Playground and recreational areas - Framework for the competence of playground inspectors

This framework forms a guideline for the education, examination and evaluation of the competence of inspectors of public playground environments. For each specific task an inspector may need to perform; this guideline describes the knowledge and experience the inspector needs and also sets out the basic level of knowledge required
The standard EN 1176-1 & 7 details the different types or levels of inspections required to help provide a play environment that is suitable for children to play in.
The different types of inspections demand different levels of knowledge and experience; these are:
   Routine Visual inspection
   Operational inspection
   Annual  main inspection
   Post Installation Inspection
As well as  these inspections identified  in the standard there are also other inspections that are useful in helping to ensure the safe operation of a play environment:
   post-accident investigation
In this guideline there is a broad explanation of what these inspections are and how they should be performed.
This guideline is not intended for certification bodies.
Due to the variety of items that can be encountered in the playground environment this guideline can be used for the following equipment:
Playground equipment EN 1176 part 1 - 11
Skateboard infrastructures EN 14974
Free access Multi Sport equipment EN 15312
Adventure Playgrounds
Outdoor Exercise Equipment DIN79000
Parkour equipment
As well as the equipment mentioned in this guideline other items that are on and around the play environment may need to be assessed depending on their interaction with the play environment where users can access these features for informal play e.g. gates, fences, plants, natural play features,  rocks, boulders landscape features, art features, etc.
Because there features are not encompassed within the standard for playground equipment these items will require risk assessment; but knowledge of the meaning and intention of the standard forms a vital part of this risk assessment
This guideline is not intended for:
EN 71 Toys
EN 15567 High Ropes
EN14960 Inflatable Equipment
The inspector’s task is to assess the general level of safety of the play environment and the equipment provided based on the safety level as it was on inauguration of the equipment.
The format of the inspection and the report which will form the outcome of the inspection will be defined between the provider of the inspection and the client (owner/operator)
The owner/operator should be advised to make a detailed specification so that there is a minimal chance of confusion on the content of the task.
.

Spielplatz- und Freizeitbereiche - Kompetenzrahmen von Spielplatzprüfern

Aires de jeux et de loisirs - Cadre définissant les compétences des inspecteurs d’aires de jeux

Otroška igrišča in območja za rekreacijo - Okvir za kompetence pregledovalcev otroških igrišč

Ta okvir predstavlja smernice za izobraževanje, preverjanje in ocenjevanje kompetenc pregledovalcev javnih otroških igrišč. Za vsako posamezno opravilo, ki ga bo morda moral opraviti pregledovalec, te smernice opisujejo znanje in izkušnje, ki jih potrebuje pregledovalec, hkrati pa določajo osnovno raven potrebnega znanja.
Standard EN 1176-1 in 7 podrobneje določa različne vrste ali ravni pregledov, ki so zahtevani za zagotavljanje okolja, ki je primeren za otroško igro.
Različne vrste pregledov, naštete v nadaljevanju, zahtevajo različne ravni znanja in izkušenj:
Routine Visual inspection
Operational inspection
Annual  main inspection
Post Installation Inspection
Poleg teh pregledov, opredeljenih v standardu, obstajajo še drugi pregledi, ki so uporabni za zagotavljanje varnega igralnega okolja:
post-accident investigation
Te smernice vključujejo splošno razlago, kaj so ti pregledi in kako naj bi se izvajali.
Te smernice niso namenjena certifikacijskim organom.
Zaradi raznolikosti elementov, ki so lahko prisotni na igriščih, je mogoče te smernice uporabiti za naslednjo opremo:
Oprema za igrišča, EN 1176, 1.–11. del
Infrastruktura za rolkanje, EN 14974
Prosto dostopna večnamenska športna oprema, EN 15312
Pustolovska igrišča
Oprema za zunanjo vadbo, DIN79000
Oprema za parkour
Poleg opreme, navedene v teh smernicah, je morda treba oceniti druge elemente, ki so prisotni v igralnem okolju ali v njegovi bližini, odvisno od njihove povezanosti z igralnim okoljem, če imajo uporabniki dostop do teh objektov za neformalno igro, npr. vrata, ograje, rastline, naravna igrala, skale, plezalne površine, umetniška dela itd.
Ker ti elementi niso zajeti v standard za igralno opremo, bo zanje treba izvesti oceno tveganja, pri čemer poznavanje pomena in namena standarda predstavlja pomemben del te ocene tveganja.
Te smernice niso namenjene za naslednja področja:
EN 71 Igrače
EN 15567 Vrvni plezalni parki
EN 14960 Napihljiva oprema
Naloga pregledovalca je oceniti splošno stopnjo varnosti igralnega okolja in razpoložljive opreme na osnovi varnostne stopnje opreme ob njeni otvoritvi.
Obliko pregleda in poročila, ki predstavlja rezultat pregleda, bosta opredelila izvajalec pregleda in naročnik (lastnik/upravljavec).
Za lastnika/upravljavca je priporočljivo, da izdela podrobno specifikacijo, tako da je tveganje glede morebitnih nejasnosti glede vsebine naloge čim manjše.

General Information

Status
Published
Publication Date
03-Jul-2018
Current Stage
6060 - Definitive text made available (DAV) - Publishing
Start Date
04-Jul-2018
Due Date
21-Sep-2018
Completion Date
04-Jul-2018

Buy Standard

Technical report
TP CEN/TR 17207:2018 - BARVE
English language
36 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)


SLOVENSKI STANDARD
01-september-2018
2WURãNDLJULãþDLQREPRþMD]DUHNUHDFLMR2NYLU]DNRPSHWHQFHSUHJOHGRYDOFHY
RWURãNLKLJULãþ
Playground and recreational areas - Framework for the competence of playground
inspectors
Spielplatz- und Freizeitbereiche - Kompetenzrahmen von Spielplatzprüfern
Aires de jeux et de loisirs - Cadre définissant les compétences des inspecteurs d’aires
de jeux
Ta slovenski standard je istoveten z: CEN/TR 17207:2018
ICS:
97.200.40 ,JULãþD Playgrounds
2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

CEN/TR 17207
TECHNICAL REPORT
RAPPORT TECHNIQUE
July 2018
TECHNISCHER BERICHT
ICS 97.200.40
English Version
Playground and recreational areas - Framework for the
competence of playground inspectors
Aires de jeux et de loisirs - Cadre définissant les Spielplatz- und Freizeitbereiche - Kompetenzrahmen
compétences des inspecteurs d'aires de jeux von Spielplatzprüfern

This Technical Report was approved by CEN on 26 February 2018. It has been drawn up by the Technical Committee CEN/TC
136.
CEN members are the national standards bodies of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia,
Finland, Former Yugoslav Republic of Macedonia, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania,
Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland,
Turkey and United Kingdom.
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG

CEN-CENELEC Management Centre: Rue de la Science 23, B-1040 Brussels
© 2018 CEN All rights of exploitation in any form and by any means reserved Ref. No. CEN/TR 17207:2018 E
worldwide for CEN national Members.

Contents Page
European foreword . 3
Introduction . 4
1 Scope . 6
2 Normative references . 7
3 Terms and definitions . 7
4 Requirements for inspections . 11
4.1 General . 11
4.2 Levels of inspections . 11
4.3 Other inspection activities . 11
4.3.1 General . 11
4.3.2 Post-accident inspection . 11
4.3.3 Mid-installation surveillance . 11
4.3.4 Pre-Installation consultation . 11
4.4 Inspection report . 12
4.4.1 Contract between inspector and the purchaser of the inspection . 12
4.4.2 General information . 12
4.4.3 Inspection outcome . 13
4.4.4 Quality of inspection report . 13
5 Requirements for inspectors . 14
5.1 General . 14
5.2 Levels of knowledge. 14
5.3 Learning goals for level 3 . 17
5.3.1 General . 17
5.3.2 Standards / Technical reports . 17
5.3.3 Risk analysis / Risk benefit analysis . 17
5.3.4 Technical production . 18
5.3.5 Child development . 18
5.3.6 Environmental issues / Layout design . 18
5.3.7 Legislation: national laws / Jurisdiction / Responsibilities . 19
5.4 Cooperation with other parties . 19
5.4.1 General . 19
5.4.2 Code of conduct and ethics . 19
Annex A (informative) Introduction to children's play and development . 22
Annex B (informative) Risk assessment . 23
B.1 Risk assessment . 23
B.2 Advantages of risk assessment . 24
B.3 Risk-benefit analysis . 25
Annex C (informative) Risk analyses . 26
C.1 Examples of risk analyses . 26
C.2 Method 1 . 27
C.2.1 General . 27
C.2.2 Method 1 risk assessment . 28
C.3 Method 2 . 28
C.4 Method 3 . 30
C.4.1 General . 30
C.4.2 Method 3 risk assessments for 5 identified hazards . 32
Annex D (informative) Use of probes . 33
Bibliography . 34

European foreword
This document (CEN/TR 17207:2018) has been prepared by Technical Committee CEN/TC 136 “Sports,
playground and other recreational facilities and equipment”, the secretariat of which is held by DIN.
Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of
patent rights. CEN shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.
Introduction
During the process of reviewing the EN 1176 series it became clear to the CEN/TC 136/SC 1 committee
that there is a broad spectrum of competence in inspectors of playground environments. With the
specific elements involved in play, such as equipment, environment, children, etc., an inspection of a
playground environment is not solely a “technical” inspection but also requires knowledge of how and
why children of all abilities play from the inspector. Inspectors need to understand the way children
play, interact, evolve and develop to be able to make informed, balanced decisions about the safety of
the play environment.
EN 1176-1 states: “Risk taking is an essential feature of play provision and of all environments in which
children legitimately spend time playing. Play provision should aim to offer children the chance to
encounter acceptable risks as a part of a stimulating, challenging and controlled learning environment.
Play provision should aim at managing the balance between the need to offer risk and the need to keep
children safe from serious harm.” The aim should be to provide as much play value as possible and as
little safety as necessary.
In this vision on the safety of playground environments it is essential that the inspector doesn’t only
know the technical content of the related standards, but also understands why and how to make risk
assessments and/or a risk benefit analysis.
After reviewing methods of inspections around the Europe, it seems there are three main principal
ways in use:
1) Inspection of the entire play environment is including conformity of equipment and the extent of
the impact attenuating surfacing area, maintenance defects, ancillary items and be combined with a
risk assessment.
2) Checking the equipment and environment based on a risk assessment alone. This can be described
as a global inspection of the minimal level of safety of the equipment and play environment.
3) Checking the equipment referencing the relevant standards and technical reports. Broadly this can
be described as a ‘conformity inspection’. This option specifically excludes the play environment
because there is no standard available for it.
The recommended approach is the first, which is broadly applicable in Europe; it is acknowledged by
authors of this European Technical report that cultural differences play an important role in the
inspection process and outcome. Each member state should publish this Technical Report, the
implementation of the guidance is determined at a National level.
Regardless to popularity of method three, checking the equipment without identifying hazards,
undertaking risk assessment and/or risk-benefit analysis, is a very restrictive inspection. The outcome
of this option can be in contradiction with the statement about risk taking in the introduction of
EN 1176-1.
The way in which children play and the public perception of children’s play varies from country to
country and with this in mind it is vital that the inspector is aware of the cultural differences that exist.
The inspector will need to be familiar with what is an acceptable level of risk or challenge for the
country in which they are employed or contracted.
For example, there is a big difference in the approach on the subject of water in the direct
neighbourhood of play environment in the Netherlands compared to other countries in the EU. This is a
result of the never ending struggle in The Netherlands to acquire more space to live. And so building
“on” or in the close proximity of water is a necessity. Children are educated from early age on how to
deal with this potential danger in their daily lives and have from early age an elevated awareness of this
danger.
Cultural and socioeconomic differences cannot and may never be an argument to withhold children
from a beneficial risk/challenge while playing.
This document is based on the text contained within EN 1176 series and the working group accepts that
there may be variations in working practices in different countries. Irrespective of established systems,
inspectors need to have necessary competence to undertake the tasks.
The lack of safety knowledge by some pr
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.