Wind turbines - Part 2: Small wind turbines

This part of IEC 61400 deals with safety philosophy, quality assurance, and engineering
integrity and specifies requirements for the safety of small wind turbines (SWTs) including
design, installation, maintenance and operation under specified external conditions. Its
purpose is to provide the appropriate level of protection against damage from hazards from
these systems during their planned lifetime.
This standard is concerned with all subsystems of SWTs such as protection mechanisms,
internal electrical systems, mechanical systems, support structures, foundations and the
electrical interconnection with the load. A small wind turbine system includes the wind turbine
itself including support structures, the turbine controller, the charge controller / inverter (if
required), wiring and disconnects, the installation and operation manual(s) and other
documentation.
While this standard is similar to IEC 61400-1, it does simplify and make significant changes in
order to be applicable to small wind turbines. Any of the requirements of this standard may be
altered if it can be suitably demonstrated that the safety of the turbine system is not
compromised. This provision, however, does not apply to the classification and the associated
definitions of external conditions in Clause 6. Compliance with this standard does not relieve
any person, organisation, or corporation from the responsibility of observing other applicable
regulations.
This standard applies to wind turbines with a rotor swept area smaller than or equal to
200 m2, generating electricity at a voltage below 1 000 V a.c. or 1 500 V d.c. for both on-grid
and off-grid applications.
This standard should be used together with the appropriate IEC and ISO standards (see
Clause 2).

Windenergieanlagen - Teil 2: Anforderungen für kleine Windenergieanlagen

Eoliennes - Partie 2: Petits aérogénérateurs

Vetrne turbine - 2. del: Male vetrne turbine - Popravek AC (IEC 61400-2:2013/COR1:2019)

Ta del standarda IEC 61400 obravnava varnostna načela, zagotavljanje kakovosti in celovitost zasnove ter določa zahteve za zaščito malih vetrnih turbin (SWT), vključno z načrtovanjem, namestitvijo, vzdrževanjem in delovanjem pri določenih zunanjih pogojih. Njegov namen je zagotoviti ustrezno raven zaščite pred poškodbami zaradi nevarnih lastnosti teh sistemov v njihovi predvideni življenjski dobi.
Ta standard obravnava vse podsisteme enot SWT, kot so varnostni mehanizmi, notranji električni sistemi, mehanski sistemi, podporne konstrukcije, temelji in električne povezave z obremenitvijo. Sistem male vetrne turbine vključuje vetrno turbino, vključno s podporno konstrukcijo, regulator turbine, regulator napajanja/inverter (če je potrebno), napeljavo in odklopnike, navodila za namestitev in uporabo ter drugo dokumentacijo.
Čeprav je ta standard podoben standardu IEC 61400-1, vključuje poenostavitve in bistvene spremembe za namen uporabe za male vetrne turbine. Katere koli zahteve tega standarda se lahko spremenijo v primeru, če je mogoče ustrezno prikazati, da varnostne lastnosti sistema turbine niso ogrožene. Vendar se ta določba ne uporablja za klasifikacijo in povezane definicije zunanjih pogojev iz točke 6. Skladnost s tem standardom ne odvezuje nobene osebe, organizacije ali družbe odgovornosti za zagotavljanje skladnosti z drugimi veljavnimi predpisi.
Ta standard se uporablja za vetrne turbine z območjem delovanja rotorja, manjšim ali enakim 200 m2, ki proizvajajo električno energijo pri napetosti manj kot 1000 V (izmenični tok) ali 1500 V (enosmerni tok) pri načinih uporabe znotraj in zunaj omrežja. Ta standard naj bi se uporabljal skupaj z ustreznimi standardi IEC in ISO (glej točko 2).

General Information

Status
Published
Publication Date
14-Nov-2019
Technical Committee
Current Stage
6060 - Document made available
Due Date
15-Nov-2019
Completion Date
15-Nov-2019

RELATIONS

Buy Standard

Corrigendum
EN 61400-2:2015/AC:2020
English and French language
3 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview

e-Library read for
1 day

Standards Content (sample)

SLOVENSKI STANDARD
SIST EN 61400-2:2015/AC:2020
01-januar-2020
Vetrne turbine - 2. del: Male vetrne turbine - Popravek AC (IEC 61400-
2:2013/COR1:2019)
Wind turbines - Part 2: Small wind turbines (IEC 61400-2:2013/COR1:2019)

Windenergieanlagen - Teil 2: Anforderungen für kleine Windenergieanlagen (IEC 61400-

2:2013/COR1:2019)
Eoliennes - Partie 2: Petits aérogénérateurs (IEC 61400-2:2013/COR1:2019)
Ta slovenski standard je istoveten z: EN 61400-2:2014/AC:2019-11
ICS:
27.180 Vetrne elektrarne Wind turbine energy systems
SIST EN 61400-2:2015/AC:2020 en,fr

2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST EN 61400-2:2015/AC:2020
---------------------- Page: 2 ----------------------
SIST EN 61400-2:2015/AC:2020
EUROPEAN STANDARD EN 61400-2:2014/AC:2019-11
NORME EUROPÉENNE
November 2019
EUROPÄISCHE NORM
ICS 27.180
English Version
Wind turbines - Part 2: Small wind turbines
(IEC 61400-2:2013/COR1:2019)

Eoliennes - Partie 2: Petits aérogénérateurs Windenergieanlagen - Teil 2: Anforderungen für kleine

(IEC 61400-2:2013/COR1:2019) Windenergieanlagen
(IEC 61400-2:2013/COR1:2019)

This corrigendum becomes effective on 15 November 2019 for incorporation in the English language version of the EN.

European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung
CEN-CENELEC Management Centre: Rue de la Science 23, B-1040 Brussels
© 2019 CEN
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.