Information technology - Cabling installation - Part 1: Installation specification and quality assurance

1.1   Scope
This European Standard specifies requirements for the following aspects of information technology cabling:
a)   installation specification, quality assurance documentation and procedures;
b)   documentation and administration;
c)   operation and maintenance.
This European Standard is applicable to all types of information technology cabling including generic cabling systems designed in accordance with the EN 50173 series.
Safety (electrical safety and protection, optical power, fire, etc.) and electromagnetic compatibility (EMC) requirements are outside the scope of this European Standard and are covered by other standards and regulations. However, information given in this European Standard may be of assistance in meeting these standards and regulations.
1.2   Conformance
For a cabling installation to conform to this European Standard:
a)   the specification of the installation shall meet the requirements of Clause 4;
NOTE   The requirements and recommendations of Clause 4 are primarily for owners of premises housing information technology systems. The owners may delegate selected responsibilities to designers, specifiers, operators and maintainers of installed information technology cabling. The party responsible for demonstrating conformance should be clearly stated in the appropriate section of the documentation.
b)   the installer shall meet the requirements of Clause 5;
c)   the bonding system within the premises shall be in accordance with EN 50310;
d)   where a lightning protection system is required, it shall conform to the “integrated lightning protection system” according to EN 62305 4;
e)   other lightning protection systems, including the “isolated lightning protection system” according to EN 62305 3 are allowed provided that specific restrictions are applied both to the implementation of the information technology cabling and the requirements of EN 50310 as agreed between the planners of the lightning protection system and the information technology cabling;
f)   local regulations shall be met.

Informationstechnik - Installation von Kommunikationsverkabelung - Teil 1: Installationsspezifikation und Qualitätssicherung

Technologies de l'information - Installation de câblages - Partie 1 : Spécification de l'installation et assurance de la qualité

Informacijska tehnologija - Polaganje kablov - 1. del: Specifikacija in zagotavljanje kakovosti

Ta evropski standard določa zahteve za naslednje vidike kablov za informacijsko tehnologijo:
a) specifikacija ter postopki in dokumentacija v zvezi z zagotavljanjem kakovosti;
b) dokumentiranje in upravljanje;
c) delovanje in vzdrževanje.
Ta evropski standard se uporablja za vse vrste kablov za informacijsko tehnologijo, vključno z univerzalnimi sistemi polaganja kablov, zasnovanimi v skladu s skupino standardov EN 50173.
Varnostne zahteve (električna varnost in zaščita, optična moč, ogenj itd.) in zahteve za elektromagnetno združljivost (EMC) ne spadajo na področje uporabe tega evropskega standarda ter so obravnavane v drugih standardih in predpisih. Vendar so lahko informacije iz tega evropskega standarda v pomoč pri izpolnjevanju teh standardov in predpisov.
1.2 Skladnost
Zahteve za skladnost polaganja kablov s tem evropskim standardom:
a) specifikacija polaganja mora izpolnjevati zahteve iz točke 4;
OPOMBA: Zahteve in priporočila iz točke 4 so namenjene predvsem lastnikom prostorov, v katerih so nameščeni sistemi informacijske tehnologije. Lastniki lahko izbrane odgovornosti dodelijo načrtovalcem, specifikatorjem, upravljalcem in vzdrževalcem položenih kablov za informacijsko tehnologijo. Stranka, ki je odgovorna za dokazovanje skladnosti, bi naj bila jasno navedena v ustreznem razdelku dokumentacije.
b) monter mora izpolnjevati zahteve iz točke 5;
c) sistem vezave v prostorih mora biti v skladu s standardom EN 50310;
d) če je potreben sistem za zaščito pred delovanjem strele, mora biti ta v skladu z »vgrajenim sistemom za zaščito pred delovanjem strele« iz standarda EN 62305 4;
e) drugi sistemi za zaščito pred delovanjem strele, vključno z »izoliranim sistemom za zaščito pred delovanjem strele« iz standarda EN 62305 3, so dovoljeni pod pogojem, da se uporabljajo določene omejitve izvedbe polaganja kablov za informacijsko tehnologijo in zahteve iz standarda EN 50310, kot je dogovorjeno med načrtovalci sistema za zaščito pred delovanjem strele in načrtovalci kablov za informacijsko tehnologijo;
f) upoštevati je treba lokalne predpise.

General Information

Status
Published
Publication Date
06-Sep-2018
Current Stage
6060 - National Implementation/Publication (Adopted Project)
Start Date
06-Jul-2018
Due Date
10-Sep-2018
Completion Date
07-Sep-2018

Relations

Buy Standard

Standard
SIST EN 50174-1:2018 - BARVE na PDF-str 51,53,54,55,56
English language
69 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

SLOVENSKI STANDARD
SIST EN 50174-1:2018
01-oktober-2018
1DGRPHãþD
SIST EN 50174-1:2009
SIST EN 50174-1:2009/A1:2011
SIST EN 50174-1:2009/A2:2014

Informacijska tehnologija - Polaganje kablov - 1. del: Specifikacija in zagotavljanje

kakovosti

Information technology - Cabling installation - Part 1: Installation specification and quality

assurance
Informationstechnik - Installation von Kommunikationsverkabelung - Teil 1:
Installationsspezifikation und Qualitätssicherung

Technologies de l'information - Installation de câblages - Partie 1 : Spécification de

l'installation et assurance de la qualité
Ta slovenski standard je istoveten z: EN 50174-1:2018
ICS:
33.040.50 Vodi, zveze in tokokrogi Lines, connections and
circuits
35.110 Omreževanje Networking
SIST EN 50174-1:2018 en

2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST EN 50174-1:2018
---------------------- Page: 2 ----------------------
SIST EN 50174-1:2018
EUROPEAN STANDARD EN 50174-1
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
June 2018
ICS 35.110 Supersedes EN 50174-1:2009
English Version
Information technology - Cabling installation - Part 1: Installation
specification and quality assurance

Technologies de l'information - Installation de câblages - Informationstechnik - Installation von

Partie 1 : Spécification de l'installation et assurance de la Kommunikationsverkabelung - Teil 1:

qualité Installationsspezifikation und Qualitätssicherung

This European Standard was approved by CENELEC on 2018-05-21. CENELEC members are bound to comply with the CEN/CENELEC

Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this European Standard the status of a national standard without any alteration.

Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national standards may be obtained on application to the CEN-CENELEC

Management Centre or to any CENELEC member.

This European Standard exists in three official versions (English, French, German). A version in any other language made by translation

under the responsibility of a CENELEC member into its own language and notified to the CEN-CENELEC Management Centre has the

same status as the official versions.

CENELEC members are the national electrotechnical committees of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, the Czech Republic,

Denmark, Estonia, Finland, Former Yugoslav Republic of Macedonia, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia,

Lithuania, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden,

Switzerland, Turkey and the United Kingdom.
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung
CEN-CENELEC Management Centre: Rue de la Science 23, B-1040 Brussels

© 2018 CENELEC All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CENELEC Members.

Ref. No. EN 50174-1:2018 E
---------------------- Page: 3 ----------------------
SIST EN 50174-1:2018
EN 50174-1:2018 (E)
Contents Page

European foreword ........................................................................................................................................... 7

Introduction ....................................................................................................................................................... 8

1 Scope and conformance .......................................................................................................................... 10

1.1 Scope ................................................................................................................................................... 10

1.2 Conformance ....................................................................................................................................... 10

2 Normative references ............................................................................................................................... 10

3 Terms, definitions and abbreviations .................................................................................................... 11

3.1 Terms and definitions .......................................................................................................................... 11

3.2 Abbreviations ....................................................................................................................................... 16

4 Requirements for specifying installations of information technology cabling ................................. 16

4.1 Documentation ..................................................................................................................................... 16

4.1.1 General .............................................................................................................................. 16

4.1.2 Installation specification ..................................................................................................... 17

4.1.3 Technical specification ....................................................................................................... 19

4.1.4 Scope of work .................................................................................................................... 25

4.1.5 Quality plan ........................................................................................................................ 27

4.1.6 Change control .................................................................................................................. 27

4.2 Planning ............................................................................................................................................... 27

4.2.1 Power supply/information technology cabling segregation requirements ......................... 27

4.2.2 Building entrance facilities (BEF)s ..................................................................................... 27

4.2.3 Pathways ........................................................................................................................... 28

4.2.4 Information technology cabling recommendations ............................................................ 30

4.2.5 Cabinets, frames and racks ............................................................................................... 30

4.2.6 Closures ............................................................................................................................. 31

4.2.7 Termination points ............................................................................................................. 31

4.2.8 Spaces ............................................................................................................................... 32

4.3 Products and processes ...................................................................................................................... 33

4.3.1 General requirements ........................................................................................................ 33

4.3.2 Pathway systems ............................................................................................................... 33

4.3.3 Components ...................................................................................................................... 34

4.3.4 Labels ................................................................................................................................ 34

4.4 External network service provision ...................................................................................................... 35

4.4.1 Requirements .................................................................................................................... 35

---------------------- Page: 4 ----------------------
SIST EN 50174-1:2018
EN 50174-1:2018 (E)

4.4.2 Recommendations ............................................................................................................. 35

4.5 Operating procedures .......................................................................................................................... 35

4.5.1 General requirements ........................................................................................................ 35

4.5.2 Administration requirements .............................................................................................. 35

4.5.3 Protection from electrostatic discharge (ESD)................................................................... 38

4.6 Maintenance ........................................................................................................................................ 39

4.6.1 Requirements .................................................................................................................... 39

4.6.2 Recommendations ............................................................................................................. 39

5 Requirements for installers of information technology cabling ......................................................... 40

5.1 Documentation and administration ...................................................................................................... 40

5.1.1 Installation specification requirements ............................................................................... 40

5.1.2 Quality plan ........................................................................................................................ 40

5.1.3 Installation schedule requirements .................................................................................... 41

5.1.4 Installation instructions requirements ................................................................................ 41

5.1.5 Change control requirements ............................................................................................ 42

5.1.6 Documentation of the installed cabling .............................................................................. 42

5.2 Products and processes ...................................................................................................................... 42

5.2.1 Compatibility of cabling components ................................................................................. 42

5.2.2 Cabling component acceptance ........................................................................................ 42

5.2.3 Calibration and normalization of inspection and test equipment ....................................... 43

5.2.4 Pathway systems ............................................................................................................... 43

5.2.5 Labelling ............................................................................................................................ 43

5.3 Power supplies ..................................................................................................................................... 43

5.4 Surveys ................................................................................................................................................ 43

5.4.1 Pathways ........................................................................................................................... 43

5.4.2 Cabinets, frames and racks ............................................................................................... 43

5.4.3 Closures ............................................................................................................................. 43

6 Installation and operational complexity ................................................................................................. 44

6.1 Requirements ....................................................................................................................................... 44

6.2 Recommendations ............................................................................................................................... 44

Annex A (normative) Minimum requirements for technical specifications and quality plans .............. 45

A.1 General ...................................................................................................................................................... 45

A.2 Technical specification ............................................................................................................................ 45

A.3 Quality plan ............................................................................................................................................... 45

Annex B (normative) Polarity maintenance: Connecting hardware for multiple optical fibres ............ 46

B.1 General ...................................................................................................................................................... 46

---------------------- Page: 5 ----------------------
SIST EN 50174-1:2018
EN 50174-1:2018 (E)

B.2 Duplex connecting hardware interfaces ................................................................................................ 46

B.2.1 Duplex plugs, adapters and cords ................................................................................................ 46

B.2.2 Polarity of installed cabling segments ......................................................................................... 48

B.2.3 The Symmetrical Positioning Method ........................................................................................... 48

B.2.4 The Reverse-Pair Positioning Method .......................................................................................... 49

Annex C (informative) Polarity maintenance: Connecting hardware interfaces for arrays ................... 50

C.1 Connecting hardware interfaces for arrays with 12 optical fibres per row ........................................ 50

C.1.1 General ............................................................................................................................................. 50

C.1.2 Array connecting hardware components ..................................................................................... 50

C.1.2.1 General .................................................................................................................................... 50

C.1.2.2 Cables and array connector patch cords ............................................................................ 50

C.1.2.3 Array adapters ........................................................................................................................ 51

C.1.2.4 Transition assemblies for duplex cabling ........................................................................... 51

C.1.3 Array Connectivity Method ............................................................................................................ 52

C.1.3.1 Duplex cabling ....................................................................................................................... 52

C.1.3.2 Array cabling .......................................................................................................................... 53

C.2 Connecting hardware interfaces for arrays with more than 12 optical fibres per row ..................... 54

Annex D (informative) Terminating balanced cables on terminating blocks in distributors ................ 55

D.1 General ...................................................................................................................................................... 55

D.2 The use of the same type of connector at each end of a cable ........................................................... 55

D.3 The use of a different type of connector at each end of a cable ......................................................... 55

D.4 Relation between the pins of connectors according to EN 60603-7 and the tags of a

terminating block ............................................................................................................................................ 55

Annex E (informative) Compatibility between transmission systems (balanced and unbalanced)

sharing the same cable sheath within information technology cabling ................................................... 57

E.1 General ...................................................................................................................................................... 57

E.2 Recommendations concerning cable sharing ...................................................................................... 57

E.3 Factors to be taken into account to ensure satisfactory performance .............................................. 57

E.3.1 General ............................................................................................................................................. 57

E.3.2 Factors concerning the disturbing transmission system........................................................... 58

E.3.3 Cabling characteristics................................................................................................................... 58

E.3.3.1 Crosstalk loss ........................................................................................................................ 58

E.3.3.2 Insertion loss .......................................................................................................................... 58

E.3.3.3 Termination ............................................................................................................................ 59

---------------------- Page: 6 ----------------------
SIST EN 50174-1:2018
EN 50174-1:2018 (E)

E.3.4 The disturbed transmission system ............................................................................................. 59

E.4 Guidelines for reducing interference between transmission systems within the same cable

sheath .............................................................................................................................................................. 59

E.5 Cabling qualification ................................................................................................................................ 59

E.6 Particular installation requirements and recommendations ............................................................... 59

E.7 Cable management .................................................................................................................................. 59

E.8 Regulatory aspects .................................................................................................................................. 60

Annex F (normative) Sampling plans and marginal results ...................................................................... 61

F.1 Sampling plans ......................................................................................................................................... 61

F.1.1 General ............................................................................................................................................. 61

F.1.2 Balanced cabling in accordance with the EN 50173 series of standards ................................. 61

F.1.3 Optical fibre cabling in accordance with the EN 50173 series of standards ............................ 63

F.2 Marginal results ........................................................................................................................................ 64

F.2.1 Marginal test results ....................................................................................................................... 64

F.2.2 Requirements .................................................................................................................................. 65

F.2.3 Recommendations .......................................................................................................................... 65

F.2.4 Balanced cabling in accordance with the EN 50173 series of standards ................................. 65

F.2.5 Optical fibre cabling ........................................................................................................................ 65

F.3 Non-compliant results ............................................................................................................................. 66

Annex G (informative) “Reaction to fire” performance of cables ............................................................ 67

G.1 EuroClass designation ............................................................................................................................ 67

G.2 Application of cables of a given EuroClass designation ..................................................................... 67

Bibliography .................................................................................................................................................... 69

Figures

Figure 1 — Schematic relationship between the EN 50174 series and other relevant standards ........... 9

Figure 2 — Quality assurance schematic .................................................................................................... 17

Figure 3 — Conductor current for ISO/IEC/IEEE 8802-3 remote powering applications ........................ 21

Figure 4 — Examples of labels indicating RP Category of remote powering installation ...................... 38

Figure B.1 — Duplex connecting hardware plug ........................................................................................ 47

Figure B.2 — Duplex connecting adapter .................................................................................................... 47

Figure B.3 — Duplex patch cord ................................................................................................................... 47

Figure B.4 — Views of crossover patch cords ............................................................................................ 48

---------------------- Page: 7 ----------------------
SIST EN 50174-1:2018
EN 50174-1:2018 (E)

Figure B.5 — Optical fibre sequences and adapter orientation in patch panel for the Symmetrical

Position Method .............................................................................................................................................. 49

Figure B.6 — Optical fibre sequences and adapter orientation in patch panel for the Reverse-Pair

Position Method .............................................................................................................................................. 49

Figure C.1 — Array connector cable or patch cord (key-up to key-up) .................................................... 51

Figure C.2 — Array adapter with aligned keyways ..................................................................................... 51

Figure C.3 — Transition assembly ............................................................................................................... 52

Figure C.4 — Connectivity method for duplex cabling .............................................................................. 53

Figure C.5 — Connectivity method for array cabling ................................................................................. 54

Figure F.1 — Schematic of test result boundaries ..................................................................................... 65

Tables

Table 1 — Contextual relationship between EN 50174 series and other standards relevant for

information technology cabling systems ...................................................................................................... 9

Table 2 — Remote powering cabling installation Categories and controls ............................................. 21

Table 3 — Minimum requirements of administration systems .................................................................. 36

Table 4 — Minimum requirements of operational administration systems ............................................. 37

Table 5 — Level of installation complexity .................................................................................................. 44

Table 6 — Level of operational complexity.................................................................................................. 44

Table A.1 — Minimum requirements for technical specification............................................................... 45

Table A.2 — Minimum requirements for quality plan ................................................................................. 45

Table B.1 — Optical fibre colour code scheme ........................................................................................... 46

Table D.1 — Examples of the relations between the EN 60603–7 series pins and the tags of the

terminating block ............................................................................................................................................ 56

Table F.1 — Installed balanced cabling test parameters ........................................................................... 61

Table F.2 — Installed optical fibre cabling test parameters ....................................................................... 64

Table G.1 — EuroClass designations and their foundation standards .................................................... 68

---------------------- Page: 8 ----------------------
SIST EN 50174-1:2018
EN 50174-1:2018 (E)
European foreword

This document (EN 50174-1:2018) has been prepared by Technical Committee CLC/TC 215,

"Electrotechnical aspects of telecommunication equipment".
The following dates are fixed:
• latest date by which this document has to be (dop) 2019-05-21
implemented at national level by publication of
an identical national standard or by
endorsement
• latest date by which the national standards (dow) 2021-05-21
conflicting with this document have to be
withdrawn

This document supersedes EN 50174-1:2009, EN 50174-1:2009/A1:2011 and EN 50174-1:2009/A2:2014.

EN 50174 comprises three parts. All three parts support the specification, implementation and operation of

information technology cabling. There are specific requirements for cabling systems that are in accordance

with the design requirements of the EN 50173 series. However, the three parts also apply to cabling systems

of any design including those in accordance with standards such as EN 50700.

This part, EN 50174-1, is concerned with specification, quality assurance, documentation and administration

of information technology cabling to be installed, together with its subsequent operation and maintenance. It

sets out the responsibilities of information technology cabling installers and premises owners or appointed

representatives separately, and is intended to be referenced in relevant contracts.

It does not cover those aspects of installation associated with the transmission of signals in free space

between transmitters, receivers or their associated antenna systems (e.g. wireless, radio, microwave or

satellite).
This edition of EN 50174-1:

a) revises the requirements for remote powering to support power levels offered by IEEE 802.3bt (in

preparation);

b) updates various requirements (e.g. in 4.2.5.1 on racks, frames and cabinets and in Table 4 on the level

of installation complexity);

c) revises Annex B on optical fibre connecting hardware, resulting an normative requirements (Annex B)

and informative recommendations (Annex C);

d) introduces a new Annex G with information regarding EuroClasses for the specification of the “reaction

to fire” performance of cables.
---------------------- Page: 9 ----------------------
SIST EN 50174-1:2018
EN 50174-1:2018 (E)
Introduction

The importance of services delivered by information technology cabling infrastructure is similar to that of

utilities such as heating, lighting and electricity supplies. As with those utilities, interruptions to service can

have a serious impact. Poor quality of service due to lack of planning, use of inappropriate components,

incorrect installation, poor administration or inadequate support can threaten an organization’s effectiveness.

There are four phases in the successful implementation of information technology cabling. These are:

a) design;

b) specification – the detailed requirement for the cabling, including the planning of its accommodation and

associated building services addressing specific environments (e.g. electromagnetic) together with the

quality assurance requirements to be applied;
c) installation – in accordance with the requirements of the specification;

d) operation – the management of connectivity and the maintenance of transmission performance during

the life of the cabling.

This European Standard is in three parts and addresses the specification, installation and operational

aspects. The EN 50173 series and other application standards cover design issues.

EN 50174-1 is used during the specification phase. It addresses the:
– installation specification, quality assurance procedures and documentation;
– documentation and administration;
– operation and maintenance.

This part, EN 50174-2 and EN 50174-3 are intended to be used by the personnel directly involved in the

planning aspects (of the specification phase) and installation phase. EN 50174-2 is applicable inside

buildings and EN 50174-3 is applicable outside buildings.
This European Standard is also relevant to:
• architects, building designers and builders;
• main contractors;
• designe
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.