Energy management system application program interface (EMS-API) - Part 452: CIM static transmission network model profiles

IEC 61970-452:2017 defines the subset of classes, class attributes, and roles from the CIM necessary to execute state estimation and power flow applications. This standard is intended for two distinct audiences, data producers and data recipients, and may be read from two perspectives. From the standpoint of model export software used by a data producer, the document describes a minimum subset of CIM classes, attributes, and associations which must be present in an XML formatted data file for model exchange. This new edition includes the following significant technical changes with respect to the previous edition: the Equipment profile has been split into three separate profiles, CoreEquipment, Operation and ShortCircuit; the HVDC model has been replaced with the new model defined in Edition 6 of 61970‑301.

Schnittstelle für Anwendungsprogramme für Netzführungssysteme (EMS-API) - Teil 452: CIM-Statische-Übertragungsnetzwerk-Modell-Profile

Interface de programmation d'application pour système de gestion d'énergie (EMS-API) - Partie 452: Profils du modèle de réseau de transport statique CIM

L'IEC 61970-452:2017 définit le sous-ensemble des classes, des attributs de classe et des rôles du CIM nécessaires à l’exécution des applications d’estimation d’état et de flux d’énergie. La présente norme s'adresse à deux destinataires distincts, les producteurs de données et les destinataires de données, et peut être interprété selon deux points de vue. Cette nouvelle édition inclut les modifications techniques majeures suivantes par rapport à l'édition précédente: division du profil Equipment en trois profils distincts: CoreEquipment, Operation et ShortCircuit; remplacement du modèle CCHT par un nouveau modèle défini dans l'Édition 6 de l’IEC 61970-301.

Aplikacijski programski vmesnik za sistem upravljanja z energijo (EMS-API) - 452. del: Profili CIM za statični model prenosnega omrežja

Ta dokument IEC je eden iz skupine od IEC 61970-450 do 499, ki kot celota na abstraktni ravni določa vsebino in mehanizme izmenjave, ki se uporabljajo za podatke, prenesene med nadzornimi centri in/ali njihovimi komponentami, kot so aplikacije energetskega sistema.
Namen tega dokumenta je določiti podmnožice razredov, atributov razredov in vlog v skupnem informacijskem modelu (CIM), potrebnih za izvedbo aplikacij ocenjevanja stanj in pretoka moči. Svet NERC (North American Electric Reliability Council), delovna skupina DEWG (Data Exchange Working Group) in skupina CPSM (Common Power System Modeling) so predložili izvirne podatkovne zahteve, ki so navedene v dodatku E. Te zahteve temeljijo na predhodnih industrijskih praksah za izmenjavo podatkov modela energetskega sistema za uporabo predvsem pri načrtovalnih študijah. Vendar pa je seznam zahtevanih podatkov razširjen, da je olajšana izmenjava modelov, ki zajema parametre, ki so običajni za odklopniške aplikacije. Po potrebi ta dokument določa konvencije, prikazane v točki 6, s katerimi mora biti v skladu podatkovna datoteka XML, da se šteje kot veljavna za izmenjavo modelov.
Ta dokument je namenjen dvema ločenima skupinama (proizvajalcem podatkom in prejemnikom podatkov) in se lahko tolmači z dveh vidikov.
S stališča programske opreme za izvažanje modelov, ki jo uporablja proizvajalec podatkov, dokument opisuje najmanjšo podmnožico razredov CIM, atributov in povezav, ki morajo biti prisotni v podatkovni datoteki v obliki zapisa XML za izmenjavo modela. Vendar pa ta standard ne narekuje oblikovanja omrežja. Določa samo, katere razrede, atribute in povezave se uporablja za opisovanje izvirnega modela, takega kot je.
Izbirne in zahtevane razrede, atribute in povezave je treba uvoziti, če so pred uvozom v datoteki z modelom. Če izbirni atribut ne obstaja v uvoženi datoteki, ga ni treba izvoziti, če se izvozi povsem enak nabor podatkov, tj. orodju ni treba samodejno zagotoviti tega atributa. V primeru manjkajočega obveznega atributa ali povezave izmenjani podatki niso veljavni. Posebni poslovni procesi lahko omilijo omejitve profila, vendar se take izmenjave ne štejejo kot skladne s standardom.
Poslovni procesi, ki urejajo različne izmenjave, lahko zahtevajo tudi obvezno izmenjavo nekaterih izbirnih atributov ali povezav.
Poleg tega lahko izvoznik po lastni presoji izdela podatkovno datoteko XML z dodatnimi podatki o razredu, ki so opisani v shemi CIM RDF, vendar jih ta dokument ne zahteva, pod pogojem da so podatki v skladu s konvencijami v točki 6.
S stališča programske opreme za uvažanje modelov, ki jo uporablja prejemnik podatkov, dokument opisuje podmnožico razredov CIM, ki jih mora programska oprema za uvažanje znati interpretirati, da lahko uvozi izvožen model. Kot je navedeno zgoraj, lahko ponudniki podatkov presežejo minimalne zahteve, ki so opisane v tem dokumentu, če so njihove podatkovne datoteke v skladu s shemo CIM RDF in konvencijami, določenimi v točki 6. Zato dokument opisuje dodatne razrede in podatke razreda, ki jih bodo izvozniki zelo verjetno vključili v svoje podatkovne datoteke, čeprav niso zahtevani. Dodatni razredi in podatki so označeni kot zahtevani (kardinalnost 1..1) ali izbirni (kardinalnost 0..1), da jih je mogoče ločiti od potrebnih nasprotnih ustreznikov.
Upoštevajte, da uvozniki podatkov lahko prejmejo podatke, ki vsebujejo primere katerega koli in vseh razredov, ki jih opisuje shema CIM RDF.

General Information

Status
Published
Publication Date
16-Nov-2017
Withdrawal Date
29-Aug-2020
Current Stage
6060 - Document made available - Publishing
Start Date
17-Nov-2017
Completion Date
17-Nov-2017

Relations

Buy Standard

Standard
EN 61970-452:2018 - BARVE
English language
177 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

SLOVENSKI STANDARD
SIST EN 61970-452:2018
01-januar-2018
1DGRPHãþD
SIST EN 61970-452:2015
$SOLNDFLMVNLSURJUDPVNLYPHVQLN]DVLVWHPXSUDYOMDQMD]HQHUJLMR (06$3, 
GHO3URILOL&,0]DVWDWLþQLPRGHOSUHQRVQHJDRPUHåMD
Energy management system application program interface (EMS-API) - Part 452: CIM
static transmission network model profiles
Ta slovenski standard je istoveten z: EN 61970-452:2017
ICS:
03.100.70 Sistemi vodenja Management systems
29.240.30 Krmilna oprema za Control equipment for electric
elektroenergetske sisteme power systems
35.200 Vmesniška in povezovalna Interface and interconnection
oprema equipment
SIST EN 61970-452:2018 en
2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------

SIST EN 61970-452:2018

---------------------- Page: 2 ----------------------

SIST EN 61970-452:2018


EUROPEAN STANDARD EN 61970-452

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM
November 2017
ICS 33.200 Supersedes EN 61970-452:2015
English Version
Energy management system application program interface
(EMS-API) - Part 452: CIM static transmission network model
profiles
(IEC 61970-452:2017)
Interface de programmation d'application pour système de Schnittstelle für Anwendungsprogramme für
gestion d'énergie (EMS-API) - Partie 452: Profils du modèle Netzführungssysteme (EMS-API) - Teil 452: CIM-Statische-
de réseau de transport statique CIM Übertragungsnetzwerk-Modell-Profile
(IEC 61970-452:2017) (IEC 61970-452:2017)
This European Standard was approved by CENELEC on 2017-08-30. CENELEC members are bound to comply with the CEN/CENELEC
Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this European Standard the status of a national standard without any alteration.
Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national standards may be obtained on application to the CEN-CENELEC
Management Centre or to any CENELEC member.
This European Standard exists in three official versions (English, French, German). A version in any other language made by translation
under the responsibility of a CENELEC member into its own language and notified to the CEN-CENELEC Management Centre has the
same status as the official versions.
CENELEC members are the national electrotechnical committees of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, the Czech Republic,
Denmark, Estonia, Finland, Former Yugoslav Republic of Macedonia, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia,
Lithuania, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden,
Switzerland, Turkey and the United Kingdom.


European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung
CEN-CENELEC Management Centre: Avenue Marnix 17, B-1000 Brussels
© 2017 CENELEC All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CENELEC Members.
 Ref. No. EN 61970-452:2017 E

---------------------- Page: 3 ----------------------

SIST EN 61970-452:2018
EN 61970-452:2017

European foreword
The text of document 57/1868/FDIS, future edition 3 of IEC 61970-452, prepared by IEC/TC 57
"Power systems management and associated information exchange" was submitted to the IEC-
CENELEC parallel vote and approved by CENELEC as EN 61970-452:2017.

The following dates are fixed:
• latest date by which the document has to be (dop) 2018-05-30
implemented at national level by
publication of an identical national
standard or by endorsement
(dow) 2020-08-30
• latest date by which the national
standards conflicting with the
document have to be withdrawn

This document supersedes EN 61970-452:2015.

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of
patent rights. CENELEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

Endorsement notice
The text of the International Standard IEC 61970-452:2017 was approved by CENELEC as a
European Standard without any modification.
In the official version, for Bibliography, the following notes have to be added for the standards indicated:

IEC 61970-1 NOTE Harmonized as EN 61970-1.
IEC/TS 61970-2 NOTE Harmonized as CLC/TS 61970-2.
IEC 61970-552 NOTE Harmonized as EN 61970-552.
2

---------------------- Page: 4 ----------------------

SIST EN 61970-452:2018
EN 61970-452:2017
Annex ZA
(normative)

Normative references to international publications
with their corresponding European publications

The following documents are referred to in the text in such a way that some or all of their content
constitutes requirements of this document. For dated references, only the edition cited applies. For
undated references, the latest edition of the referenced document
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.