High performance industrial helmets

This European Standard specifies physical, performance, test and marking requirements for high performance industrial helmets.
High performance industrial helmets, as specified in this European Standard, are intended to provide to the wearer protection against falling objects and off crown impacts and the consequential brain injury, skull fracture and neck injury.
This European Standard includes mandatory requirements that apply to all high performance industrial helmets and additional, optional, performance requirements that apply only where specifically claimed by the helmet manufacturer.

Hochleistungs-Industrieschutzhelme

Diese Europäische Norm legt Anforderungen an die physikalische Gestaltung fest, Leistungsfähigkeit, Prüfung
und Kennzeichnung von Hochleistungs-Industrieschutzhelmen fest.
Hochleistungs-Industrieschutzhelme nach den Festlegungen dieser Europäischen Norm sind dazu bestimmt,
dem Träger Schutz gegen fallende Gegenstände und seitlichen Aufprall und sich daraus ergebende
Hirnverletzungen, Schädelbrüche und Nackenschäden zu bieten.
Diese Europäische Norm legt verbindliche Anforderungen fest, die für alle Hochleistungs-
Industrieschutzhelme gelten sowie zusätzliche optionale Leistungsanforderungen, die nur dann anzuwenden
sind, wenn sie nach Herstellerangaben erfüllt werden sollen.

Casques de protection à haute performance pour l'industrie

Industrijske čelade z visoko stopnjo zaščite

Ta evropski standard določa fizikalne lastnosti ter zahteve za preskušanje in označevanje industrijskih čelad z visoko stopnjo zaščite. Industrijske čelade z visoko stopnjo zaščite, kakor so opredeljene v tem standardu, naj bi uporabnike zavarovale pred padajočimi predmeti in pred udarci po temenu ter jih posledično zavarovale pred poškodbami možganov, lobanje in vratu. Ta evropski standard vključuje obvezne zahteve, ki veljajo za vse industrijske čelade z visoko stopnjo zaščite, in dodatne, neobvezne kakovostne zahteve, ki se nanašajo le na primere, ko to proizvajalec izrecno navaja.

General Information

Status
Published
Publication Date
30-Oct-2012
Current Stage
9060 - Closure of 2 Year Review Enquiry - Review Enquiry
Start Date
04-Jun-2023
Completion Date
04-Jun-2023

Relations

Effective Date
01-Aug-2012

Buy Standard

Standard
EN 14052:2012+A1:2012
English language
25 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day
Standard – translation
EN 14052:2012+A1:2012
Slovenian language
25 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.Hochleistungs-IndustrieschutzhelmeCasques de protection à haute performance pour l'industrieHigh performance industrial helmets13.340.20Varovalna oprema za glavoHead protective equipmentICS:Ta slovenski standard je istoveten z:EN 14052:2012+A1:2012SIST EN 14052:2012+A1:2012en,fr,de01-december-2012SIST EN 14052:2012+A1:2012SLOVENSKI
STANDARDSIST EN 14052:2012+A1:2012EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM
EN 14052:2012+A1
October 2012 ICS 13.340.20 Supersedes EN 14052:2012English Version
High performance industrial helmets
Casques de protection à haute performance pour l'industrie Hochleistungs-Industrieschutzhelme This European Standard was approved by CEN on 17 December 2011 and includes Amendment 1 approved by CEN on 19 July 2012.
CEN members are bound to comply with the CEN/CENELEC Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this European Standard the status of a national standard without any alteration. Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national standards may be obtained on application to the CEN-CENELEC Management Centre or to any CEN member.
This European Standard exists in three official versions (English, French, German). A version in any other language made by translation under the responsibility of a CEN member into its own language and notified to the CEN-CENELEC Management Centre has the same status as the official versions.
CEN members are the national standards bodies of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, Former Yugoslav Republic of Macedonia, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey and United Kingdom.
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG
Management Centre:
Avenue Marnix 17,
B-1000 Brussels © 2012 CEN All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CEN national Members. Ref. No. EN 14052:2012+A1:2012: ESIST EN 14052:2012+A1:2012EN 14052:2012+A1:2012 (E) 2 Contents Page Foreword .4Introduction .51Scope .62Normative references .63Terms and definitions .64Physical requirements .74.1General .74.2Materials and construction .74.2.2Visual inspection .84.3Chin strap .85Performance requirements .85.1General .85.2Mandatory requirements .85.2.1Shock absorption.85.2.2Resistance to penetration .85.2.3Retention system release .95.2.4Retention system effectiveness .95.2.5Flame resistance .
...

S L O V E N S K I SIST EN 14052:2012+A1

STANDARD
december 2012
Industrijske čelade z visoko stopnjo zaščite

High performance industrial helmets

Casques de protection à haute performance pour l'industrie

Hochleistungs-Industrieschutzhelme

Referenčna oznaka
ICS 13.340.20
SIST EN 14052:2012+A1:2012 (sl)


 Nadaljevanje na straneh II in III ter od 1 do 23© 2014-04. Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------

SIST EN 14052:2012+A1 : 2012
NACIONALNI UVOD
Standard SIST EN 14052:2012+A1 (sl), Industrijske čelade z visoko stopnjo zaščite, 2012, ima status
slovenskega standarda in je istoveten evropskemu standardu EN 14052:2012+A1 (en, de, fr), High
performance industrial helmets, 2012.
Ta standard nadomešča SIST EN 14052:2012
NACIONALNI PREDGOVOR
Evropski standard EN 14052:2012+A1:2012 je pripravil tehnični odbor Evropskega komiteja za
standardizacijo CEN/TC 158 Zaščita glave. Slovenski standard SIST EN 14052:2012+A1:2012 je
prevod evropskega standarda EN 14052:2012+A1:2012. V primeru spora glede besedila slovenskega
prevoda v tem standardu je odločilen izvirni evropski standard. Slovensko izdajo standarda je pripravil
tehnični odbor SIST/TC OVP Osebna varovalna oprema.
Odločitev za izdajo tega standarda je dne 3. decembra 2012 sprejel SIST/TC OVP Osebna varovalna
oprema.
ZVEZA S STANDARDI
S privzemom tega evropskega standarda veljajo za omenjeni namen referenčnih standardov vsi
standardi, navedeni v izvirniku, razen tistih, ki so že sprejeti v nacionalno standardizacijo:
SIST EN 960:2006 Modeli glav za preskušanje zaščitnih čelad
SIST EN 13087-1 Varovalne čelade – Preskusne metode – 1. del: Pogoji in predpriprava
SIST EN 13087-2 Varovalne čelade – Preskusne metode – 2. del: Absorpcija udarca
SIST EN 13087-3 Varovalne čelade – Preskusne metode – 3. del: Odpornost proti
prediranju
SIST EN 13087-5:2012 Varovalne čelade – Preskusne metode – 5. del: Čvrstost zadrževalnega
sistema
SIST EN 13087-7 Varovalne čelade – Preskusne metode – 7. del: Odpornost proti plamenu
SIST EN 13087-8 Varovalne čelade – Preskusne metode – 8. del: Električne lastnosti
SIST EN 13087-10 Varovalne čelade – Preskusne metode – 10. del: Odpornost proti žareči
vročini
SIST EN ISO 472 Polimerni materiali – Slovar (ISO 472:1999)
SIST EN ISO 9185:2007 Varovalna obleka – Ocenitev odpornosti materialov proti obrizgu staljene
kovine (ISO 9185:2007)

OSNOVA ZA IZDAJO STANDARDA
– privzem standarda EN 14052:2012+A1:2012
PREDHODNA IZDAJA
– SIST EN 14052:2012, Industrijske čelade z visoko stopnjo zaščite
II

---------------------- Page: 2 ----------------------

SIST EN 14052:2012+A1 : 2012

OPOMBE
– Povsod, kjer se v besedilu standarda uporablja izraz “evropski standard”, v SIST EN
14052:2012+A1:2012 to pomeni “slovenski standard”.
– Uvod in nacionalni predgovor nista sestavni del standarda.
– Ta nacionalni dokument je istoveten EN 14052:2012+A1:2012 in je objavljen z dovoljenjem
 CEN
  Avenue Marnix 17
  B-1000 Bruselj
  Belgija

– This national document is identical with EN 14052:2012+A1:2012 and is published with the
permission of
  CEN
  Avenue Marnix 17
  B-1000 Bruxelles
 Belgium


 III

---------------------- Page: 3 ----------------------

EVROPSKI STANDARD EN 14052:2012+A1
EUROPEAN STANDARD
EUROPÄISCHE NORM
NORME EUROPÉENNE oktober 2012

ICS 13.340.20 Nadomešča EN 14052:2012
Slovenska izdaja


Industrijske čelade z visoko stopnjo zaščite

High performance Casques de protection à haute Hochleistungs-
industrial helmets performance pour l'industrie Industrieschutzhelme
Ta evropski standard je CEN sprejel 17. decembra 2011 in vključuje dopolnilo 1, ki ga je CEN sprejel
19. julija 2012.

Člani CEN morajo izpolnjevati notranje predpise CEN/CENELEC, s katerim je predpisano, da mora biti
ta standard brez kakršnih koli sprememb sprejet kot nacionalni standard. Najnovejši seznami teh
nacionalnih standardov z njihovimi bibliografskimi podatki se na zahtevo lahko dobijo pri Upravnem
centru CEN-CENELEC ali katerem koli članu CEN.

Ta evropski standard obstaja v treh izvirnih izdajah (nemški, francoski in angleški). Izdaje v drugih
jezikih, ki jih člani CEN na lastno odgovornost prevedejo in izdajo ter prijavijo pri Upravnem centru
CEN-CENELEC, veljajo kot uradne izdaje.

Člani CEN so nacionalni organi za standarde Avstrije, Bolgarije, Belgije, Cipra, Češke republike,
Danske, Estonije, Finske, Francije, Grčije, Hrvaške, Irske, Islandije, Italije, Latvije, Litve,
Luksemburga, Madžarske, Malte, Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije, Nemčije,
Nizozemske, Norveške, Poljske, Portugalske, Romunije, Slovaške, Slovenije, Španije, Švedske, Švice
Turčije in Združenega kraljestva.
CEN
Evropski komite za stand
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.