Safety of machinery - Emergency stop equipment, functional aspects - Principles for design

This standard specifies design principles for emergency stop equipment for machinery. No account is taken of the nature of the energy source.  A functional demarcation of the emergency stop equipment is shown ... [A second figure illustrates the location of this equipment in machinery.]

Sicherheit von Maschinen - NOT-AUS-Einrichtung, funktionelle Aspekte - Gestaltungsleitsätze

Diese Norm gilt für Not-Aus-Einrichtungen unabhängig von der Art der Energiequelle. Sie legt die technischen Sicherheitsanforderungen für die Gestaltung von Not-Aus-Einrichtungen an Maschinen fest. Bild 1 zeigt eine funktionelle Begrenzung der Not-Aus-Einrichtung. Bild 2 lokalisiert diese Einrichtung in einer Maschine.

Sécurité des machines - Equipement d'arrêt d'urgence, aspects fonctionnels - Principes de conception

Cette norme s'applique à l'équipement d'arrêt d'urgence indépendamment de la nature de la source d'énergie. Elle définit les exigences de sécurité pour la conception de l'équipement d'arrêt d'urgence des machines. Une délimitation fonctionnelle de l'équipement d'arrêt d'urgence est indiquée par le figure 1, cependant que la figure 2 illustre la place occupée par cet équipement dans une machine.

Varnost strojev - Oprema za izklop v sili - Funkcionalni vidiki, načela načrtovanja

General Information

Status
Withdrawn
Publication Date
19-Oct-1992
Withdrawal Date
14-Nov-2006
Current Stage
9960 - Withdrawal effective - Withdrawal
Start Date
15-Nov-2006
Completion Date
15-Nov-2006

Relations

Buy Standard

Standard – translation
EN 418:1999
Slovenian language
9 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

SL OVENSKI SIST EN 418
prva izdaja
STANDARD
oktober 1999
Varnost strojev - Oprema za izklop v sili - Uporabnostni vidiki, načela
načrtovanja
(istoveten EN 418:1992)
Safety of machinery - Emergency stop equipment - Functional aspects, principles
for design
Sécurité des machines - Equipement d'arrêt d'urgence - Aspects fonctionnels,
principes de conception
Sicherheit von Maschinen - NOT-AUS-Einrichtung - Funktionelle Aspekte,
Gestaltungsleitsätze
Deskriptorji: varnost strojev, nevarni stroji, preprečevanje nezgod, varnostne naprave,
kontrolne naprave, ustavljanje, varnostni ukrepi, načrtovanje, specifikacije
Referenčna številka
ICS 13.110 SIST EN 418:1999 (sl)
Nadaljevanje na straneh II in od 2 do 8
© Standard je založil in izdal Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje pri Ministrstvu za znanost in tehnologijo.
Razmnoževanje ali kopiranje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------

SIST EN 418 : 1999
UVOD
Standard SIST EN 418, Varnost strojev - Oprema za izklop v sili - Funkcionalni vidiki, načela
načrtovanja, 1999, prva izdaja, ima status slovenskega standarda in je istoveten evropskemu
standardu EN 418, Safety of machinery - Emergency stop equipment - Functional aspects, principles
for design, 1992.
NACIONALNI PREDGOVOR
Evropski standard EN 418:1992 je pripravil tehnični odbor Evropske organizacije za standardizacijo
CEN/TC 114 Safety of machinery ob pomoči CEN/TC 114-CLC/TC 44X/JWG 9. Slovensko izdajo
standarda je pripravil tehnični odbor USM/TC VSN Varnost strojev in naprav.
Ta slovenski standard je dne 1999-09-20 odobril direktor USM.
ZVEZE S STANDARDI
S prevzemom tega evropskega standarda veljajo naslednje zveze:
SIST EN 292-1 Varnost strojev - Osnovni pojmi, splošna načela načrtovanja - 1. del: Osnovna
terminologija, metodologija
SIST EN 292-2 Varnost strojev - Osnovni pojmi, splošna načela načrtovanja - 2. del: Tehnična
načela in specifikacije
OSNOVA ZA IZDAJO STANDARDA
- Prevod standarda EN 418:1992.
OPOMBI
- Povsod, kjer se v besedilu standarda uporablja izraz “evropski standard”, v SIST EN 418:1999 to
pomeni “slovenski standard”.
- Uvod in nacionalni predgovor nista sestavna dela standarda.
- Ta nacionalni dokument je istoveten/enakovreden EN 418:1992 in je objavljen z dovoljenjem
CEN
Rue de Stassart, 36
1050 Bruxelles
Belgija
- This national document is identical with EN 418:1992 and is published with the permission of
CEN
Rue de Stassart, 36
1050 Bruxelles
Belgium
II

---------------------- Page: 2 ----------------------

EVROPSKI STANDARD
EN 418
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
oktober 1992
ICS 13.110
Deskriptorji: varnost strojev, nevarni stroji, preprečevanje nezgod, varnostne naprave, kontrolne naprave,
ustavljanje, varnostni ukrepi, načrtovanje, specifikacije
Slovenska izdaja
Varnost strojev - Oprema za izklop v sili -
Funkcionalni vidiki, načela načrtovanja
Safety of machinery - Emergency Securité des machines - Sicherheit von Maschinen - NOT-
stop equipment - Functional Equipement d'arrêt d'urgence - AUS-Einrichtung - Funktionelle
aspects, principles for design Aspects fonctionnels, principes de Aspekte, Gestaltungsleitsätze
conception
Ta evropski standard je CEN sprejel dne 1992-10-16. Članice CEN morajo izpolnjevati določila poslovnika
CEN/CENELEC, s katerim je predpisano, da mora biti ta standard brez kakršnihkoli sprememb sprejet kot
nacionalni standard.
Seznami najnovejših izdaj teh nacionalnih standardov in njihovi bibliografski podatki so na voljo pri centralnem
sekretariatu ali članicah CEN.
Evropski standardi obstajajo v treh izvirnih izdajah (nemški, angleški in francoski). Izdaje v drugih jezikih, ki jih
članice CEN na lastno odgovornost prevedejo in izdajo ter prijavijo pri centralnem sekretariatu CEN, veljajo kot
uradne izdaje.
Članice CEN so nacionalne ustanove za standardizacijo Avstrije, Belgije, Danske, Finske, Francije, Grčije,
Irske, Islandije, Italije, Luksemburga, Nemčije, Nizozemske, Norveške, Portugalske, Španije, Švedske, Švice
in Združenega kraljestva.
Evropski komite za standardizacijo
European Committee for Standardisation
Europäisches Komitee für Normung
Comité Européen de Normalisation
Centralni sekretariat: Rue de Stassart 36, B-1050 Bruselj
© 1992 Lastnice avtorskih pravic so vse države članice CEN
Ref. št. EN 418:1992 SI

---------------------- Page: 3 ----------------------

SIST EN 418 : 1999
Vsebina Stran
Predgovor . 2
0 Uvod. 3
1 Namen. 3
2 Zveza z drugimi standardi . 4
3 Pojmi in definicije . 4
3.1 Izklop v sili (funkcija). 4
3.2 Oprema za izklop v sili. 4
3.3 Krmilna naprava. 6
3.4 Ročno krmilno stikalo . 6
3.5 Pogonski del . 6
4 Varnostne zahteve. 6
4.1 Splošne zahteve . 6
4.2 Posebne zahteve za električno opremo. 7
4.3 Pogoji delovanja, okoljni vplivi . 7
4.4 Oblika, barva in namestitev stikal za izklop v sili . 7
4.5 Dodatne zahteve za žice in vrvi, ki se uporabljajo kot ročno krmilno stikalo . 8
Predgovor
CEN/TC 114 je CEN/TC 114-CLC/TC 44X/JWG 9 poveril izdelavo standardov za izklop v sili,
preprečitev nepričakovanega vklopa, ločitev dovoda in izpraznitev (sprostitev) energije.
Ta evropski standard je rezultat prvega dela te naloge.
Ta standard je bil sprejet v skladu s poslovnikom CEN/CENELEC in uporabo tega standarda morajo
uvesti naslednje države: Avstrija, Belgija, Danska, Finska, Francija, Grčija, Irska, Islandija, Italija,
Luksemburg, Nemčija, Nizozemska, Norveška, Portugalska, Španija, Švedska, Švica in Združeno
kraljestvo.
Ta evropski standard dobi status nacionalnega standarda ali z objavo istovetnega besedila ali z
razglasitvijo, in sicer najpozneje do aprila 1993. Nacionalne standarde, ki so v nasprotju s tem
standardom, je treba umakniti najpozneje do aprila 1993.
2

---------------------- Page: 4 ----------------------

SIST EN 418 : 1999
0Uvod
Ta evropski standard je bil pripravljen na podlagi mandata, ki ga je komisija Evropske skupnosti in
Evropske organizacije za svobodno trgovino dala CEN in podpira najpomembnejše zahteve evropske
direktive za stroje in predpisov pridruženih EFTA.
Najpomembnejše varnostne zahteve direktive za stroje, ki se nanašajo na izklapljanje v sili, so
navedene v točki 6.1.1 EN 292-2 in določajo, da morajo biti stroji opremljeni z opremo za izklop v sili,
razen:
- stroji, pri katerih oprema za izklop v sili ne zmanjša tveganja, ker ne zmanjša časa ustavljanja,
ali ne omogoči posebnih ukrepov, ki so potrebni pri obravnavi tveganja
- ročni prenosni stroji, ki se držijo in vodijo z roko
Namen tega standarda je določiti uporabnostne zahteve, ki jih mora izpolnjevati oprema za izklop v sili,
da so izpolnjene bistvene varnostne zahteve Direktive za stroje.
Kot dopolnilo tega standarda je CENELEC/TC 17 B leta 1992 izdelal standard za krmilno napravo (glej
točko 3.3) električne opreme za izklop v sili.
1 Namen
Ta standard opredeljuje načela načrtovanja opreme za izklop v sili za stroje, ne glede na vir energije.
Funkcionalni vidik opreme za izklop v sili je prikazan na sliki 1. Slika 2 prikazuje namestitev te opreme
v stroju.
Slika 1: Funkcionalni vidiki v območju uporabe v EN 418
3

---------------------- Page: 5 ----------------------

SIST EN 418 : 1999
2 Zveza z drugimi standardi
Ta evropski standard vsebuje datirana in nedatirana sklicevanja na standarde, ki so navedeni na
ustreznih mestih v besedilu, in publikacije, ki so naštete spodaj. Pri datiranih sklicevanjih se upoštevajo
kasnejša dopolnila ali spremembe publikacij le, če so z dopolnilom ali spremembo vključene v evropski
standard. Pri nedatiranih sklicevanjih pa se uporablja zadnja izdaja publikacije, na katero se sklicuje.
EN 292-1:1991 Varnost strojev - Osnovni pojmi, splošna nač
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.