Non-destructive testing - Terminology - Part 3: Terms used in industrial radiographic testing

This European standard defines terms used in industrial radiographic testing.

Zerstörungsfreie Prüfung - Terminologie - Teil 3: Begriffe der industriellen Durchstrahlungsprüfung

Diese europäische Norm definiert Begriffe für die industrielle Durchstrahlungsprüfung.

Essais non destructifs - Terminologie - Partie 3: Termes pour le contrôle radiographique industriel

La présente norme européenne définit des termes pour le contrôle radiographique industriel.

Neporušitveno preskušanje - Terminologija - 3. del: Pojmi, ki se uporabljajo v industrijski radiografiji

General Information

Status
Published
Publication Date
17-Jun-1997
Current Stage
9060 - Closure of 2 Year Review Enquiry - Review Enquiry
Start Date
04-Mar-2022
Completion Date
04-Mar-2022

Buy Standard

Standard – translation
EN 1330-3:2000
Slovenian language
26 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

S L O V E N S K I SIST EN 1330-3
prva izdaja
STANDARD
februar 2000
Neporušitvene preiskave - Terminologija - 3. del: Pojmi, ki se uporabljajo v
industrijski radiografiji (enakovreden EN 1330-3:1997)
Non-destructive testing - Terminology - Part 3: Terms used in industrial
radiographic testing
Essais non destructifs - Terminologie - Partie 3: Termes pour le contrôle
radiographique industriel
Zerstörungsfreie Prüfung - Terminologie - Teil 3: Begriffe der industriellen
Durchstrahlungsprüfung
Deskriptorji: neporušitvene preiskave, industrijska radiografija, slovar
Referenčna številka
ICS 01.040.19; 19.100 SIST EN 1330-3:2000 (sl)
Nadaljevanje na straneh II in od 1 do 24
© Standard je založil in izdal Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje pri Ministrstvu za znanost in tehnologijo.
Razmnoževanje ali kopiranje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------

SIST EN 1330-3 : 2000
NACIONALNI UVOD
Standard SIST EN 1330-3 (sl), Neporušitvene preiskave - Terminologija - 3. del: Pojmi, ki se
uporabljajo v industrijski radiografiji, prva izdaja, 2000, ima status slovenskega standarda in je
enakovreden evropskemu standardu EN 1330-3 (en), Non-destructive testing - Terminology - Part 3:
Terms used in industrial radiographic testing, 1997-06.
NACIONALNI PREDGOVOR
Evropski standard EN 1330-3:1997 je pripravil tehnični odbor Evropskega komiteja za standardizacijo
CEN/TC 138 Neporušitvene preiskave.
Pripravo tega standarda sta CEN poverila Evropska komisija in Evropsko združenje za prosto trgovino.
Ta evropski standard ustreza bistvenim zahtevam evropskih direktiv.
Slovenski standard SIST EN 1330-3:2000 je prevod evropskega standarda EN 1330-3:1997. V primeru
spora glede besedila slovenskega prevoda v tem standardu je odločilen izvirni evropski standard v
angleškem jeziku. Slovensko izdajo standarda je pripravil tehnični odbor USM/TC PKG Preskušanje
kovinskih gradiv.
Standard EN 1330 sestavljajo naslednji deli:
1. del: Splošni pojmi
2. del: Pojmi, ki se uporabljajo pri vseh metodah neporušitvenih preiskav
3. del: Pojmi, ki se uporabljajo v industrijski radiografiji
4. del: Pojmi, ki se uporabljajo pri ultrazvočnih preiskavah
5. del: Pojmi, ki se uporabljajo pri preiskavah z vrtinčnimi tokovi
1)
7. del: Pojmi, ki se uporabljajo pri preskušanju z magnetnimi delci
8. del: Pojmi, ki se uporabljajo pri preskušanju tesnosti
9. del: Pojmi, ki se uporabljajo pri akustični emisiji
in
EN ISO 12706 Pojmi, ki se uporabljajo pri preiskavah s penetranti.
Ta slovenski standard je dne 1999-12-21 odobril direktor USM.
OPOMBE
- Povsod, kjer se v besedilu standarda uporablja izraz “evropski standard”,
v SIST EN 1330-3:2000 to pomeni “slovenski standard”.
- Nacionalni uvod in nacionalni predgovor nista sestavni del standarda.
- Ta nacionalni dokument je enakovreden EN 1330-3:1997 in je objavljen z dovoljenjem
CEN
Rue de Stassart 36
1050 Bruselj
Belgija
This national document is equivalent to EN 1330-3:1997 and is published with the permission of
CEN
Rue de Stassart, 36
1050 Bruxelles
Belgium

1)
V pripravi
II

---------------------- Page: 2 ----------------------

EVROPSKI STANDARD         SIST EN 1330-3
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM         junij 1997
ICS 01.040.19; 19.100
Deskriptorji: neporušitvene preiskave, industrijska radiografija, slovar
Slovenska izdaja
Neporušitvene preiskave - Terminologija - 3. del: Pojmi, ki se uporabljajo v
industrijski radiografiji
Non-destructive testing - Essais non destructifs - Zerstörungsfreie Prüfung -
Terminology - Part 3: Terms Terminologie - Partie 3: Termes Terminologie - Teil 3:
used in industrial radiographic pour le contrôle radiographique Begriffe der industriellen
testing industriel Durchstrahlungsprüfung
Ta evropski standard je CEN sprejel dne 1997-06-02. Članice CEN morajo izpolnjevati določila
poslovnika CEN/CENELEC, s katerim je predpisano, da mora biti ta standard brez kakršnihkoli
sprememb sprejet kot nacionalni standard.
Seznami najnovejših izdaj teh nacionalnih standardov in njihovi bibliografski podatki so na voljo pri
centralnem sekretariatu ali članicah CEN.
Evropski standardi obstajajo v treh izvirnih izdajah (nemški, angleški in francoski). Izdaje v drugih
jezikih, ki jih članice CEN na lastno odgovornost prevedejo in izdajo ter prijavijo pri centralnem
sekretariatu CEN, veljajo za uradne izdaje.
Članice CEN so nacionalne ustanove za standardizacijo Avstrije, Belgije, Češke republike, Danske,
Finske, Francije, Grčije, Irske, Islandije, Italije, Luksemburga, Nemčije, Nizozemske, Norveške,
Portugalske, Španije, Švedske, Švice in Združenega kraljestva.
CEN
Evropski komite za standardizacijo
European Committee for Standardisation
Europäisches Komitee für Normung
Comité Européen de Normalisation
Centralni sekretariat: Rue de Stassart 36, B-1050 Bruselj
© 1997 Lastnice avtorskih pravic so vse države članice CEN
Ref. št. EN 1330-3:1997 E

---------------------- Page: 3 ----------------------

SIST EN 1330-3 : 2000
VSEBINA Stran
Predgovor . 3
Uvod . 3
1 Namen standarda . 3
2 Definicije. 4
Abecedni seznam slovenskih izrazov .17
Abecedni seznam angleških izrazov.19
Abecedni seznam francoskih izrazov. 21
Abecedni seznam nemških izrazov. 23
2

---------------------- Page: 4 ----------------------

SIST EN 1330-3 : 2000
Predgovor
Ta evropski standard je pripravil tehnični odbor CEN/TC 138 Neporušitvene preiskave, katerega
sekretariat vodi AFNOR.
Ta evropski standard dobi status nacionalnega standarda z objavo identičnega besedila ali z
razglasitvijo, in sicer najpozneje do decembra 1997. Nacionalne standarde, ki so v nasprotju s tem
standardom, je treba umakniti najpozneje do decembra 1997.
Pripravo tega standarda sta CEN poverila Evropska komisija in Evropsko združenje za prosto trgovino.
Ta evropski standard ustreza bistvenim zahtevam evropskih direktiv.
Ta standard sestavljajo naslednji deli:
1. del: Splošni pojmi
2. del: Pojmi, ki se uporabljajo pri vseh metodah neporušitvenih preiskav
3. del: Pojmi, ki se uporabljajo v industrijski radiografiji
4. del: Pojmi, ki se uporabljajo pri ultrazvočnih preiskavah
5. del: Pojmi, ki se uporabljajo pri preiskavah z vrtinčnimi tokovi
6. del: Pojmi, ki se uporabljajo pri preiskavah s penetranti
7. del: Pojmi, ki se uporabljajo pri preiskavah z magnetnimi delci
8. del: Pojmi, ki se uporabljajo pri preskušanju tesnosti
9. del: Pojmi, ki se uporabljajo pri akustični emisiji
V skladu s poslovnikom CEN/CENELEC morajo uporabo tega evropskega standarda obvezno uvesti
naslednje države: Avstrija, Belgija, Češka republika, Danska, Finska, Francija, Grčija, Irska, Islandija,
Italija, Luksemburg, Nemčija, Nizozemska, Norveška, Portugalska, Španija, Švedska, Švica in
Združeno kraljestvo.
Uvod
Predvideno je, da bo EN 1330 vseboval najmanj 9 delov, ki jih bodo pripravile ločene skupine
strokovnjakov, pri čemer bodo v posamezni skupini sodelovali strokovnjaki za določeno neporušitveno
metodo (za dele od 3 do 9).
Primerjava teh delov je pokazala, da obstajajo skupni pojmi, ki so pogosto različno definirani. Ti pojmi,
vzeti iz delov 3 do 9, so razdeljeni v dve kategoriji:
- splošni pojmi, ki so povezani z drugimi področji, kot so fizika, elektrika, meroslovje idr. in so že
definirani v mednarodnih dokumentih. Ti pojmi so vključeni v 1. del standarda;
- splošni pojmi, značilni za neporušitvene preiskave. Ti pojmi, katerih definicije so bile usklajene v
za ta namen ustanovljeni skupini, so vključeni v 2. del
Pripomniti je treba, da zaradi takšnega pristopa seznami pojmov v 1. in 2. delu v nobenem primeru
niso popolni.
1 Namen standarda
Ta evropski standard definira pojme, ki se uporabljajo v industrijski radiografiji.
3

---------------------- Page: 5 ----------------------

SIST EN 1330-3 : 2000
2 Definicije
Slovenski izraz Definicija
Št.
Angleški izraz
Francoski izraz
Nemški izraz
- absorpcija Pojav, pri katerem se število vpadajočih fotonov pri
2.1
prehodu skozi snov zmanjša.
- absorption
- absorption
- Absorption
- aktivnost Število razpadov atomskih jeder v radioaktivnem izvoru
2.2
v časovni enoti.
- activity
activité
-
- Aktivität
mrena zaradi staranja Povečanje optične gostote na neosvetljenem filmu
-
2.3
zaradi dolgega skladiščenja, izmerjeno po obdelavi
- ageing fog
filma.
- voile de vieillissement
- Alterungsschleier
Pozitivna elektroda rentgenske cevi.
- anoda
2.4
- anode
- anode
- Anode
Tok elektronov, ki tečejo v rentgenski cevi od katode k
- anodni tok
2.5
anode current anodi.
-
- courant anodique
Röhrenstrom
-
- lažna indikacija Detajl na radiogramu, ki ne pripada presevancu, pač
2.6
pa ga povzročijo na primer napake pri izdelavi,
- artefact (false indication)
uporabi, eksponiranju ali obdelavi filma.
- artefact (pseudo-image)
- Artefakte (Scheinanzeigen)
- atenuacija (slabitev) Zmanjšanje intenzitete rentgenskega sevanja ali
2.7
sevanja gama pri prehodu skozi snov, ki ga povzročita
- attenuation
- atténuation absorpcija in sipanje.
- Schwächung
Razmerje med intenziteto sevanja, ki vpada na
- atenuacijski koeficient μμμμ
2.8
absorber (I ), in sevanjem, ki iz njega izstopa (I), ter je
- atenuation coefficient μ o
določeno v odvisnosti od debeline absorberja (t) z
- coefficient d'atténuation μ
izrazom:
- Schwächungskoeffizient μ
I = I ⋅ exp(–μt)
o
- srednji gradient Naklon spojnice dveh določenih točk na
2.9
senzitometrijski krivulji.
- average gradient
- gradient moyen
- mittlerer Gradient
- povratno sipanje Del sipanega rentgenskega sevanja ali sevanja gama,
2.10
o
ki se izseva pod kotom, večjim od 90 glede na smer
- back scatter; back scattered
radiation vpadajočega snopa.
- rayonnement rétrodiffusé
- Rückstreuung
Kot med centralno osjo snopa sevanja in ravnino filma.
- kot snopa
2.11
beam angle
-
- angle du faisceau
Strahlwinkel
-
- betatron Naprava, v kateri se pospešujejo elektroni na krožni
2.12
poti, preden se odklonijo na tarčo, da bi se ustvarilo
- betatron
rentgensko sevanje velikih energij.
- bétatron
- Betatron
4

---------------------- Page: 6 ----------------------

SIST EN 1330-3 : 2000
Slovenski izraz Definicija
Št.
Angleški izraz
Francoski izraz
Nemški izraz
- material za zaslanjanje Material, ki se uporablja za zmanjšanje sipanega
2.13
sevanja na film ali detektor slike.
- blocking medium
- matériau de blocage
- Blende
- faktor kopičenja Razmerje med intenziteto celotnega sevanja v določeni
2.14
točki in intenziteto primarnega sevanja v tej točki.
- build-up factor
- facteur d'accumulation;
facteur de diffusion
- Aufbaufaktor
Tog ali gibek vsebnik, tesen za svetlobo, za
- kaseta
2.15
- cassette shranjevanje radiografskega filma ali papirja med
eksponiranjem s folijami za ojačevanje ali brez njih.
- cassette
- Kassette
Negativna elektroda rentgenske cevi.
- katoda
2.16
- cathode
- cathode
- Kathode
- umerjeni stopničasti klin Odrezek filma, ki ima vrsto izmerjenih različnih optičnih
2.17
gostot, ki so namenjene kot primerjalne gostote.
optičnih gostot
- calibrated density step
wedge
film de référence de densités
-
étalonées
- kalibrierter Dichtestufenkeil
- senzitometrična krivulja Krivulja, ki podaja razmerje med dekadnim logaritmom
2.18
ekspozicije log K in optično gostoto D.
(filma)
- characteristic curve
(of a film)
- courbe caractéristique
(d'un film)
- characteristische Kurve
(eines Films)
- čas bistritve Čas, ki je potreben za prvo stopnjo fiksiranja filma,
2.19
med katero izgine motnost na filmu.
- clearing time
- temps d'éclairissement
- Klärzeit
- kolimiranje Omejitev snopa sevanja na zahtevane mere z uporabo
2.20
zaslonk iz absorbirajočega materiala.
- collimation
collimation
-
- Kollimierung
kolimator Naprava iz absorbirajočega materiala, kot sta svinec
-
2.21
ali volfram, za omejitev in določitev smeri in območja
- collimator
snopa žarkov.
- collimateur
- Kollimator
Oblika sipanja, ki jo povzroča interakcija fotona
- comptonsko sipanje
2.22
- compton scatter rentgenskega sevanja ali sevanja gama z elektronom,
pri čemer foton izgubi del svoje energije; sipano
- diffusion Compton
sevanje se oddaja pod določenim kotom glede na
- Compton-Streuung
prvotno smer.
Opomba: Za sevanje v področju energije od 100 keV do 10
MeV je ta oblika sipanja glavni del slabitve sevanja.
5

---------------------- Page: 7 ----------------------

SIST EN 1330-3 : 2000
Slovenski izraz Definicija
Št.
Angleški izraz
Francoski izraz
Nemški izraz
- računalniška tomografija Postopek, pri katerem se slika detajla v izbrani ravnini,
2.23
ki je pravokotna na os preskušanca, dobi iz računske
- computerized tomography
obdelave velikega števila meritev absorpcije
(CT)
rentgenskega sevanja, opravljenih v mnogih smereh,
- tomographie informatisée
pravokotnih na prej omenjeno os.
(CT)
Computertomographie (CT)
-
Opomba: Ta opis osne računalniške tomografije ne velja za
druge tomografske postopke.
Elektronska vezava, ki v rentgenski cevi povzroča in
- tokokrog konstantne
2.24
napetosti vzdržuje pretežno konstantno električno napetost.
- constant potential circuit
- circuit à potentiel constant
- Gleichspannungsanlage
Razporeditev intenzitet v odvisnosti od valovne dolžine
- zvezni spekter
2.25
- continuous spectrum oziroma kvantnih energij sevanja, ki ga oddaja neka
rentgenska naprava.
- spectre continu
- kontinuierliches Spektrum
Glej 2.70 (kontrast slike), 2.99 (kontrast sevanja), 2.90
- kontrast
2.26
- contrast (kontrast predmeta) in 2.128 (vidni kontrast).
- contraste
Kontrast
-
- kontrastno sredstvo Ustrezna tekoča ali trdna snov, ki pri uporabi na
2.27
presevancu v celoti ali delno izboljša njegov kontrast
- contrast medium
sevanja.
- produit de contraste
- Kontrastmittel
- zaznavnost kontrasta Najmanjša sprememba v debelini preskušanca, ki
2.28
povzroči opazno spremembo optične gostote na
(debelinska zaznavnost)
radiografski (ali radioskopski) sliki. Ponavadi je
- contrast sensitivity
izražena kot odstotek celotne debeline presevanca.
(thickness sensitivity)
- sensibilité au contraste
(à l'épaisseur)
Kontrastempfindlichkeit
-
(Dickenempfindlichkeit)
- razpadna krivulja Aktivnost radioizotopa kot funkcija časa, navadno v
2.29
logaritemsko/linearnem diagramu.
- decay curve
courbe de décroissance
-
- Zerfallskurve
denzitometer Naprava za merjenje optične gostote radiografskega
-
2.30
filma ali reflektirane optične gostote rentgenske slike
- densitometer
na fotografskem papirju.
- densitomètre
- Densitometer
Kemični ali fizikalni proces, ki pretvori latentno sliko v
- razvijanje (filma ali papirja)
2.31
- development (of a film or vidno.
paper)
- développement (d'un film
ou d'un papier)
- Entwicklung (eines Films
oder Papiers)
- difrakcijski vzorec Vzorec, ki nastane zaradi difrakcije vpadnega sevanja
2.32
na strukturi materiala in prekriva radiografsko sliko.
- diffraction mottle
- moutonnement de diffraction
- Beugungsmuster
6

---------------------- Page: 8 ----------------------

SIST EN 1330-3 : 2000
Slovenski izraz Definicija
Št.
Angleški izraz
Francoski izraz
Nemški izraz
- dozimeter Instrument za merjenje doze rentgenskega sevanja ali
2.33
sevanja gama.
- dosemeter (dosimeter)
- dosimètre
- Dosimeter
- merilnik hitrosti doze Naprava za merjenje hitrosti doze rentgenskega
2.34
sevanja ali sevanja gama.
- dose rate meter
- débitmètre de dose
- Dosisleistungsmeßgerät
- dvogoriščna cev Rentgenska cev z dvema goriščema različnih velikosti.
2.35
- dual focus tube
tube à double foyer
-
- Doppelfokusröhre
dupleksni žični indikator Indikator kakovosti slike, ki je oblikovan posebej za
-
2.36
kakovosti slike oceno celotne neostrine radiografske slike in je
sestavljen iz vrste parov žic, izdelanih iz kovin z veliko
- duplex wire image quality
gostoto.
indicator
- indicateur de qualité d'image
(IQI) duplex à fils
- Doppel-Drahtsteg-
Bildgüteprüfkörper
Material (npr. drobni svinčeni delci), s katerim se obda
- izenačevalna snov
2.37
- edge-blocking material presevanec ali se vstavi v njegove odprtine, da se
doseže enakomernejša absorpcija in da se preprečita
- matériau de blocage des
bords čezmerno sipano sevanje in lokalna preeksponiranost.
Glej tudi 2.13 (material za zaslanjanje).
- Ausgleichskörper
- izenačevalni filter Naprava, s katero se izenačuje intenziteta v snopu
2.38
rentgenskega sevanja v področju megavoltne
- equalizing filter (beam
flattener) radiografije in se tako razširi velikost uporabnega polja.
- filtre égalisateur
- Ausgleichsfilter
Napetost rentgenske cevi, ki daje radiogram, ki skoraj
- ekvivalentna napetost
2.39
popolnoma ustreza radiogramu, dobljenim s sevanjem
rentgenske cevi
gama določenega izvora gama.
- equivalent X-ray voltage
- tension de rayonnement X
équivalente
- Äquivalente Röhren-
spannung
Postopek, pri katerem se sevanje zapiše na sistemu, ki
- eksponiranje
2.40
- exposure daje sliko.
- exposition
- Belichtung
Naprava (na primer logaritemsko računalo), ki se lahko
- računalo za eksponiranje
2.41
exposure calculator uporabi za izračun potrebnega časa eksponiranja.
-
- calculateur d'exposition
(calculateur de pose)
- Belichtungsrechner
- diagram eksponiranja Diagram, ki podaja čas eksponiranja za različne
2.42
debeline določenega materiala in za določene
- exposure chart
parametre radiografiranja (kakovost sevanja,
- abaque d'exposition
parametre postavitve, predvideno optično gostoto v
- Belichtungsdiagramm
radiogramu, ob definiranem razvijanju).
7

---------------------- Page: 9 ----------------------

SIST EN 1330-3 : 2000
Slovenski izraz Definicija
Št.
Angleški izraz
Francoski izraz
Nemški izraz
- stopnja eksponiranja Območje eksponiranja, ki ustreza uporabni optični
2.43
gostoti radiografskega filma.
- exposure latitude
- latitude des pose
- Belichtungsumfang
- čas eksponiranja Trajanje izpostavitve slikotvornega sredstva sevanju.
2.44
- exposure time
- temps d'exposition
- Belichtungszeit
- nosilni sloj filma Sloj filma, na katerega je nanesena za sevanje
2.45
občutljiva emulzija.
- film base
support de film
-
- Filmbasis
gradient filma (G) Naklon senzitometrijske krivulje filma pri določeni
-
2.46
optični gostoti D.
- film gradient (G)
- gradient du film (G)
- Filmgradient (G)
Omarica, ki vsebuje izvor vidne svetlobe in prozoren
- osvetljevalna naprava za
2.47
pregled radiogramov zaslon ter se uporablja za pregled radiogramov.
- film illuminator (viewing
screen)
- négatoscope
- Filmbetrachtungsgerät
- obdelava filma Postopki za pretvorbo latentne slike na filmu v stalno
2.48
vidno sliko, ki so navadno sestavljeni iz razvijanja,
- film processing
fiksiranja, spiranja in sušenja filma.
- traitement du film
- Filmverarbeitung
- občutljivost filmskega Kvantitativno merilo odziva filmskega sistema na
2.49
energijo sevanja ob določenih pogojih eksponiranja.
sistema
- film system speed
- sensibilité du système film
- Filmsystemempfindlichkeit
- filter Enakomeren sloj materiala, ponavadi z večjim
2.50
atomskim številom, kot ga ima material preskušanca,
- filter
filtre ki se postavlja med izvor sevanja in film, da se
-
mehkejše sevanje močneje absorbira.
- Filter
fiksiranje Kemično odstranjevanje srebrovih soli iz emulzije filma
-
2.51
po razvijanju.
- fixing
- fixage
- Fixierung
Najmanjša velikost napake, ki se lahko odkrije ob
- zaznavnost napak
2.52
- flaw sensitivity določenih pogojih preskušanja.
- sensibilité de détection des
défauts
- Anzeigeempfindlichkeit
- fluorescenčna ojačevalna Folija, prevlečena s fluorescenčno snovjo, ki
2.53
fluorescira ob izpostavitvi rentgenskemu sevanju ali
folija
sevanju gama.
- fluorescent intensifying
screen
- ecran renforçateur
fluorescent
- fluoreszierende
Verstärkerfolie
8

---------------------- Page: 10 ----------------------

SIST EN 1330-3 : 2000
Slovenski izraz Definicija
Št.
Angleški izraz
Francoski izraz
Nemški izraz
- fluorometalna ojačevalna Zaslon iz kovinske folije (ponavadi je to svinec), ki je
2.54
prevlečena s snovjo, ki fluorescira ob izpostavitvi
folija
rentgenskemu sevanju ali sevanju gama.
- fluorometalic intensifying
screen
ecran renforçateur fluoro-
-
métallique
- fluorometallische Verstär-
kerfolie
- fluoroskopija Ustvarjanje vidne slike na kovinskem zaslonu, ki
2.55
fluorescira ob izpostavitvi rentgenskemu sevanju. Slika
- fluoroscopy
- fluoroscopie se opazuje neposredno na zaslonu.
- Fluoroskopie
- goriščna površina Površina na anodi rentgenske cevi, ki oddaja
2.56
rentgensko sevanje, kot se vidi iz smeri merjenja.
- focal spot
- foyer émissif; foyer optique
- Brennfleck
Razdalja čez goriščno površino rentgenske cevi,
- velikost goriščne površine
2.57
- focal spot size merjena vzporedno z ravnino filma ali fluorescentnega
zaslona.
- dimension du foyer émissif
- Brennfleckgröße
Najkrajša razdalja med goriščem rentgenske cevi in
- razdalja gorišče-film (rgf)
2.58
- focus-to-film-distance (ffd) filmom pri radiografskem presevanju.
- distance-foyer-film (d.f.f.)
- Abstand Fokus-Film (FFA)
Splošen izraz za opis optične gostote obdelanega
- mrena
2.59
filma, ki jo povzročajo drugi efekti razen slikotvornega
- fog density
sevanja. Lahko je mrena zaradi staranja, kemična
- densité de voile
mrena, dihroitska mrena, mrena zaradi sevanja ali pa
- Schleierschwärzung
lastna mrena.
Radiografija, kadar se uporablja izvor gama.
- gamagrafija
2.60
- gamma radiography
- gammagraphie
- Gammaradiographie
Elektromagnetno ionizirno sevanje, ki ga oddajajo
- sevanje gama
2.61
- gamma rays določene radioaktivne snovi.
- rayonnement gamma
Gammastrahlen
-
- izvor (sevanja) gama Radioaktivna snov, ki je hermetično zaprta v kovinski
2.62
kapsuli.
- gamma-ray source
- source de rayonnement
gamma
- Gammastrahlenquelle
vsebnik za izvor (sevanja) Vsebnik, izdelan iz gostega materiala, katerega stena
-
2.63
gama je dovolj debela, da močno zmanjša intenziteto
sevanja, ki ga oddaja izvor, tako da je mogoče z njim
- gamma-ray source container
varno ravnati.
- conteneur pour source de
rayonnement gamma
Behälter für eine Gamma-
-
strahlenquelle
9

---------------------- Page: 11 ----------------------

SIST EN 1330-3 : 2000
Slovenski izraz Definicija
Št.
Angleški izraz
Francoski izraz
Nemški izraz
- geometrična neostrina Neostrina radiografske slike, ki nastaja zaradi končne
2.64
velikosti izvora sevanja. Njena velikost je prav tako
- geometric unsharpness
odvisna od razdalje izvor-preskušanec in razdalje
- flou géométrique
preskušanec-film. Imenuje se tudi polsenca.
- geometrische Unschärfe
- zrnatost Viden pojav zrnavosti.
2.65
- graininess
- granulation
- Körnigkeit
- zrnavost Stohastično nihanje optične gostote v radiogramu, ki je
2.66
superponirana sliki predmeta.
- granularity
granularité
-
- Körnung
razpolovni čas Čas, v katerem se aktivnost radioaktivnega izvora
-
2.67
zmanjša na polovico svoje vrednosti.
- half life
- période radioactive
- Halbwertzeit
Debelina določenega materiala, ki pri prehodu
- razpolovna debelina
2.68
- half value thickness (HVT) rentgenskega sevanja ali sevanja gama skozenj
zmanjša njegovo intenziteto na polovico.
- eppaisseur (couche) de
demi-absorption (CDA)
- Halbwertschicht (HWS)
- iluminator Naprava za pregledovanje radiogramov.
2.69
- illuminator
- négatoscope
- Betrachtungsgerät
- kontrast slike Relativna sprememba optične gostote med dvema
2.70
sosednjima območjema v radiogramu.
- image contrast
contraste image
-
- Bildkontrast
ostrina slike Ostrina roba detajla slike v radiogramu.
-
2.71
- image definition
- définition de l'image
- Bildauflösung
Postopek, pri katerem se s povečanjem kontrasta in
- izboljšava slike
2.72
- image enhancement izboljšanjem ostrine slike ali pa zmanjšanjem šuma
izboljša kakovost slike. Pogosto se izvaja z
- amélioration de l'image
računalniškim programom, ki je znan kot "digitalno
- Bildverbesserung
procesiranje slike".
- ojačevalnik slike Elektronska naprava, s katero se lahko doseže slika, ki
2.73
je svetlejša od tiste, ki se dobi brez pomagal samo z
- image intensifier
rentgenskim snopom na fluorescirajočem zaslonu.
- intensificateur d'image;
amplificateur de luminance
Bildverstärker
-
- kakovost slike Lastnost radiograma, ki določa zaznavnost prikazanih
2.74
detajlov.
- image quality
- qualité d'image
- Bildgüte
10

---------------------- Page: 12 ----------------------

SIST EN 1330-3 : 2000
Slovenski izraz Definicija
Št.
Angleški izraz
Francoski izraz
Nemški izraz
- indikator kakovosti slike Pripomoček, ki vsebuje vrsto elementov različnih
2.75
stopenj debeline, ki omogoča meritev kakovosti slike.
(IKS)
Elementi IKS so ponavadi žice ali stopnice z luknjami.
- image quality indicator (IQI)
- indicateur de qualité d'image
(IQI)
- Bildgüteprüfkörper (BPK)
stopnja kakovosti slike, Merilo dosežene ali zahtevane kakovosti slike.
-
2.76
zaznavnost IKS
- image quality value,
IQI sensitivity
- indice de qualité d'image
- Bildgütezahl,
BPK Empfindlichkeit
- os snopa žarkov Os stožca žarkov, ki ga določata gorišče in izstopno
2.77
okno rentgenske cevi.
- incident beam axis
axe du faisceau incident
-
- Zentralstrahl
industrijska radiologija Veda in uporaba rentgenskih žarkov, žarkov gama,
-
2.78
nevtronov in drugih prodornih sevanj pri neporušitvenih
- industrial radiology
preiskavah.
- radiologie industrielle
- industrielle Radiologie
Filtriranje primarnega sevanja zaradi prehoda skozi
- lastno filtriranje
2.79
- inherent filtration dele rentgenske cevi in rentgenske naprave, sestave
izvora ali kapsule gama izvora.
- filtration inhérente
- Eigenfilterung
Motnost radiografske slike, ki jo povzročijo fotoni
- notranja neostrina
2.80
- inherent unsharpness sevanja, ki sprožijo elektrone v fotografski emulziji, ti
pa povzročijo kali razvijanja v zrnih srebrovih
- flou interne
innere Unschärfe halogenidov.
-
- faktor ojačitve Razmerje med časom eksponiranja, kadar se ne
2.81
uporabi ojačevalna folija, in časom eksponiranja ob
- intensifying factor
uporabljeni foliji, kadar so drugi pogoji enaki, da se
- facteur de renforcement
doseže ista optična gostota.
- Verstärkungsfaktor
- ojačevalna folija Material, ki pri radiografskem presevanju pretvarja del
2.82
energije v svetlobo ali sproži in pospeši elektrone in ki
- intensifying screen
v stiku s slikotvornim sredstvom med presevanjem
- ecran renforçateur
izboljšuje kakovost radiograma in/ali skrajšuje čas
- Aufnahmefolie
eksponiranja, potreben za izdelavo radiograma. Glej
2.86 (kovinska folija), 2.54 (fluorometalna ojačevalna
folija) ali 2.53 (fluorescenčna ojačevalna folija).
Nevidna slika, ki nastane na filmu z obsevanjem in se
- latentna slika
2.83
- latent image lahko z razvijanjem filma pretvori v vidno sliko.
- image latente
- latentes Bild
Naprava za ustvarjanje elektronov z velikimi energijami
- linearni pospeševalnik
2.84
s pospeševanjem elektronov po votlem vodilu.
elektronov
Elektroni zadenejo tarčo in ustvarijo rentgensko
- linear electron accelerator
sevanje.
(LINAC)
- accélérateur électronique
linéaire (LINAC)
- Linearbeschleuniger (LINAC)
11

---------------------- Page: 13 ----------------------

SIST EN 1330-3 : 2000
Slovenski izraz Definicija
Št.
Angleški izraz
Francoski izraz
Nemški izraz
- zaslanjanje z masko Uporaba materiala, ki omejuje polje obsevanja na
2.85
predmetu na območje, ki se z radiografskim
- masking
posnetkom preiskuje.
- masquage
- Ausblendung
- kovinska folija Folija iz kovine z veliko gostoto (ponavadi svinca), ki
2.86
filtrira sevanje in oddaja elektrone, ko je izpostavljena
- metal screen
- ecran renforçateur rentgenskemu sevanju ali sevanju gama.
métallique
- Metallfolie
Radiografija, pri kateri se uporablja rentgenska cev z
- mikrofokusna radiografija
2.87
- microfocus radiography zelo majhno efektivno goriščno površino, manjšo od
- radiographie microfocale 100 μm. Ponavadi se uporablja za neposredno
- Mikrofokusradiographie geometrijsko povečavo slike s projiciranjem.
- modulacijska prenosna Odziv krajevne frekvence nekega slikotvornega
2.88
sistema.
funkcija
- modulation transfer function
(MTF)
- fonction de transfert par
modulation
- Modulations-Übertragungs-
-Funktion (MÜF)
- gibalna neostrina Motnost radiografske ali radioskopske slike zaradi
2.89
relativnega gibanja izvora sevanja, preskušanca ali
- movement unsharpness
- flou cinétique detektorja sevanja.
- Bewegungsunschärfe
- kontrast predmeta Relativna razlika prepustnosti sevanja med dvema
2.90
območjema obsevanega preskušanca.
- object contrast
contraste objet
-
- Objektkontrast
razdalja ¸predmet-film Razdalja med stranjo preskušanca, ki je obrnjena proti
-
2.91
izvoru sevanja, in filmom v smeri osi snopa.
- object-to-film distance
- distance film-objet
- Abstand Prüfgegenstand-
-Film
- panoramski posnetek Radiografska postavitev, pri kateri se izkoristi lastnost
2.92
izvorov gama ali rentgenske cevi s krožno anodo, da
- panoramic exposure
sevajo panoramsko v prostor, na primer za sočasno
- exposition panoramique
presevanje različnih predmetov ali pa polnega oboda
- Karussel-Aufnahme
valjasto oblikovanega votlega preskušanca.
Glej 2.75 (indikator kakovosti slike)
- penetrameter
2.93
- penetrameter
- .
- Penetrameter
Sprememba optične gostote radiograma, ki se odvisno
- sled pritiska
2.94
od okoliščin pojavlja kot
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.