Energy management system application program interface (EMS-API) - Part 401: Profile framework

This document describes how IEC 61970-450 (all parts), IEC 61970-600 (all parts) profile specifications are structured and created. Profile specifications describe a subset of the Canonical CIM dedicated to a specific data exchange. The Canonical CIM is described in IEC 61970-300 (all parts) as well as in IEC 61968-11. Rules for creation or extension of Canonical CIM are outside the scope of this document. This document specifies the structure of a profile specification and the rules for selecting subsets of information from the Canonical CIM. It standardizes the operations used to create the profile elements from the Canonical CIM. As Canonical CIM is described in UML the operations are described in terms of UML classes, attributes, and roles. It is possible to map UML to RDFS or OWL, so any of the languages UML, RDFS or OWL can be used to describe the created profiles. Specification of languages (UML, RDFS or OWL) used to describe profiles as well as how profiles are presented and edited in user interfaces are outside the scope of this document. Languages used to describe profiles are specified in other specifications. Relevant specifications are referenced in Clause 2. UML supports adding free text that describes further restrictions on UML constructs, e.g. classes, attribute values, association roles and cardinalities. Languages such as OCL and SHACL are dedicated to describing constraints. OCL is used to describe constraints for object data described in UML while SHACL is used to describe constraints on graph data described by RDFS or OWL. OCL is within the scope of this document, but SHACL is not. This document supports profiles describing data exchanged as CIMXML datasets or messages. The exchange format within the scope is in accordance with IEC 61970-552 but other formats are possible. Tool interoperability and serialisation formats are outside the scope of this document.

Schnittstelle für Anwendungsprogramme für Netzführungssysteme (EMS-API) – Teil 401: Rahmenwerk für Profile

Interface de programmation d’application pour système de gestion d’énergie (EMS-API) - Partie 401: Cadre de profils

IEC 61970-401:2022 décrit le mode de structuration et de création des spécifications de profils IEC 61970-450 (toutes les parties) et IEC 61970-600 (toutes les parties). Les spécifications de profils décrivent un sous-ensemble du CIM canonique dédié à un échange de données spécifiques. Le CIM canonique est décrit dans l’IEC 61970-300 (toutes les parties), ainsi que dans l’IEC 61968-11. Les règles de création ou d’extension du CIM canonique ne relèvent pas du domaine d’application du présent document. Le présent document définit la structure d’une spécification de profil, ainsi que les règles de sélection des sous-ensembles d’informations à partir du CIM canonique. Il normalise les opérations qui permettent de créer les éléments de profils à partir du CIM canonique. Étant donné que le CIM canonique est décrit en langage UML, les opérations sont décrites en matière de classes, d'attributs et de rôles UML. Du fait d’une mise en correspondance possible entre le langage UML et le langage RDFS ou OWL, l’un des langages UML, RDFS ou OWL peut donc être utilisé pour décrire les profils créés. La spécification des langages (UML, RDFS ou OWL) utilisés pour décrire les profils, ainsi que le mode de présentation et d’édition des profils dans les interfaces utilisateurs ne relèvent pas du domaine d’application du présent document. Les langages qui servent à décrire les profils sont définis dans d’autres spécifications. Les spécifications pertinentes sont référencées à l’Article 2. Le langage UML prend en charge l’ajout d’un texte libre qui décrit des restrictions supplémentaires concernant les constructions UML, par exemple, classes, valeurs d’attributs, rôles d’association et cardinalités. Les langages tels que OCL et SHACL sont dédiés à la description des contraintes. Le langage OCL sert à décrire les contraintes relatives aux données d’objets décrites en langage UML, tandis que le langage SHACL sert à décrire les contraintes relatives aux données graphiques décrites par le langage RDFS ou OWL. Le langage OCL relève du domaine d'application du présent document, contrairement au langage SHACL. Le présent document prend en charge les profils de description des données échangées en tant qu’ensembles de données ou messages CIMXML. Le format d’échange qui relève du domaine d’application est conforme à l’IEC 61970-552, mais d’autres formats sont possibles. L’interopérabilité des outils et les formats de sérialisation ne relèvent pas du domaine d'application du présent document. Cette première édition annule et remplace l’IEC TS 61970-401 parue en 2005. Cette édition constitue une révision technique. Cette édition inclut les modifications techniques majeures suivantes par rapport à l’édition précédente: a) l’édition précédente de l’IEC TS 61970-401:2005 a donné une vue d’ensemble des spécifications d’interface de composants (CIS - Component Interface Specifications) (IEC 61970-402, IEC 61970-403, IEC 61970-404, IEC 61970-405 et IEC 61970-407). Les normes IEC 61970-402 à IEC 61970-407 constituent des duplications d’interfaces OPC existantes de OPC Foundation et des interfaces DAIS/HDA d’OMG. Par conséquent, les normes IEC 61970-402 à IEC 61970-407 ont été supprimées et l’IEC TS 61970-401:2005 n’a plus d’utilité; b) l’IEC 61970-401 (le présent document) ne comporte pas de vue d’ensemble des spécifications d’interface de composantes (CIS), mais en revanche une description du mode de création des spécifications de profils qui spécifie des contenus d’ensembles de données (ou des contenus de messages). La présente norme a par conséquent été renommée "Cadre de profils". Les spéci

Aplikacijski programski vmesnik za sistem upravljanja z energijo (EMS-API) - 401. del: Ogrodje profila

Dokument IEC 61970-401 opisuje strukturo in pripravo standardov za profile IEC 61970-450 do -499, IEC TS 61970-600 in IEC 61970-600 ter vseh drugih specifikacij, povezanih s profilom skupnega informacijskega modela (CIM). Dokumenti o profilih vsebujejo opis podskupine pristnega skupnega informacijskega modela za posebno izmenjavo podatkov, pristni skupni informacijski model pa je opisan v dokumentih skupine standardov IEC 61970-300 in standardu IEC 61968-11.
Pravila za vzpostavitev pristnega skupnega informacijskega modela ne spadajo na področje uporabe tega dokumenta.
Dokument IEC 61970-401 določa strukturo specifikacije za profil in pravila za oblikovanje podskupin pristnega skupnega informacijskega modela. Vodilno načelo metode profiliranja je, da so informacije, opisane v profilu, dejanska podskupina pristnega skupnega informacijskega modela in da ohranijo imena razredov, vlog in atributov pristnega skupnega informacijskega modela. Vrste podatkov v skupnem informacijskem modelu opisujejo razredi z oznako Primitive ali CIMDatatype, ki jih sestavljajo trije atributi: vrednost, enota in množitelj. Glavni cilj je, da so različni nabori podatkov (glej oddelek 3), ki se izmenjajo prek različnih profilov na podlagi pristnega skupnega informacijskega modela, odvisni zgolj od opredelitev in osnovnih načel tega modela, kar je ključnega pomena za izvedljivost interoperabilnosti. To različnim profilom omogoča tudi izmenjavo podatkov prek pristnega skupnega informacijskega modela, ki se uporablja kot vozlišče in bralniku nabora podatkov ali sporočila omogoča, da zlahka najde opise elementov tako v profilu kot v pristnem skupnem informacijskem modelu. Podpora za povezovanje podatkov v različnih naborih podatkov ali sporočilih, ki jih opisujejo različni profili, je potrebna, kadar so podatki razdeljeni v različne nabore podatkov, ki jih urejajo različni profili. Primeri takšne uporabe so opredeljeni za modele omrežja, pri katerih je opis omrežja ločen od pogojev delovanja omrežja (ki se interpretirajo kot vnosi) in rezultatov.
Obstaja več jezikov za opisovanje profilov, na primer poenoten vzorčni jezik (UML – serializiran kot XMI), RDFS, Ecore ali OWL. Poenoten vzorčni jezik vključuje grafični jezik, ki ga uporabljajo urejevalniki poenotenega vzorčnega jezika. OWL nima grafičnega jezika, vendar obstaja več urejevalnikov, ki podpirajo prikaz in urejanje podatkov v formatu OWL. Ta specifikacija ne zajema jezika, v katerem je opisan profil, ter načinov prikazovanja in urejanja profilov v uporabniških vmesnikih. Zadevne specifikacije so navedene v razdelku 2.
Profil je v poenotenem vzorčnem jeziku opisan z razredi, atributi, asociacijami in vlogami, kar je običajen način opisovanja informacij v tem jeziku. Poenoten vzorčni jezik vključuje tudi koncept stereotipov in označenih vrednosti, ki omogoča prilagojene razširitve poenotenega vzorčnega jezika. Profiliranje s poenotenim vzorčnim jezikom tako pomeni kopiranje in posodabljanje razredov, atributov, asociacij ter stereotipov iz pristnega skupnega informacijskega modela. Profil je v jeziku OWL opisan z razredi in lastnostmi. Obstajata dve vrsti povezovanja lastnosti OWL z atributi in vlogami poenotenega vzorčnega jezika. Profiliranje v jeziku OWL pomeni ustvarjanje razredov in lastnosti OWL z izbiranjem razredov, atributov ter vlog v poenotenem vzorčnem jeziku iz pristnega skupnega informacijskega modela. V tej specifikaciji so standardizirane operacije, ki se uporabljajo za ustvarjanje elementov profila na podlagi pristnega skupnega informacijskega modela. Ker je pristen skupni informacijski model opisan v poenotenem vzorčnem jeziku, so operacije opisane z razredi, atributi in vlogami poenotenega vzorčnega jezika. Med poenotenim vzorčnim jezikom in jezikom OWL obstajajo preslikave, zato je za opis ustvarjenih profilov mogoče uporabiti katerega koli od njiju.
Ta specifikacija zajema profile, ki opisujejo podatke, izmenjane v datotekah CIMXML v skladu s standardom IEC 61970-552. Podprti

General Information

Status
Published
Publication Date
14-Jul-2022
Current Stage
6060 - Document made available - Publishing
Start Date
15-Jul-2022
Completion Date
15-Jul-2022

Buy Standard

Standard
EN IEC 61970-401:2022 - BARVE
English language
36 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

SLOVENSKI STANDARD
SIST EN IEC 61970-401:2022
01-oktober-2022
Aplikacijski programski vmesnik za sistem upravljanja z energijo (EMS-API) - 401.
del: Ogrodje profila
Energy management system application program interface (EMS-API) - Part 401: Profile
framework
Interface de programmation d'application pour système de gestion d'énergie (EMS-API) -
Partie 401: Spécification d'interface de composants (CIS) - Cadre général
Ta slovenski standard je istoveten z: EN IEC 61970-401:2022
ICS:
29.240.30 Krmilna oprema za Control equipment for electric
elektroenergetske sisteme power systems
35.200 Vmesniška in povezovalna Interface and interconnection
oprema equipment
SIST EN IEC 61970-401:2022 en
2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST EN IEC 61970-401:2022

---------------------- Page: 2 ----------------------
SIST EN IEC 61970-401:2022


EUROPEAN STANDARD EN IEC 61970-401

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM July 2022
ICS 33.200

English Version
Energy management system application program interface
(EMS-API) - Part 401: Profile framework
(IEC 61970-401:2022)
Interface de programmation d'application pour système de Schnittstelle für Anwendungsprogramme für
gestion d'énergie (EMS-API) - Partie 401: Cadre de profils Netzführungssysteme (EMS-API) - Teil 401: Rahmenwerk
(IEC 61970-401:2022) für Profile
(IEC 61970-401:2022)
This European Standard was approved by CENELEC on 2022-07-04. CENELEC members are bound to comply with the CEN/CENELEC
Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this European Standard the status of a national standard without any alteration.
Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national standards may be obtained on application to the CEN-CENELEC
Management Centre or to any CENELEC member.
This European Standard exists in three official versions (English, French, German). A version in any other language made by translation
under the responsibility of a CENELEC member into its own language and notified to the CEN-CENELEC Management Centre has the
same status as the official versions.
CENELEC members are the national electrotechnical committees of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, the Czech Republic,
Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, the
Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Republic of North Macedonia, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland,
Türkiye and the United Kingdom.


European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung
CEN-CENELEC Management Centre: Rue de la Science 23, B-1040 Brussels
© 2022 CENELEC All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CENELEC Members.
 Ref. No. EN IEC 61970-401:2022 E

---------------------- Page: 3 ----------------------
SIST EN IEC 61970-401:2022
EN IEC 61970-401:2022 (E)
European foreword
The text of document 57/2482/FDIS, future edition 1 of IEC 61970-401, prepared by IEC/TC 57
"Power systems management and associated information exchange" was submitted to the IEC-
CENELEC parallel vote and approved by CENELEC as EN IEC 61970-401:2022.
The following dates are fixed:
• latest date by which the document has to be implemented at national (dop) 2023-04-04
level by publication of an identical national standard or by endorsement
• latest date by which the national standards conflicting with the (dow) 2025-07-04
document have to be withdrawn

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of
patent rights. CENELEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.
Any feedback and questions on this document should be directed to the users’ national committee. A
complete listing of these bodies can be found on the CENELEC website.
Endorsement notice
The text of the International Standard IEC 61970-401:2022 was approved by CENELEC as a
European Standard without any modification.
2

---------------------- Page: 4 ----------------------
SIST EN IEC 61970-401:2022
EN IEC 61970-401:2022 (E)
Annex ZA
(normative)

Normative references to international publications
with their corresponding European publications
The following documents are referred to in the text in such a way that some or all of their content
constitutes requirements of this document. For dated references, only the edition cited applies. For
undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments)
applies.
NOTE 1 Where an International Publication has been modified by common modifications, indicated by (mod), the
relevant EN/HD applies.
NOTE 2 Up-to-date information on the lat
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.