suppression ..................................................................................................................................... 21 4.2.5.1 Justification ........................................................................................................................................... 21 4.2.5.2 Specification.......................................................................................................................................... 21 4.2.5.3 Conformance tests ................................................................................................................................. 22 4.2.6 Antenna pointing and polarization alignment ............................................................................................. 22 4.2.6.1 Antenna pointing accuracy .................................................................................................................... 22 4.2.6.1.1 Justification ..................................................................................................................................... 22 4.2.6.1.2 Pointing accuracy specification ....................................................................................................... 22 4.2.6.1.3 On-axis cross polarization isolation specification ........................................................................... 22 4.2.6.1.4 Conformance tests ........................................................................................................................... 22 4.2.6.2 Antenna Pointing Error Detection ......................................................................................................... 22 SIST EN 303 978 V2.1.2:2016

ETSI ETSI EN 303 978 V2.1.2 (2016-10) 4 4.2.6.2.0 General ............................................................................................................................................ 22 4.2.6.2.1 Pointing error detection specification .............................................................................................. 22 4.2.6.2.2 Polarization angle alignment specification ...................................................................................... 23 4.2.6.2.3 Conformance tests ........................................................................................................................... 23 4.2.7 Cessation of emissions ................................................................................................................................ 23 4.2.7.1 Justification ........................................................................................................................................... 23 4.2.7.2 Specification.......................................................................................................................................... 23 4.2.7.2.1 Specification 1: Mode of cessation of emissions ............................................................................. 23 4.2.7.2.2 Specification 2: Conditions under which the ESOMP shall cease emissions .................................. 24 4.2.7.2.3 Specification 3: Cessation of emissions .......................................................................................... 24 4.2.7.2.4 Specification 4: Fault conditions ..................................................................................................... 24 4.2.7.3 Conformance tests ................................................................................................................................. 24 4.2.8 Identification of the ESOMP ...................................................................................................................... 25 4.2.8.1 Justification ........................................................................................................................................... 25 4.2.8.2 Specification.......................................................................................................................................... 25 4.2.8.3 Conformance tests ................................................................................................................................. 25 4.2.9 Control and Monitoring Functions (CMFs) ................................................................................................ 25 4.2.9.1 ESOMP States ....................................................................................................................................... 25 4.2.9.1.0 General ............................................................................................................................................ 25 4.2.9.1.1 CMF state diagram .......................................................................................................................... 26 4.2.9.2 Processor monitoring ............................................................................................................................ 27 4.2.9.2.1 Justification ..................................................................................................................................... 27 4.2.9.2.2 Specification .................................................................................................................................... 27 4.2.9.2.3 Conformance tests ........................................................................................................................... 28 4.2.9.3 Transmit subsystem monitoring ............................................................................................................ 28 4.2.9.3.1 Justification ..................................................................................................................................... 28 4.2.9.3.2 Specification .................................................................................................................................... 28 4.2.9.3.3 Conformance tests ........................................................................................................................... 28 4.2.9.4 Power-on/Reset ..................................................................................................................................... 28 4.2.9.4.1 Justification ..................................................................................................................................... 28 4.2.9.4.2 Specification .................................................................................................................................... 28 4.2.9.4.3 Conformance tests ........................................................................................................................... 28 4.2.9.5 Control Channel (CC) and Response Channel (RC) ............................................................................. 28 4.2.9.5.1 Justification ..................................................................................................................................... 28 4.2.9.5.2 Specification .................................................................................................................................... 29 4.2.9.5.3 Conformance tests ........................................................................................................................... 29 4.2.9.6 Network control commands .................................................................................................................. 29 4.2.9.6.1 Justification ..................................................................................................................................... 29 4.2.9.6.2 Specification .................................................................................................................................... 30 4.2.9.6.3 Conformance tests ........................................................................................................................... 30 4.2.9.7 Initial burst transmission ....................................................................................................................... 30 4.2.9.7.1 Justification ..................................................................................................................................... 30 4.2.9.7.2 Specification .................................................................................................................................... 30 4.2.9.7.3 Conformance tests ........................................................................................................................... 30 4.2.9.8 Inhibition of transmissions .................................................................................................................... 31 4.2.9.8.1 Justification ..................................................................................................................................... 31 4.2.9.8.2 Specification .................................................................................................................................... 31 4.2.9.8.3 Conformance tests ........................................................................................................................... 31 4.2.10 Receive antenna off-axis gain pattern ......................................................................................................... 31 4.2.10.1 Justification ........................................................................................................................................... 31 4.2.10.2 Specification.......................................................................................................................................... 31 4.2.10.3 Conformance tests ................................................................................................................................. 31 4.2.11 Blocking performance ................................................................................................................................. 32 4.2.11.1 Justification ........................................................................................................................................... 32 4.2.11.2 Specification.......................................................................................................................................... 32 4.2.11.3 Conformance tests ................................................................................................................................. 32 4.2.12 Adjacent Signal Selectivity ......................................................................................................................... 32 4.2.12.1 Justification ........................................................................................................................................... 32 4.2.12.2 Specification.......................................................................................................................................... 32 4.2.12.3 Conformance tests ................................................................................................................................. 33 5 Testing for compliance with technical requirements .............................................................................. 33 SIST EN 303 978 V2.1.2:2016

ETSI ETSI EN 303 978 V2.1.2 (2016-10) 5 5.1 Environmental conditions for testing ............................................................................................................... 33 5.2 Radio test suites ................................................................................................................................................ 33 6 Test methods for all aspects of the ESOMP ........................................................................................... 33 6.1 General ............................................................................................................................................................. 33 6.1.0 Introduction................................................................................................................................................. 33 6.1.1 Interpretation of measurement results ......................................................................................................... 34 6.1.2 Measuring receiver ..................................................................................................................................... 35 6.2 Off-axis spurious radiation ............................................................................................................................... 35 6.2.0 Introduction................................................................................................................................................. 35 6.2.1 Test method ................................................................................................................................................ 35 6.2.1.0 Test method introduction ...................................................................................................................... 35 6.2.1.1 General .................................................................................................................................................. 36 6.2.1.2 Multi-carrier operation .......................................................................................................................... 36 6.2.2 Measurements up to 1 000 MHz ................................................................................................................. 36 6.2.2.1 Test site ................................................................................................................................................. 36 6.2.2.2 Measuring receivers .............................................................................................................................. 37 6.2.2.3 Procedure .............................................................................................................................................. 37 6.2.3 Measurements above 1 000 MHz ............................................................................................................... 37 6.2.3.0 General .................................................................................................................................................. 37 6.2.3.1 Identification of the significant frequencies of spurious radiation ........................................................ 37 6.2.3.1.1 Test site............................................................................................................................................ 37 6.2.3.1.2 Procedure ......................................................................................................................................... 38 6.2.3.2 Measurement of radiated power levels of identified spurious radiation ................................................ 38 6.2.3.2.1 Test site............................................................................................................................................ 38 6.2.3.2.2 Procedure ......................................................................................................................................... 38 6.2.3.3 Measurement of conducted spurious radiation at the antenna flange .................................................... 39 6.2.3.3.1 Test site............................................................................................................................................ 39 6.2.3.3.2 Procedure ......................................................................................................................................... 40 6.3 On-axis spurious radiation ................................................................................................................................ 40 6.3.1 Test method ................................................................................................................................................ 40 6.3.1.0 General .................................................................................................................................................. 40 6.3.1.1 Test site ................................................................................................................................................. 40 6.3.1.2 Method of measurement ........................................................................................................................ 40 6.3.1.2.1 General ............................................................................................................................................ 40 6.3.1.2.2 Method of measurement at the antenna flange ................................................................................ 41 6.3.1.2.3 Method of measurement for an EUT with antenna .......................................................................... 41 6.4 Off-axis EIRP emission density within the band .............................................................................................. 42 6.4.1 Test method ................................................................................................................................................ 42 6.4.1.0 Introduction ........................................................................................................................................... 42 6.4.1.1 Transmit output power density .............................................................................................................. 43 6.4.1.1.1 General ............................................................................................................................................ 43 6.4.1.1.2 Test site............................................................................................................................................ 43 6.4.1.1.3 Method of measurement .................................................................................................................. 43 6.4.1.2 Antenna transmit gain ........................................................................................................................... 44 6.4.1.2.1 General ............................................................................................................................................ 44 6.4.1.2.2 Test site............................................................................................................................................ 44 6.4.1.2.3 Method of measurement .................................................................................................................. 44 6.4.1.3 Antenna transmit radiation patterns ...................................................................................................... 45 6.4.1.3.1 General ............................................................................................................................................ 45 6.4.1.3.2 Test site............................................................................................................................................ 45 6.4.1.3.3 Test arrangement ............................................................................................................................. 46 6.4.1.3.4 Co-polar radiation pattern - azimuth ................................................................................................ 46 6.4.1.3.5 Co-polar radiation pattern - elevation .............................................................................................. 46 6.4.1.3.6 Cross-polar radiation pattern - azimuth ........................................................................................... 47 6.4.1.3.7 Cross-polar radiation pattern - elevation ......................................................................................... 47 6.4.2 Computation of results ................................................................................................................................ 48 6.5 Carrier suppression .........................................................................................................

...

ETSI EN 303 978 V2.1.2 (2016-10)
HARMONISED EUROPEAN STANDARD
Satellite Earth Stations and Systems (SES);
Harmonised Standard for Earth Stations on
Mobile Platforms (ESOMP) transmitting towards satellites
in geostationary orbit, operating in the 27,5 GHz to 30,0 GHz
frequency bands covering the essential requirements
of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU
---------------------- Page: 1 ----------------------
2 ETSI EN 303 978 V2.1.2 (2016-10)
Reference
REN/SES-00421
Keywords
antenna, earth station, GSO, mobile, regulation,
satellite
ETSI
650 Route des Lucioles
F-06921 Sophia Antipolis Cedex - FRANCE
Tel.: +33 4 92 94 42 00 Fax: +33 4 93 65 47 16
Siret N° 348 623 562 00017 - NAF 742 C
Association à but non lucratif enregistrée à la
Sous-Préfecture de Grasse (06) N° 7803/88
Important notice
The present document can be downloaded from:
http://www.etsi.org/standards-search

The present document may be made available in electronic versions and/or in print. The content of any electronic and/or

print versions of the present document shall not be modified without the prior written authorization of ETSI. In case of any

existing or perceived difference in contents between such versions and/or in print, the only prevailing document is the

print of the Portable Document Format (PDF) version kept on a specific network drive within ETSI Secretariat.

Users of the present document should be aware that the document may be subject to revision or change of status.

Information on the current status of this and other ETSI documents is available at

https://portal.etsi.org/TB/ETSIDeliverableStatus.aspx

If you find errors in the present document, please send your comment to one of the following services:

https://portal.etsi.org/People/CommiteeSupportStaff.aspx
Copyright Notification

No part may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying

and microfilm except as authorized by written permission of ETSI.

The content of the PDF version shall not be modified without the written authorization of ETSI.

The copyright and the foregoing restriction extend to reproduction in all media.
© European Telecommunications Standards Institute 2016.
All rights reserved.
TM TM TM

DECT , PLUGTESTS , UMTS and the ETSI logo are Trade Marks of ETSI registered for the benefit of its Members.

3GPP and LTE™ are Trade Marks of ETSI registered for the benefit of its Members and

of the 3GPP Organizational Partners.

GSM® and the GSM logo are Trade Marks registered and owned by the GSM Association.

ETSI
---------------------- Page: 2 ----------------------
3 ETSI EN 303 978 V2.1.2 (2016-10)
Contents

Intellectual Property Rights ................................................................................................................................ 8

Foreword ............................................................................................................................................................. 8

Modal verbs terminology .................................................................................................................................... 8

Introduction ........................................................................................................................................................ 8

1 Scope ...................................................................................................................................................... 10

2 References .............................................................................................................................................. 11

2.1 Normative references ....................................................................................................................................... 11

2.2 Informative references ...................................................................................................................................... 12

3 Definitions, symbols and abbreviations ................................................................................................. 13

3.1 Definitions ........................................................................................................................................................ 13

3.2 Symbols ............................................................................................................................................................ 14

3.3 Abbreviations ................................................................................................................................................... 15

4 Technical requirements specifications ................................................................................................... 16

4.1 General ............................................................................................................................................................. 16

4.1.1 Environmental profile ................................................................................................................................. 16

4.1.2 Operational configurations ......................................................................................................................... 16

4.1.3 Determination of geographic location of the ESOMP ................................................................................ 16

4.1.4 EIRP for networks of ESOMPs ........................................................................................................ 16

Aggregate

4.1.5 Presentation of equipment for testing purposes .......................................................................................... 16

4.1.6 Choice of model for testing ........................................................................................................................ 17

4.1.7 Mechanical and electrical design ................................................................................................................ 17

4.2 Conformance requirements .............................................................................................................................. 17

4.2.1 Off-axis spurious radiation ......................................................................................................................... 17

4.2.1.1 Justification ........................................................................................................................................... 17

4.2.1.2 Specification.......................................................................................................................................... 17

4.2.1.3 Conformance tests ................................................................................................................................. 18

4.2.2 On-axis spurious radiation .......................................................................................................................... 18

4.2.2.1 Justification ........................................................................................................................................... 18

4.2.2.2 Specification.......................................................................................................................................... 18

4.2.2.2.1 "Carrier-on" radio state .................................................................................................................... 18

4.2.2.2.2 "Carrier-off" and "Emissions disabled" radio states ........................................................................ 19

4.2.2.3 Conformance tests ................................................................................................................................. 19

4.2.3 Off-axis EIRP emission density within the band ........................................................................................ 19

4.2.3.0 General .................................................................................................................................................. 19

4.2.3.1 Justification ........................................................................................................................................... 19

4.2.3.2 Co-polarized Specification .................................................................................................................... 19

4.2.3.3 Void....................................................................................................................................................... 20

4.2.3.4 Cross-polarization Specification ........................................................................................................... 20

4.2.3.5 Burst Transmission Specification .......................................................................................................... 20

4.2.3.6 Off-axis Geometry Specification .......................................................................................................... 20

4.2.3.7 Conformance tests ................................................................................................................................. 21

4.2.4 Uplink Power Control Specification ........................................................................................................... 21

4.2.5 Carrier suppression ..................................................................................................................................... 21

4.2.5.1 Justification ........................................................................................................................................... 21

4.2.5.2 Specification.......................................................................................................................................... 21

4.2.5.3 Conformance tests ................................................................................................................................. 22

4.2.6 Antenna pointing and polarization alignment ............................................................................................. 22

4.2.6.1 Antenna pointing accuracy .................................................................................................................... 22

4.2.6.1.1 Justification ..................................................................................................................................... 22

4.2.6.1.2 Pointing accuracy specification ....................................................................................................... 22

4.2.6.1.3 On-axis cross polarization isolation specification ........................................................................... 22

4.2.6.1.4 Conformance tests ........................................................................................................................... 22

4.2.6.2 Antenna Pointing Error Detection ......................................................................................................... 22

ETSI
---------------------- Page: 3 ----------------------
4 ETSI EN 303 978 V2.1.2 (2016-10)

4.2.6.2.0 General ............................................................................................................................................ 22

4.2.6.2.1 Pointing error detection specification .............................................................................................. 22

4.2.6.2.2 Polarization angle alignment specification ...................................................................................... 23

4.2.6.2.3 Conformance tests ........................................................................................................................... 23

4.2.7 Cessation of emissions ................................................................................................................................ 23

4.2.7.1 Justification ........................................................................................................................................... 23

4.2.7.2 Specification.......................................................................................................................................... 23

4.2.7.2.1 Specification 1: Mode of cessation of emissions ............................................................................. 23

4.2.7.2.2 Specification 2: Conditions under which the ESOMP shall cease emissions .................................. 24

4.2.7.2.3 Specification 3: Cessation of emissions .......................................................................................... 24

4.2.7.2.4 Specification 4: Fault conditions ..................................................................................................... 24

4.2.7.3 Conformance tests ................................................................................................................................. 24

4.2.8 Identification of the ESOMP ...................................................................................................................... 25

4.2.8.1 Justification ........................................................................................................................................... 25

4.2.8.2 Specification.......................................................................................................................................... 25

4.2.8.3 Conformance tests ................................................................................................................................. 25

4.2.9 Control and Monitoring Functions (CMFs) ................................................................................................ 25

4.2.9.1 ESOMP States ....................................................................................................................................... 25

4.2.9.1.0 General ............................................................................................................................................ 25

4.2.9.1.1 CMF state diagram .......................................................................................................................... 26

4.2.9.2 Processor monitoring ............................................................................................................................ 27

4.2.9.2.1 Justification ..................................................................................................................................... 27

4.2.9.2.2 Specification .................................................................................................................................... 27

4.2.9.2.3 Conformance tests ........................................................................................................................... 28

4.2.9.3 Transmit subsystem monitoring ............................................................................................................ 28

4.2.9.3.1 Justification ..................................................................................................................................... 28

4.2.9.3.2 Specification .................................................................................................................................... 28

4.2.9.3.3 Conformance tests ........................................................................................................................... 28

4.2.9.4 Power-on/Reset ..................................................................................................................................... 28

4.2.9.4.1 Justification ..................................................................................................................................... 28

4.2.9.4.2 Specification .................................................................................................................................... 28

4.2.9.4.3 Conformance tests ........................................................................................................................... 28

4.2.9.5 Control Channel (CC) and Response Channel (RC) ............................................................................. 28

4.2.9.5.1 Justification ..................................................................................................................................... 28

4.2.9.5.2 Specification .................................................................................................................................... 29

4.2.9.5.3 Conformance tests ........................................................................................................................... 29

4.2.9.6 Network control commands .................................................................................................................. 29

4.2.9.6.1 Justification ..................................................................................................................................... 29

4.2.9.6.2 Specification .................................................................................................................................... 30

4.2.9.6.3 Conformance tests ........................................................................................................................... 30

4.2.9.7 Initial burst transmission ....................................................................................................................... 30

4.2.9.7.1 Justification ..................................................................................................................................... 30

4.2.9.7.2 Specification .................................................................................................................................... 30

4.2.9.7.3 Conformance tests ........................................................................................................................... 30

4.2.9.8 Inhibition of transmissions .................................................................................................................... 31

4.2.9.8.1 Justification ..................................................................................................................................... 31

4.2.9.8.2 Specification .................................................................................................................................... 31

4.2.9.8.3 Conformance tests ........................................................................................................................... 31

4.2.10 Receive antenna off-axis gain pattern ......................................................................................................... 31

4.2.10.1 Justification ........................................................................................................................................... 31

4.2.10.2 Specification.......................................................................................................................................... 31

4.2.10.3 Conformance tests ................................................................................................................................. 31

4.2.11 Blocking performance ................................................................................................................................. 32

4.2.11.1 Justification ........................................................................................................................................... 32

4.2.11.2 Specification.......................................................................................................................................... 32

4.2.11.3 Conformance tests ................................................................................................................................. 32

4.2.12 Adjacent Signal Selectivity ......................................................................................................................... 32

4.2.12.1 Justification ........................................................................................................................................... 32

4.2.12.2 Specification.......................................................................................................................................... 32

4.2.12.3 Conformance tests ................................................................................................................................. 33

5 Testing for compliance with technical requirements .............................................................................. 33

ETSI
---------------------- Page: 4 ----------------------
5 ETSI EN 303 978 V2.1.2 (2016-10)

5.1 Environmental conditions for testing ............................................................................................................... 33

5.2 Radio test suites ................................................................................................................................................ 33

6 Test methods for all aspects of the ESOMP ........................................................................................... 33

6.1 General ............................................................................................................................................................. 33

6.1.0 Introduction................................................................................................................................................. 33

6.1.1 Interpretation of measurement results ......................................................................................................... 34

6.1.2 Measuring receiver ..................................................................................................................................... 35

6.2 Off-axis spurious radiation ............................................................................................................................... 35

6.2.0 Introduction................................................................................................................................................. 35

6.2.1 Test method ................................................................................................................................................ 35

6.2.1.0 Test method introduction ...................................................................................................................... 35

6.2.1.1 General .................................................................................................................................................. 36

6.2.1.2 Multi-carrier operation .......................................................................................................................... 36

6.2.2 Measurements up to 1 000 MHz ................................................................................................................. 36

6.2.2.1 Test site ................................................................................................................................................. 36

6.2.2.2 Measuring receivers .............................................................................................................................. 37

6.2.2.3 Procedure .............................................................................................................................................. 37

6.2.3 Measurements above 1 000 MHz ............................................................................................................... 37

6.2.3.0 General .................................................................................................................................................. 37

6.2.3.1 Identification of the significant frequencies of spurious radiation ........................................................ 37

6.2.3.1.1 Test site............................................................................................................................................ 37

6.2.3.1.2 Procedure ......................................................................................................................................... 38

6.2.3.2 Measurement of radiated power levels of identified spurious radiation ................................................ 38

6.2.3.2.1 Test site............................................................................................................................................ 38

6.2.3.2.2 Procedure ......................................................................................................................................... 38

6.2.3.3 Measurement of conducted spurious radiation at the antenna flange .................................................... 39

6.2.3.3.1 Test site............................................................................................................................................ 39

6.2.3.3.2 Procedure ......................................................................................................................................... 40

6.3 On-axis spurious radiation ................................................................................................................................ 40

6.3.1 Test method ................................................................................................................................................ 40

6.3.1.0 General .................................................................................................................................................. 40

6.3.1.1 Test site ................................................................................................................................................. 40

6.3.1.2 Method of measurement ........................................................................................................................ 40

6.3.1.2.1 General ............................................................................................................................................ 40

6.3.1.2.2 Method of measurement at the antenna flange ................................................................................ 41

6.3.1.2.3 Method of measurement for an EUT with antenna .......................................................................... 41

6.4 Off-axis EIRP emission density within the band .............................................................................................. 42

6.4.1 Test method ................................................................................................................................................ 42

6.4.1.0 Introduction ........................................................................................................................................... 42

6.4.1.1 Transmit output power density .............................................................................................................. 43

6.4.1.1.1 General ............................................................................................................................................ 43

6.4.1.1.2 Test site............................................................................................................................................ 43

6.4.1.1.3 Method of measurement .................................................................................................................. 43

6.4.1.2 Antenna transmit gain ........................................................................................................................... 44

6.4.1.2.1 General ............................................................................................................................................ 44

6.4.1.2.2 Test site............................................................................................................................................ 44

6.4.1.2.3 Method of measurement .................................................................................................................. 44

6.4.1.3 Antenna transmit radiation patterns ...................................................................................................... 45

6.4.1.3.1 General ............................................................................................................................................ 45

6.4.1.3.2 Test site............................................................................................................................................ 45

6.4.1.3.3 Test arrangement ............................................................................................................................. 46

6.4.1.3.4 Co-polar radiation pattern - azimuth ................................................................................................ 46

6.4.1.3.5 Co-polar radiation pattern - elevation .............................................................................................. 46

6.4.1.3.6 Cross-polar radiation pattern - azimuth ........................................................................................... 47

6.4.1.3.7 Cross-polar radiation pattern - elevation ......................................................................................... 47

6.4.2 Computation of results ................................................................................................................................ 48

6.5 Carrier suppression ........................................................................................................................................... 48

6.5.1 Test method .......
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.