Quantities and units - Part 5: Thermodynamics (ISO 80000-5:2019)

This document gives names, symbols, definitions and units for quantities of thermodynamics. Where appropriate, conversion factors are also given.

Größen und Einheiten - Teil 5: Thermodynamik (ISO 80000-5:2019)

ISO 80000 5 enthält Benennungen, Formelzeichen und Definitionen für Größen und Einheiten der Thermo¬dynamik. Wo benötigt, sind auch Umrechnungsfaktoren aufgeführt.

Grandeurs et unités - Partie 5: Thermodynamique (ISO 80000-5:2019)

Le présent document donne les noms, les symboles, les définitions et les unités des grandeurs de la thermodynamique. Des facteurs de conversion sont également indiqués, s'il y a lieu.

Veličine in enote - 5. del: Termodinamika (ISO 80000-5:2019)

Ta dokument podaja imena, simbole, definicije in enote za veličine s področja termodinamike. Kadar je primerno, so navedeni tudi pretvorniki (pretvorni dejavniki).

General Information

Status
Published
Publication Date
08-Oct-2019
Withdrawal Date
29-Apr-2020
Current Stage
6060 - Definitive text made available (DAV) - Publishing
Start Date
09-Oct-2019
Completion Date
09-Oct-2019

Relations

Buy Standard

Standard
EN ISO 80000-5:2019
English language
23 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day
Standard – translation
EN ISO 80000-5:2019
Slovenian language
22 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

SLOVENSKI STANDARD
SIST EN ISO 80000-5:2019
01-december-2019
Nadomešča:
SIST EN ISO 80000-5:2013
Veličine in enote - 5. del: Termodinamika (ISO 80000-5:2019)
Quantities and units - Part 5: Thermodynamics (ISO 80000-5:2019)
Größen und Einheiten - Teil 5: Thermodynamik (ISO 80000-5:2019)
Grandeurs et unités - Partie 5: Thermodynamique (ISO 80000-5:2019)
Ta slovenski standard je istoveten z: EN ISO 80000-5:2019
ICS:
01.060 Veličine in enote Quantities and units
17.200.01 Termodinamika na splošno Thermodynamics in general
SIST EN ISO 80000-5:2019 en,fr,de
2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST EN ISO 80000-5:2019

---------------------- Page: 2 ----------------------
SIST EN ISO 80000-5:2019


EN ISO 80000-5
EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPÉENNE

October 2019
EUROPÄISCHE NORM
ICS 01.060; 17.200.01 Supersedes EN ISO 80000-5:2013
English Version

Quantities and units - Part 5: Thermodynamics (ISO
80000-5:2019)
Grandeurs et unités - Partie 5: Thermodynamique (ISO Größen und Einheiten - Teil 5: Thermodynamik (ISO
80000-5:2019) 80000-5:2019)
This European Standard was approved by CEN on 5 May 2019.

CEN members are bound to comply with the CEN/CENELEC Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this
European Standard the status of a national standard without any alteration. Up-to-date lists and bibliographical references
concerning such national standards may be obtained on application to the CEN-CENELEC Management Centre or to any CEN
member.

This European Standard exists in three official versions (English, French, German). A version in any other language made by
translation under the responsibility of a CEN member into its own language and notified to the CEN-CENELEC Management
Centre has the same status as the official versions.

CEN members are the national standards bodies of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia,
Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway,
Poland, Portugal, Republic of North Macedonia, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey and
United Kingdom.

EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG

CEN-CENELEC Management Centre: Rue de la Science 23, B-1040 Brussels
© 2019 CEN All rights of exploitation in any form and by any means reserved Ref. No. EN ISO 80000-5:2019 E
worldwide for CEN national Members.

---------------------- Page: 3 ----------------------
SIST EN ISO 80000-5:2019
EN ISO 80000-5:2019 (E)
Contents Page
European foreword . 3

2

---------------------- Page: 4 ----------------------
SIST EN ISO 80000-5:2019
EN ISO 80000-5:2019 (E)
European foreword
This document (EN ISO 80000-5:2019) has been prepared by Technical Committee ISO/TC 12
"Quantities and units" in collaboration with Technical Committee CEN/SS F02 “Units and symbols” the
secretariat of which is held by CCMC.
This European Standard shall be given the status of a national standard, either by publication of an
identical text or by endorsement, at the latest by April 2020, and conflicting national standards shall be
withdrawn at the latest by April 2020.
Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of
patent rights. CEN shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.
This document supersedes EN ISO 80000-5:2013.
According to the CEN-CENELEC Internal Regulations, the national standards organizations of the
following countries are bound to implement this European Standard: Austria, Belgium, Bulgaria,
Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland,
Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Republic of
North Macedonia, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey and the
United Kingdom.
Endorsement notice
The text of ISO 80000-5:2019 has been approved by CEN as EN ISO 80000-5:2019 without any
modification.

3

---------------------- Page: 5 ----------------------
SIST EN ISO 80000-5:2019

---------------------- Page: 6 ----------------------
SIST EN ISO 80000-5:2019
INTERNATIONAL ISO
STANDARD 80000-5
Second edition
2019-08
Quantities and units —
Part 5:
Thermodynamics
Grandeurs et unités —
Partie 5: Thermodynamique
Reference number
ISO 80000-5:2019(E)
©
ISO 2019

---------------------- Page: 7 ----------------------
SIST EN ISO 80000-5:2019
ISO 80000-5:2019(E)

COPYRIGHT PROTECTED DOCUMENT
© ISO 2019
All right
...

SIST EN ISO 80000-5
SL O V EN S K IS T ANDAR D
december 2019

Veličine in enote – 5. del: Termodinamika (ISO 80000-5:2019)

Quantities and units – Part 5: Thermodynamics (ISO 80000-5:2019)

Größen und Einheiten – Teil 5: Thermodynamik (ISO 80000-5:2019)

Grandeurs et unités – Partie 5: Thermodynamique (ISO 80000-5:2019)


Referenčna oznaka
ICS 01.060; 17.200.01 SIST EN ISO 80000-5:2019 (sl)

      Nadaljevanje na straneh II ter od 2 do 21

© 2024-05. Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST EN ISO 80000-5 : 2019
NACIONALNI UVOD

Standard SIST EN ISO 80000-5:2019 (sl), Veličine in enote – 5. del: Termodinamika (ISO 80000-
5:2019) ima status slovenskega standarda in je enakovreden evropskemu standardu EN ISO 80000-
5:2019 (en), Quantities and units – Part 5: Thermodynamics (ISO 80000-5:2019).

NACIONALNI PREDGOVOR

Evropski standard EN ISO 80000-5:2019 je pripravil tehnični odbor ISO/TC 12 "Veličine in enote" v
sodelovanju s tehničnim odborom CEN/SS F02 "Enote in simboli", katerega sekretariat vodi CCMC –
CEN-CENELEC Management Centre.

Slovenski standard SIST EN ISO 80000-5:2019 je prevod evropskega standarda EN ISO 80000-5:2019.
V primeru spora glede besedila slovenskega prevoda v tem standardu je odločilen izvirni evropski
standard v angleškem jeziku. Slovensko izdajo standarda je pripravil tehnični odbor SIST/TC TRS
Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli.

Odločitev za izdajo tega standarda je 30. 10. 2019 sprejel SIST/TC TRS Tehnično risanje, veličine,
enote, simboli in grafični simboli.


ZVEZA Z NACIONALNIMI STANDARDI

V tem dokumentu ni sklicevanja na druge standarde.


PREDHODNA IZDAJA

– SIST ISO 80000-5:2012 (sl)  Veličine in enote – 5. del: Termodinamika

OPOMBE

– Povsod, kjer se v besedilu standarda uporablja izraz "mednarodni standard", to v SIST EN ISO
80000-5:2020 pomeni "slovenski standard".

– Nacionalni uvod in nacionalni predgovor nista sestavna dela evropskega standarda.


II

---------------------- Page: 2 ----------------------
EVROPSKI STANDARD
EN ISO 80000-5
EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM
oktober 2019

ICS 01.060
Slovenska izdaja

Veličine in enote – 5. del: Termodinamika (ISO 80000-
5:2019)

Quantities and units – Part 5: Grandeurs et unités – Partie 5: Größen und Einheiten – Teil 5:
Thermodynamics (ISO 80000- Thermodynamique (ISO 80000- Thermodynamik (ISO 80000-
5:2019) 5:2019) 5:2019)

Ta evropski standard je CEN sprejel dne 5. maja 2019.

Člani CEN morajo izpolnjevati določila notranjih predpisov CEN/CENELEC, s katerimi je
predpisano, da mora biti ta evropski standard brez kakršnihkoli sprememb sprejet kot
nacionalni standard. Seznami najnovejših izdaj teh nacionalnih standardov in njihovi
bibliografski podatki so na zahtevo na voljo pri Upravnem centru CEN-CENELEC ali članih CEN.

Ta evropski standard obstaja v treh uradnih izdajah (angleški, francoski in nemški). Izdaje v
drugih jezikih, ki jih člani CEN na lastno odgovornost prevedejo in izdajo ter prijavijo pri
Upravnem centru CEN-CENELEC, veljajo kot uradne izdaje.

Člani CEN so nacionalni organi za standarde Avstrije, Belgije, Bolgarije, Cipra, Češke republike,
Danske, Estonije, Finske, Francije, Grčije, Hrvaške, Irske, Islandije, Italije, Latvije, Litve,
Luksemburga, Madžarske, Malte, Nemčije, Nizozemske, Norveške, Poljske, Portugalske,
Republike Severne Makedonije, Romunije, Slovaške, Slovenije, Srbije, Španije, Švedske, Švice,
Turčije in Združenega kraljestva.

CEN
EVROPSKI ODBOR ZA STANDARDIZACIJO
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION
EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG

Upravni center CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Bruselj

© 2019 CEN Lastnice avtorskih pravic so vse države članice CEN. Ref. št. EN ISO 80000-5:2019 E

---------------------- Page: 3 ----------------------
SIST EN ISO 80000-5 : 2019

VSEBINA Stran

Evropski predgovor . 32

---------------------- Page: 4 ----------------------
SIST EN ISO 80000-5 : 2019

Evropski predgovor

Ta dokument (EN ISO 80000-5:2019) je pripravil tehnični odbor ISO/TC 12 "Veličine in enote" v
sodelovanju s tehničnim odborom CEN/SS F02 "Enote in simboli", katerega sekretariat vodi
CCMC.

Ta evropski standard mora z objavo istovetnega besedila ali z razglasitvijo dobiti status
nacionalnega standarda najpozneje do aprila 2020, nacionalne standarde, ki so v nasprotju s tem
standardom, pa je treba razveljaviti najpozneje do aprila 2020.

Opozoriti je t
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.