Quantities and units - Part 3: Space and time (ISO 80000-3:2019)

This document gives names, symbols, definitions and units for quantities of space and time. Where appropriate, conversion factors are also given.

Größen und Einheiten - Teil 3: Raum und Zeit (ISO 80000-3:2019)

Dieses Dokument legt Benennungen, Formelzeichen, Definitionen und Einheiten für Größen des Raumes und der Zeit fest. Wo benötigt, sind auch Umrechnungsfaktoren aufgeführt.

Grandeurs et unités - Partie 3: Espace et temps (ISO 80000-3:2019)

Le présent document donne les noms, les symboles, les définitions et les unités des grandeurs d'espace et de temps. Des facteurs de conversion sont également indiqués, s'il y a lieu.

Veličine in enote - 3. del: Prostor in čas (ISO 80000-3:2019)

General Information

Status
Published
Publication Date
27-Oct-2020
Withdrawal Date
29-Apr-2021
Current Stage
6060 - Definitive text made available (DAV) - Publishing
Start Date
28-Oct-2020
Completion Date
28-Oct-2020

Relations

Buy Standard

Standard
EN ISO 80000-3:2020
English language
18 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day
Standard – translation
EN ISO 80000-3:2020
Slovenian language
17 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

SLOVENSKI STANDARD
SIST EN ISO 80000-3:2020
01-december-2020
Nadomešča:
SIST EN ISO 80000-3:2013
SIST ISO 80000-3:2012
Veličine in enote - 3. del: Prostor in čas (ISO 80000-3:2019)
Quantities and units - Part 3: Space and time (ISO 80000-3:2019)
Größen und Einheiten - Teil 3: Raum und Zeit (ISO 80000-3:2019)
Grandeurs et unités - Partie 3: Espace et temps (ISO 80000-3:2019)
Ta slovenski standard je istoveten z: EN ISO 80000-3:2020
ICS:
01.060 Veličine in enote Quantities and units
07.030 Fizika. Kemija Physics. Chemistry
SIST EN ISO 80000-3:2020 en,fr,de
2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST EN ISO 80000-3:2020

---------------------- Page: 2 ----------------------
SIST EN ISO 80000-3:2020


EN ISO 80000-3
EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPÉENNE

October 2020
EUROPÄISCHE NORM
ICS 01.060 Supersedes EN ISO 80000-3:2013
English Version

Quantities and units - Part 3: Space and time (ISO 80000-
3:2019)
Grandeurs et unités - Partie 3: Espace et temps (ISO Größen und Einheiten - Teil 3: Raum und Zeit (ISO
80000-3:2019) 80000-3:2019)
This European Standard was approved by CEN on 21 October 2020.

CEN members are bound to comply with the CEN/CENELEC Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this
European Standard the status of a national standard without any alteration. Up-to-date lists and bibliographical references
concerning such national standards may be obtained on application to the CEN-CENELEC Management Centre or to any CEN
member.

This European Standard exists in three official versions (English, French, German). A version in any other language made by
translation under the responsibility of a CEN member into its own language and notified to the CEN-CENELEC Management
Centre has the same status as the official versions.

CEN members are the national standards bodies of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia,
Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway,
Poland, Portugal, Republic of North Macedonia, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey and
United Kingdom.

EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG

CEN-CENELEC Management Centre: Rue de la Science 23, B-1040 Brussels
© 2020 CEN All rights of exploitation in any form and by any means reserved Ref. No. EN ISO 80000-3:2020 E
worldwide for CEN national Members.

---------------------- Page: 3 ----------------------
SIST EN ISO 80000-3:2020
EN ISO 80000-3:2020 (E)
Contents Page
European foreword . 3

2

---------------------- Page: 4 ----------------------
SIST EN ISO 80000-3:2020
EN ISO 80000-3:2020 (E)
European foreword
The text of ISO 80000-3:2019 has been prepared by Technical Committee ISO/TC 12 "Quantities and
units” of the International Organization for Standardization (ISO) and has been taken over as
EN ISO 80000-3:2020 by Technical Committee CEN/SS F02 “Units and symbols” the secretariat of which
is held by CCMC.
This European Standard shall be given the status of a national standard, either by publication of an
identical text or by endorsement, at the latest by April 2021, and conflicting national standards shall be
withdrawn at the latest by April 2021.
Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of
patent rights. CEN shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.
This document supersedes EN ISO 80000-3:2013.
According to the CEN-CENELEC Internal Regulations, the national standards organizations of the
following countries are bound to implement this European Standard: Austria, Belgium, Bulgaria,
Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland,
Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Republic of
North Macedonia, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey and the
United Kingdom.
Endorsement notice
The text of ISO 80000-3:2019 has been approved by CEN as EN ISO 80000-3:2020 without any
modification.

3

---------------------- Page: 5 ----------------------
SIST EN ISO 80000-3:2020

---------------------- Page: 6 ----------------------
SIST EN ISO 80000-3:2020
INTERNATIONAL ISO
STANDARD 80000-3
Second edition
2019-10
Quantities and units —
Part 3:
Space and time
Grandeurs et unités —
Partie 3: Espace et temps
Reference number
ISO 80000-3:2019(E)
©
ISO 2019

---------------------- Page: 7 ----------------------
SIST EN ISO 80000-
...

SIST EN ISO 80000-3
SL O V EN S K IS T ANDAR D
december 2020

Veličine in enote – 3. del: Prostor in čas (ISO 80000-3:2019)

Quantities and units – Part 3: Space and time (ISO 80000-3:2019)

Größen und Einheiten – Teil 3: Raum und Zeit (ISO 80000-3:2019)

Grandeurs et unités – Partie 3: Espace et temps (ISO 80000-3:2019)


Referenčna oznaka
ICS 01.060; 07.030 SIST EN ISO 80000-3:2020 (sl)

       Nadaljevanje na strani II ter od 1 do 16

© 2023-10. Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST EN ISO 80000-3 : 2020
NACIONALNI UVOD

Standard SIST EN ISO 80000-3:2020 (sl), Veličine in enote – 3. del: Prostor in čas (ISO 80000-3:2019),
ima status slovenskega standarda in je istoveten evropskemu standardu EN ISO 80000-3:2020 (en),
Quantities and units – Part 3: Space and time (ISO 80000-3:2019).

Ta standard nadomešča SIST EN ISO 80000-3:2013 in SIST ISO 80000-3:2012.

NACIONALNI PREDGOVOR

Evropski standard EN ISO 80000-3:2020 je pripravil tehnični odbor ISO/TC 12 "Veličine in enote" v
sodelovanju s tehničnim odborom CEN/SS F02 "Enote in simboli", katerega sekretariat vodi CCMC.

Slovenski standard SIST EN ISO 80000-3:2020 je prevod evropskega standarda EN ISO 80000-3:2020.
V primeru spora glede besedila slovenskega prevoda v tem standardu je odločilen izvirni evropski
standard v angleškem jeziku. Slovensko izdajo standarda je pripravil tehnični odbor SIST/TC TRS
Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli.

Odločitev za izdajo tega standarda je 23. 10. 2020 sprejel SIST/TC TRS Tehnično risanje, veličine,
enote, simboli in grafični simboli.

ZVEZA Z NACIONALNIMI STANDARDI

V tem dokumentu ni sklicevanja na druge standarde.

PREDHODNA IZDAJA

– SIST ISO 80000-3:2012 (sl) Veličine in enote – 3. del: Prostor in čas

OPOMBE

– Povsod, kjer se v besedilu standarda uporablja izraz "evropski standard" ali "mednarodni standard",
v SIST EN ISO 80000-3:2020 to pomeni "slovenski standard".

– Nacionalni uvod in nacionalni predgovor nista sestavni del standarda.


II

---------------------- Page: 2 ----------------------
EVROPSKI STANDARD
EN ISO 80000-3
EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM
oktober 2020

ICS 01.060 Nadomešča EN ISO 80000-3:2013
Slovenska izdaja

Veličine in enote – 3. del: Prostor in čas (ISO 80000-3:2019)

Quantities and units – Part 3: Grandeurs et unités – Partie 3: Größen und Einheiten – Teil 3:
Space and time Espace et temps Raum und Zeit
(ISO 80000-3:2019) (ISO 80000-3:2019) (ISO 80000-3:2019)

Ta evropski standard je CEN sprejel 21. oktobra 2020.

Člani CEN morajo izpolnjevati določila notranjih predpisov CEN/CENELEC, s katerimi je
predpisano, da mora biti ta evropski standard brez kakršnihkoli sprememb sprejet kot
nacionalni standard. Seznami najnovejših izdaj teh nacionalnih standardov in njihovi
bibliografski podatki so na zahtevo na voljo pri Upravnem centru CEN-CENELEC ali članih CEN.

Ta evropski standard obstaja v treh uradnih izdajah (angleški, francoski in nemški). Izdaje v
drugih jezikih, ki jih člani CEN na lastno odgovornost prevedejo in izdajo ter prijavijo pri
Upravnem centru CEN-CENELEC, veljajo kot uradne izdaje.

Člani CEN so nacionalni organi za standarde Avstrije, Belgije, Bolgarije, Cipra, Češke republike,
Danske, Estonije, Finske, Francije, Grčije, Hrvaške, Irske, Islandije, Italije, Latvije, Litve,
Luksemburga, Madžarske, Malte, Nemčije, Nizozemske, Norveške, Poljske, Portugalske,
Republike Severne Makedonije, Romunije, Slovaške, Slovenije, Srbije, Španije, Švedske, Švice,
Turčije in Združenega kraljestva.


CEN
EVROPSKI ODBOR ZA STANDARDIZACIJO
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION
EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG

Upravni center CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Bruselj

© 2020 CEN Vse pravice do izkoriščanja v kakršnikoli obliki in na Ref. št. EN ISO 80000-3:2020 E
kakršenkoli način imajo nacionalni člani CEN.

---------------------- Page: 3 ----------------------
SIST EN ISO 80000-3 : 2020

Evropski predgovor

Besedilo standarda ISO 80000-3:2019 je pripravil tehnični odbor ISO/TC 12 "Veličine in enote"
Mednarodne organizacije za standardizacijo (ISO) in ga je kot EN ISO 80000-3:2020 privzel
tehnični odbor CEN/SS F02 "Enote in simboli", katerega sekretariat vodi CCMC.

Ta evropski standard mora z objavo istovetnega besedila ali z razglasitvijo dobiti status
nacionalnega standarda najpozneje do aprila 2021, nacionalne standarde, ki so v nasprotju s tem
standardom, pa je treba razveljaviti najpozneje do aprila 2021.

Opozoriti je treba na možnost, da je lahko nekaj elementov tega dokumenta predmet patentnih
prav
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.