Ključavnice - Vdolbne ključavnice za vrata

Ključavnice - Vdolbne ključavnice za vrata

General Information

Status
Withdrawn
Current Stage
9200 - Izvirni SIST/ privzeti tuji dokument - Razveljavitev (Local Project)
Start Date
01-Nov-1996
Due Date
01-Nov-1996
Completion Date
01-Nov-1996
Ref Project

Buy Standard

Standard – translation
SIST DIN 18251:1996
Slovenian language
14 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview

e-Library read for
1 day

Standards Content (sample)

SLOVENSKI SIST DIN 18251
prva izdaja
STANDARD
oktober 1996
Klju~avnice - Vdolbne stavbne klju~avnice
(ekvivalenten DIN 18251:1991)
Schlösser - Einsteckschlösser für Türen
Locks - Mortice locks for doors

Deskriptorji: dozi~na klju~avnica, gradbeni{tvo, mere, klju~avnice, stavbne klju~avnice,

nega, notranja vrata, klju~avnica z zaskoki, klju~avnica za cilinder, material,
navadna klju~avnica, okovje, ozna~be, pojmi, preskus, preskus kakovosti,
stanovanjska vrata, tolerance, vdolbna klju~avnica, prijemnik, vrata,
vzdr`evanje, zahteve
Referen~na {tevilka
ICS 97.180 SIST DIN 18251:1996 (sl)
Nadaljevanje na straneh od 1 do 14

© Standard je zalo`il in izdal Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje pri Ministrstvu za znanost in tehnologijo.

Razmno`evanje ali kopiranje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.
---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST DIN 18251 : 1996
UVOD

Standard SIST DIN 18251, Klju~avnice - Vdolbne stavbne klju~avnice, prva izdaja, 1996, ima

status slovenskega standarda in je ekvivalenten nem{kemu standardu DIN 18251, Schlösser -

Einsteckschlösser für Türen, März 1991.
NACIONALNI PREDGOVOR

Standard DIN 18251:1991 je pripravil Nem{ki in{titut za standardizacijo (DIN). Slovenski

standard SIST DIN 18251:1996 je prevod tega standarda. V primeru spora glede besedila

slovenskega prevoda v tem standardu je odlo~ilen izvirni nem{ki standard. Slovensko izdajo

standarda je pripravil tehni~ni odbor USM/TC PPV Protivlomni in protipo`arni vsebniki in

zaklepni mehanizmi.
Ta slovenski standard je dne 1996-09-16 odobril direktor USM.
ZVEZE S STANDARDI
S prevodom tega nem{kega standarda veljajo naslednje zveze:
DIN 107 Bezeichnung mit links oder rechts im Bauwesen
Ozna~evanje levo ali desno v gradbeni{tvu
DIN 7168-1 Allgemeintoleranzen - Längen- und Winkelmasse
Splo{ne tolerance - Mere za dol`ine in kote
DIN 18103 Türen - Einbruchhemmende Türen - Begriffe, Anforderungen
und Prüfungen
Vrata - Protivlomna vrata - Pojmi, zahteve in preskusi
DIN 18250-1 Schlösser - Einsteckschlösser für Feuerschutzabschlüsse -
Einfallenschloß
Klju~avnice - Vdolbne stavbne klju~avnice za ognjevarna vrata
- Klju~avnica z vpadom
DIN 18252-2 (Entwurf) Schließzylinder für Türschlösser - Masse,
Anforderungen, Prüfungen für Profilzylinder mit einreihigen
Stiftzuhaltungen
(osnutek) Zaklepni cilindri za stavbne klju~avnice - Mere,
zahteve, preskusi za profilne cilindre z enorednimi zati~nimi
zaskoki
DIN 18255 Baubeschläge - Türdrücker, Türschilder und Türrosetten -
Begriffe, Masse, Anforderungen
Stavbno okovje - Kljuke, {~iti in rozete - Pojmi, mere,
zahteve
DIN 18257 Baubeschläge - Schutzbeschläge - Begriffe, Masse,
Anforderungen, Prüfungen und Kennzeichnung
Stavbno okovje - Varnostno okovje - Pojmi, mere, zahteve,
preskusi, ozna~evanje
---------------------- Page: 2 ----------------------
SIST DIN 18251 : 1996
DIN 18357 VOB Verdingungsordnung für Bauleistungen - Teil C:
Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen
(ATV) - Beschlagarbeiten
Pogodbene zahteve za dela v gradbeni{tvu (VOB) - Del C:
Splo{ne tehni~ne pogodbene zahteve za dela v gradbeni{tvu
(ATV) - Monta`a stavbnega okovja
SIST DIN 18252 Zaklepni cilindri za stavbne klju~avnice - Pojmi, poimenovanja
SIST DIN 18257 Stavbno okovje - Varnostno okovje - Pojmi, mere, zahteve,
preskusi, ozna~evanje
SIST DIN V 18254 Profilni cilinder z zati~nimi zaskoki za stavbne klju~avnice -
Mere, materiali, zahteve, preskusi, ozna~evanje
OSNOVA ZA IZDAJO STANDARDA
- Prevod standarda DIN 18251:1991
OPOMBE
- Povsod, kjer se v besedilu standarda uporablja izraz “nem{ki standard”, v
SIST DIN 18251:1996 to pomeni “slovenski standard”.

- Klju~avnice, izdelane po tem standardu, se ozna~ijo s SIST DIN 18251. Primera oznak

iz to~ke 4.2 se tako glasita:
KLJU^AVNICA SIST DIN 18251 - BB 55 - R - 1
KLJU^AVNICA SIST DIN 18251 - PZ 65 - W L - 3
- Uvod in nacionalni predgovor nista sestavni del standarda.
- Slovenski standard SIST DIN 18251:1996 je ekvivalenten nem{kemu standardu
DIN 18251:1991. Od njega se razlikuje v tem, da so izpu{~ene sklepne opombe in

pojasnila, ki niso sestavni del strokovnega besedila standarda in se nana{ajo predvsem

na zahteve nem{kega trga.
---------------------- Page: 3 ----------------------
SIST DIN 18251 : 1996
VSEBINA Stran

1 Podro~je in namen uporabe..............................................................................................................5

2 Pojmi.....................................................................................................................................................5

2.1 Navadna klju~avnica........................................................................................................................5

2.2 Dozi~na klju~avnica (klju~avnica z zaskoki).................................................................................5

2.3 Klju~avnica za profilni cilinder........................................................................................................5

2.4 Klju~avnica za sanitarije..................................................................................................................5

2.5 Vzvod.................................................................................................................................................5

3 Mere......................................................................................................................................................5

4 Ozna~evanje.........................................................................................................................................9

4.1 Kratice za vdolbne klju~avnice.......................................................................................................9

4.2 Primera oznake.................................................................................................................................9

5 Splo{no................................................................................................................................................9

6 Zahteve...............................................................................................................................................10

6.1 1. razred .......................................................................................................................................10

6.2 2. razred..........................................................................................................................................10

6.3 3. razred..........................................................................................................................................10

6.4 4. razred..........................................................................................................................................10

6.5 Izvedbe ~elnic.................................................................................................................................11

6.6 Vpad in zapah................................................................................................................................11

6.7 Ohi{je klju~avnice...........................................................................................................................11

6.8 Oja~itev v obmo~ju prijemnika in obmo~ju podboja................................................................11

6.9 Protikorozijska za{~ita....................................................................................................................12

6.10 Materiali.........................................................................................................................................12

6.11 Dinami~na obremenitev................................................................................................................12

6.12 Funkcija - izhod v sili.................................................................................................................12

7 Preskusi..............................................................................................................................................12

7.1 Preskus vpada................................................................................................................................12

7.2 Preskus zapaha..............................................................................................................................12

7.3 Dinami~ni preskus..........................................................................................................................13

7.4 Trajnostni funkcijski preskus delovanja vpada kot tipski preskus...........................................13

7.5 Preskus zaklepnega mehanizma za klju~avnice 3. in 4. razreda............................................14

8 Vzdr`evanje in nega.........................................................................................................................14

---------------------- Page: 4 ----------------------
SIST DIN 18251 : 1996
Klju~avnice - Vdolbne klju~avnice za vrata
1 Podro~je in namen uporabe
Ta standard velja za vdolbne klju~avnice z vpadom in zapahom.

Te vdolbne klju~avnice so lahko: navadne, dozi~ne ali klju~avnice za profilne cilindre in

klju~avnice za sanitarije. Vdolbne klju~avnice za profilni cilinder se smejo ozna~evati po tem

standardu, ~e pripadajo~i profilni cilinder s svojimi vgradnimi merami ustreza standardu

DIN 18252.

Ta standard velja tudi za bistvene mere (priklju~ne mere) prijemnikov za lesene podboje.

Opomba: ^e so stanovanjska vrata hkrati ognjevarna, se za klju~avnico uporabi DIN 18250 - 1. del.

2 Pojmi
2.1 Navadna klju~avnica

Navadna klju~avnica je klju~avnica z enim samim zaskokom, ki ga dviga brada klju~a tako,

da se zapah lahko pomika. Zapah se lahko zaklene z enkratnim ali dvakratnim vrtljajem

klju~a (enojni ali dvojni zaklep). Pri navadni klju~avnici obstaja mo`nost razli~ic s {tevilom

razli~nih oblik brade klju~a.
2.2 Dozi~na klju~avnica (klju~avnica z zaskoki)

Dozi~na klju~avnica je klju~avnica z ve~ zaskoki, ki jih dviga stopni~asta brada klju~a tako,

da se zapah lahko pomika. Zapah se praviloma zaklene z dvakratnim vrtljajem klju~a - dvojni

zaklep (glej tudi DIN 18357). Pri dozi~ni klju~avnici obstajajo razli~ice, ki so odvisne od

{tevila razli~nih oblik brade klju~a in razli~nih zarez v bradi klju~a.
2.3 Klju~avnica za profilni cilinder

Klju~avnica za profilni cilinder je klju~avnica, prirejena za vgradnjo profilnega cilindra z

zapornimi klini (glej DIN 18252). Zapah
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.