Impact attenuating playground surfacing - Methods of test for determination of impact attenuation

This European Standard specifies the test apparatus and the impact test methods for determining the impact attenuation of surfacing by measuring the acceleration experienced during impact. Test apparatus in compliance with this standard are applicable to tests carried out in a laboratory or on site by either methods described.
NOTE   The test methods described in this standard are also applicable for impact areas required in other standards than for playground equipment, e.g. for outdoor fitness equipment and parkour equipment.

Stoßdämpfende Spielplatzböden - Prüfverfahren zur Bestimmung der Stoßdämpfung

Sols d'aires de jeux absorbant l'impact - Méthodes d'essai pour la détermination de l'atténuation de l'impact

Podloge otroških igrišč, ki ublažijo udarce - Ugotavljanje kritične višine padca

Ta evropski standard določa preskusne naprave in metode udarnega preskusa za določanje ublažitve udarca ob podlogo otroških igrišč z merjenjem pospeševanja, ki nastane med udarcem. Preskusne naprave, skladne s tem standardom, se uporabljajo za preskuse, izvedene v laboratoriju ali na kraju uporabe, s katero koli opisano metodo.
OPOMBA: Preskusne metode, opisane v tem standardu, se uporabljajo tudi za območja udarcev, zahtevana v drugih standardih, ki niso namenjeni za opremo otroških igrišč, npr. za zunanjo fitnes opremo in opremo za parkour.

General Information

Status
Published
Publication Date
14-Mar-2019
Withdrawal Date
18-Feb-2024
Technical Committee
Current Stage
6100 - Translation of adopted SIST standards (Adopted Project)
Start Date
14-Feb-2022
Due Date
13-Feb-2023
Completion Date
08-Dec-2022

Relations

Buy Standard

Standard
EN 1177:2018+AC:2019
English language
33 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day
Standard – translation
EN 1177:2018+AC:2019
Slovenian language
34 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.Stoßdämpfende Spielplatzböden - Prüfverfahren zur Bestimmung der StoßdämpfungSols d'aires de jeux absorbant l'impact - Méthodes d'essai pour la détermination de l'atténuation de l'impactImpact attenuating playground surfacing - Methods of test for determination of impact attenuation97.200.40,JULãþDPlaygroundsICS:Ta slovenski standard je istoveten z:EN 1177:2018+AC:2019SIST EN 1177:2018+AC:2019en,fr,de01-april-2019SIST EN 1177:2018+AC:2019SLOVENSKI
STANDARDSIST EN 1177:2018+AC:2019EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM
EN 1177:2018+AC
January 2019 ICS 97.200.40 Supersedes EN 1177:2018
English Version
Impact attenuating playground surfacing - Methods of test for determination of impact attenuation
Sols d'aires de jeux absorbant l'impact - Méthodes d'essai pour la détermination de l'atténuation de l'impact
Stoßdämpfende Spielplatzböden - Prüfverfahren zur Bestimmung der Stoßdämpfung This European Standard was approved by CEN on 29 October 2017 and includes the Corrigendum issued by CEN on 9 January 2019.
CEN members are bound to comply with the CEN/CENELEC Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this European Standard the status of a national standard without any alteration. Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national standards may be obtained on application to the CEN-CENELEC Management Centre or to any CEN member.
This European Standard exists in three official versions (English, French, German). A version in any other language made by translation under the responsibility of a CEN member into its own language and notified to the CEN-CENELEC Management Centre has the same status as the official versions.
CEN members are the national standards bodies of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, Former Yugoslav Republic of Macedonia, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey and United Kingdom.
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION
EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG
CEN-CENELEC Management Centre:
Rue de la Science 23,
B-1040 Brussels © 2019 CEN All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CEN national Members. Ref. No. EN 1177:2018+AC:2019 E SIST EN 1177:2018+AC:2019EN 1177:2018+AC:2019 (E) 2 Contents
Page
European foreword . 4 Introduction . 6 1 Scope . 8 2 Normative references . 8 3 Terms and definitions . 8 4 Test apparatus. 9 4.1 Suitability . 9 4.2 Components of the apparatus . 10 4.3 Accuracy of apparatus . 12 4.3.1 Calibration by a laboratory . 12 4.3.2 Checks by operators . 12 5 Testing procedure . 13 5.1 Principle of impact measurement . 13 5.2 Selection and definition of test positions . 14 6 Test Method
...................................................... 15 6.1 Principle .......................................................
...

SIST EN 1177:2018+AC
S L O V E N S K I


S T A N D A R D   april 2019

Podloge otroških igrišč, ki ublažijo udarce – Ugotavljanje kritične višine
padca

Impact attenuating playground surfacing – Methods of test for determination of
impact attenuation

Stoßdämpfende Spielplatzböden – Prüfverfahren zur Bestimmung der
Stoßdämpfung

Sols d'aires de jeux absorbant l'impact – Méthodes d'essai pour la détermination
de l'atténuation de l'impactReferenčna oznaka
SIST EN 1177:2018+AC:2019 (sl)
ICS 97.200.40

Nadaljevanje na straneh II do III in od 1 do 32

2023-01. Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje ali kopiranje celote ali delov tega dokumenta ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST EN 1177:2018+AC : 2019

NACIONALNI UVOD

SIST EN 1177:2018+AC (sl), Podloge otroških igrišč, ki ublažijo udarce – Ugotavljanje kritične višine
padca, 2019, ima status slovenskega standarda in je istoveten evropskemu standardu EN
1177:2018+AC (en, de, fr), Impact attenuating playground surfacing – Methods of test for determination
of impact attenuation, 2019.

Ta standard nadomešča SIST EN 1177:2018.

NACIONALNI PREDGOVOR

Evropski standard EN 1177:2018+AC:2019 je pripravil tehnični odbor Evropskega komiteja za
standardizacijo CEN/TC 136 Športna oprema, oprema za igrišča in druga oprema za rekreacijo.
Slovenski standard SIST EN 1177:2018+AC:2019 je prevod evropskega standarda EN
1177:2018+AC:2019. V primeru spora glede besedila slovenskega prevoda v tem standardu je odločilen
izvirni evropski standard v enem od treh uradnih jezikov CEN. Slovensko izdajo standarda je pripravil
tehnični odbor SIST/TC SPO Šport.

Odločitev za privzem tega standarda je 7. marca 2019 sprejel SIST/TC SPO Šport.

ZVEZA S STANDARDI

S privzemom tega evropskega standarda veljajo za omejeni namen referenčnih standardov vsi
standardi, navedeni v izvirniku, razen standarda, ki je že sprejet v nacionalno standardizacijo:

SIST EN 933-1 Preskusi geometričnih lastnosti agregatov – 1. del: Ugotavljanje zrnavosti
– Metoda sejanja
SIST EN 1176-1:2018 Oprema in podloge otroških igrišč – 1. del: Splošne varnostne zahteve in
preskusne metode
SIST EN ISO/IEC 17025 Splošne zahteve za usposobljenost preskuševalnih in kalibracijskih
laboratorijev (ISO/IEC 17025)

OSNOVA ZA IZDAJO STANDARDA

– privzem standarda EN 1177:2018+AC:2019

PREDHODNA IZDAJA

– standard SIST EN 1177:2018, Podloge otroških igrišč, ki ublažijo udarce – Ugotavljanje kritične
višine padca

OPOMBE

 Povsod, kjer se v besedilu standarda uporablja izraz "evropski standard", v SIST EN
1177:2018+AC:2019 to pomeni "slovenski standard".

 Uvod in nacionalni predgovor nista sestavni del standarda.


II

---------------------- Page: 2 ----------------------
SIST EN 1177:2018+AC : 2019


 Ta nacionalni dokument je istoveten EN 1177:2018+AC:2019 in je objavljen z dovoljenjem

CEN-CENELEC
Upravni center
Rue de la Science 23
B-1040 Bruselj

This national document is identical with EN 1177:2018+AC:2019 and is published with the
permission of

CEN-CENELEC
Management Centre
Rue de la Science 23
B-1040 BrusselsIII

---------------------- Page: 3 ----------------------
SIST EN 1177:2018+AC : 2019
(prazna stran)
IV

---------------------- Page: 4 ----------------------
EVROPSKI STANDARD        EN 1177:2018+AC

EUROPEAN STANDARD
  januar 2019
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 97.200.40 Nadomešča EN 1177:2018


Slovenska izdaja

Podloge otroških igrišč, ki ublažijo udarce –
Ugotavljanje kritične višine padca

Impact attenuating playground Sols d'aires de jeux absorbant Stoßdämpfende Spielplatz-
surfacing – Methods of test for l'impact – Méthodes d'essai böden – Prüfverfahren zur
determination of impact pour la détermination de Bestimmung der Stoßdämpfung
attenuation l'atténuation de l'impact

Ta evropski standard je CEN sprejel 29. oktobra 2017 in vključuje popravek, ki ga je CEN izdal
9. januarja 2019.

Člani CEN morajo izpolnjevati določila notranjih predpisov CEN/CENELEC, s katerimi je predpisano, da
mora biti ta evropski standard brez kakršnihkoli sprememb sprejet kot nacionalni standard. Seznami
najnovejših izdaj teh nacionalnih standardov in njihovi bibliografski podatki so na voljo na zahtevo pri
Upravnem centru CEN-CENELEC ali kateremkoli članu CEN.

Ta evropski standard obstaja v treh uradnih izdajah (angleški, francoski in nemški). Izdaje v drugih
jezikih, ki jih člani CEN na lastno odgovornost prevedejo in izdajo ter prijavijo pri Upravnem centru CEN-
CENELEC, veljajo kot uradne izdaje.

Člani CEN so nacionalni organi za standarde Avstrije, Belgije, Bolgarije, Cipra, Češke republike,
Danske, Estonije, Finske, Francije, Grčije, Hrva
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.