Profilni cilinder z zatičnimi zaskoki za stavbne ključavnice - Mere, materiali, zahteve, preskusi, označevanje

Profilni cilinder z zatičnimi zaskoki za stavbne ključavnice - Mere, materiali, zahteve, preskusi, označevanje

General Information

Status
Withdrawn
Current Stage
9200 - Izvirni SIST/ privzeti tuji dokument - Razveljavitev (Local Project)
Start Date
01-Nov-1996
Due Date
01-Nov-1996
Completion Date
01-Nov-1996
Ref Project

Buy Standard

Standard – translation
SIST DIN V 18254:1996
Slovenian language
12 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview

e-Library read for
1 day

Standards Content (sample)

SLOVENSKI SIST DIN V 18254
prva izdaja
PREDSTANDARD
oktober 1996
Profilni cilinder z zati~nimi zaskoki za stavbne klju~avnice - Mere,
materiali, zahteve, preskusi, ozna~evanje
(ekvivalenten DIN V 18254:1991)
Profilzylinder mit Stiftzuhaltungen für Türschlösser - Maße, Werkstoffe,
Anforderungen, Prüfungen, Kennzeichnung
Profile cylinders with pin tumblers for door locks - Dimensions, materials,
requirements, testing, labeling and marking

Deskriptorji: klasifikacija, klju~avnica, stavbna klju~avnica, material, mere, ozna~evanje,

pojmi, preskus, postopki presku{anja, profilni cilinder, vrata, zahteve,
zaklepni cilinder, zati~ni zaskok
Referen~na {tevilka
ICS 97.180 SIST DIN V 18254:1996 (sl)
Nadaljevanje na straneh od 1 do 12

© Standard je zalo`il in izdal Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje pri Ministrstvu za znanost in tehnologijo.

Razmno`evanje ali kopiranje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.
---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST DIN V 18254 : 1996
UVOD

Predstandard SIST DIN V 18254, Profilni cilinder z zati~nimi zaskoki za stavbne klju~avnice -

Mere, materiali, zahteve, preskusi, ozna~evanje, prva izdaja, 1996, ima status slovenskega

predstandarda in je ekvivalenten nem{kemu predstandardu DIN V 18254, Profilzylinder mit

Stiftzuhaltungen für Türschlösser - Maße, Werkstoffe, Anforderungen, Prüfungen,
Kennzeichnung, Juli 1991.
NACIONALNI PREDGOVOR

Predstandard DIN V 18254:1991 je pripravil Nem{ki in{titut za standardizacijo (DIN). Slovenski

predstandard SIST DIN V 18254:1996 je prevod tega predstandarda. V primeru spora glede

besedila slovenskega prevoda v tem predstandardu je odlo~ilen izvirni nem{ki predstandard.

Slovensko izdajo predstandarda je pripravil tehni~ni odbor USM/TC PPV Protivlomni in

protipo`arni vsebniki in zaklepni mehanizmi.
Ta slovenski predstandard je dne 1996-09-16 odobril direktor USM.
ZVEZE S STANDARDI
S prevodom tega nem{kega predstandarda veljajo naslednje zveze:
DIN 862 Meßschieber - Anforderungen, Prüfung
Kljunasto merilo - Zahteve, preskus
DIN 1651 Automatenstähle - Technische Lieferbedingungen
Avtomatna jekla - Tehni~ne zahteve za dobavo
DIN 17224 Federdraht und Federband aus nichtrostenden Stählen -
Technische Lieferbedingungen
Vzmetna `ica in vzmetni trak iz nerjavnih jekel - Tehni~ne
zahteve za dobavo
DIN 17440 Nichtrostende Stähle - Technische Lieferbedingungen für
Blech, Warmband, Walzdraht, gezogenen Draht, Stabstahl,
Schmiedestücke und Halbzeug
Nerjavna jekla - Tehni~ne zahteve za dobavo plo~evine, toplo
valjanega traku, valjane `ice, vle~ene `ice, pali~astega jekla,
izkovkov in polizdelkov
DIN 17660 Kupfer-Knetlegierungen - Kupfer-Zink-Legierungen (Messing),
(Sondermessing) - Zusammensetzung
Bakrove gnetne zlitine - Baker-cinkove zlitine (med), (posebna
med) - Sestava
DIN 17662 Kupfer-Knetlegierungen - Kupfer-Zinn-Legierungen (Zinnbronze)
- Zusammensetzung
Bakrove gnetne zlitine - Baker-kositrove zlitine (kositrov bron)
- Sestava
DIN 17663 Kupfer-Knetlegierungen - Kupfer-Nickel-Zink-Legierungen
(Neusilber) - Zusammensetzung
Bakrove gnetne zlitine - Baker-nikelj-cinkove zlitine (novo
srebro) - Sestava
---------------------- Page: 2 ----------------------
SIST DIN V 18254 : 1996
DIN 17665 Kupfer-Knetlegierungen - Kupfer-Aluminium-Legierungen
(Aluminiumbronze) - Zusammensetzung
Bakrove gnetne zlitine - Baker-aluminijeve zlitine (aluminijev
bron) - Sestava
DIN 18103 Türen - Einbruchhemmende Türen; Begriffe, Anforderungen
und Prüfungen
Vrata - Protivlomna vrata - Pojmi, zahteve in preskusi
DIN 18252 Schließzylinder für Türschlösser - Begriffe, Benennungen
Zaklepni cilindri za stavbne klju~avnice - Pojmi, poimenovanja
DIN 18257 Baubeschläge - Schutzbeschläge - Begriffe, Masse,
Anforderungen, Prüfungen und Kennzeichnung
Stavbno okovje - Varnostno okovje - Pojmi, mere, zahteve,
preskusi, ozna~evanje
DIN 50018 Korrosionsprüfungen; Beanspruchung im
Kondenswasser-Wechselklima mit schwefeldioxidhaltiger
Atmosphäre
Korozijski preskusi - Preskus v spremenljivih klimatskih pogojih
s kondenzirano vlago in vsebnostjo `veplovega dioksida
SIST DIN 18252 Zaklepni cilindri za stavbne klju~avnice - Pojmi, poimenovanja
SIST DIN 18257 Varnostno okovje - Pojmi, mere, zahteve, preskusi,
ozna~evanje
OSNOVA ZA IZDAJO PREDSTANDARDA
- Prevod predstandarda DIN V 18254:1991
OPOMBE

- Povsod, kjer se v besedilu predstandarda uporablja izraz “nem{ki predstandard”, v

SIST DIN V 18254:1996 to pomeni “slovenski predstandard”.

- Profilni cilindri, izdelani po tem standardu, se ozna~ijo s SIST DIN V 18254. Primera

oznak iz to~ke 3.2 se tako glasita:
Profilni cilinder SIST DIN V 18254 - PZ 1 - EZ - D
Profilni cilinder SIST DIN V 18254 - PZ 3 - GKS - K - BS - LE
- Uvod in nacionalni predgovor nista sestavni del predstandarda.
- Slovenski predstandard SIST DIN V 18254:1996 je ekvivalenten nem{kemu
predstandardu DIN V 18254:1991. Od njega se razlikuje v tem, da so izpu{~ene 10.

to~ka ter sklepne opombe in pojasnila, ki niso sestavni del strokovnega besedila in se

nana{ajo predvsem na zahteve nem{kega trga.
---------------------- Page: 3 ----------------------
SIST DIN V 18254 : 1996
VSEBINA Stran

1 Podro~je uporabe................................................................................................................................5

2 Mere......................................................................................................................................................5

3 Ozna~evanje.........................................................................................................................................5

3.1 Kratice................................................................................................................................................5

3.2 Primera ozna~evanja........................................................................................................................6

4 Materiali................................................................................................................................................6

5 Razredi..................................................................................................................................................6

6 Zahteve.................................................................................................................................................6

6.1 Zahteve za profilne cilindre vseh treh razredov..........................................................................6

6.2 Dodatne zahteve za profilne cilindre 2. in 3. razreda................................................................8

6.3 Zahteve za profilne cilindre za zaklepne sisteme........................................................................8

6.4 Zahteve za profilne cilindre za vrata z varnostnimi zahtevami..................................................9

7 Presku{anje..........................................................................................................................................9

7.1 Splo{no.............................................................................................................................................9

7.2 [tevilo presku{ancev........................................................................................................................9

7.3 Konstrukcijske podlage....................................................................................................................9

7.4 Kontrola mer.....................................................................................................................................9

7.5 Preskus materialov...........................................................................................................................9

7.6 Presku{anje profilnih cilindrov razredov od 1 do 3..................................................................11

7.7 Dodatno presku{anje profilnih cilindrov 2. in 3. razreda.........................................................11

7.8 Presku{anje posebnosti profilnih cilindrov za zaklepne sisteme..............................................12

8 Poro~ilo o preskusu.........................................................................................................................12

9 Spri~evalo o preskusu......................................................................................................................12

---------------------- Page: 4 ----------------------
SIST DIN V 18254 : 1996
Profilni cilinder z zati~nimi zaskoki za stavbne klju~avnice -
Mere, materiali, zahteve, preskusi, ozna~be
1 Podro~je uporabe

Ta standard dolo~a mere, materiale, zahteve, preskuse in ozna~evanje zaklepnega cilindra v

obliki profilnega cilindra z zati~nimi zaskoki.
2 Mere

Mere profilnega cilindra morajo ustrezati sliki 1 (prikazan je primer dvojnega cilindra). Dol`ino

profilnega cilindra dolo~i uporabnik glede na debelino vrat in glede na debelino
pripadajo~ega okovja .

Slika 1: Profilni cilinder, mere (levo: ~elni pogled, zaklepna brada v blokiranem polo`aju,

desno: stranski pogled dvojnega cilindra)
3 Ozna~evanje
3.1 Kratice
Tabela 1: Kratice
Poimenovanje Kratica
Profilni cilinder 1. razreda PZ 1
Profilni cilinder 2. razreda PZ 2
Profilni cilinder 3. razreda PZ 3
Posami~ni cilinder EZ
Profilni cilinder za zaklepne sisteme
- zaklepni sistemi centralne klju~avnice Z
- zaklepni sistemi glavnega klju~a HS

Profilni cilinder sme pri vratih z varnostnimi zahtevami gledati iz povr{ine vrat oziroma {~ita najve~ 3 mm.

---------------------- Page: 5 ----------------------
SIST DIN V 18254 : 1996
Poimenovanje Kratica
- zaklepni sistemi generalnega glavnega klju~a GHS
Dvojni cilinder D
Polcilinder H
Cilinder z gumbom K
Profilni cilinder, odporen proti vrtanju BS
Profilni cilinder, odporen proti vrtanju in izvle~enju BZ
Profilni cilinder z lastninsko izkaznico LE
3.2 Primera ozna~evanja

3.2.1 Ozna~ba profilnega cilindra 1. razreda (PZ 1) kot posami~nega cilindra (EZ), izvedenega

kot dvojni cilinder (D):
Profilni cilinder DIN V 18254 - PZ 1 - EZ - D

3.2.2 Ozna~ba profilnega cilindra 3. razreda (PZ 3) kot profilnega cilindra za zaklepni sistem

generalnega glavnega klju~a (GHS), izvedenega kot cilinder z gumbom (K), odpornega proti

vrtanju (BS), z lastninsko izkaznico (LE):
Profilni cilinder DIN V 18254 - PZ 3 - GHS - K - BS - LE
4 Materiali
Deli profilnega cilindra morajo biti iz materialov, navedenih v tabeli 2.
Drugi materiali se smejo uporabiti samo, ~e so njihove lastnosti preverjene.
5 Razredi

5.1 V tem predstandardu so profilni cilindri razdeljeni v tri razrede s stopnjevanimi zahtevami.

5.2 Profilni cilindri vseh treh razredov se lahko vstavijo v zaklepne sisteme, pri ~emer se

morajo upo{tevati posebnosti zaklepnih sistemov (glej tudi to~ko 6.3).

5.3 Profilni cilindri 2. in 3. razreda so namenjeni predvsem namestitvi v stavbne klju~avnice

vrat z varnostnimi zahtevami (protivlomna vrata po DIN 18103), ~e izpolnjujejo zahteve iz

to~ke 6.4.
6 Zahteve
6.1 Zahteve za profilne cilindre vseh treh razredov

6.1.1 Profilni cilindri morajo imeti na polovici cilindra, ki se zaklepa, najmanj naslednje {tevilo

zaskokov:
- 1. in 2. razred ³ 5, od tega ³ 4 v eni redi
- 3. razred ³ 6, od tega ³ 5 v eni redi
---------------------- Page: 6 ----------------------
SIST DIN V 18254 : 1996
Tabela 2: Materiali
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Poimenovanje Ba
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.