Bitumen and bituminous binders - Bitumen solutions for priming - Requirements

Dokument predpisuje minimalne kakovostne zahteve za bitumenske raztopine, ki se uporabljajo za
pripravo podlage gradbenih objektov, kjer se bo vgrajevala bitumenska hidroizolacija.
Bitumenska raztopina pomeni raztopino bitumna v organskem topilu oziroma raztopino bitumna v
tekočem stanju s primerno viskoznostjo za uporabo. Materiali, ki so predmet tega standarda, se
vgrajujejo brez dodatnega segrevanja. Vgradnja poteka ponavadi z mazanjem s pleskarskim
valjčkom, s čopičem ali brizganjem. Materiali (topila) za redčenje premazov ne smejo vsebovati snovi,
ki so sestavni del Priloge XVII Uredbe o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij –
REACH (Uredba EU št. 1907/2006).
Glede na podnebne razmere v naši državi se ocenjuje, da Slovenija potrebuje svoje minimalne
kriterije kakovosti. Člani SIST/TC VLA Vlaga menijo, da bi bili brez postavljenih ustreznih kriterijev
lahko oškodovani predvsem posamezni uporabniki teh materialov, še posebej, ker za te izdelke ne
obstaja harmonizirana evropska norma.
Tudi druge evropske države pripravljajo svoje nacionalne zahteve. Po posvetih v Sekciji za
hidroizolacije pri Združenju asfalterjev Slovenije, ki je pobudnik priprave ustreznega slovenskega
predpisa, člani SIST/TC VLA ocenjujejo, da je novi nacionalni standard učinkovit postopek za pripravo
kakovostnih zahtev.

Bitumen in bitumenska veziva - Raztopine bitumenskega veziva za predhodne premaze - Zahteve

General Information

Status
Published
Public Enquiry End Date
27-Feb-2017
Publication Date
21-Aug-2017
Technical Committee
Current Stage
7160 - Izvirni SIST - Izdaja (Local Project)
Start Date
27-Feb-2017
Due Date
04-Mar-2017
Completion Date
22-Aug-2017
Ref Project

RELATIONS

Buy Standard

Standard
SIST 1037:2017
Slovenian language
3 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview

e-Library read for
1 day

Standards Content (sample)

ZpilsbkphI ZpIpT kjmTZpTAkaAoa ZseptemberZljkqZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ ZBitumen in bitumenska veziva – oaztopine bitumenskega veziva za

predhodne premaze – Zahteve

ZZBitumenZandZbituminousZbindersZ–ZBitumenZsolutionsZforZprimingZ–ZoequirementsZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZoeferenčnaZoznakaZfCpZqo.k4j;Zsk.kjj.ojZpfpqZkjmq:ljkqZbsl)ZZZkadaljevanjeZnaZstranehZodZlZdoZ4ZZZZ©Zljkq-js.ZplovenskiZinštitutZzaZstandardizacijo.ZoazmnoževanjeZaliZkopiranjeZZceloteZaliZdelovZtegaZstandardaZniZdovoljeno.Z

pfpqZkjmqZ:ZljkqZlZkACIlkAikI rsla

plovenskiZstandardZpfpqZkjmqZbsl)fZBitumenZinZbitumenskaZvezivaZ–ZoaztopineZbitumenskegaZvezivaZzaZpredhodneZpremazeZ–ZZahtevefZljkqfZjeZizvirniZstandardZinZimaZstatusZslovenskegaZnacionalnegaZstandarda.ZZqaZstandardZnadomeščaZpfpqZkjmq:ljk4ZZkACIlkAikI mobadlslo

plovenskiZnacionalniZstandardZpfpqZkjmq:ljkqZjeZpripravilZtehničniZodborZpfpqiqCZsiAZslaga.ZZZaokumentZpredpisujeZminimalneZkakovostneZzahteveZzaZbitumenskeZraztopinefZkiZseZuporabljajoZzaZpripravoZpodlageZgradbenihZobjektovfZkjerZseZboZvgrajevalaZbitumenskaZhidroizolacija.ZZZBitumenskaZraztopinaZpomeniZraztopinoZbitumnaZvZorganskemZtopiluZoziromaZraztopinoZbitumnaZvZtekočemZstanjuZsZprimernoZviskoznostjoZzaZuporabo.ZjaterialifZkiZsoZpredmetZtegaZstandardafZseZvgrajujejoZbrezZdodatnegaZsegrevanja.ZsgradnjaZpotekaZponavadiZzZmazanjemZsZpleskarskimZvaljčkomfZsZčopičemZaliZbrizganjem.ZjaterialiZbtopila)ZzaZredčenjeZpremazovZneZsmejoZvsebovatiZsnovifZkiZsoZsestavniZdelZmrilogeZusffZrredbeZoZregistracijifZevalvacijifZavtorizacijiZinZomejevanjuZkemikalijZ–ZobACeZbrredbaZbrZšt.Zksjqiljjp).ZZdledeZnaZpodnebneZrazmereZvZnašiZdržaviZseZocenjujefZdaZplovenijaZpotrebujeZsvojeZminimalneZkriterijeZkakovosti.ZČlaniZpfpqiqCZsiAZslagaZmenijofZdaZbiZbiliZbrezZpostavljenihZustreznihZkriterijevZlahkoZoškodovaniZpredvsemZposamezniZuporabnikiZtehZmaterialovfZšeZposebejfZkerZzaZteZizdelkeZneZobstajaZharmoniziranaZevropskaZnorma.ZZqudiZdrugeZevropskeZdržaveZpripravljajoZsvojeZnacionalneZzahteve.ZmoZposvetihZvZpekcijiZzaZhidroizolacijeZpriZZdruženjuZasfalterjevZplovenijefZkiZjeZpobudnikZpripraveZustreznegaZslovenskegaZpredpisafZčlaniZpfpqiqCZsiAZocenjujejofZdaZjeZnoviZnacionalniZstandardZučinkovi

...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.