Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 6-3: Application layer protocol specification - Type 3 elements

IEC 61158-6-3:2019 provides common elements for basic time-critical and non-time-critical messaging communications between application programs in an automation environment and material specific to Type 2 fieldbus. The term “time-critical” is used to represent the presence of a time-window, within which one or more specified actions are required to be completed with some defined level of certainty. Failure to complete specified actions within the time window risks failure of the applications requesting the actions, with attendant risk to equipment, plant and possibly human life. This International Standard specifies interactions between remote applications and defines the externally visible behavior provided by the Type 2 fieldbus application layer. The purpose of this document is to define the protocol provided to a) define the wire-representation of the service primitives defined in this document, and b) define the externally visible behavior associated with their transfer. This document specifies the protocol of the Type 2 fieldbus application layer, in conformance with the OSI Basic Reference Model (ISO/IEC 7498-1) and the OSI application layer structure (ISO/IEC 9545). This fourth edition includes the following significant technical changes with respect to the previous edition: - corrected substitutions in Table 4; - corrections in 5.3.14; - corrections in 5.5.6; - corrections in 5.17.15; - corrections in 5.17.16.2; - spelling and grammar.

Industrielle Kommunikationsnetze - Feldbusse - Teil 6-3: Protokollspezifikation des Application Layer (Anwendungsschicht) - Typ 3-Elemente

Réseaux de communication industriels - Spécifications des bus de terrain - Partie 6-3: Spécification du protocole de la couche application - Éléments de type 3

L’IEC 61158-6-3:2019 fournit des éléments communs pour les communications de messagerie prioritaires et non prioritaires élémentaires entre les programmes d’application des environnements d’automatisation et le matériel spécifique au bus de terrain de type 3. Le terme “prioritaire” sert à représenter la présence d’une fenêtre temporelle, dans les limites de laquelle une ou plusieurs actions spécifiées sont tenues d’être parachevées avec un certain niveau défini de certitude. Le manquement à parachever les actions spécifiées dans les limites de la fenêtre temporelle risque d’entraîner la défaillance des applications qui demandent ces actions, avec le risque concomitant pour l’équipement, l’installation et éventuellement pour la vie humaine. La présente Norme internationale définit de manière abstraite le comportement visible de l’extérieur fourni par la couche application de bus de terrain Type 3 en termes: a) de syntaxe abstraite définissant les unités de données de protocole de la couche Application, transmises entre les entités d’application en communication; b) de syntaxe de transfert définissant les unités de données de protocole de la couche Application, transmises entre les entités d’application en communication; c) de diagramme d’états de contexte d’application définissant le comportement de service d’application observable entre les entités d’application en communication; et d) de diagrammes d’états de relations d’applications définissant le comportement de communication visible entre les entités d’application en communication. Le but du présent document est de définir le protocole fourni pour: a) définir la représentation filaire des primitives de service spécifiées dans l’IEC 61158-5-3, et b) définir le comportement visible de l’extérieur associé à leur transfert. Le présent document spécifie le protocole de la couche application des réseaux de terrain de type 3, en conformité avec le Modèle de référence de base de l’OSI (ISO/IEC 7498-1) et la Structure de la couche application de l’OSI (ISO/IEC 9545).

Industrijska komunikacijska omrežja - Specifikacije za procesna vodila - 6-3. del: Specifikacija protokola na aplikacijski ravni - Elementi tipa 3 (IEC 61158-6-3:2019)

Ta dokument določa skupne elemente za osnovne časovno kritične in časovno nekritične sporočilne komunikacije med aplikacijami v avtomatizacijskem okolju ter materialu, specifičnem za procesna vodila tipa 3. Izraz »časovno kritičen« se uporablja za predstavitev prisotnosti časovnega okna, v okviru katerega se zahteva dokončanje enega ali več opredeljenih dejanj z določeno stopnjo gotovosti. Zaradi neuspešnega dokončanja opredeljenih dejanj v časovnem oknu je možna odpoved aplikacij, ki zahtevajo dejanja, pri čemer so ogroženi oprema, obrat in morda človeška življenja. Ta mednarodni standard na abstrakten način določa zunanje vidno vedenje, ki ga zagotavlja aplikacijski nivo procesnih vodil tipa 3 v zvezi s/z: a) abstraktno sintakso, ki opredeljuje podatkovne enote protokola aplikacijskega nivoja, ki se prenašajo med aplikacijskimi osebki, ki komunicirajo, b) prenosno sintakso, ki opredeljuje podatkovne enote protokola aplikacijskega nivoja, ki se prenašajo med aplikacijskimi osebki, ki komunicirajo, c) strojem stanj aplikacijskega konteksta, ki opredeljuje vedenje aplikacijskega opravila, vidnega med aplikacijskimi osebki, ki komunicirajo, in d) stroji stanj aplikacijskega razmerja, ki opredeljujejo komunikacijsko vedenje med aplikacijskimi osebki, ki komunicirajo. Namen tega standarda je opredeliti protokol za: a) določitev žične predstavitve primitivov opravil, opredeljenih v standardu IEC 61158-5-3, in b) določitev zunanje vidnega vedenja, povezanega z njihovim prenosom. Ta dokument določa protokol aplikacijskega nivoja procesnih vodil tipa 3 v skladu z osnovnim referenčnim modelom OSI (ISO/IEC 7498-1) in strukturo aplikacijskega nivoja OSI (ISO/IEC 9545). Opravila in protokole aplikacijskega nivoja procesnih vodil zagotavljajo aplikacijski osebki (AE) aplikacijskega nivoja procesnih vodil znotraj aplikacijskih procesov. Aplikacijski osebek aplikacijskega nivoja procesnih vodil sestavljata sklop objektno usmerjenih aplikacijskih opravilnih elementov (ASE) in osebek za upravljanje nivojev (LME), ki upravlja aplikacijski osebek. Aplikacijski opravilni elementi zagotavljajo komunikacijska opravila, ki delujejo na sklopu povezanih razredov objektov aplikacijskega procesa (APO). Med aplikacijske opravilne elemente aplikacijskega nivoja procesnih vodil spada aplikacijski opravilni element za upravljanje, ki zagotavlja skupen sklop opravil za upravljanje primerkov razredov aplikacijskega nivoja procesnih vodil. Čeprav ta opravila določajo način izdajanja ter dostavljanja zahtev in odzivov z vidika aplikacij, ne zajemajo specifikacije v zvezi s tem, kako naj se nanje odzovejo aplikacije, ki te zahteve in odzive oddajajo. To pomeni, da vedenjski vidiki aplikacij niso opredeljeni; opredeljena je le definicija zahtev in odzivov, ki jih lahko pošiljajo/prejemajo. Tako se uporabnikom aplikacijskega nivoja procesnih vodil omogoči večja prilagodljivost pri standardizaciji takega vedenja objektov. Poleg teh opravil so v tem dokumentu opredeljena tudi nekatera podporna opravila, da se omogoči dostop do aplikacijskega nivoja procesnih vodil za nadzorovanje nekaterih vidikov njegovega delovanja.

General Information

Status
Published
Publication Date
22-Aug-2019
Technical Committee
Drafting Committee
Current Stage
6060 - Document made available
Due Date
23-Aug-2019
Completion Date
23-Aug-2019

RELATIONS

Buy Standard

Standard
EN IEC 61158-6-3:2019
English language
381 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (sample)

SLOVENSKI STANDARD
SIST EN IEC 61158-6-3:2019
01-november-2019
Nadomešča:
SIST EN 61158-6-3:2015

Industrijska komunikacijska omrežja - Specifikacije za procesna vodila - 6-3. del:

Specifikacija protokola na aplikacijski ravni - Elementi tipa 3 (IEC 61158-6-3:2019)

Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 6-3: Application layer

protocol specification - Type 3 elements (IEC 61158-6-3:2019)

Industrielle Kommunikationsnetze - Feldbusse - Teil 6-3: Protokollspezifikation des

Application Layer (Anwendungsschicht) - Typ 3-Elemente (IEC 61158-6-3:2019)

Réseaux de communication industriels - Spécifications des bus de terrain - Partie 6-3:

Spécification du protocole de la couche application - Éléments de type 3 (IEC 61158-6-

3:2019)
Ta slovenski standard je istoveten z: EN IEC 61158-6-3:2019
ICS:
25.040.40 Merjenje in krmiljenje Industrial process
industrijskih postopkov measurement and control
35.100.70 Uporabniški sloj Application layer
35.110 Omreževanje Networking
SIST EN IEC 61158-6-3:2019 en,fr,de

2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST EN IEC 61158-6-3:2019
---------------------- Page: 2 ----------------------
SIST EN IEC 61158-6-3:2019
EUROPEAN STANDARD EN IEC 61158-6-3
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
August 2019
ICS 25.040.40; 35.100.70; 35.110 Supersedes EN 61158-6-3:2014 and all of its
amendments and corrigenda (if any)
English Version
Industrial communication networks - Fieldbus specifications -
Part 6-3: Application layer protocol specification - Type 3
elements
(IEC 61158-6-3:2019)

Réseaux de communication industriels - Spécifications des Industrielle Kommunikationsnetze - Feldbusse - Teil 6-3:

bus de terrain - Partie 6-3: Spécification du protocole de la Protokollspezifikation des Application Layer

couche application - Éléments de type 3 (Anwendungsschicht) - Typ 3-Elemente
(IEC 61158-6-3:2019) (IEC 61158-6-3:2019)

This European Standard was approved by CENELEC on 2019-07-25. CENELEC members are bound to comply with the CEN/CENELEC

Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this European Standard the status of a national standard without any alteration.

Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national standards may be obtained on application to the CEN-CENELEC

Management Centre or to any CENELEC member.

This European Standard exists in three official versions (English, French, German). A version in any other language made by translation

under the responsibility of a CENELEC member into its own language and notified to the CEN-CENELEC Management Centre has the

same status as the official versions.

CENELEC members are the national electrotechnical committees of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, the Czech Republic,

Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, the

Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Republic of North Macedonia, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland,

Turkey and the United Kingdom.
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung
CEN-CENELEC Management Centre: Rue de la Science 23, B-1040 Brussels

© 2019 CENELEC All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CENELEC Members.

Ref. No. EN IEC 61158-6-3:2019 E
---------------------- Page: 3 ----------------------
SIST EN IEC 61158-6-3:2019
EN IEC 61158-6-3:2019 (E)
European foreword

The text of document 65C/948/FDIS, future edition 4 of IEC 61158-6-3, prepared by SC 65C

"Industrial networks" of IEC/TC 65 "Industrial-process measurement, control and automation" was

submitted to the IEC-CENELEC parallel vote and approved by CENELEC as EN IEC 61158-6-3:2019.

The following dates are fixed:

• latest date by which the document has to be implemented at national (dop) 2020-04-25

level by publication of an identical national standard or by endorsement

• latest date by which the national standards conflicting with the (dow) 2022-07-25

document have to be withdrawn

This document supersedes EN 61158-6-3:2014 and all of its amendments and corrigenda (if any).

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of

patent rights. CENELEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

Endorsement notice

The text of the International Standard IEC 61158-6-3:2019 was approved by CENELEC as a

European Standard without any modification.

In the official version, for Bibliography, the following notes have to be added for the standards

indicated:
IEC 61158-1:2019 NOTE Harmonized as EN IEC 61158-1:2019 (not modified)
IEC 61784-1 NOTE Harmonized as EN IEC 61784-1
IEC 61784-2 NOTE Harmonized as EN IEC 61784-2
---------------------- Page: 4 ----------------------
SIST EN IEC 61158-6-3:2019
EN IEC 61158-6-3:2019 (E)
Annex ZA
(normative)
Normative references to international publications
with their corresponding European publications

The following documents are referred to in the text in such a way that some or all of their content

constitutes requirements of this document. For dated references, only the edition cited applies. For

undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments)

applies.

NOTE 1 Where an International Publication has been modified by common modifications, indicated by (mod), the relevant

EN/HD applies.

NOTE 2 Up-to-date information on the latest versions of the European Standards listed in this annex is available here:

www.cenelec.eu.
Publication Year Title EN/HD Year
IEC 61158-3-3 2014 Industrial communication networks - EN 61158-3-3 2014
Fieldbus specifications - Part 3-3: Data-link
layer service definition - Type 3 elements
IEC 61158-4-3 2019 Industrial communication networks - EN IEC 61158-4-3 2019
Fieldbus specifications - Part 4-3: Data-link
layer protocol specification - Type 3
elements
IEC 61158-5-3 2014 Industrial communication networks - EN 61158-5-3 2014
Fieldbus specifications - Part 5-3:
Application layer service definition - Type 3
elements
IEC 61158-5-10 2019 Industrial communication networks - EN IEC 61158-5-10 2019
Fieldbus specifications - Part 5-10:
Application layer service definition - Type
10 elements
IEC 61158-6-10 2019 Industrial communication networks - - -
Fieldbus specifications - Part 6-10:
Application layer protocol specification -
Type 10 elements
ISO/IEC 7498-1 - Information technology - Open Systems - -
Interconnection - Basic reference model:
The basic model
ISO/IEC 8822 - Information technology - Open Systems - -
Interconnection - Presentation service
definition
ISO/IEC 8824-1 - Information technology - Abstract Syntax - -
Notation One (ASN.1): Specification of
basic notation
ISO/IEC 9545 - Information technology - Open Systems - -
Interconnection - Application layer
structure
ISO/IEC 10731 - Information technology - Open Systems - -
Interconnection - Basic Reference Model -
Conventions for the definition of OSI
services
IEEE 754 - IEEE Standard for Binary Floating-Point - -
Arithmetic
---------------------- Page: 5 ----------------------
SIST EN IEC 61158-6-3:2019
---------------------- Page: 6 ----------------------
SIST EN IEC 61158-6-3:2019
IEC 61158-6-3
Edition 4.0 2019-06
INTERNATIONAL
STANDARD
Industrial communication networks – Fieldbus specifications –
Part 6-3: Application layer protocol specification – Type 3 elements
INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION
ICS 25.040.40; 35.100.70; 35.110 ISBN 978-2-8322-7008-0

Warning! Make sure that you obtained this publication from an authorized distributor.

® Registered trademark of the International Electrotechnical Commission
---------------------- Page: 7 ----------------------
SIST EN IEC 61158-6-3:2019
– 2 – IEC 61158-6-3:2019 © IEC 2019
CONTENTS

FOREWORD ......................................................................................................................... 14

INTRODUCTION ................................................................................................................... 16

1 Scope ............................................................................................................................ 17

1.1 General ................................................................................................................. 17

1.2 Specifications ....................................................................................................... 18

1.3 Conformance ........................................................................................................ 18

2 Normative references .................................................................................................... 18

3 Terms, definitions, abbreviations, symbols and conventions .......................................... 19

3.1 Referenced terms and definitions .......................................................................... 19

3.1.1 ISO/IEC 7498-1 terms .................................................................................... 19

3.1.2 ISO/IEC 8822 terms ....................................................................................... 19

3.1.3 ISO/IEC 9545 terms ....................................................................................... 19

3.1.4 ISO/IEC 8824-1 terms .................................................................................... 20

3.1.5 Fieldbus Data Link Layer terms ..................................................................... 20

3.2 Additional definitions ............................................................................................. 20

3.3 Abbreviations and symbols ................................................................................... 23

3.4 Conventions .......................................................................................................... 25

3.4.1 General concept ............................................................................................ 25

3.4.2 Abstract syntax conventions .......................................................................... 25

3.4.3 Convention for the encoding of reserved bits and octets ................................ 26

3.4.4 Conventions for the common coding s of specific field octets ......................... 26

3.5 Conventions used in state machines ..................................................................... 27

3.5.1 State machine conventions ............................................................................ 27

4 FAL syntax description .................................................................................................. 29

4.1 APDU abstract syntax ........................................................................................... 29

4.2 Data types ............................................................................................................ 34

4.2.1 Notation for the Boolean type ........................................................................ 34

4.2.2 Notation for the Integer type .......................................................................... 34

4.2.3 Notation for the Unsigned type ...................................................................... 34

4.2.4 Notation for the Floating Point type ................................................................ 35

4.2.5 Notation for the OctetString type .................................................................... 35

4.2.6 Notation for VisibleString type ....................................................................... 35

4.2.7 Notation for BinaryDate type .......................................................................... 35

4.2.8 Notation for TimeOfDay type .......................................................................... 35

4.2.9 Notation for TimeDifference type ................................................................... 35

4.2.10 Notation for Network Time type ...................................................................... 35

4.2.11 Notation for Network Time Difference type ..................................................... 35

5 Transfer syntax .............................................................................................................. 35

5.1 Coding of basic data types .................................................................................... 35

5.1.1 Encoding of a Boolean value ......................................................................... 35

5.1.2 Encoding of an Integer value ......................................................................... 36

5.1.3 Encoding of an Unsigned value ...................................................................... 36

5.1.4 Encoding of a Floating-Point value ................................................................ 36

5.1.5 Encoding of a Visible String value.................................................................. 36

5.1.6 Encoding of an Octet String value .................................................................. 36

5.1.7 Encoding of a BinaryDate value ..................................................................... 36

---------------------- Page: 8 ----------------------
SIST EN IEC 61158-6-3:2019
IEC 61158-6-3:2019 © IEC 2019 – 3 –

5.1.8 Encoding of a TimeOfDay with and without date indication value ................... 36

5.1.9 Encoding of a Time Difference with and without date indication value ............ 37

5.1.10 Encoding of a Network Time value ................................................................. 37

5.1.11 Encoding of a Network Time Difference value ................................................ 37

5.1.12 Encoding of a Null value ................................................................................ 37

5.2 Coding section related to data exchange PDUs ..................................................... 37

5.2.1 General ......................................................................................................... 37

5.2.2 Coding of the field Outp_Data ........................................................................ 37

5.2.3 Coding of the field Inp_Data .......................................................................... 37

5.3 Coding section related to slave diagnosis PDUs ................................................... 37

5.3.1 Coding of the field Station_status_1 .............................................................. 37

5.3.2 Coding of the field Station_status_2 .............................................................. 38

5.3.3 Coding of the field Station_status_3 .............................................................. 39

5.3.4 Coding of the field Diag_Master_Add ............................................................. 39

5.3.5 Coding of the field Ident_Number................................................................... 39

5.3.6 Coding of the field Header_Octet ................................................................... 39

5.3.7 Coding of the field Alarm_Type ...................................................................... 40

5.3.8 Coding of the field Status_Type ..................................................................... 41

5.3.9 Coding of the field Slot_Number .................................................................... 41

5.3.10 Coding of the field Alarm_Specifier ................................................................ 41

5.3.11 Coding of the field Status_Specifier ............................................................... 42

5.3.12 Coding of the field Diagnosis_User_Data ....................................................... 43

5.3.13 Coding of the field Modul_Status_Array ......................................................... 43

5.3.14 Coding of the field Identifier_Diagnosis_Data_Array ...................................... 44

5.3.15 Coding of the field Identifier_Number ............................................................. 45

5.3.16 Coding of the field Channel_Number ............................................................. 45

5.3.17 Coding of the field Type_of_Diagnosis ........................................................... 46

5.3.18 Coding of the field Revision_Number ............................................................. 46

5.3.19 Coding of the field Publisher_Address ........................................................... 47

5.3.20 Coding of the field Publisher_Status .............................................................. 47

5.3.21 Coding of the field RedSpecifier .................................................................... 47

5.3.22 Coding of the field Function ........................................................................... 47

5.3.23 Coding of the field Red_Status1 .................................................................... 48

5.3.24 Coding of the field Red_Status2 .................................................................... 48

5.3.25 Coding of the field Red_Status3 .................................................................... 49

5.4 Coding section related to parameterization PDU ................................................... 49

5.4.1 Coding of the field Station_status .................................................................. 49

5.4.2 Coding of the field WD_Fact_1 ...................................................................... 50

5.4.3 Coding of the field WD_Fact_2 ...................................................................... 50

5.4.4 Coding of the field min_T ........................................................................ 50

SDR

5.4.5 Coding of the field Group_Ident ..................................................................... 50

5.4.6 Coding of the field User_Prm_Data_Element ................................................. 51

5.4.7 Coding of the field DPV1_Status_1 ................................................................ 51

5.4.8 Coding of the field DPV1_Status_2 ................................................................ 52

5.4.9 Coding of the field DPV1_Status_3 ................................................................ 52

5.4.10 Coding of the field Structure_Length .............................................................. 53

5.4.11 Coding of the field Structure_Type ................................................................. 53

5.4.12 Coding of the field Version ............................................................................. 53

5.4.13 Coding of the field Publisher_Addr ................................................................. 54

---------------------- Page: 9 ----------------------
SIST EN IEC 61158-6-3:2019
– 4 – IEC 61158-6-3:2019 © IEC 2019

5.4.14 Coding of the field Publisher_Length ............................................................. 54

5.4.15 Coding of the field Sample_Offset ................................................................. 54

5.4.16 Coding of the field Sample_Length ................................................................ 54

5.4.17 Coding of the Dest_Slot_Number ................................................................... 54

5.4.18 Coding of the Offset_Data_Area .................................................................... 54

5.4.19 Coding of the field T ....................................................................... 54

BASE_DP

5.4.20 Coding of the field T .................................................................................. 55

5.4.21 Coding of the field T ............................................................................ 55

MAPC

5.4.22 Coding of the field T ........................................................................ 55

BASE_IO

5.4.23 Coding of the field T ..................................................................................... 55

5.4.24 Coding of the field T .................................................................................... 55

5.4.25 Coding of the field T .................................................................................. 55

5.4.26 Coding of the field T ........................................................................... 55

PLL_W

5.4.27 Coding of the field T ............................................................................ 55

PLL_D

5.4.28 Coding of the field Specifier ........................................................................... 55

5.4.29 Coding of the field Function ........................................................................... 55

5.4.30 Coding of the field Properties ........................................................................ 56

5.4.31 Coding of the field Output Hold Time ............................................................. 56

5.4.32 Coding of the field Clock Sync Interval .......................................................... 56

5.4.33 Coding of the field CS Delay Time ................................................................. 56

5.5 Coding section related to configuration PDUs ....................................................... 57

5.5.1 Coding of the field Cfg_Identifier.................................................................... 57

5.5.2 Coding of the field Special_Cfg_Identifier ...................................................... 57

5.5.3 Coding of the fields Length_Octet .................................................................. 58

5.5.4 Coding of the field Manufacturer_Specific_Data ............................................. 58

5.5.5 Coding of the field Extended_Length_Octet ................................................... 58

5.5.6 Coding of the field Data_Type ....................................................................... 59

5.6 Coding section related to global control PDUs ...................................................... 59

5.6.1 Coding of the field Control_Command............................................................ 59

5.6.2 Coding of the field Group_Select ................................................................... 60

5.7 Coding section related to clock-value-PDUs .......................................................... 61

5.7.1 Coding of the field Clock_value_time_event ................................................... 61

5.7.2 Clock_value_previous_TE ............................................................................. 61

5.7.3 Coding of the field Clock_value_status1 ........................................................ 61

5.7.4 Coding of the field Clock_value_status2 ........................................................ 61

5.8 Coding section related to function identification and errors ................................... 62

5.8.1 Coding of the field Function_Num .................................................................. 62

5.8.2 Coding of the field Error_Decode ................................................................... 64

5.8.3 Coding of the field Error_Code_1 ................................................................... 64

5.8.4 Coding of the field Error_Code_2 ................................................................... 65

5.9 Coding section related to master diagnosis PDU ................................................... 65

5.9.1 Coding of the field MDiag_Identifier ............................................................... 65

5.9.2 Coding of the field System_Diagnosis ............................................................ 66

5.9.3 Coding of the field USIF_State....................................................................... 66

5.9.4 Coding of the field Hardware_Release_DP .................................................... 67

5.9.5 Coding of the field Firmware Release_DP ...................................................... 67

5.9.6 Coding of the field Hardware_Release_User .................................................. 67

5.9.7 Coding of the field Firmware Release_User ................................................... 67

5.9.8 Coding of the field Data_Transfer_List ........................................................... 67

---------------------- Page: 10 ----------------------
SIST EN IEC 61158-6-3:2019
IEC 61158-6-3:2019 © IEC 2019 – 5 –

5.10 Coding section related to upload/download/act para PDUs .................................... 68

5.10.1 Coding of the field Area_Code_UpDownload ................................................. 68

5.10.2 Coding of the field Timeout ............................................................................ 68

5.10.3 Coding of the field Max_Len_Data_Unit ......................................................... 68

5.10.4 Coding of the field Add_Offset ....................................................................... 68

5.10.5 Coding of the field Data ................................................................................. 68

5.10.6 Coding of the field Data_Len ......................................................................... 68

5.10.7 Coding of the field Area_CodeActBrct ............................................................ 69

5.10.8 Coding of the field Area_CodeAct .................................................................. 69

5.10.9 Coding of the field Activate ............................................................................ 69

5.11 Coding section related to the bus parameter set ................................................... 70

5.11.1 Coding of the field Bus_Para_Len .................................................................. 70

5.11.2 Coding of the field DL_Add ............................................................................ 70

5.11.3 Coding of the field Data_rate ......................................................................... 70

5.11.4 Coding of the fields T , min T , max T ............................................ 70

SL SDR SDR

5.11.5 Coding of the fields T , T , G, HSA, max_retry_limit ............................ 71

QUI SET

5.11.6 Coding of the field T (Target Token Rotation time) .................................... 71

5.11.7 Coding of the field Bp_Flag (Busparameter flag) ............................................ 71

5.11.8 Coding of the field Min_Slave_Interval ........................................................... 71

5.11.9 Coding of the field Poll_Timeout .................................................................... 71

5.11.10 Coding of the field Data_Control_Time .......................................................... 71

5.11.11 Coding of the field Alarm_Max ....................................................................... 71

5.11.12 Coding of the field Max_User_Global_Control ................................................ 72

5.11.13 Coding of the field Master_User_Data_Len .................................................... 72

5.11.14 Coding of the field Master_Class2_Name ...................................................... 72

5.11.15 Coding of the field Master_User_Data ........................................................... 72

5.11.16 Coding of the field T .................................................................................. 72

5.11.17 Coding of the field maxT ........................................................................... 72

5.12 Coding section related to the slave parameter set ................................................. 72

5.12.1 Coding of the field Slave_Para_Len ............................................................... 72

5.12.2 Coding of the field Sl_Flag (slave flag) .......................................................... 72

5.12.3 Coding of the field Slave_Type ...................................................................... 73

5.12.4 Coding of the field Max_Diag_Data_Len ........................................................ 73

5.12.5 Coding of the field Max_Alarm_Len ............................................................... 73

5.12.6 Coding of the field Max_Channel_Data_Length ............................................. 73

5.12.7 Coding of the field Diag_Upd_Delay .............................................................. 74

5.12.8 Coding of the field Alarm_Mode ..................................................................... 74

5.12.9 Coding of the field Add_Sl_Flag ..................................................................... 74

5.12.10 Coding of the field MS1_Timeout ................................................................... 74

5.12.11 Coding of the field Prm_Data_Len ................................................................. 74

5.12.12 Coding of the field Prm_Data ......................................................................... 74

5.12.13 Coding of the field Cfg_Data_Len .................................................................. 75

5.12.14 Coding of the field Cfg_Data .......................................................................... 75

5.12.15 Coding of the field Add_Tab_Len ................................................................... 75

5.12.16 Coding of the field Number_of_Entries ........................................................... 75

5.12.17 Coding of the field Add_Tab_Entry_Header ................................................... 75

5.12.18 Coding of the field I/O_Data_Length .............................................................. 75

5.12.19
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.