Air quality - Performance evaluation of air quality sensor systems - Part 1: Gaseous pollutants in ambient air

This document specifies the general principles, including testing procedures and requirements, for the classification of performance of low-cost sensor systems for the monitoring of gaseous compounds in ambient air at fixed sites. The classification of sensor systems includes tests that are performed under prescribed laboratory and field conditions.
The procedure described is applicable to the determination of the mass concentration of air pollutants. The pollutants that are considered in this document are the gaseous pollutants regulated under Directive 2008/50/EC (O3, NO/NO2/NOx, CO, SO2 and benzene) in the range of concentrations expected in ambient air.
This document provides a classification that is consistent with the requirements for indicative measurements and objective estimation defined in Directive 2008/50/EC. In addition, it provides a classification for applications (non-regulatory measurements) that require more relaxed performance criteria.
This document applies to sensor systems used as individual systems. It does not apply to sensor systems as part of a sensor network. However, for some applications (e.g. in cities) sensor systems are deployed as part of a sensor network. Annex A gives information on the use of sensor systems as nodes in a sensor network.
This document gives guidance on the testing of CO2 sensor systems in Annex B since, although not listed in Directive 2008/50/EC, CO2 is an interesting indicator as proxy for activities involving combustion processes or for CO2 evaporation from soil or water.

Luftbeschaffenheit - Leistungsbewertung von Luftqualitätssensorsystemen - Teil 1: Gasförmige Schadstoffe in der Außenluft

Dieses Dokument legt allgemeine Grundsätze einschließlich Prüfverfahren und Prüfanforderungen für die Klassifizierung der Leistung von kostengünstigen Sensorsystemen für die Überwachung gasförmiger Stoffe in der Außenluft an festen Standorten fest. Die Klassifizierung von Sensorsystemen beinhaltet Prüfungen, die unter vorgeschriebenen Labor- und Feldbedingungen durchgeführt werden.
Das beschriebene Verfahren ist für die Bestimmung der Massenkonzentration von Schadstoffen in der Luft anwendbar. Die in diesem Dokument betrachteten Schadstoffe sind die in der Richtlinie 2008/50/EG geregelten gasförmigen Schadstoffe (O3, NO/NO2/NOx, CO, SO2 und Benzol) in dem in der Außenluft erwarteten Konzentrationsbereich.
Dieses Dokument bietet eine Klassifizierung, die mit den Anforderungen an orientierende Messungen und objektive Schätzungen in der Richtlinie 2008/50/EG konsistent ist. Darüber hinaus liefert es eine Klassifizierung für Anwendungen (nicht-geregelte Messungen) die entspanntere Leistungskriterien erfordern.
Dieses Dokument gilt für einzeln verwendete Sensorsysteme. Es gilt nicht für Sensorsysteme als Teil eines Sensornetzwerks. Für einige Anwendungen (z. B. in Städten) werden Sensorsysteme jedoch als Teil eines Sensornetzwerks eingesetzt. Anhang A enthält Informationen zur Nutzung von Sensorsystemen als Knoten in einem Sensornetzwerk.
Dieses Dokument bietet eine Anleitung zur Prüfung von CO2-Sensorsystemen in Anhang B, da CO2, auch wenn es nicht in Richtlinie 2008/50/EG aufgeführt ist, ein interessanter Indikator stellvertretend für Aktivitäten ist, die Verbrennungsprozesse beinhalten, oder für die Verdunstung von CO2 aus Erdreich oder Wasser.

Qualité de l'air - Évaluation des performances des systèmes capteurs de la qualité de l'air - Partie 1: Polluants gazeux dans l'air ambiant

Le présent document spécifie les principes généraux, y compris les modes opératoires d'essai et les exigences, pour la classification des performances des systèmes capteurs à faible coût dans le cadre de la surveillance des composés gazeux dans l'air ambiant sur des sites fixes. La classification des systèmes capteurs comprend des essais réalisés dans des conditions prescrites en laboratoire et sur le terrain.
Le mode opératoire décrit est applicable à la détermination de la concentration massique des polluants atmosphériques. Les polluants pris en considération dans le présent document sont les polluants gazeux réglementés par la Directive 2008/50/CE (O3, NO/NO2/NOx, CO, SO2 et benzène) dans la plage de concentrations attendues dans l'air ambiant.
Le présent document fournit une classification qui est cohérente avec les exigences de mesures indicatives et d'estimation objective définies dans la Directive 2008/50/CE. En outre, il fournit une classification pour les applications (mesures non réglementaires) qui exigent des critères de performance plus souples.
Le présent document s'applique aux systèmes capteurs utilisés en tant que systèmes individuels. Il ne s'applique pas aux systèmes capteurs faisant partie d'un réseau de capteurs. Cependant, pour certaines applications (par exemple dans les villes), les systèmes capteurs sont mis en œuvre dans le cadre d'un réseau de capteurs. L'Annexe A donne des informations concernant l'utilisation des systèmes capteurs en tant que nœuds dans un réseau de capteurs.
L'Annexe B du présent document fournit des recommandations relatives aux essais des systèmes capteurs de CO2. En effet, bien qu'il ne figure pas dans la Directive 2008/50/CE, le CO2 est un indicateur intéressant pour les activités impliquant des processus de combustion ou pour l'évaporation du CO2 du sol ou de l'eau.

Kakovost zraka - Vrednotenje lastnosti senzorskih sistemov za kakovost zraka - 1. del: Plinasta onesnaževala v zunanjem zraku

Ta tehnična specifikacija (TS) opisuje splošna načela, vključno s preskusnimi postopki in zahtevami, za vrednotenje lastnosti nizkocenovnih senzorskih sistemov za spremljanje plinastih spojin v zunanjem zraku na fiksnih mestih. Vrednotenje senzorskih sistemov vključuje preskuse, ki se izvajajo v predpisanih laboratorijskih in/ali terenskih pogojih.
Ta tehnična specifikacija ni namenjena za preskušanje senzorskih sistemov, ki se uporabljajo za mobilne naprave, za preskušanje omrežij senzorskih vozlišč ali za nadzor zraka v zaprtih prostorih, čeprav je njihov potencialni pomen priznan in bi lahko bili predmet prihodnjih tehničnih specifikacij.
Nizkocenovni senzorji temeljijo na več principih delovanja, tako so lahko npr. amperometrični senzorji, kovinski oksidi, optični senzorji (infrardeča absorpcija) itd. Vendar imajo senzorji v primerjavi s tradicionalnimi referenčnimi metodami nekaj skupnih lastnosti glede njihove prenosljivosti in nizke cene. Običajno lahko senzorji neprekinjeno spremljajo onesnaženost zraka in imajo kratek odzivni čas, ki se giblje od nekaj deset sekund do nekaj minut.
Opisani postopek je uporaben za določanje masne koncentracije onesnaževal zraka. Onesnaževala, ki so obravnavana v tej tehnični specifikaciji:
– plinasta onesnaževala v skladu z direktivami 2008/50/ES: O3, NO2 in NO, CO, SO2 ter benzen v območju pričakovanih koncentracij v zunanjem zraku;
– CO2 kot približek za dejavnosti, ki vključujejo procese zgorevanja ali izhlapevanje CO2 iz zemlje ali vode.
Pri uporabi trenutnih tehničnih specifikacij se pri vrednotenju senzorjev upoštevajo pragovi, omejitve in povprečni čas, ki so opredeljeni v Direktivi o kakovosti zraka (2008/50/ES)[1]. Na splošno direktiva določa mejne vrednosti, sestavljene iz letnega povprečja, ki se izračuna s povprečenjem ur. Pri senzorjih je morda uporabno izbrati krajši čas povprečenja.
Da bi se lahko zanesli na rezultate preskusov tega protokola, bodo morali bodoči uporabniki zagotoviti, da bodo senzorji implementirani z enako konfiguracijo kot senzor, predložen v ta protokol. To lahko vključuje: enako napajanje, pridobivanje podatkov, obdelavo podatkov, identično vzorčenje/zaščitno ohišje in pogostost umerjanja. Senzor mora biti podvržen enakemu režimu zagotavljanja in nazora kakovosti (QA/QC) ter vzdrževanju kot med preskusi. Poleg tega je močno priporočljivo, da se meritve senzorjev redno primerjajo vzporedno z referenčno metodo.
Za namene te tehnične specifikacije so senzorski sistemi bistveno cenejši od referenčnih metod za isto onesnaževalo.

General Information

Status
Published
Publication Date
21-Dec-2021
Technical Committee
Current Stage
6060 - Definitive text made available (DAV) - Publishing
Start Date
22-Dec-2021
Due Date
21-Dec-2020
Completion Date
22-Dec-2021

Buy Standard

Technical specification
TS CEN/TS 17660-1:2022
English language
88 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

SLOVENSKI STANDARD
SIST-TS CEN/TS 17660-1:2022
01-marec-2022
Kakovost zraka - Vrednotenje lastnosti senzorskih sistemov za kakovost zraka - 1.
del: Plinasta onesnaževala v zunanjem zraku
Air quality - Performance evaluation of air quality sensor systems - Part 1: Gaseous
pollutants in ambient air
Luftbeschaffenheit - Leistungsbewertung von Luftqualitäts-sensorsystemen - Teil 1:
Gasförmige Schadstoffe in der Außenluft
Qualité de l'air - Évaluation des performances des systèmes capteurs de la qualité de
l'air - Partie 1: Polluants gazeux dans l'air ambiant
Ta slovenski standard je istoveten z: CEN/TS 17660-1:2021
ICS:
13.040.20 Kakovost okoljskega zraka Ambient atmospheres
SIST-TS CEN/TS 17660-1:2022 en,fr,de
2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST-TS CEN/TS 17660-1:2022

---------------------- Page: 2 ----------------------
SIST-TS CEN/TS 17660-1:2022


CEN/TS 17660-1
TECHNICAL SPECIFICATION

SPÉCIFICATION TECHNIQUE

December 2021
TECHNISCHE SPEZIFIKATION
ICS 13.040.20
English Version

Air quality - Performance evaluation of air quality sensor
systems - Part 1: Gaseous pollutants in ambient air
Qualité de l'air - Évaluation des performances des Luftbeschaffenheit - Leistungsbewertung von
systèmes capteurs de la qualité de l'air - Partie 1: Luftqualitäts-sensorsystemen - Teil 1: Gasförmige
Polluants gazeux dans l'air ambiant Schadstoffe in der Außenluft
This Technical Specification (CEN/TS) was approved by CEN on 17 October 2021 for provisional application.

The period of validity of this CEN/TS is limited initially to three years. After two years the members of CEN will be requested to
submit their comments, particularly on the question whether the CEN/TS can be converted into a European Standard.

CEN members are required to announce the existence of this CEN/TS in the same way as for an EN and to make the CEN/TS
available promptly at national level in an appropriate form. It is permissible to keep conflicting national standards in force (in
parallel to the CEN/TS) until the final decision about the possible conversion of the CEN/TS into an EN is reached.

CEN members are the national standards bodies of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia,
Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway,
Poland, Portugal, Republic of North Macedonia, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey and
United Kingdom.

EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG

CEN-CENELEC Management Centre: Rue de la Science 23, B-1040 Brussels
© 2021 CEN All rights of exploitation in any form and by any means reserved Ref. No. CEN/TS 17660-1:2021 E
worldwide for CEN national Members.

---------------------- Page: 3 ----------------------
SIST-TS CEN/TS 17660-1:2022
CEN/TS 17660-1:2021 (E)
Contents Page
European foreword . 4
Introduction . 5
1 Scope . 6
2 Normative references . 6
3 Terms and definitions . 6
4 Symbols and abbreviations . 12
4.1 Symbols . 12
4.2 Abbreviations . 16
5 Principle of the evaluation . 16
5.1 Introduction to the methodology . 16
5.2 General objective. 18
5.3 Protocol .
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.