International Electrotechnical Vocabulary. Chapter 601: Generation, transmission and distribution of electricity - General

It has the status of a horizontal standard in accordance with IEC Guide 108.

Vocabulaire Electrotechnique International. Chapitre 601: Production, transport et distribution de l'énergie électrique - Généralités

Elle a le statut de norme horizontale conformément au Guide IEC 108.

Mednarodni elektrotehniški slovar - Poglavje 601: Proizvodnja, prenos in razdeljevanje električne energije - Splošno

General Information

Status
Not Published
Technical Committee
Current Stage
4020 - Public enquire (PE) (Adopted Project)
Start Date
01-Mar-1996
Due Date
01-Mar-1996
Completion Date
01-Mar-1996

Buy Standard

Standard – translation
P IEC 60050-601:1996
Slovenian language
23 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

SLOVENSKI PSIST IEC 50(601)
prva izdaja
STANDARD
marec 1996Mednarodni elektrotehniški slovar - Poglavje 601: Proizvodnja, prenos in
razdeljevanje električne energije - Splošno
(enakovreden IEC 50(601):1985)

International Electrotechnical Vocabulary - Chapter 601: Generation transmission
and distribution of electricity - General

Vocabulaire Electrotechnique International - Chapitre 601: Production, transport et
distribution de l’énergie électrique - Généralités

Internationales Elektrotechnisches Woerterbuch - Kapitel 601: Erzeugung,
Uebertragung und Verteilung elektrischer Energie - AllgemeinesReferenčna številka
ICS 01.040.29;29.160.40;29.240.01 PSIST IEC 50(601):1996 (sl)


Nadaljevanje na straneh od 2 do 24© Standard je založil in izdal Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje pri Ministrstvu za znanost in tehnologijo.
Razmnoževanje ali kopiranje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------

PSIST IEC 50(601) : 1996
2

---------------------- Page: 2 ----------------------

SIST IEC 50(601) : 1996
VSEBINA Stran
Podpoglavje 601-01: Temeljni izrazi .4
Podpoglavje 601-02: Konfiguracija sistema.9
Podpoglavje 601-03: Naprave. 13
Podpoglavje 601-04: Visokonapetostna enosmerna omrežja¹ . 16
Abecedni seznam slovenskih izrazov . 17
Abecedni seznam angleških izrazov . 19
Abecedni seznam francoskih izrazov. 21
Abecedni seznam nemških izrazov. 23
3

---------------------- Page: 3 ----------------------

PSIST IEC 50(601) : 1996
Poglavje 601: Proizvodnja, prenos in razdeljevanje električne
energije - Splošno
Podpoglavje 601-01: Temeljni izrazi
Predhodna oznaka:
V nekaterih državah in primerih se raje uporablja izraz “omrežje” kot pa “sistem”. V nekaterih jezikih
sta izraza sinonima.
V tem poglavju je v definicijah zaradi enostavnosti uporabljen izraz “sistem”, izraz “omrežje” pa ga
nadomesti, kadar to zahteva sobesedilo oz. kadar se izraz splošno uporablja.
Zap. št. Izraz v slovenščini Definicija
Izraz v angleščini
Izraz v francoščini
Izraz v nemščini
Vsi postroji in naprave za proizvodnjo, prenos
601-01-01 — elektroenergetski sistem
— electrical power system; in razdeljevanje električne energije.
electricity supply system (in a
broad sense)
— réseau d’énergie électrique
(sens large)
— Elektrizitätsversorgungssystem

601-01-02 — elektroenergetsko omrežje Določeni postroji, postaje, nadzemni in kabelski
— electrical power system, vodi za prenos in razdeljevanje električne

electrical power network energije.
— réseau d’énergie électrique
(sens restreint) Opomba: Meje različnih delov tega omrežja so
— Elektrizitätsversorgungsnetz definirane po ustreznem kriteriju, kot
 je geografski položaj, lastništvo,
napetost ipd.
601-01-03 — omrežje z izmenično Elektroenergetsko omrežje, napajano z
napetostjo izmenično napetostjo.
— alternating current system;
a. c. system
— réseau à tension alternative
— Wechselstromnetz

Elektroenergetsko omrežje, napajano z
601-01-04 — omrežje z enosmerno
napetostjo enosmerno napetostjo.

— direct current system;
d. c. system
— réseau à tension continue
— Gleichstromnetz

601-01-05 — omrežna frekvenca Vrednost frekvence, ki je po dogovoru
— power frequency uporabljena v elektroenergetskem sistemu.
— fréquence industrielle
— Netzfrequenz

4

---------------------- Page: 4 ----------------------

SIST IEC 50(601) : 1996
Zap. št. Izraz v slovenščini Definicija
Izraz v angleščini
Izraz v francoščini
Izraz v nemščini
601-01-06 — proizvodnja električne Proces pridobivanja električne energije iz kake
druge oblike energije.
energije
— generation of electricity
— production d’énergie électrique,
production d’électricité
— Erzeugung elektrischer Energie

Spreminjanje karakteristike oblike in frekvence
601-01-07 — pretvorba električne energije
— conversion of electricity napetosti ter karakteristike toka z uporabo
pretvornika.
— conversion d’énergie électrique
— Umformung elektrischer
Energie

601-01-08 — transformacija električne Prenos električne energije preko močnostnega
energije transformatorja.
— transformation of electricity
— transformation d’énergie
électrique
— Transformierung elektrischer
Energie

601-01-09 — prenos električne energije Prenos električne energije od proizvodnih
objektov do območij porabe.
— transmission of electricity
— transport d’énergie électrique
— Übertragung elektrischer
Energie

601-01-10 — razdeljevanje električne Prenos električne energije porabnikom znotraj
območja porabe.
energije
— distribution of electricity
— distribution d’énergie électrique
— Verteilung elektrischer Energie

601-01-11 — interkonekcija Ena ali več prenosnih povezav med prenosnimi
(elektroenergetskih sistemov) sistemi, ki omogočajo izmenjavo električne
energije med temi sistemi preko vodov oz.
— interconnection (of power
systems) transformatorjev.

— interconnexion (de réseaux)
— Verbund

601-01-12 — interkonektirani sistemi Med seboj povezani sistemi z eno ali več
interkonekcijskimi povezavami.
— interconnected systems
— réseaux interconnectés
Opomba: Poimenovanje se uporablja tudi v ednini, in
— Verbundnetze
sicer za sistem, pri katerem so elementi v

interkonekciji.

Interkonekcija med dvema sistemoma z
601-01-13 — asinhronska povezava
— asynchronous link izmenično napetostjo, ki obratujeta pri
medsebojno neodvisnih frekvencah.
— liaison asynchrone
— asynchrone Verbindung

5

---------------------- Page: 5 ----------------------

PSIST IEC 50(601) : 1996
Zap. št. Izraz v slovenščini Definicija
Izraz v angleščini
Izraz v francoščini
Izraz v nemščini
601-01-14 — kratkostična moč Produkt toka pri kratkem stiku v določeni točki
— short-circuit power sistema in dogovorjene, ponavadi obratovalne

— puissance de court-circuit napetosti.
— Kurzschlussleistung

601-01-15 — obremenitev sistema 1) Delovna, jalova ali navidezna moč, ki je
— load in a system proizvedena, prenesena ali razdeljena
— charge dans un réseau znotraj sistema.
— Last
2) Moč, ki jo zahteva skupina porabnikov,

razvrščenih glede na njihove posebnosti in
značilnosti, kot npr. za ogrevanje.
601-01-16 — konična obremenitev Najvišja vrednost obremenitve v danem
— peak load časovnem intervalu, npr. dnevna, mesečna,
— pointe de charge letna.
— Lastspitze

601-01-17 — krivulja obremenitve Grafični prikaz opazovanega ali pričakovanega
— load curve spreminjanja obremenitve kot funkcije časa.

— courbe de charge;
diagramme de charge
— Lastganglinie

601-01-18 — krivulja trajanja Grafični prikaz časovnega obdobja, ko
obremenitev znotraj določenega časovnega
 obremenitev; urejeni
diagram obremenitev intervala doseže ali preseže dano vrednost.

— load duration curve
— diagramme des charges
classées; monotone des
charges
— Lastdauerlinie

601-01-19 — delovna energija Električna energija, ki se lahko spremeni v kako
drugo obliko energije.
— active energy
— énergie active
— Wirkarbeit; Wirkenergie

Energija, ki se v sistemu z izmenično
601-01-20 — jalova energija
— reactive energy napetostjo v določenem časovnem obdobju
zvezno izmenjuje med energijami električnih in
— énergie réactive
— Blindarbeit; Blindenergie magnetnih polj elektroenergetskega sistema in
vsemi nanj priključenimi napravami.


Vrednost napetosti, ki se uporablja za označitev
601-01-21 — nazivna napetost sistema
— nominal voltage of a system sistema.
— tension nominale d’un réseau
— Nennspannung eines Netzes

6

---------------------- Page: 6 ----------------------

SIST IEC 50(601) : 1996
Zap. št. Izraz v slovenščini Definicija
Izraz v angleščini
Izraz v francoščini
Izraz v nemščini
601-01-22 — obratovalna napetost (v Vrednost napetosti v normalnih pogojih, v
določenem trenutku, na določenem mestu v
 omrežju)
— operating voltage (in a omrežju.

system)
Opomba: Ta vrednost se lahko nanaša na
— tension de service (dans un
pričakovano, ocenjeno ali izmerjeno
réseau)
napetost.
— Betriebsspannung


601-01-23 — najvišja [najnižja] napetost Najvišja (najnižja) vrednost obratovalne
[24] omrežja napetosti, ki se pojavi v kateremkoli času in v
— highest [lowest] voltage of a katerikoli točki v omrežju v normalnih

system obratovalnih pogojih.
— tension la plus élevée
Opomba: Pri tem niso upoštevane tranzientne
[basse] d’un réseau
prenapetosti, ki se pojavijo, na primer pri
— höchste [niedrigste]
stikalnih manipulacijah, in nenormalne
Betriebsspannung eines
začasne variacije napetosti.
Netzes

601-01-25 — napetostni nivo Ena od vrednosti nazivnih napetosti, ki se
— voltage level uporabljajo v določenem sistemu.

— niveau de tension
— Spannungsebene

601-01-26 — nizka napetost (kratica: Niz napetostnih nivojev, ki se uporabljajo za
 NN) razdeljevanje električne energije in katerih
zgornja meja je ponavadi 1000 V izmenične
— low voltage (abbreviation: LV)
— basse tension (abréviation: napetosti.

BT)
— Niederspannung

601-01-27 — visoka napetost 1) V širšem pomenu: niz napetostnih nivojev, ki
presegajo nizko napetost.
 (kratica: VN)
— high voltage (abbreviation:
2) V ožjem pomenu: niz višjih napetostnih
HV)
nivojev, ki se uporabljajo v
— haute tension (abréviation:
elektroenergetskih sistemih za prenos velikih
HT)
moči.
— Hochspannung

601-01-28 — srednja napetost Niz napetostnih nivojev, ki so med nizko in
 (kratica: SN) visoko napetostjo.

— medium voltage (abbreviation:
Opomba: Meje med srednjimi in visokimi napetostnimi
MV) (not used in the UK in
nivoji se prekrivajo in so odvisne od lokalnih
this sense, nor in Australia)
okoliščin, zgodovinskega razvoja ali splošne
— moyenne tension (abréviation:
uporabe. Ta meja je ponavadi med 30 kV in
MT) 100 kV.
— Mittelspannung

7

---------------------- Page: 7 ----------------------

PSIST IEC 50(601) : 1996
Zap. št. Izraz v slovenščini Definicija
Izraz v angleščini
Izraz v francoščini
Izraz v nemščini
601-01-29 — medfazna napetost Napetost med fazama.
— phase to phase voltage; line

to line voltage (USA)
— tension entre phases; tension
composée (d’un réseau
triphasé)
— Aussenleiterspannung

601-01-30 — fazna napetost Napetost med fazo v večfaznem sistemu in
— phase to neutral voltage; line nevtralno točko.

to neutral voltage (USA)
— tension phase-neutre; tension
simple
— Sternspannung

Napetost med fazo in zemljo.
601-01-31 — dozemna napetost
— phase to earth voltage; line
to ground voltage (USA)
— tension phase-terre
— Spannung Aussenleiter-Erde

Napetost med dejansko ali navidezno nevtralno
601-01-32 — napetost med nevtralno
 točko in zemljo točko in zemljo.
— neutral point displacement
voltage
— tension de déplacement du
point neutre
— Sternpunktspannung


8

---------------------- Page: 8 ----------------------

SIST IEC 50(601) : 1996
Podpoglavje 601-02: Konfiguracija sistema
Zap. št. Izraz v slovenščini Definicija
Izraz v angleščini
Izraz v francoščini
Izraz v nemščini
601-02-01 — shema sistema Topološki prikaz sistema, v katerem je obseg
— system diagram informacij odvisen od specifičnih zahtev.

— schéma d’un réseau
— Netzschema

Shema, ki predstavlja določeno obratovalno
601-02-02 — obratovalna shema sistema
— system operational diagram stanje.

— schéma d’exploitation d’un
réseau
— Betriebs-Netzschema

Shema trifaznega sistema, v kateri je vsak fazni
601-02-03 — trifazna shema sistema
— three-phase system diagram in ničelni vodnik prikazan z ločeno črto.

— schéma triphasé d’un réseau
— Dreiphasen-Netzschema

601-02-04 — enočrtna shema Shema sistema, v kateri so večfazne povezave
predstavljene z eno ustrezno črto.
— single-line diagram
— schéma unifilaire d’un réseau
— Einstrich-Netzschema

601-02-05 — osnovna struktura omrežja Ponavljajoča se razporeditev vozlišč in njihovih
— system pattern povezav v omrežju, na primer radialna,
— structure élémentaire d’un obročasta, zazankana.
réseau
— Netz-Strukturelement

601-02-06 — konfiguracija sistema Trajno ali začasno grupiranje enakih ali
— system configuration različnih osnovnih struktur omrežja.

— configuration d’un réseau,
architecture d’un réseau
— Netzkonfiguration

601-02-07 — povezava v sistemu Vez med dvema vozliščema sistema.
— link in a system

Opomba: Ponavadi jo predstavlja vod, transformator ali
— liaison dans un réseau
povezava med sosednjima zbiralkama.
— Verbindung in einem Netz


601-02-08 — napajalni vod Električni vod, ki ima izvor v primarni razdelilni
— feeder postaji in napaja eno ali več sekundarnih
— artère razdelilnih postaj.
— Speiseleitung

601-02-09 — radialni napajalni vod Električni vod, ki se napaja le z enega konca.

— single feeder; radial feeder
— (ligne en) antenne
— Stichleitung

9

---------------------- Page: 9 ----------------------

PSIST IEC 50(601) : 1996
Zap. št. Izraz v slovenščini Definicija
Izraz v angleščini
Izraz v francoščini
Izraz v nemščini
601-02-10 — odcepni vod Električni vod, priključen na glavni vod v
— branch line; spur določeni točki na njegovi trasi.

— (ligne en) dérivation
— Abzweigleitung

601-02-11 — glavni vod Vod, na katerega so priključeni odcepni vodi.
— tapped line; teed line
*
— .
— Hauptleitung

601-02-12 — porabniški priključek Vod iz razdelilnega sistema, namenjen oskrbi
uporabnikovih postrojev z električno energijo.
— supply service; line
connection
— branchement (de
consommateur)
— Hausanschlussleitung

Več električnih vodov, ki oblikujejo sklenjen
601-02-13 — obroč (v omrežju)
— ring feeder; loop (deprecated obroč in se napajajo iz enega samega vira.
in this sense)
Opomba: Obroč lahko obratuje, če je sklenjen ali
— boucle (dans un réseau); maille
razklenjen (odprt).
(déconseillé dans ce sens)

— Ring (in einem Netz)

601-02-14 — zanka (v omrežju) Več električnih vodov, ki oblikujejo sklenjeno
— mesh (of a system) zanko in se napajajo iz več napajalnih virov.
— maille (dans un réseau)

— Masche

601-02-15 — radialno omrežje Omrežje ali del omrežja, sestavljeno iz radialnih
— radial system napajalnih vodov, ki se napajajo iz enega vira.

— réseau radial
— Strahlennetz

601-02-16 — razvejano radialno omrežje Radialno omrežje z dodanimi odcepi.
— tree’d system
— réseau arborescent
— verzweigtes Netz

601-02-17 — zazankano omrežje Omrežje ali del omrežja, sestavljeno iz več
— meshed system zank.

— réseau maillé
— vermaschtes Netz

Napajanje bremena iz enega tokokroga.
601-02-18 — enojno napajanje
— single supply
— alimentation simple
— Einfachversorgung


*
Ni francoskega izraza.
10

---------------------- Page: 10 ----------------------

SIST IEC 50(601) : 1996
Zap. št. Izraz v slovenščini Definicija
Izraz v angleščini
Izraz v francoščini
Izraz v nemščini
601-02-19 — podvojeno napajanje Napajanje z električno energijo iz dveh
— duplicate supply tokokrogov, za katera se predpostavlja, da sta

— alimentation double za zanesljivost dobave med seboj neodvisna.
— Zweifachversorgung

601-02-20 — rezervno napajanje Napajanje, ki se sme uporabiti, ko izostane
— stand-by supply običajna oskrba, ker je ni ali je nezadostna.
— alimentation de réserve;
alimentation de remplacement
— Reserveversorgung

Postaja, napajana iz enojnega odcepnega
601-02-21 — odcepna postaja
— tapped (tee off) substation voda.

— poste en dérivation; poste en
piquage
— Abzweigstation

Skupna točka n navitij, povezanih v zvezdo, na
601-02-22 — nevtralna točka v
 večfaznem sistemu; primer pri transformatorju.

zvezdišče večfaznega
sistema
— neutral point in a polyphase
system
— point neutre dans un réseau
polyphasé
— Sternpunkt in einem
Mehrphasensystem

601-02-23 — ozemljitev nevtralne točke Električna povezava nevtralne točke z zemljo.
— neutral point connection

— régime du neutre
— Sternpunktbehandlung

601-02-24 — omrežje z izolirano Omrežje, v katerem nevtralna točka namerno ni
 nevtralno točko povezana z zemljo, razen preko
visokoimpedančnih povezav za zaščito ali
— isolated neutral system
— réseau à neutre isolé meritve.

— Netz mit isoliertem
Sternpunkt

601-02-25 — direktno ozemljeno omrežje Omrežje, v katerem je nevtralna točka direktno
ozemljena.
— solidly earthed (neutral)
system
— réseau à neutre directement Analogno: togo ozemljeno omrežje
à la terre
— Netz mit starrer
Sternpunkterdung

11

---------------------- Page: 11 ----------------------

PSIST IEC 50(601) : 1996
Zap. št. Izraz v slovenščini Definicija
Izraz v angleščini
Izraz v francoščini
Izraz v nemščini
601-02-26 — posredno ozemljeno Omrežje, v katerem je nevtralna točka
ozemljena preko impedance zaradi omejitve
 omrežje; indirektno
ozemljeno omrežje zemeljskostičnih tokov.

— impedance earthed (neutral)
system
— réseau à neutre non
directement à la terre
— Netz mit Impedanz-
Sternpunkterdung

601-02-27 — resonančno ozemljeno Omrežje, v katerem je nevtralna točka
 omrežje ozemljena z reaktanco, ki približno kompenzira
kapacitivno komponento toka pri enopolnem
— resonant earthed (neutral)
system; arc-suppression-coil- zemeljskem stiku.

earth (neutral) system
— réseau compensé par bobine
d’extinction
— gelöschtes Netz; Netz mit
Erdschlusskompensation


12

---------------------- Page: 12 ----------------------

SIST IEC 50(601) : 1996
Podpoglavje 601-03: Naprave
Opomba:  Splošni izrazi kot so: element, komponenta, naprava, oprema, postroj, niso specifični elektroenergetski izrazi;
njihov pomen je odvisen od sobesedila.
Zap. št. Izraz v slovenščini Definicija
Izraz v angleščini
Izraz v francoščini
Izraz v nemščini
601-03-01 — elektrarna Postroj za proizvodnjo električne energije, ki
— power station; electrical obsega gradbene objekte, opremo za
generating station pretvarjanje energije in vso potrebno pomožno
— centrale électrique opremo.
— Kraftwerk

601-03-02 — postaja (elektro- Del elektroenergetskega sistema, ki je omejen
 energetskega sistema) na dano območje in ki vsebuje konce
prenosnih oz. razdelilnih vodov, stikalne
— substation (of a power
system) naprave, poslopja in transformatorje. Postaja
ponavadi vključuje varnostne naprave in
— poste (d’un réseau
électrique) naprave za vodenje (npr. zaščito).

— Station (eines Netzes)
Opomba: Postajo opredeljuje označba omrežja,
katerega del je, na primer prenosna
postaja, razdelilna postaja, 400 kV postaja
ali 20 kV postaja.

601-03-03 — električni vod Prevodniki, izolacijski materiali in dodatna
oprema za prenos električne energije med
— electric line
— ligne électrique dvema točkama omrežja.

— Leitung

Električni vod, pri katerem vodniki potekajo
601-03-04 — nadzemni vod
— overhead line nad zemljo in so ponavadi pritrjeni na izolatorje
in ustrezne podporne elemente.
— ligne aérienne
— Freileitung
Opomba: Nekateri nadzemni vodi imajo lahko tudi

izolirane vodnike.

601-03-05 — podzemni kabel Električni vod z izoliranimi vodniki, ki je
— underground cable zakopan v zemljo oziroma leži v kabelskih
— ligne souterraine jaških, ceveh itd.
— Kabel

601-03-05A — nadzemni kabel (SL) Električni vod z izoliranimi vodniki, ki potekajo
— overhead cable nad zemljo.

13

---------------------- Page: 13 ----------------------

PSIST IEC 50(601) : 1996
Zap. št. Izraz v slovenščini Definicija
Izraz v angleščini
Izraz v francoščini
Izraz v nemščini
601-03-05B — podvodni kabel (SL) Električni vod z izoliranimi vodniki, ki potekajo
— submarine cable pod vodo.


601-03-06 — vod s plinsko izolacijo Električni vod, pri katerem so izolirani vodniki
— gas insulated line; gas obdani s plaščem in izolirani s plinom pod
insulated circuit pritiskom.
(deprecated); GIC
(deprecated)
— ligne à isolation gazeuse
— gasisolierte Leitung

Omrežje, v glavnem sestavljeno iz nadzemnih
601-03-07 — nadzemno omrežje
— overhead system vodov.

— réseau aérien
— Freileitungsnetz

601-03-08 — podzemno omrežje Omrežje, v glavnem sestavljeno iz podzemnih
kablov.
— underground system
— réseau souterrain
— Kabelnetz

Označuje normalno obratovanje elementa pod
601-03-09 — fazen, -zna, -zno
— phase napetostjo, na primer fazni vodnik, fazni snop
vodnikov, fazno navitje.
— phase
— Aussenleiter
 SL: faza pomeni fazni vodnik

Označuje povezanost elementa z nevtralno
601-03-10 — nevtralen, -lna, -lno
— neutral točko večfaznega sistema, na primer nevtralni
vodnik, nevtralni priključek.
— neutre
— .

601-03-11 — pol (v napravi) Del pri določenih vrstah naprav, kot je na
primer stikalna oprema, ki ustreza eni izmed
— pole (of an equipment)
— pôle (d’un appareil) faz pri izmenični napetosti ali eni izmed
polarnosti pri enosmerni napetosti.
— Pol (eines Gerätes)

Opomba: Glede na število polov znotraj naprave se
le-ta imenuje enopolna naprava, dvopolna
naprava ipd.


14

---------------------- Page: 14 ----------------------

SIST IEC 50(601) : 1996
Zap. št. Izraz v slovenščini Definicija
Izraz v angleščini
Izraz v francoščini
Izraz v nemščini
601-03-12 — pol (v enosmernem Vodnik, priključek ali katerikoli drug element v
enosmernem omrežju, ki je v normalnem
 omrežju)
— pole (of a d.c. system) obratovanju verjetno pod napetostjo, na primer
pozitivni pol, negativni pol.
— pôle (d’un réseau à tension
continue)
— Pol (in einem
Gleichstromnetz)


15

---------------------- Page: 15 ----------------------

PSIST IEC 50(601) : 1996
1)
Podpoglavje 601-04: Visokonapetostna enosmerna omrežja
Zap. št. Izraz v slovenščini Definicija
Izraz v angleščini
Izraz v francoščini
Izraz v nemščini
601-04-01 — visokonapetostna enosmerna Povezava dveh izmeničnih sistemov z
enosmerno napetostjo, vključno s
povezava
— high-voltage d.c. link; HVDC pretvorniškima postajama.

link
— liaison à haute tension continue
— HGÜ-Verbindung

601-04-02 — enopolna enosmerna Visokonapetostna enosmerna povezava, pri
kateri je en pol pod napetostjo in ima
povezava
— monopolar d.c. link kakršnokoli tokovno povratno zvezo.
— liaison à tension continue
unipolaire
— einpolige HGÜ-Verbindung

Visokonapetostna enosmerna povezava, pri
601-04-03 — dvopolna enosmerna
povezava kateri pola normalno obratujeta pri enosmernih
napetostih z nasprotno polariteto za zemljo.
— bipolar d.c. link
— liaison à tension continue
bipolaire
— zweipolige HGÜ-Verbindung1)
Publikacija IEC 633 vsebuje podrobno terminilogijo za pretvorne sisteme in naprave, ki se uporabljajo pri visokonapetostnih
prenosih.
16

---------------------- Page: 16 ----------------------

SIST IEC 50(601) : 1996
Abecedni seznam slovenskih izrazov
A nevtralna točka v večfaznem
asinhronska povezava.601-01-13 sistemu. 601-02-22
nizka napetost (kratica: NN) . 601-01-26
D NN (kratica). 601-01-26
delovna energija .601-01-19
direktno ozemljeno omrežje .601-02-25 O
dozemna napetost.601-01-31 obratovalna napetost (v omrežju) . 601-01-22
dvopolna enosmerna povezava .601-04-03 obratovalna shema sistema. 601-02-02
obremenitev sistema. 601-01-15
E obroč (v omrežju). 601-02-13
elektrarna.601-03-01 odcepna postaja. 601-02-21
električni vod.601-03-03 odcepni vod. 601-02-10
elektroenergetski sistem .601-01-01 omrežje z enosmerno napetostjo. 601-01-04
elektroenergetsko omrežje .601-01-02 omrežje z izmenično napetostjo . 601-01-03
enočrtna shema.601-02-04 omrežje z izolirano nevtralno
enojno napajanje .601-02-18 točko . 601-02-24
enopolna enosmerna povezava .601-04-02 omrežna frekvenca . 601-01-05
osnovna struktura omrežja . 601-02-05
F ozemljitev nevtralne točke . 601-02-23
fazen, -zna, -zno.601-03-09
fazna napetost.601-01-30 P
podvojeno napajanje. 601-02-19
G podzemni kabel. 601-03-05
glavni vod .601-02-11 podzemno omrežje . 601-03-08
pol (v enosmernem omrežju) . 601-03-12
I pol (v napravi) . 601-03-11
indirektno ozemljeno omrežje.601-02-26
porabniški priključek . 601-02-12
interkonekcija (elektroenergetskih posredno ozemljeno omrežje. 601-02-26
sistemov) .601-01-11 postaja (elektroenergetskega
interkonektirani sistemi.601-01-12 sistema) . 601-03-02
povezava v sistemu . 601-02-07
J prenos električne energije. 601-01-09
jalova energija .601-01-20 pretvorba električne energije . 601-01-07
proizvodnja električne energije . 601-01-06
K
konfiguracija sistema.601-02-06 R
konična obremenitev .601-01-16 radialni napajalni vod . 601-02-09
kratkostična moč.601-01-14 radialno omrežje . 601-02-15
krivulja obremenitve.601-01-17 razdeljevanje električne energije . 601-01-10
krivulja trajanja obremenitev.601-01-18 razvejano radialno omrežje. 601-02-16
resonančno ozemljeno omrežje. 601-02-27
M rezervno napajanje . 601-02-20
medfazna napetost.601-01-29
S
N shema sistema. 601-02-01
nadzemni vod .601-03-04 SN (kratica) . 601-01-28
nadzemno omrežje.601-03-07 srednja napetost (kratica: SN) . 601-01-28
najnižja napetost omrežja.601-01-24
najvišja napetost omrežja.601-01-23 T
napajalni vod .601-02-08 transformacija električne energije. 601-01-08
trifazna shema sistema. 601-02-03
napetost med nevtralno točko in
zemljo .601-01-32 U
napetostni nivo .601-01-25 urejeni diagram obremenitev . 601-01-18
nazivna napetost sistema.601-01-21 V
nevtralen, -lna, -lno.601-03-10 visoka napetost. 601-01-27
17

---------------------- Page: 17 ----------------------

PSIST IEC 50(601) : 1996
visokonapetostna enosmerna Z
povezava .601-04-01 zanka (v omrežju) . 601-02-14
vod s plinsko izolacijo.601-03-06 zazankano omrežje. 601-02-17
VN (kratica) .601-01-27 zvezdišče večfaznega sistema . 601-02-22


18

---------------------- Page: 18 ----------------------

SIST IEC 50(601) : 1996
Abecedni seznam angleških izrazov
A line to ground voltage (USA). 601-01-31
a.c. system .601-01-03 line to line voltage (USA) . 601-01-29
active energy .601-01-19 line to neutral voltage (USA). 601-01-30
alternating current system .601-01-03 link in a system . 601-02-07
arc-suppression-coil-earth (neutral) load curve . 601-01-17
system .601-02-27 load duration curve . 601-01-18
asynchronous link.601-01-13 load in a system . 601-01-15
loop (deprecated). 601-02-13
B low voltage .
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.