Fixed Radio Systems; Characteristics and requirements for point-to-point equipment and antennas - Part 3: Equipment operating in frequency bands where both frequency coordinated or uncoordinated deployment might be applied - Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

The present document specifies the essential requirements for point-to-point Digital Fixed Radio Systems (DFRS) operating in higher frequency bands, which propagation characteristics might be suitable for different simplified frequency planning (see example) rather than conventional link-by-link coordinated deployment. This would imply that administrations may apply either no co-ordination at all (i.e. the band usage is free and the user is responsible for detecting a suitable interference-free operating frequency) or simplified co-ordination procedures based on the knowledge of existing links (e.g. through a public national data base) so that the impact of a possible new link could be evaluated on the basis of budgetary considerations of typical equipment receiver performances (which will not
be considered related to essential requirements of article 3.2 of R&TTE Directive [1]). The bands in the scope of the present document, to which these frequency assignment procedures apply, are specifically referred in annexes UA through UC where the applicable equipment requirements are reported. EXAMPLE: The frequency band 58 GHz is proposed to be used by various technologies for uncoordinated use of the band. Besides the RF-channel selection procedure, specified in clause 4.2 to avoid unacceptable interference situations, this band, and those above up to ~63 GHz, also benefits from the high and stable atmospheric attenuation which suppresses efficiently distant interferers (about 10 dB/km to 15 dB/km at sea level), refer to Recommendation ITU-R P.676 [i.13]. The present document is intended to cover the provisions of Directive 1999/5/EC [1] (R&TTE Directive) regarding article 3.2, which states that "… radio equipment shall be so constructed that it effectively uses the spectrum allocated to terrestrial/space radio communications and orbital resources so as to avoid harmful interference". In addition to the present document, other ENs that specify technical requirements in respect of essential requirements
under other parts of article 3 of the R&TTE Directive [1] will apply to equipment within the scope of the present document.
NOTE: A list of such ENs is included on the web site http://www.newapproach.org/.
In order to technically cover different market and network requirements, with an appropriate balance of performance to cost and effective and appropriate use of the radio spectrum, the present document, together with EN 302 217-4-2 [10], offers system types and antennas alternatives, for selection by administrations, operators and manufacturers dependent on the desired use of the radio spectrum and network/market requirements, those options include:
• channel separation alternatives (as provided by the relevant CEPT Recommendation);
• implemented procedure for free radio channel selection;
• antenna directivity class alternatives (for different network density requirement).
The present document is mainly intended to cover fixed radio equipment without integral antennas. However, it also applies to fixed radio systems products with integral antennas, for which all the technical requirements included in the present document and in EN 302 217-4-2 [10] apply. For more background information on the equipment and antenna parameters here identified as relevant to article 3.2 of R&TTE Directive [1] see EG 201 399 [i.2] and TR 101 506 [i.7]. For the purposes of the present document two equipment Types are specified, when appropriate, depending on specific
network requirements:
• Type A: Digital equipment which apply the standardized automatic RF-channel selection procedure (see
clause 4.2) for interference avoidance and error performance enhancement.
• Type B: Equipment not required to have automatic RF-channel selection procedure.

Fiksni radijski sistemi - Karakteristike in zahteve za opremo in antene tipa točka-točka - 3. del: Oprema, ki deluje v frekvenčnih pasovih, kjer se lahko uporablja usklajena ali neusklajena oprema - Harmonizirani EN, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive R&TTE

Ta dokument določa bistvene zahteve za digitalne fiksne radijske sisteme (DFRS) tipa točka-točka, ki delujejo v pasovih z višjo frekvenco, pri katerih so lahko lastnosti širjenja primerne za drugačno poenostavljeno načrtovanje frekvence (glejte primer) namesto za konvencionalno usklajeno uvajanje od ene povezave do druge. To pomeni, da upravni organi ne uporabijo nobenega usklajevanja (uporaba frekvenčnih pasov je brezplačna, uporabnik pa je odgovoren za zaznavanje primerne delovne frekvence brez motenj) ali uporabijo poenostavljene postopke usklajevanja, ki temeljijo na poznavanju obstoječih povezav (npr. na podlagi podatkov iz javne državne zbirke podatkov), tako da se lahko vpliv morebitne nove povezave oceni na osnovi proračunskih obravnav zmogljivosti običajnega sprejemnika opreme (kar se ne
upošteva v povezavi z bistvenimi zahtevami člena 3.2 direktive R&TTE [1]). Pasovi v okviru tega dokumenta, za katere se uporabijo ti postopki dodelitve frekvence, so posebej obravnavani v dodatkih UA–UC, v katerih so opisane ustrezne zahteve za opremo. PRIMER: Za različne tehnologije za neusklajeno uporabo pasu se za uporabo priporoča frekvenčni pas 58 GHz. Poleg postopka za izbiro kanala RF, določenega v členu 4.2 za namen preprečitve nesprejemljivih motenj, ta pas (in pasovi nad ~63 GHz) pridobi koristi tudi od visoke in stabilne atmosferske oslabitve, ki zatre učinkovito oddaljene vire motenj (okoli 10–15 dB/km na morski gladini), glejte priporočila ITU-R P.676 [i.13]. Ta dokument zajema določbe člena 3.2 Direktive 1999/5/ES [1] (direktive R&TTE), ki navaja, da »/.../ mora biti radijska oprema skonstruirana tako, da učinkovito uporablja spekter, razporejen za prizemne/vesoljske radijske komunikacije in orbitalne vire, tako da ne pride do škodljivega motenja.« Poleg tega dokumenta veljajo za opremo v okviru področja uporabe tega dokumenta tudi drugi evropski standardi, ki navajajo tehnične zahteve ob upoštevanju bistvenih zahtev,
ki so obravnavane v drugih delih člena 3 direktive R&TTE [1].
OPOMBA: Seznam tovrstnih evropskih standardov je na voljo na spletnem mestu http://www.newapproach.org.
Da se tehnično zajamejo različne tržne in omrežne zahteve ob upoštevanju ustreznega ravnovesja med zmogljivostjo in cenovno ugodnostjo ter učinkoviti in ustrezni uporabi radijskega spektra, ta dokument (skupaj s standardom EN 302 217-4-2 [10]) upravnim organom, upravljavcem in izdelovalcem ponuja na izbiro vrste sistemov ter alternativne antenske rešitve glede na želene načine uporabe radijskega spektra in omrežnih/tržnih zahtev. Te možnosti vključujejo naslednje:
•alternativne rešitve za medkanalske razmike (v skladu z določili iz ustreznega Priporočila CEPT);
• uveden postopek za brezplačno izbiro radijskih kanalov;
• druge možnosti za razred usmerjenosti antene (za različne zahteve glede gostote omrežja).
Ta dokument v glavnem zajema fiksno radijsko opremo brez vgrajenih anten, vendar se uporablja tudi za izdelke fiksnih radijskih sistemov z vgrajenimi antenami, za katere veljajo vse tehnične zahteve, vključene v tem dokumentu in standardu EN 302 217-4-2 [10]. Za več podrobnih informacij o parametrih opreme in anten, ki so na tem mestu označeni v povezavi s členom 3.2 direktive R&TTE [1], glej EG 201 399 [i.2] in TR 101 506 [i.7]. Za namen tega dokumenta sta ustrezno določeni dve vrsti opreme, odvisno od specifičnih
omrežnih zahtev:
• vrsta A: Digitalna oprema, pri kateri se uporablja samodejni postopek za izbiro kanala RF (glejte
člen 4.2) za preprečevanje motenj in izboljšano odpravljanje napak.
• vrsta B: Oprema, ki je ni treba opremiti s samodejnim postopkom za izbiro kanala RF.

General Information

Status
Published
Public Enquiry End Date
31-Jan-2014
Publication Date
15-May-2014
Current Stage
6060 - National Implementation/Publication (Adopted Project)
Start Date
06-May-2014
Due Date
11-Jul-2014
Completion Date
16-May-2014
Mandate

Buy Standard

Standard
SIST EN 302 217-3 V2.2.1:2014 - BARVE!
English language
65 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview

e-Library read for
1 day
Standard
ETSI EN 302 217-3 V2.2.1 (2014-04) - Fixed Radio Systems; Characteristics and requirements for point-to-point equipment and antennas; Part 3: Equipment operating in frequency bands where both frequency coordinated or uncoordinated deployment might be applied; Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive
English language
65 pages
sale 15% off
Preview
sale 15% off
Preview
Standard
ETSI EN 302 217-3 V2.2.0 (2013-11) - Fixed Radio Systems; Characteristics and requirements for point-to-point equipment and antennas; Part 3: Equipment operating in frequency bands where both frequency coordinated or uncoordinated deployment might be applied; Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive
English language
65 pages
sale 15% off
Preview
sale 15% off
Preview

Standards Content (sample)

SLOVENSKI STANDARD
SIST EN 302 217-3 V2.2.1:2014
01-junij-2014

)LNVQLUDGLMVNLVLVWHPL.DUDNWHULVWLNHLQ]DKWHYH]DRSUHPRLQDQWHQHWLSDWRþND

WRþNDGHO2SUHPDNLGHOXMHYIUHNYHQþQLKSDVRYLKNMHUVHODKNRXSRUDEOMD
XVNODMHQDDOLQHXVNODMHQDRSUHPD+DUPRQL]LUDQL(1NL]DMHPDELVWYHQH]DKWHYH
þOHQDGLUHNWLYH5 77(

Fixed Radio Systems; Characteristics and requirements for point-to-point equipment and

antennas - Part 3: Equipment operating in frequency bands where both frequency

coordinated or uncoordinated deployment might be applied - Harmonized EN covering

the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive
Ta slovenski standard je istoveten z: EN 302 217-3 Version 2.2.1
ICS:
33.060.30 Radiorelejni in fiksni satelitski Radio relay and fixed satellite
komunikacijski sistemi communications systems
33.120.40 Antene Aerials
SIST EN 302 217-3 V2.2.1:2014 en

2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST EN 302 217-3 V2.2.1:2014
---------------------- Page: 2 ----------------------
SIST EN 302 217-3 V2.2.1:2014
ETSI EN 302 217-3 V2.2.1 (2014-04)
Harmonized European Standard
Fixed Radio Systems;
Characteristics and requirements for
point-to-point equipment and antennas;
Part 3: Equipment operating in frequency bands where
both frequency coordinated or
uncoordinated deployment might be applied;
Harmonized EN covering the essential requirements
of article 3.2 of the R&TTE Directive
---------------------- Page: 3 ----------------------
SIST EN 302 217-3 V2.2.1:2014
2 ETSI EN 302 217-3 V2.2.1 (2014-04)
Reference
REN/ATTM-04026
Keywords
DFRS, digital, DRRS, FWA, point-to-point, radio,
regulation, transmission
ETSI
650 Route des Lucioles
F-06921 Sophia Antipolis Cedex - FRANCE
Tel.: +33 4 92 94 42 00 Fax: +33 4 93 65 47 16
Siret N° 348 623 562 00017 - NAF 742 C
Association à but non lucratif enregistrée à la
Sous-Préfecture de Grasse (06) N° 7803/88
Important notice
The present document can be downloaded from:
http://www.etsi.org

The present document may be made available in electronic versions and/or in print. The content of any electronic and/or

print versions of the present document shall not be modified without the prior written authorization of ETSI. In case of any

existing or perceived difference in contents between such versions and/or in print, the only prevailing document is the

print of the Portable Document Format (PDF) version kept on a specific network drive within ETSI Secretariat.

Users of the present document should be aware that the document may be subject to revision or change of status.

Information on the current status of this and other ETSI documents is available at

http://portal.etsi.org/tb/status/status.asp

If you find errors in the present document, please send your comment to one of the following services:

http://portal.etsi.org/chaircor/ETSI_support.asp
Copyright Notification

No part may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying

and microfilm except as authorized by written permission of ETSI.

The content of the PDF version shall not be modified without the written authorization of ETSI.

The copyright and the foregoing restriction extend to reproduction in all media.
© European Telecommunications Standards Institute 2014.
All rights reserved.
TM TM TM

DECT , PLUGTESTS , UMTS and the ETSI logo are Trade Marks of ETSI registered for the benefit of its Members.

3GPP and LTE™ are Trade Marks of ETSI registered for the benefit of its Members and

of the 3GPP Organizational Partners.

GSM® and the GSM logo are Trade Marks registered and owned by the GSM Association.

ETSI
---------------------- Page: 4 ----------------------
SIST EN 302 217-3 V2.2.1:2014
3 ETSI EN 302 217-3 V2.2.1 (2014-04)
Contents

Intellectual Property Rights ................................................................................................................................ 7

Foreword ............................................................................................................................................................. 7

Introduction ........................................................................................................................................................ 7

1 Scope ........................................................................................................................................................ 8

2 References ................................................................................................................................................ 9

2.1 Normative references ......................................................................................................................................... 9

2.2 Informative references ...................................................................................................................................... 10

3 Definitions, symbols and abbreviations ................................................................................................. 11

3.1 Definitions ........................................................................................................................................................ 11

3.2 Symbols ............................................................................................................................................................ 11

3.3 Abbreviations ................................................................................................................................................... 11

4 Technical requirements specifications ................................................................................................... 11

4.1 Environmental profile ....................................................................................................................................... 11

4.2 RF-channel selection ........................................................................................................................................ 12

4.2.1 RF-channel selection procedure .................................................................................................................. 12

4.2.2 Interference avoidance requirements .......................................................................................................... 12

4.2.2.1 Interference avoidance limit .................................................................................................................. 12

4.2.3 Frequency agile automatic channel selectio n .............................................................................................. 12

4.3 Transmitter requirements ................................................................................................................................. 13

4.3.1 Transmitter power ....................................................................................................................................... 13

4.3.1.1 Transmitter power ................................................................................................................................. 13

4.3.1.2 Equivalent Isotropically Radiated Power (EIRP) .................................................................................. 13

4.3.1.3 Output Power Tolerance ....................................................................................................................... 13

4.3.1.4 Automatic Transmit Power Control (ATPC) ........................................................................................ 13

4.3.2 Radio Frequency (RF) spectrum mask........................................................................................................ 14

4.3.3 Spurious emissions ..................................................................................................................................... 14

4.3.4 Radio frequency tolerance .......................................................................................................................... 14

4.3.5 Antenna directional requirements ............................................................................................................... 14

4.3.5.1 Radiation Pattern Envelope (Off-axis EIRP density) ............................................................................ 14

4.3.5.2 Antenna gain ......................................................................................................................................... 15

4.3.5.3 Antenna Cross-Polar Discrimination (XPD) ......................................................................................... 15

4.4 Receiver requirements ...................................................................................................................................... 15

4.4.1 Spurious emissions ..................................................................................................................................... 15

5 Testing for compliance with technical requirements .............................................................................. 15

5.1 Environmental conditions for testing ............................................................................................................... 15

5.2 RF-channel selection ........................................................................................................................................ 16

5.3 Essential radio test suites for the transmitter .................................................................................................... 16

5.3.1 Transmitter power ....................................................................................................................................... 17

5.3.1.1 Transmitter power ................................................................................................................................. 17

5.3.1.2 Equivalent Isotropically Radiated Power (EIRP) and EIRP density mask ............................................ 17

5.3.1.3 Output power tolerance ......................................................................................................................... 17

5.3.1.4 ATPC .................................................................................................................................................... 17

5.3.2 RF spectrum mask ...................................................................................................................................... 18

5.3.3 Spurious emissions - external ..................................................................................................................... 18

5.3.4 Radio frequency tolerance .......................................................................................................................... 18

5.3.5 Antenna and system directional requirements ............................................................................................ 18

5.3.5.1 Radiation pattern envelope (Off-axis EIRP density) ............................................................................. 18

5.3.5.2 Antenna gain ......................................................................................................................................... 19

5.3.5.3 Antenna Cross-Polar Discrimination (XPD) ......................................................................................... 19

5.4 Essential radio test suites for the receiver ........................................................................................................ 19

5.4.1 Spurious emissions ..................................................................................................................................... 19

ETSI
---------------------- Page: 5 ----------------------
SIST EN 302 217-3 V2.2.1:2014
4 ETSI EN 302 217-3 V2.2.1 (2014-04)
Annex A (normative): HS Requirements and conformance Test specifications

Table (HS-RTT) ............................................................................................. 20

Annex B (normative): Wide radio-frequency band covering units and multirate equipment

specification and tests .................................................................................... 22

B.1 Wide radio-frequency band covering units ............................................................................................ 22

B.2 Multirate/multiformat equipment ........................................................................................................... 24

Annex C: Void ................................................................................................................. 25

Annex D (informative): Bibliography ................................................................................................... 26

Annex UA (normative): Frequency band around 58 GHz .................................................................. 27

UA.0 Introduction ............................................................................................................................................ 27

UA.1 Digital systems ....................................................................................................................................... 27

UA.1.1 Frequency bands and channel arrangements .................................................................................................... 27

UA.1.1.1 Frequency band ........................................................................................................................................... 27

UA.1.1.2 Radio channel arrangements ....................................................................................................................... 27

UA.1.1.3 Transmission capacity................................................................................................................................. 27

UA.1.2 Transmitter ....................................................................................................................................................... 28

UA.1.2.1 Transmitter power ....................................................................................................................................... 28

UA.1.2.2 Equivalent Isotropically Radiated Power (EIRP) ....................................................................................... 28

UA.1.2.3 Output power tolerance ............................................................................................................................... 28

UA.1.2.4 RF spectrum masks ..................................................................................................................................... 28

UA.1.2.4.1 Limits .................................................................................................................................................... 28

UA.1.2.4.2 Spectrum analyser settings .................................................................................................................... 29

UA.1.2.5 Spurious emissions-external ....................................................................................................................... 29

UA.1.2.6 Radio frequency tolerance .......................................................................................................................... 29

UA.1.2.7 RF-channel selection parameters ................................................................................................................ 29

UA.1.3 Receiver ............................................................................................................................................................ 29

UA.2 Analogue systems ................................................................................................................................... 30

UA.2.1 Frequency bands and channel arrangements .................................................................................................... 30

UA.2.1.1 Frequency band ........................................................................................................................................... 30

UA.2.1.2 Radio channel arrangements ....................................................................................................................... 30

UA.2.1.3 Transmission capacity................................................................................................................................. 30

UA.2.2 Transmitter ....................................................................................................................................................... 30

UA.2.2.1 Transmitter power ....................................................................................................................................... 30

UA.2.2.2 Equivalent Isotropically Radiated Power (EIRP) ....................................................................................... 30

UA.2.2.3 Output power tolerance ............................................................................................................................... 30

UA.2.2.4 RF spectrum masks ..................................................................................................................................... 30

UA.2.2.5 Spurious emissions - external ..................................................................................................................... 30

UA.2.2.6 RF frequency tolerance ............................................................................................................................... 30

UA.2.3 Receiver requirements ...................................................................................................................................... 31

UA.2.3.1 Spurious emissions ..................................................................................................................................... 31

Annex UB (normative): Frequency band 64 GHz to 66 GHz ............................................................. 32

UB.0 Introduction ............................................................................................................................................ 32

UB.1 Frequency bands and channel arrangements .......................................................................................... 32

UB.1.1 Frequency band ................................................................................................................................................ 32

UB.1.2 Radio channel arrangements............................................................................................................................. 33

UB.1.3 Spectral efficiency ............................................................................................................................................ 33

UB.2 Transmitter ............................................................................................................................................. 34

UB.2.1 Transmitter power, antenna gain and Equivalent Isotropically Radiated Power (EIRP) .................................. 34

UB.2.1.1 Equipment without ATPC as permanent feature ........................................................................................ 34

UB.2.1.2 Equipment implementing ATPC as permanent feature............................................................................... 34

UB.2.2 Output power tolerance .................................................................................................................................... 37

UB.2.3 RF spectrum mask (EIRP density masks) ........................................................................................................ 37

ETSI
---------------------- Page: 6 ----------------------
SIST EN 302 217-3 V2.2.1:2014
5 ETSI EN 302 217-3 V2.2.1 (2014-04)

UB.2.3.1 Limits .......................................................................................................................................................... 37

UB.2.3.2 Emissions outside the 64 GHz to 66 GHz range ......................................................................................... 38

UB.2.3.3 Spectrum analyser settings .......................................................................................................................... 38

UB.2.4 Spurious emissions ........................................................................................................................................... 38

UB.2.5 Radio frequency tolerance ................................................................................................................................ 38

UB.2.6 RF-channel selection parameters ...................................................................................................................... 38

UB.2.7 Antenna gain .................................................................................................................................................... 38

UB.3 Receiver .................................................................................................................................................. 39

Annex UBa (normative): Frequency band 57 GHz to 66 GHz for point-to-point fixed wireless

systems ............................................................................................................ 40

UBa.0 Introduction ........................................................................................................................................... 40

UBa.1 Frequency bands and channel arrangements ......................................................................................... 40

UBa.1.1 Frequency band ................................................................................................................................................ 40

UBa.1.2 Radio channel arrangements and nominal bandwidth ...................................................................................... 41

UBa.1.3 Spectral efficiency ............................................................................................................................................ 41

UBa.2 Transmitter ............................................................................................................................................ 42

UBa.2.1 Transmitter power, antenna gain and Equivalent Isotropically Radiated Power (EIRP) .................................. 42

UBa.2.1.1 Equipment without ATPC as permanent feature ........................................................................................ 42

UBa.2.1.2 Equipment implementing ATPC as permanent feature............................................................................... 43

UBa.2.2 Output power tolerance .................................................................................................................................... 45

UBa.2.3 RF spectrum masks .......................................................................................................................................... 45

UBa.2.3.1 Limits .......................................................................................................................................................... 45

UBa.2.3.2 Emissions outside the 57 GHz to 66 GHz range ......................................................................................... 46

UBa.2.4 Spurious emissions ........................................................................................................................................... 47

UBa.2.5 Radio frequency tolerance ................................................................................................................................ 47

UBa.2.6 Antenna gain .................................................................................................................................................... 47

UBa.3 Receiver ................................................................................................................................................. 47

Annex UC (normative): Frequency bands 71 GHz to 76 GHz and 81 GHz to 86 GHz .................... 48

UC.0 Introduction ............................................................................................................................................ 48

UC.1 Frequency bands and channel arrangements .......................................................................................... 48

UC.1.1 Frequency band ................................................................................................................................................ 48

UC.1.2 Radio channel arrangements............................................................................................................................. 48

UC.1.3 Spectral occupancy and transmission capacity ................................................................................................. 49

UC.2 Transmitter ............................................................................................................................................. 49

UC.2.1 Transmitter power, antenna gain and Equivalent Isotropic Radiated Power (EIRP) ........................................ 49

UC.2.1.1 Equipment without ATPC as permanent feature ........................................................................................ 49

UC.2.1.2 Equipment implementing ATPC as permanent feature............................................................................... 50

UC.2.2 Output power tolerance .................................................................................................................................... 52

UC.2.3 RF spectrum mask (Output power density masks) ........................................................................................... 52

UC.2.3.1 Limits .......................................................................................................................................................... 52

UC.2.3.2 Emissions outside the 71 GHz to 76 GHz and 81 GHz to 86 GHz ranges.................................................. 54

UC.2.3.2.1 General requirement .............................................................................................................................. 54

UC.2.3.2.2 Requirement for emissions above 86 GHz band edge ........................................................................... 54

UC.2.3.2.3 Conformance statement ......................................................................................................................... 55

UC.2.3.3 Spectrum analyser settings .......................................................................................................................... 55

UC.2.4 Spurious emissions-external ............................................................................................................................. 55

UC.2.5 Radio frequency tolerance ................................................................................................................................ 55

UC.2.6 RF-channel selection parameters ...................................................................................................................... 55

UC.2.7 Antenna gain .................................................................................................................................................... 55

UC.2.8 Additional TX requirements for Category 2 equipment ................................................................................... 55

UC.3 Receiver .................................................................................................................................................. 55

UC.3.1 Spurious emissions ........................................................................................................................................... 55

UC.3.2 Other RX requirements for Category 1 equipment ........................................................................................... 56

UC.3.3 Additional RX requirements for Category 2 equipment ................................................................................... 56

ETSI
---------------------- Page: 7 ----------------------
SIST EN 302 217-3 V2.2.1:2014
6 ETSI EN 302 217-3 V2.2.1 (2014-04)

Annex UD (informative): Rationale for the interference limit formula ............................................... 57

UD.1 Analysis of the quality value for the channel selection procedure ......................................................... 57

UD.1.1 Error-performance and availability requirements for Type A equipment ........................................................ 57

UD.1.1.1 Example in the 58 GHz band ...................................................................................................................... 57

UD.1.2 Theoretical background .................................................................................................................................... 57

UD.1.3 Typical co-channel interference situation when channel rejection threshold is used ....................................... 58

UD.2 Protection capability of the RF-channel selection procedure ................................................................. 59

UD.3 Frequency agility criteria........................................................................................................................ 60

Annex UE (informative): Capacity and Receiver characteristics in
...

ETSI EN 302 217-3 V2.2.1 (2014-04)
Harmonized European Standard
Fixed Radio Systems;
Characteristics and requirements for
point-to-point equipment and antennas;
Part 3: Equipment operating in frequency bands where
both frequency coordinated or
uncoordinated deployment might be applied;
Harmonized EN covering the essential requirements
of article 3.2 of the R&TTE Directive
---------------------- Page: 1 ----------------------
2 ETSI EN 302 217-3 V2.2.1 (2014-04)
Reference
REN/ATTM-04026
Keywords
DFRS, digital, DRRS, FWA, point-to-point, radio,
regulation, transmission
ETSI
650 Route des Lucioles
F-06921 Sophia Antipolis Cedex - FRANCE
Tel.: +33 4 92 94 42 00 Fax: +33 4 93 65 47 16
Siret N° 348 623 562 00017 - NAF 742 C
Association à but non lucratif enregistrée à la
Sous-Préfecture de Grasse (06) N° 7803/88
Important notice
The present document can be downloaded from:
http://www.etsi.org

The present document may be made available in electronic versions and/or in print. The content of any electronic and/or

print versions of the present document shall not be modified without the prior written authorization of ETSI. In case of any

existing or perceived difference in contents between such versions and/or in print, the only prevailing document is the

print of the Portable Document Format (PDF) version kept on a specific network drive within ETSI Secretariat.

Users of the present document should be aware that the document may be subject to revision or change of status.

Information on the current status of this and other ETSI documents is available at

http://portal.etsi.org/tb/status/status.asp

If you find errors in the present document, please send your comment to one of the following services:

http://portal.etsi.org/chaircor/ETSI_support.asp
Copyright Notification

No part may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying

and microfilm except as authorized by written permission of ETSI.

The content of the PDF version shall not be modified without the written authorization of ETSI.

The copyright and the foregoing restriction extend to reproduction in all media.
© European Telecommunications Standards Institute 2014.
All rights reserved.
TM TM TM

DECT , PLUGTESTS , UMTS and the ETSI logo are Trade Marks of ETSI registered for the benefit of its Members.

3GPP and LTE™ are Trade Marks of ETSI registered for the benefit of its Members and

of the 3GPP Organizational Partners.

GSM® and the GSM logo are Trade Marks registered and owned by the GSM Association.

ETSI
---------------------- Page: 2 ----------------------
3 ETSI EN 302 217-3 V2.2.1 (2014-04)
Contents

Intellectual Property Rights ................................................................................................................................ 7

Foreword ............................................................................................................................................................. 7

Introduction ........................................................................................................................................................ 7

1 Scope ........................................................................................................................................................ 8

2 References ................................................................................................................................................ 9

2.1 Normative references ......................................................................................................................................... 9

2.2 Informative references ...................................................................................................................................... 10

3 Definitions, symbols and abbreviations ................................................................................................. 11

3.1 Definitions ........................................................................................................................................................ 11

3.2 Symbols ............................................................................................................................................................ 11

3.3 Abbreviations ................................................................................................................................................... 11

4 Technical requirements specifications ................................................................................................... 11

4.1 Environmental profile ....................................................................................................................................... 11

4.2 RF-channel selection ........................................................................................................................................ 12

4.2.1 RF-channel selection procedure .................................................................................................................. 12

4.2.2 Interference avoidance requirements .......................................................................................................... 12

4.2.2.1 Interference avoidance limit .................................................................................................................. 12

4.2.3 Frequency agile automatic channel selectio n .............................................................................................. 12

4.3 Transmitter requirements ................................................................................................................................. 13

4.3.1 Transmitter power ....................................................................................................................................... 13

4.3.1.1 Transmitter power ................................................................................................................................. 13

4.3.1.2 Equivalent Isotropically Radiated Power (EIRP) .................................................................................. 13

4.3.1.3 Output Power Tolerance ....................................................................................................................... 13

4.3.1.4 Automatic Transmit Power Control (ATPC) ........................................................................................ 13

4.3.2 Radio Frequency (RF) spectrum mask........................................................................................................ 14

4.3.3 Spurious emissions ..................................................................................................................................... 14

4.3.4 Radio frequency tolerance .......................................................................................................................... 14

4.3.5 Antenna directional requirements ............................................................................................................... 14

4.3.5.1 Radiation Pattern Envelope (Off-axis EIRP density) ............................................................................ 14

4.3.5.2 Antenna gain ......................................................................................................................................... 15

4.3.5.3 Antenna Cross-Polar Discrimination (XPD) ......................................................................................... 15

4.4 Receiver requirements ...................................................................................................................................... 15

4.4.1 Spurious emissions ..................................................................................................................................... 15

5 Testing for compliance with technical requirements .............................................................................. 15

5.1 Environmental conditions for testing ............................................................................................................... 15

5.2 RF-channel selection ........................................................................................................................................ 16

5.3 Essential radio test suites for the transmitter .................................................................................................... 16

5.3.1 Transmitter power ....................................................................................................................................... 17

5.3.1.1 Transmitter power ................................................................................................................................. 17

5.3.1.2 Equivalent Isotropically Radiated Power (EIRP) and EIRP density mask ............................................ 17

5.3.1.3 Output power tolerance ......................................................................................................................... 17

5.3.1.4 ATPC .................................................................................................................................................... 17

5.3.2 RF spectrum mask ...................................................................................................................................... 18

5.3.3 Spurious emissions - external ..................................................................................................................... 18

5.3.4 Radio frequency tolerance .......................................................................................................................... 18

5.3.5 Antenna and system directional requirements ............................................................................................ 18

5.3.5.1 Radiation pattern envelope (Off-axis EIRP density) ............................................................................. 18

5.3.5.2 Antenna gain ......................................................................................................................................... 19

5.3.5.3 Antenna Cross-Polar Discrimination (XPD) ......................................................................................... 19

5.4 Essential radio test suites for the receiver ........................................................................................................ 19

5.4.1 Spurious emissions ..................................................................................................................................... 19

ETSI
---------------------- Page: 3 ----------------------
4 ETSI EN 302 217-3 V2.2.1 (2014-04)
Annex A (normative): HS Requirements and conformance Test specifications

Table (HS-RTT) ............................................................................................. 20

Annex B (normative): Wide radio-frequency band covering units and multirate equipment

specification and tests .................................................................................... 22

B.1 Wide radio-frequency band covering units ............................................................................................ 22

B.2 Multirate/multiformat equipment ........................................................................................................... 24

Annex C: Void ................................................................................................................. 25

Annex D (informative): Bibliography ................................................................................................... 26

Annex UA (normative): Frequency band around 58 GHz .................................................................. 27

UA.0 Introduction ............................................................................................................................................ 27

UA.1 Digital systems ....................................................................................................................................... 27

UA.1.1 Frequency bands and channel arrangements .................................................................................................... 27

UA.1.1.1 Frequency band ........................................................................................................................................... 27

UA.1.1.2 Radio channel arrangements ....................................................................................................................... 27

UA.1.1.3 Transmission capacity................................................................................................................................. 27

UA.1.2 Transmitter ....................................................................................................................................................... 28

UA.1.2.1 Transmitter power ....................................................................................................................................... 28

UA.1.2.2 Equivalent Isotropically Radiated Power (EIRP) ....................................................................................... 28

UA.1.2.3 Output power tolerance ............................................................................................................................... 28

UA.1.2.4 RF spectrum masks ..................................................................................................................................... 28

UA.1.2.4.1 Limits .................................................................................................................................................... 28

UA.1.2.4.2 Spectrum analyser settings .................................................................................................................... 29

UA.1.2.5 Spurious emissions-external ....................................................................................................................... 29

UA.1.2.6 Radio frequency tolerance .......................................................................................................................... 29

UA.1.2.7 RF-channel selection parameters ................................................................................................................ 29

UA.1.3 Receiver ............................................................................................................................................................ 29

UA.2 Analogue systems ................................................................................................................................... 30

UA.2.1 Frequency bands and channel arrangements .................................................................................................... 30

UA.2.1.1 Frequency band ........................................................................................................................................... 30

UA.2.1.2 Radio channel arrangements ....................................................................................................................... 30

UA.2.1.3 Transmission capacity................................................................................................................................. 30

UA.2.2 Transmitter ....................................................................................................................................................... 30

UA.2.2.1 Transmitter power ....................................................................................................................................... 30

UA.2.2.2 Equivalent Isotropically Radiated Power (EIRP) ....................................................................................... 30

UA.2.2.3 Output power tolerance ............................................................................................................................... 30

UA.2.2.4 RF spectrum masks ..................................................................................................................................... 30

UA.2.2.5 Spurious emissions - external ..................................................................................................................... 30

UA.2.2.6 RF frequency tolerance ............................................................................................................................... 30

UA.2.3 Receiver requirements ...................................................................................................................................... 31

UA.2.3.1 Spurious emissions ..................................................................................................................................... 31

Annex UB (normative): Frequency band 64 GHz to 66 GHz ............................................................. 32

UB.0 Introduction ............................................................................................................................................ 32

UB.1 Frequency bands and channel arrangements .......................................................................................... 32

UB.1.1 Frequency band ................................................................................................................................................ 32

UB.1.2 Radio channel arrangements............................................................................................................................. 33

UB.1.3 Spectral efficiency ............................................................................................................................................ 33

UB.2 Transmitter ............................................................................................................................................. 34

UB.2.1 Transmitter power, antenna gain and Equivalent Isotropically Radiated Power (EIRP) .................................. 34

UB.2.1.1 Equipment without ATPC as permanent feature ........................................................................................ 34

UB.2.1.2 Equipment implementing ATPC as permanent feature............................................................................... 34

UB.2.2 Output power tolerance .................................................................................................................................... 37

UB.2.3 RF spectrum mask (EIRP density masks) ........................................................................................................ 37

ETSI
---------------------- Page: 4 ----------------------
5 ETSI EN 302 217-3 V2.2.1 (2014-04)

UB.2.3.1 Limits .......................................................................................................................................................... 37

UB.2.3.2 Emissions outside the 64 GHz to 66 GHz range ......................................................................................... 38

UB.2.3.3 Spectrum analyser settings .......................................................................................................................... 38

UB.2.4 Spurious emissions ........................................................................................................................................... 38

UB.2.5 Radio frequency tolerance ................................................................................................................................ 38

UB.2.6 RF-channel selection parameters ...................................................................................................................... 38

UB.2.7 Antenna gain .................................................................................................................................................... 38

UB.3 Receiver .................................................................................................................................................. 39

Annex UBa (normative): Frequency band 57 GHz to 66 GHz for point-to-point fixed wireless

systems ............................................................................................................ 40

UBa.0 Introduction ........................................................................................................................................... 40

UBa.1 Frequency bands and channel arrangements ......................................................................................... 40

UBa.1.1 Frequency band ................................................................................................................................................ 40

UBa.1.2 Radio channel arrangements and nominal bandwidth ...................................................................................... 41

UBa.1.3 Spectral efficiency ............................................................................................................................................ 41

UBa.2 Transmitter ............................................................................................................................................ 42

UBa.2.1 Transmitter power, antenna gain and Equivalent Isotropically Radiated Power (EIRP) .................................. 42

UBa.2.1.1 Equipment without ATPC as permanent feature ........................................................................................ 42

UBa.2.1.2 Equipment implementing ATPC as permanent feature............................................................................... 43

UBa.2.2 Output power tolerance .................................................................................................................................... 45

UBa.2.3 RF spectrum masks .......................................................................................................................................... 45

UBa.2.3.1 Limits .......................................................................................................................................................... 45

UBa.2.3.2 Emissions outside the 57 GHz to 66 GHz range ......................................................................................... 46

UBa.2.4 Spurious emissions ........................................................................................................................................... 47

UBa.2.5 Radio frequency tolerance ................................................................................................................................ 47

UBa.2.6 Antenna gain .................................................................................................................................................... 47

UBa.3 Receiver ................................................................................................................................................. 47

Annex UC (normative): Frequency bands 71 GHz to 76 GHz and 81 GHz to 86 GHz .................... 48

UC.0 Introduction ............................................................................................................................................ 48

UC.1 Frequency bands and channel arrangements .......................................................................................... 48

UC.1.1 Frequency band ................................................................................................................................................ 48

UC.1.2 Radio channel arrangements............................................................................................................................. 48

UC.1.3 Spectral occupancy and transmission capacity ................................................................................................. 49

UC.2 Transmitter ............................................................................................................................................. 49

UC.2.1 Transmitter power, antenna gain and Equivalent Isotropic Radiated Power (EIRP) ........................................ 49

UC.2.1.1 Equipment without ATPC as permanent feature ........................................................................................ 49

UC.2.1.2 Equipment implementing ATPC as permanent feature............................................................................... 50

UC.2.2 Output power tolerance .................................................................................................................................... 52

UC.2.3 RF spectrum mask (Output power density masks) ........................................................................................... 52

UC.2.3.1 Limits .......................................................................................................................................................... 52

UC.2.3.2 Emissions outside the 71 GHz to 76 GHz and 81 GHz to 86 GHz ranges.................................................. 54

UC.2.3.2.1 General requirement .............................................................................................................................. 54

UC.2.3.2.2 Requirement for emissions above 86 GHz band edge ........................................................................... 54

UC.2.3.2.3 Conformance statement ......................................................................................................................... 55

UC.2.3.3 Spectrum analyser settings .......................................................................................................................... 55

UC.2.4 Spurious emissions-external ............................................................................................................................. 55

UC.2.5 Radio frequency tolerance ................................................................................................................................ 55

UC.2.6 RF-channel selection parameters ...................................................................................................................... 55

UC.2.7 Antenna gain .................................................................................................................................................... 55

UC.2.8 Additional TX requirements for Category 2 equipment ................................................................................... 55

UC.3 Receiver .................................................................................................................................................. 55

UC.3.1 Spurious emissions ........................................................................................................................................... 55

UC.3.2 Other RX requirements for Category 1 equipment ........................................................................................... 56

UC.3.3 Additional RX requirements for Category 2 equipment ................................................................................... 56

ETSI
---------------------- Page: 5 ----------------------
6 ETSI EN 302 217-3 V2.2.1 (2014-04)

Annex UD (informative): Rationale for the interference limit formula ............................................... 57

UD.1 Analysis of the quality value for the channel selection procedure ......................................................... 57

UD.1.1 Error-performance and availability requirements for Type A equipment ........................................................ 57

UD.1.1.1 Example in the 58 GHz band ...................................................................................................................... 57

UD.1.2 Theoretical background .................................................................................................................................... 57

UD.1.3 Typical co-channel interference situation when channel rejection threshold is used ....................................... 58

UD.2 Protection capability of the RF-channel selection procedure ................................................................. 59

UD.3 Frequency agility criteria........................................................................................................................ 60

Annex UE (informative): Capacity and Receiver characteristics in the bands 64 GHz to

66 GHz, 71 GHz to 76 GHz and 81 GHz to 86 GHz.................................... 61

UE.1 Band 64 GHz to 66 GHz ........................................................................................................................ 61

UE.1.1 BER as a function of receiver input signal level (RSL) ................................................................................... 61

UE.1.2 Co-channel and adjacent channel interference sensitivity ................................................................................ 62

UE.1.3 CW spurious interference ................................................................................................................................. 62

UE.2 Bands 71 GHz to 76 GHz and 81 GHz to 86 GHz ................................................................................. 62

UE.2.1 Capacity ............................................................................................................................................................ 62

UE.2.2 Receiver characteristics .................................................................................................................................... 63

UE.2.2.1 BER as a function of receiver input signal level (RSL) .............................................................................. 63

UE.2.2.
...

Draft ETSI EN 302 217-3 V2.2.0 (2013-11)
Harmonized European Standard
Fixed Radio Systems;
Characteristics and requirements for
point-to-point equipment and antennas;
Part 3: Equipment operating in frequency bands where
both frequency coordinated or
uncoordinated deployment might be applied;
Harmonized EN covering the essential requirements
of article 3.2 of the R&TTE Directive
---------------------- Page: 1 ----------------------
2 Draft ETSI EN 302 217-3 V2.2.0 (2013-11)
Reference
REN/ATTM-04026
Keywords
DFRS, digital, DRRS, FWA, point-to-point, radio,
regulation, transmission
ETSI
650 Route des Lucioles
F-06921 Sophia Antipolis Cedex - FRANCE
Tel.: +33 4 92 94 42 00 Fax: +33 4 93 65 47 16
Siret N° 348 623 562 00017 - NAF 742 C
Association à but non lucratif enregistrée à la
Sous-Préfecture de Grasse (06) N° 7803/88
Important notice
Individual copies of the present document can be downloaded from:
http://www.etsi.org

The present document may be made available in more than one electronic version or in print. In any case of existing or

perceived difference in contents between such versions, the reference version is the Portable Document Format (PDF).

In case of dispute, the reference shall be the printing on ETSI printers of the PDF version kept on a specific network drive

within ETSI Secretariat.

Users of the present document should be aware that the document may be subject to revision or change of status.

Information on the current status of this and other ETSI documents is available at

http://portal.etsi.org/tb/status/status.asp

If you find errors in the present document, please send your comment to one of the following services:

http://portal.etsi.org/chaircor/ETSI_support.asp
Copyright Notification
No part may be reproduced except as authorized by written permission.
The copyright and the foregoing restriction extend to reproduction in all media.
© European Telecommunications Standards Institute 2013.
All rights reserved.
TM TM TM

DECT , PLUGTESTS , UMTS and the ETSI logo are Trade Marks of ETSI registered for the benefit of its Members.

3GPP and LTE™ are Trade Marks of ETSI registered for the benefit of its Members and

of the 3GPP Organizational Partners.

GSM® and the GSM logo are Trade Marks registered and owned by the GSM Association.

ETSI
---------------------- Page: 2 ----------------------
3 Draft ETSI EN 302 217-3 V2.2.0 (2013-11)
Contents

Intellectual Property Rights ................................................................................................................................ 7

Foreword ............................................................................................................................................................. 7

Introduction ........................................................................................................................................................ 7

1 Scope ........................................................................................................................................................ 8

2 References ................................................................................................................................................ 9

2.1 Normative references ......................................................................................................................................... 9

2.2 Informative references ...................................................................................................................................... 10

3 Definitions, symbols and abbreviations ................................................................................................. 11

3.1 Definitions ........................................................................................................................................................ 11

3.2 Symbols ............................................................................................................................................................ 11

3.3 Abbreviations ................................................................................................................................................... 11

4 Technical requirements specifications ................................................................................................... 11

4.1 Environmental profile ....................................................................................................................................... 11

4.2 RF-channel selection ........................................................................................................................................ 12

4.2.1 RF-channel selection procedure .................................................................................................................. 12

4.2.2 Interference avoidance requirements .......................................................................................................... 12

4.2.2.1 Interference avoidance limit .................................................................................................................. 12

4.2.3 Frequency agile automatic channel selectio n .............................................................................................. 12

4.3 Transmitter requirements ................................................................................................................................. 13

4.3.1 Transmitter power ....................................................................................................................................... 13

4.3.1.1 Transmitter power ................................................................................................................................. 13

4.3.1.2 Equivalent Isotropically Radiated Power (EIRP) .................................................................................. 13

4.3.1.3 Output Power Tolerance ....................................................................................................................... 13

4.3.1.4 Automatic Transmit Power Control (ATPC) ........................................................................................ 13

4.3.2 Radio Frequency (RF) spectrum mask........................................................................................................ 14

4.3.3 Spurious emissions ..................................................................................................................................... 14

4.3.4 Radio frequency tolerance .......................................................................................................................... 14

4.3.5 Antenna directional requirements ............................................................................................................... 14

4.3.5.1 Radiation Pattern Envelope (Off-axis EIRP density) ............................................................................ 14

4.3.5.2 Antenna gain ......................................................................................................................................... 15

4.3.5.3 Antenna Cross-Polar Discrimination (XPD) ......................................................................................... 15

4.4 Receiver requirements ...................................................................................................................................... 15

4.4.1 Spurious emissions ..................................................................................................................................... 15

5 Testing for compliance with technical requirements .............................................................................. 15

5.1 Environmental conditions for testing ............................................................................................................... 15

5.2 RF-channel selection ........................................................................................................................................ 16

5.3 Essential radio test suites for the transmitter .................................................................................................... 16

5.3.1 Transmitter power ....................................................................................................................................... 17

5.3.1.1 Transmitter power ................................................................................................................................. 17

5.3.1.2 Equivalent Isotropically Radiated Power (EIRP) and EIRP density mask ............................................ 17

5.3.1.3 Output power tolerance ......................................................................................................................... 17

5.3.1.4 ATPC .................................................................................................................................................... 17

5.3.2 RF spectrum mask ...................................................................................................................................... 18

5.3.3 Spurious emissions - external ..................................................................................................................... 18

5.3.4 Radio frequency tolerance .......................................................................................................................... 18

5.3.5 Antenna and system directional requirements ............................................................................................ 18

5.3.5.1 Radiation pattern envelope (Off-axis EIRP density) ............................................................................. 18

5.3.5.2 Antenna gain ......................................................................................................................................... 19

5.3.5.3 Antenna Cross-Polar Discrimination (XPD) ......................................................................................... 19

5.4 Essential radio test suites for the receiver ........................................................................................................ 19

5.4.1 Spurious emissions ..................................................................................................................................... 19

ETSI
---------------------- Page: 3 ----------------------
4 Draft ETSI EN 302 217-3 V2.2.0 (2013-11)
Annex A (normative): HS Requirements and conformance Test specifications

Table (HS-RTT) ............................................................................................. 20

Annex B (normative): Wide radio-frequency band covering units and multirate equipment

specification and tests .................................................................................... 22

B.1 Wide radio-frequency band covering units ............................................................................................ 22

B.2 Multirate/multiformat equipment ........................................................................................................... 24

Annex C: Void ........................................................................................................................................ 25

Annex D (informative): Bibliography ................................................................................................... 26

Annex UA (normative): Frequency band around 58 GHz .................................................................. 27

UA.0 Introduction ............................................................................................................................................ 27

UA.1 Digital systems ....................................................................................................................................... 27

UA.1.1 Frequency bands and channel arrangements .................................................................................................... 27

UA.1.1.1 Frequency band ........................................................................................................................................... 27

UA.1.1.2 Radio channel arrangements ....................................................................................................................... 27

UA.1.1.3 Transmission capacity................................................................................................................................. 27

UA.1.2 Transmitter ....................................................................................................................................................... 28

UA.1.2.1 Transmitter power ....................................................................................................................................... 28

UA.1.2.2 Equivalent Isotropically Radiated Power (EIRP) ....................................................................................... 28

UA.1.2.3 Output power tolerance ............................................................................................................................... 28

UA.1.2.4 RF spectrum masks ..................................................................................................................................... 28

UA.1.2.4.1 Limits .................................................................................................................................................... 28

UA.1.2.4.2 Spectrum analyser settings .................................................................................................................... 29

UA.1.2.5 Spurious emissions-external ....................................................................................................................... 29

UA.1.2.6 Radio frequency tolerance .......................................................................................................................... 29

UA.1.2.7 RF-channel selection parameters ................................................................................................................ 29

UA.1.3 Receiver ............................................................................................................................................................ 29

UA.2 Analogue systems ................................................................................................................................... 30

UA.2.1 Frequency bands and channel arrangements .................................................................................................... 30

UA.2.1.1 Frequency band ........................................................................................................................................... 30

UA.2.1.2 Radio channel arrangements ....................................................................................................................... 30

UA.2.1.3 Transmission capacity................................................................................................................................. 30

UA.2.2 Transmitter ....................................................................................................................................................... 30

UA.2.2.1 Transmitter power ....................................................................................................................................... 30

UA.2.2.2 Equivalent Isotropically Radiated Power (EIRP) ....................................................................................... 30

UA.2.2.3 Output power tolerance ............................................................................................................................... 30

UA.2.2.4 RF spectrum masks ..................................................................................................................................... 30

UA.2.2.5 Spurious emissions - external ..................................................................................................................... 30

UA.2.2.6 RF frequency tolerance ............................................................................................................................... 30

UA.2.3 Receiver requirements ...................................................................................................................................... 31

UA.2.3.1 Spurious emissions ..................................................................................................................................... 31

Annex UB (normative): Frequency band 64 GHz to 66 GHz ............................................................. 32

UB.0 Introduction ............................................................................................................................................ 32

UB.1 Frequency bands and channel arrangements .......................................................................................... 32

UB.1.1 Frequency band ................................................................................................................................................ 32

UB.1.2 Radio channel arrangements............................................................................................................................. 33

UB.1.3 Spectral efficiency ............................................................................................................................................ 33

UB.2 Transmitter ............................................................................................................................................. 34

UB.2.1 Transmitter power, antenna gain and Equivalent Isotropically Radiated Power (EIRP) .................................. 34

UB.2.1.1 Equipment without ATPC as permanent feature ........................................................................................ 34

UB.2.1.2 Equipment implementing ATPC as permanent feature............................................................................... 34

UB.2.2 Output power tolerance .................................................................................................................................... 37

UB.2.3 RF spectrum mask (EIRP density masks) ........................................................................................................ 37

ETSI
---------------------- Page: 4 ----------------------
5 Draft ETSI EN 302 217-3 V2.2.0 (2013-11)

UB.2.3.1 Limits .......................................................................................................................................................... 37

UB.2.3.2 Emissions outside the 64 GHz to 66 GHz range ......................................................................................... 38

UB.2.3.3 Spectrum analyser settings .......................................................................................................................... 38

UB.2.4 Spurious emissions ........................................................................................................................................... 38

UB.2.5 Radio frequency tolerance ................................................................................................................................ 38

UB.2.6 RF-channel selection parameters ...................................................................................................................... 38

UB.2.7 Antenna gain .................................................................................................................................................... 38

UB.3 Receiver .................................................................................................................................................. 39

Annex UBa (normative): Frequency band 57 GHz to 66 GHz for point-to-point fixed wireless

systems ............................................................................................................ 40

UBa.0 Introduction ........................................................................................................................................... 40

UBa.1 Frequency bands and channel arrangements ......................................................................................... 40

UBa.1.1 Frequency band ................................................................................................................................................ 40

UBa.1.2 Radio channel arrangements and nominal bandwidth ...................................................................................... 41

UBa.1.3 Spectral efficiency ............................................................................................................................................ 41

UBa.2 Transmitter ............................................................................................................................................ 42

UBa.2.1 Transmitter power, antenna gain and Equivalent Isotropically Radiated Power (EIRP) .................................. 42

UBa.2.1.1 Equipment without ATPC as permanent feature ........................................................................................ 42

UBa.2.1.2 Equipment implementing ATPC as permanent feature............................................................................... 43

UBa.2.2 Output power tolerance .................................................................................................................................... 45

UBa.2.3 RF spectrum masks .......................................................................................................................................... 45

UBa.2.3.1 Limits .......................................................................................................................................................... 45

UBa.2.3.2 Emissions outside the 57 GHz to 66 GHz range ......................................................................................... 46

UBa.2.4 Spurious emissions ........................................................................................................................................... 47

UBa.2.5 Radio frequency tolerance ................................................................................................................................ 47

UBa.2.6 Antenna gain .................................................................................................................................................... 47

UBa.3 Receiver ................................................................................................................................................. 47

Annex UC (normative): Frequency bands 71 GHz to 76 GHz and 81 GHz to 86 GHz .................... 48

UC.0 Introduction ............................................................................................................................................ 48

UC.1 Frequency bands and channel arrangements .......................................................................................... 48

UC.1.1 Frequency band ................................................................................................................................................ 48

UC.1.2 Radio channel arrangements............................................................................................................................. 48

UC.1.3 Spectral occupancy and transmission capacity ................................................................................................. 49

UC.2 Transmitter ............................................................................................................................................. 49

UC.2.1 Transmitter power, antenna gain and Equivalent Isotropic Radiated Power (EIRP) ........................................ 49

UC.2.1.1 Equipment without ATPC as permanent feature ........................................................................................ 49

UC.2.1.2 Equipment implementing ATPC as permanent feature............................................................................... 50

UC.2.2 Output power tolerance .................................................................................................................................... 52

UC.2.3 RF spectrum mask (Output power density masks) ........................................................................................... 52

UC.2.3.1 Limits .......................................................................................................................................................... 52

UC.2.3.2 Emissions outside the 71 GHz to 76 GHz and 81 GHz to 86 GHz ranges.................................................. 54

UC.2.3.2.1 General requirement .............................................................................................................................. 54

UC.2.3.2.2 Requirement for emissions above 86 GHz band edge ........................................................................... 54

UC.2.3.2.3 Conformance statement ......................................................................................................................... 55

UC.2.3.3 Spectrum analyser settings .......................................................................................................................... 55

UC.2.4 Spurious emissions-external ............................................................................................................................. 55

UC.2.5 Radio frequency tolerance ................................................................................................................................ 55

UC.2.6 RF-channel selection parameters ...................................................................................................................... 55

UC.2.7 Antenna gain .................................................................................................................................................... 55

UC.2.8 Additional TX requirements for Category 2 equipment ................................................................................... 55

UC.3 Receiver .................................................................................................................................................. 55

UC.3.1 Spurious emissions ........................................................................................................................................... 55

UC.3.2 Other RX requirements for Category 1 equipment ........................................................................................... 56

UC.3.3 Additional RX requirements for Category 2 equipment ................................................................................... 56

ETSI
---------------------- Page: 5 ----------------------
6 Draft ETSI EN 302 217-3 V2.2.0 (2013-11)

Annex UD (informative): Rationale for the interference limit formula ............................................... 57

UD.1 Analysis of the quality value for the channel selection procedure ......................................................... 57

UD.1.1 Error-performance and availability requirements for Type A equipment ........................................................ 57

UD.1.1.1 Example in the 58 GHz band ...................................................................................................................... 57

UD.1.2 Theoretical background .................................................................................................................................... 57

UD.1.3 Typical co-channel interference situation when channel rejection threshold is used ....................................... 58

UD.2 Protection capability of the RF-channel selection procedure ................................................................. 59

UD.3 Frequency agility criteria........................................................................................................................ 60

Annex UE (informative): Capacity and Receiver characteristics in the bands 64 GHz to

66 GHz, 71 GHz to 76 GHz and 81 GHz to 86 GHz.................................... 61

UE.1 Band 64 GHz to 66 GHz ........................................................................................................................ 61

UE.1.1 BER as a function of receiver input signal level (RSL) ................................................................................... 61

UE.1.2 Co-channel and adjacent channel interference sensitivity ................................................................................ 62

UE.1.3 CW spurious interference ................................................................................................................................. 62

UE.2 Bands 71 GHz to 76 GHz and 81 GHz to 86 GHz ................................................................................. 62

UE.2.1 Capacity ............................................................................................................................................................ 62

UE.2.2 Receiver characteristics .................................................................................................................................... 63

UE.2.2.1 BER as a function of receiver input signal level (RSL) .............................................................................. 63

UE.2.2.2 Co-channel and adjacent channel interference sensitivity .......................................................................... 63

UE.2.2.3 CW spurious interference ....................................................

...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.