Timber in joinery - General classification of timber quality

This standard specifies the method to be used to determine the characteristics and classify the appearance quality of timber in joinery. This standard applies to all complete items of joinery such as doors, windows and staircases,  or to individual parts. It includes solid, finger-jointed, edged-jointed and laminated joinery.

Holz für Tischlerarbeiten - Allgemeine Klassifizierung der Holzqualität

Die vorliegende Norm beschreibt das Verfahren, das zur Bestimmung der Merkmale und zur Klassifizierung der sichtbaren Qualität von Holz für Tischlerarbeiten anzuwenden ist. Die Norm gilt für Holzeinzelteile oder für Holzfertigprodukte, z.B. für Türen, Fenster und Treppen. Es werden Produkte aus Vollholz, aus keil- und randverzinktem und schichtverleimtem Holz erfaßt.

Bois dans les menuiseries - Classification générale de la qualité du bois

Cette norme prescrit la méthode a utiliser pour déterminer les caractéristiques et pour classer l'aspect du bois dans les menuiseries. Cette norme s'applique a tous les ouvrages complets de menuiserie tels que portes, fenetres, et escaliers ou a des parties de menuiseries prises individuellement. Elle comprend les menuiseries en bois massif, abouté, jointé sur chant et lamellé.

Les v mizarstvu - Splošno razvrščanje po kakovosti lesa

General Information

Status
Withdrawn
Publication Date
30-Jun-2002
Withdrawal Date
07-Sep-2008
Technical Committee
Current Stage
9900 - Withdrawal (Adopted Project)
Start Date
04-Sep-2008
Due Date
27-Sep-2008
Completion Date
08-Sep-2008

RELATIONS

Buy Standard

Standard – translation
SIST EN 942:2002
Slovenian language
13 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview

e-Library read for
1 day

Standards Content (sample)

SIST EN 942
SLOVENSKI
prva izdaja
STANDARD
julij 2002
Les v mizarstvu - Splošno razvrščanje po kakovosti lesa
(enakovreden EN 942:1996)
Timber in joinery - General classification of timber quality
Bois dans les menuiseries - Classification générale de la qualité du bois
Holz für Tischlerarbeiten - Allgemeine Klassifizierung der Holzqualität

Deskriptorji: les, mizarstvo, kakovost, specifikacije, značilnosti, videz, napake, grče, merjenje,

popravila, razvrščanje
Referenčna številka
ICS 79.040 SIST EN 942:2002 (sl)
Nadaljevanje na strani II in od 1 do 11

© Standard je založil in izdal Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje ali kopiranje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST EN 942 : 2002
NACIONALNI UVOD

Standard SIST EN 942, Les v mizarstvu - Splošno razvrščanje po kakovosti lesa, prva izdaja, 2002,

ima status slovenskega standarda in je enakovreden evropskemu standardu EN 942, Timber in

joinery - General classification of timber quality, First edition, March 1996.
NACIONALNI PREDGOVOR

Evropski standard EN 942:1996 je pripravil tehnični odbor Evropskega komiteja za standardizacijo

CEN/TC 175 Okrogli in žagani les. Slovenski standard SIST EN 942:2002 je prevod angleškega

besedila evropskega standarda EN 942:1996. V primeru spora glede besedila slovenskega prevoda v

tem standardu je odločilen izvirni evropski standard v angleškem jeziku. Slovensko izdajo standarda je

pripravil tehnični odbor USM/TC LES Okrogli in žagani les.
Ta slovenski standard je dne 2002-06-10 odobrila direktorica SIST.
OSNOVA ZA IZDAJO STANDARDA
– Prevod standarda EN 942:1996
OPOMBE

– Povsod, kjer se v besedilu standarda uporablja izraz “evropski standard”, v SIST EN 942:2002

to pomeni “slovenski standard”.
– Nacionalni uvod in nacionalni predgovor nista sestavni del standarda.

– Ta slovenski standard je enakovreden standardu EN 942 in je izdan z dovoljenjem

CEN
Rue de Stassart, 36
1050 Bruselj
Belgija.

This national document is equivalent with EN 942 and it is published with the permission of

CEN
Rue de Stassart, 36
1050 Bruxelles
Belgium.
---------------------- Page: 2 ----------------------
EVROPSKI STANDARD
EUROPEAN STANDARD EN 942
EUROPÄISCHE NORM
NORME EUROPÉENNE Marec 1996
ICS: 79.040

Deskriptorji: les, mizarstvo, kakovost, specifikacije, značilnosti, videz, napake, grče, merjenje,

popravila, razvrščanje
Slovenska izdaja
Les v mizarstvu - Splošno razvrščanje po kakovosti lesa
Timber in joinery – General Bois dans les menuiseries Holz für Tischlerarbeiten

classification of timber quality Classification générale de Allgemeine Klassifizierung der

la qualité du bois Holzqualität

Ta evropski standard je sprejel CEN dne 1996-01-14. Članice CEN morajo izpolnjevati določila

poslovnika CEN/CENELEC, s katerim je predpisano, da mora biti ta standard brez kakršnihkoli

sprememb sprejet kot nacionalni standard.

Spiski najnovejših izdaj teh nacionalnih standardov in njihovi bibliografski podatki so na voljo pri

osrednjem tajništvu ali članicah CEN.

Evropski standardi obstajajo v treh izvirnih izdajah (nemški, angleški in francoski). Izdaje v drugih

jezikih, ki jih članice CEN na lastno odgovornost prevedejo in izdajo ter prijavijo pri osrednjem tajništvu

CEN, veljajo za uradne izdaje.

Članice CEN so nacionalne ustanove za standardizacijo Avstrije, Belgije, Danske, Finske, Francije,

Grčije, Irske, Islandije, Italije, Luksemburga, Nemčije, Nizozemske, Norveške, Portugalske, Španije,

Švedske, Švice in Združenega kraljestva.
CEN
Evropski komite za standardizacijo
European Committee for Standardization
Europäisches Komitee für Normung
Comité Européen de Normalisation
Centralni sekretariat: Rue de Stassart 36, B-1050 Bruselj
© 1996 Lastnice avtorskih pravic so vse države članice CEN
---------------------- Page: 3 ----------------------
SIST EN 942 : 2002
VSEBINA Stran

Predgovor .................................................................................................................................................3

Uvod ........................................................................................................................................................3

1 Namen in področje uporabe..................................................................................................................3

2 Zveze s standardi ..................................................................................................................................3

3 Definicije ................................................................................................................................................4

4 Temeljna načela ....................................................................................................................................4

5 Razvrščanje značilnosti lesa .................................................................................................................4

6 Popravljalna dela...................................................................................................................................6

Dodatek A (normativni): Merjenje gotovih elementov .............................................................................8

Dodatek B (informativni): Vodilo za določevanje vlage v mizarstvu.........................................................9

Dodatek C (informativni): Vodilo za specifikacijo lesa v mizarstvu ....................................................... 10

Dodatek D (informativni): Izbira vrst lesa za uporabo v mizarstvu........................................................ 11

---------------------- Page: 4 ----------------------
SIST EN 942 : 2002
Predgovor

Ta evropski standard je pripravil tehnični odbor CEN/TC 175 Okrogli in žagani les, katerega

sekretariat vodi AFNOR.

Ta evropski standard mora biti sprejet kot nacionalni standard, bodisi z objavo istovetnega besedila ali

z razglasitvijo, najpozneje do septembra 1996. Do septembra 1996 morajo biti preklicani tudi

morebitni nacionalni standardi, ki so z njim v nasprotju.

Po izidu tega evropskega standarda so ga, skladno s poslovnikom CEN/CENELEC, dolžne prevzeti

naslednje države: Avstrija, Belgija, Danska, Finska, Francija, Grčija, Irska, Islandija, Italija,

Luksemburg, Nemčija, Nizozemska, Norveška, Portugalska, Španija, Švedska, Švica in Združeno

kraljestvo.
Uvod

Metoda razvrščanja, navedena v tem standardu, se uporablja za les, ki je vgrajen v mizarske izdelke

ali v njihove posamezne sestavne dele. Metoda ni primerna za specifikacije lesa pri trgovanju z njim.

Nasprotno tudi trgovski razredi (klase), to je razvrščanje lesa kot surovine, niso primerni za

sklicevanje nanje pri mizarskih specifikacijah.
1 Namen in področje uporabe

Standard navaja postopek, ki se uporablja za določitev značilnost lesa in razvrščanje po vidni

kakovosti lesa v mizarstvu.

Standard se nanaša na vse mizarske končne izdelke, kot so vrata, okna in stopnice, ali posamezne

mizarske elemente. Uporablja se za mizarske izdelke tako iz masivnega lesa kot iz vzdolžno

zagozdno (rogeljno) in robno spojenega in slojno lepljenega lesa.

V standard niso zajeti vplivi značilnosti lesa na trdnostne lastnosti in trajnost. Posebna vprašanja, ki se

nanašajo na okna in vrata, so zajeta v ustreznih standardih za proizvode.
2 Zveze s standardi

V ta evropski standard so vključena, z datiranim ali nedatiranim sklicevanjem, tudi določila drugih

publikacij. Ta sklicevanja so navedena na ustreznih mestih v besedilu, publikacije pa so naštete

spodaj. Pri datiranem sklicevanju se naknadna dopolnila in revizije katerikoli publikacije upoštevajo le,

če so vključeni v standard kot dopolnilo ali z njegovo revizijo. Pri nedatiranih referencah velja zadnja

izdaja publikacije.

EN 350-2 Trajnost lesa in lesnih izdelkov - Naravna trajnost masivnega lesa - 2. del: Naravna

trajnost in možnost impregnacije izbranih, v Evropi pomembnih vrst lesa

EN 351-1 Trajnost lesa in lesnih proizvodov – Zaščiten masivni les – 1.del: Klasifikacija

penetracije in retencije zaščitnega sredstva

EN 460 Trajnost lesa in lesnih izdelkov - Naravna trajnost masivnega lesa - Zahteve po

trajnosti lesa, ki se uporablja v posameznih razredih ogroženosti

EN 844-3 Okrogli in žagani les - Terminologija - 3. del: Splošni izrazi za žagani les

EN 1310 Okrogli in žagani les - Metoda merjenja značilnosti
---------------------- Page: 5 ----------------------
SIST EN 942 : 2002
3 Definicije
V tem standardu veljajo definicije, navedene v EN 844-3, skupaj z naslednjimi:

3.1 Skrita površina: Površina mizarskega dela, ki je po dokončni montaži izdelka stalno pokrita z

drugim delom ali konstrukcijskim elementom, vključno z materiali, kot sta plastika ali kovina.

3.2 Vidna površina: Površina mizarskega izdelka, ki po dokončni montaži izdelka ni stalno skrita.

OPOMBI: 1. Dekoracija, tudi z neprozornim materialom, ni obloga.

2. Površine gibljivih elementov (npr. okenska krila, vratna krila), ki so pri odpiranju vidne, se štejejo za vidne

površine.
4 Temeljna načela
4.1 Uporabljeni razredi

V tem standardu je les, ki se uporablja v mizarstvu, razvrščen v razrede v skladu s preglednico 1.

4.2 Vzdolžni zagozdni spoji in robne vezi ter slojnato lepljenje

Če ni dogovorjeno drugače, so v razredih J10, J30, J40 in J50 dovoljeni vzdolžni zagozdni spoji (rogeljne

vezi), robne vezi in slojno lepljenje. Le-ti niso dovoljeni v razredu J2, razen če je dogovorjeno drugače.

4.3 Delež vlage

Povprečni delež (odstotek) vlage v lesu mizarskega izdelka v času oddaje mora biti v skladu z

ustreznim standardom za proizvod.

OPOMBI: 1. Oddaja se nanaša na čas, ko proizvajalec mizarski izdelek dobavi prvim kupcem in poznejši dobavitelj

poznejšemu kupcu.

2. Kjer ni ustreznega standarda za proizvod, se lahko uporablja vodilo za določevanje vlage v (informativnem)

dodatku B.
4.4 Vrste lesa
Vrsta lesa mora ustrezati namenu njegove uporabe v mizarstvu.

OPOMBE: 1. Vodilo za razvrščanje lesa v mizarstvu je navedeno v (informativnem) dodatku C in za izbiro vrst lesa v

(informativnem) dodatku D.

2. Trajnost, dejavnik, ki vpliva na izbiro lesa, je opisana v EN 350-2, EN 460 in EN 351-1.

3. Opozoriti je treba, da se barvna različnost pojavlja znotraj vrste lesa kot tudi med jedrovino in beljavo. Vsaka

posebna zahteva za barvo mora biti predhodno dogovorjena.

4. Če sta v enem elementu ali delu elementa uporabljeni dve ali več vrst lesa, jih je treba izbrati tako,

...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.