Energy management system application program interface (EMS-API) - Part 452: CIM static transmission network model profiles

This IEC document is one of the IEC 61970-450 to 499 series that, taken as a whole, defines
at an abstract level the content and exchange mechanisms used for data transmitted between
control centers and/or control center components, such as power systems applications.
The purpose of this document is to define the subset of classes, class attributes, and roles
from the CIM necessary to execute state estimation and power flow applications. The North
American Electric Reliability Council (NERC) Data Exchange Working Group (DEWG)
Common Power System Modeling group (CPSM) produced the original data requirements,
which are shown in Annex E. These requirements are based on prior industry practices for
exchanging power system model data for use primarily in planning studies. However, the list
of required data has been extended to facilitate a model exchange that includes parameters
common to breaker-oriented applications. Where necessary this document establishes
conventions, shown in Clause 6, with which an XML data file must comply in order to be
considered valid for exchange of models.
This document is intended for two distinct audiences, data producers and data recipients, and
may be read from two perspectives.
From the standpoint of model export software used by a data producer, the document
describes a minimum subset of CIM classes, attributes, and associations which must be
present in an XML formatted data file for model exchange. This standard does not dictate how
the network is modelled, however. It only dictates what classes, attributes, and associations
are to be used to describe the source model as it exists.
Optional and required classes, attributes and associations must be imported if they are in the
model file prior to import. If an optional attribute does not exist in the imported file, it does not
have to be exported in case exactly the same data set is exported, i.e. the tool is not obliged
to automatically provide this attribute. If any mandatory attribute or association is missing, the
exchanged data is considered invalid. Specific business processes may relax restrictions of
the profile, but such exchanges would not be considered to be compliant with the standard.
Business processes governing different exchanges can also require mandatory exchange of
certain optional attributes or associations.
Furthermore, an exporter may, at his or her discretion, produce an XML data file containing
additional class data described by the CIM RDF Schema but not required by this document
provided these data adhere to the conventions established in Clause 6.
From the standpoint of the model import used by a data recipient, the document describes a
subset of the CIM that importing software must be able to interpret in order to import exported
models. As mentioned above, data providers are free to exceed the minimum requirements
described herein as long as their resulting data files are compliant with the CIM RDF Schema
and the conventions established in Clause 6. The document, therefore, describes additional
classes and class data that, although not required, exporters will, in all likelihood, choose to
include in their data files. The additional classes and data are labeled as required (cardinality
1..1) or as optional (cardinality 0..1) to distinguish them from their required counterparts.
Please note, however, that data importers could potentially receive data containing instances
of any and all classes described by the CIM RDF Schema.

Schnittstelle für Anwendungsprogramme für Netzführungssysteme (EMS-API) - Teil 452: CIM-Statische-Übertragungsnetzwerk-Modell-Profile

Interface de programmation d'application pour système de gestion d'énergie (EMS-API) - Partie 452: Profils du modèle de réseau de transport statique CIM

L'IEC 61970-452:2017 définit le sous-ensemble des classes, des attributs de classe et des rôles du CIM nécessaires à l’exécution des applications d’estimation d’état et de flux d’énergie. La présente norme s'adresse à deux destinataires distincts, les producteurs de données et les destinataires de données, et peut être interprété selon deux points de vue. Cette nouvelle édition inclut les modifications techniques majeures suivantes par rapport à l'édition précédente: division du profil Equipment en trois profils distincts: CoreEquipment, Operation et ShortCircuit; remplacement du modèle CCHT par un nouveau modèle défini dans l'Édition 6 de l’IEC 61970-301.

Aplikacijski programski vmesnik za sistem upravljanja z energijo (EMS-API) - 452. del: Profili CIM za statični model prenosnega omrežja

Ta dokument IEC je eden iz skupine od IEC 61970-450 do 499, ki kot celota na abstraktni ravni določa vsebino in mehanizme izmenjave, ki se uporabljajo za podatke, prenesene med nadzornimi centri in/ali njihovimi komponentami, kot so aplikacije energetskega sistema.
Namen tega dokumenta je določiti podmnožice razredov, atributov razredov in vlog v skupnem informacijskem modelu (CIM), potrebnih za izvedbo aplikacij ocenjevanja stanj in pretoka moči. Svet NERC (North American Electric Reliability Council), delovna skupina DEWG (Data Exchange Working Group) in skupina CPSM (Common Power System Modeling) so predložili izvirne podatkovne zahteve, ki so navedene v dodatku E. Te zahteve temeljijo na predhodnih industrijskih praksah za izmenjavo podatkov modela energetskega sistema za uporabo predvsem pri načrtovalnih študijah. Vendar pa je seznam zahtevanih podatkov razširjen, da je olajšana izmenjava modelov, ki zajema parametre, ki so običajni za odklopniške aplikacije. Po potrebi ta dokument določa konvencije, prikazane v točki 6, s katerimi mora biti v skladu podatkovna datoteka XML, da se šteje kot veljavna za izmenjavo modelov.
Ta dokument je namenjen dvema ločenima skupinama (proizvajalcem podatkom in prejemnikom podatkov) in se lahko tolmači z dveh vidikov.
S stališča programske opreme za izvažanje modelov, ki jo uporablja proizvajalec podatkov, dokument opisuje najmanjšo podmnožico razredov CIM, atributov in povezav, ki morajo biti prisotni v podatkovni datoteki v obliki zapisa XML za izmenjavo modela. Vendar pa ta standard ne narekuje oblikovanja omrežja. Določa samo, katere razrede, atribute in povezave se uporablja za opisovanje izvirnega modela, takega kot je.
Izbirne in zahtevane razrede, atribute in povezave je treba uvoziti, če so pred uvozom v datoteki z modelom. Če izbirni atribut ne obstaja v uvoženi datoteki, ga ni treba izvoziti, če se izvozi povsem enak nabor podatkov, tj. orodju ni treba samodejno zagotoviti tega atributa. V primeru manjkajočega obveznega atributa ali povezave izmenjani podatki niso veljavni. Posebni poslovni procesi lahko omilijo omejitve profila, vendar se take izmenjave ne štejejo kot skladne s standardom.
Poslovni procesi, ki urejajo različne izmenjave, lahko zahtevajo tudi obvezno izmenjavo nekaterih izbirnih atributov ali povezav.
Poleg tega lahko izvoznik po lastni presoji izdela podatkovno datoteko XML z dodatnimi podatki o razredu, ki so opisani v shemi CIM RDF, vendar jih ta dokument ne zahteva, pod pogojem da so podatki v skladu s konvencijami v točki 6.
S stališča programske opreme za uvažanje modelov, ki jo uporablja prejemnik podatkov, dokument opisuje podmnožico razredov CIM, ki jih mora programska oprema za uvažanje znati interpretirati, da lahko uvozi izvožen model. Kot je navedeno zgoraj, lahko ponudniki podatkov presežejo minimalne zahteve, ki so opisane v tem dokumentu, če so njihove podatkovne datoteke v skladu s shemo CIM RDF in konvencijami, določenimi v točki 6. Zato dokument opisuje dodatne razrede in podatke razreda, ki jih bodo izvozniki zelo verjetno vključili v svoje podatkovne datoteke, čeprav niso zahtevani. Dodatni razredi in podatki so označeni kot zahtevani (kardinalnost 1..1) ali izbirni (kardinalnost 0..1), da jih je mogoče ločiti od potrebnih nasprotnih ustreznikov.
Upoštevajte, da uvozniki podatkov lahko prejmejo podatke, ki vsebujejo primere katerega koli in vseh razredov, ki jih opisuje shema CIM RDF.

General Information

Status
Published
Publication Date
12-Dec-2017
Technical Committee
Current Stage
6060 - National Implementation/Publication (Adopted Project)
Start Date
04-Dec-2017
Due Date
08-Feb-2018
Completion Date
13-Dec-2017

Relations

Buy Standard

Standard
EN 61970-452:2018 - BARVE
English language
177 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

SLOVENSKI STANDARD
SIST EN 61970-452:2018
01-januar-2018
1DGRPHãþD
SIST EN 61970-452:2015
$SOLNDFLMVNLSURJUDPVNLYPHVQLN]DVLVWHPXSUDYOMDQMD]HQHUJLMR (06$3, 
GHO3URILOL&,0]DVWDWLþQLPRGHOSUHQRVQHJDRPUHåMD
Energy management system application program interface (EMS-API) - Part 452: CIM
static transmission network model profiles
Ta slovenski standard je istoveten z: EN 61970-452:2017
ICS:
03.100.70 Sistemi vodenja Management systems
29.240.30 Krmilna oprema za Control equipment for electric
elektroenergetske sisteme power systems
35.200 Vmesniška in povezovalna Interface and interconnection
oprema equipment
SIST EN 61970-452:2018 en
2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------

SIST EN 61970-452:2018

---------------------- Page: 2 ----------------------

SIST EN 61970-452:2018


EUROPEAN STANDARD EN 61970-452

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM
November 2017
ICS 33.200 Supersedes EN 61970-452:2015
English Version
Energy management system application program interface
(EMS-API) - Part 452: CIM static transmission network model
profiles
(IEC 61970-452:2017)
Interface de programmation d'application pour système de Schnittstelle für Anwendungsprogramme für
gestion d'énergie (EMS-API) - Partie 452: Profils du modèle Netzführungssysteme (EMS-API) - Teil 452: CIM-Statische-
de réseau de transport statique CIM Übertragungsnetzwerk-Modell-Profile
(IEC 61970-452:2017) (IEC 61970-452:2017)
This European Standard was approved by CENELEC on 2017-08-30. CENELEC members are bound to comply with the CEN/CENELEC
Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this European Standard the status of a national standard without any alteration.
Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national standards may be obtained on application to the CEN-CENELEC
Management Centre or to any CENELEC member.
This European Standard exists in three official versions (English, French, German). A version in any other language made by translation
under the responsibility of a CENELEC member into its own language and notified to the CEN-CENELEC Management Centre has the
same status as the official versions.
CENELEC members are the national electrotechnical committees of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, the Czech Republic,
Denmark, Estonia, Finland, Former Yugoslav Republic of Macedonia, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia,
Lithuania, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden,
Switzerland, Turkey and the United Kingdom.


European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung
CEN-CENELEC Management Centre: Avenue Marnix 17, B-1000 Brussels
© 2017 CENELEC All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CENELEC Members.
 Ref. No. EN 61970-452:2017 E

---------------------- Page: 3 ----------------------

SIST EN 61970-452:2018
EN 61970-452:2017

European foreword
The text of document 57/1868/FDIS, future edition 3 of IEC 61970-452, prepared by IEC/TC 57
"Power systems management and associated information exchange" was submitted to the IEC-
CENELEC parallel vote and approved by CENELEC as EN 61970-452:2017.

The following dates are fixed:
• latest date by which the document has to be (dop) 2018-05-30
implemented at national level by
publication of an identical national
standard or by endorsement
(dow) 2020-08-30
• latest date by which the national
standards conflicting with the
document have to be withdrawn

This document supersedes EN 61970-452:2015.

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of
patent rights. CENELEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

Endorsement notice
The text of the International Standard IEC 61970-452:2017 was approved by CENELEC as a
European Standard without any modification.
In the official version, for Bibliography, the following notes have to be added for the standards indicated:

IEC 61970-1 NOTE Harmonized as EN 61970-1.
IEC/TS 61970-2 NOTE Harmonized as CLC/TS 61970-2.
IEC 61970-552 NOTE Harmonized as EN 61970-552.
2

---------------------- Page: 4 ----------------------

SIST EN 61970-452:2018
EN 61970-452:2017
Annex ZA
(normative)

Normative references to international publications
with their corresponding European publications

The following documents are referred to in the text in such a way that some or all of their content
constitutes requirements of this document. For dated references, only the edition cited applies. For
undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments)
applies.

NOTE 1  Where an International Publication has been modified by common modifications, indicated by (mod), the relevant
EN/HD applies.

NOTE 2  Up-to-date information on the latest versions of the European Standards listed in this annex is available here:
www.cenelec.eu.

Publication Year Title EN/HD Year

IEC 61968-13 -  Application integration at electric utilities - EN 61968-13 -
System interfaces for distribution
management - Part 13: CIM RDF Model
exchange format for distribution
IEC 61970-301 2016 Energy Management System Application EN 61970-301 2017
Program Interface (EMS-API) - Part 301:
Common information model (CIM) base
IEC 61970-456 -  Energy management system application EN 61970-456 -
program interface (EMS-API) - Part 456:
Solved power system state profiles
IEC 61970-501 -  Energy management system application EN 61970-501 -
program interface (EMS-API) - Part 501:
Common Information Model Resource
Description Framework (CIM RDF) schema
IEC 61970-552 -  Energy management system application EN 61970-552 -
program interface (EMS-API) - Part 552:
CIMXML Model exchange format

3

---------------------- Page: 5 ----------------------

SIST EN 61970-452:2018

---------------------- Page: 6 ----------------------

SIST EN 61970-452:2018
IEC 61970-452

®


Edition 3.0 2017-07
INTERNATIONALSTANDARD
NORMEINTERNATIONALE
colour

inside


Energy management system application program interface (EMS-API) –

Part 452: CIM static transmission network model profiles
Interface de programmation d'application pour système de gestion d'énergie

(EMS-API) –

Partie 452: Profils du modèle de réseau de transport statique CIMINTERNATIONAL

ELECTROTECHNICAL

COMMISSION


COMMISSION

ELECTROTECHNIQUE


INTERNATIONALE
ICS 33.200 ISBN 978-2-8322-4506-4Warning! Make sure that you obtained this publication from an authorized distributor.

Attention! Veuillez vous assurer que vous avez obtenu cette publication via un distributeur agréé.

® Registered trademark of the International Electrotechnical Commission
Marque déposée de la Commission Electrotechnique Internationale

---------------------- Page: 7 ----------------------

SIST EN 61970-452:2018
– 2 – IEC 61970-452:2017 © IEC 2017
CONTENTS
FOREWORD . 4
INTRODUCTION . 6
1 Scope . 7
2 Normative references . 8
3 Terms and definitions . 8
4 Overview of data requirements . 8
4.1 Overview. 8
4.2 General requirements . 9
4.3 Transformer modeling . 9
4.4 Modeling authorities . 11
4.5 Use of measurement classes . 11
4.5.1 General . 11
4.5.2 ICCP data exchange . 12
4.6 Voltage or active power regulation . 12
4.7 Use of curves . 13
4.7.1 General . 13
4.7.2 Generating unit reactive power limits . 13
4.8 Definition of schedules . 13
5 CIM Static Transmission Network Model Profiles . 13
5.1 CIM Static Transmission Network Model Profiles General . 13
5.2 Core Equipment Profile . 14
5.2.1 Concrete Classes . 14
5.2.2 Abstract Classes. 66
5.2.3 Enumerations . 83
5.2.4 Datatypes . 88
5.3 Operation Profile . 92
5.3.1 Concrete Classes . 92
5.3.2 Abstract Classes. 113
5.3.3 Enumerations . 122
5.3.4 Datatypes . 125
5.4 Short Circuit Profile . 126
5.4.1 Concrete Classes . 126
5.4.2 Abstract Classes. 148
5.4.3 Enumerations . 154
5.4.4 Datatypes . 154
6 Amplifications and conventions . 157
6.1 Overview. 157
6.2 XML file validity . 157
6.3 Normative string tables . 157
6.4 Roles and multiplicity . 158
Annex A (informative) Model exchange use cases . 159
A.1 General . 159
A.2 Regional security coordinators operating as peers . 159
A.3 Hierarchical modeling . 161
Annex B (informative) Modeling authorities . 164
B.1 General . 164

---------------------- Page: 8 ----------------------

SIST EN 61970-452:2018
IEC 61970-452:2017 © IEC 2017 – 3 –
B.2 The ModelingAuthority Class and ModelingAuthoritySets . 164
B.3 Full Model Exchange. 164
B.4 Benefits of this approach . 164
B.4.1 Generality . 164
B.4.2 Naming & MRIDs . 165
B.4.3 Processing efficiency . 165
B.4.4 Verification of authority . 165
Annex C (informative) Boundary definition . 166
Annex D (informative) Multiple profile processing . 167
Annex E (informative) Common power system model (CPSM) minimum data
requirements . 168
E.1 Overview. 168
E.2 Scope of the ENTSO-E Common Grid Model Exchange (CGMES)
specification . 168
E.3 Glossary of the ENTSO-E Common Grid Model Exchange (CGMES)
specification . 169
E.4 Recommended data model exchange attributes . 170
Bibliography . 174

Figure 1 – Two winding transformer impedance . 10
Figure 2 – Three winding transformer impedance . 10
Figure A.1 – Security coordinators . 159
Figure A.2 – CIM model exchange . 160
Figure A.3 – Revised CIM model exchange . 161
Figure A.4 – Hierarchical modeling . 162
Figure E.1 – Example model configuration . 172

Table 1 – Valid measurementTypes . 12
Table 2 – Profiles defined in this document . 14
Table 3 – Valid attribute values . 158

---------------------- Page: 9 ----------------------

SIST EN 61970-452:2018
– 4 – IEC 61970-452:2017 © IEC 2017
INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
____________

ENERGY MANAGEMENT SYSTEM APPLICATION
PROGRAM INTERFACE (EMS-API) –

Part 452: CIM static transmission network model profiles

FOREWORD
1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To
this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications,
Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as “IEC
Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested
in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-
governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely
with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by
agreement between the two organizations.
2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international
consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all
interested IEC National Committees.
3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National
Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC
Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any
misinterpretation by any end user.
4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications
transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence
between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in
the latter.
5) IEC itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide conformity
assessment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any
services carried out by independent certification bodies.
6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and
members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or
other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and
expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC
Publications.
8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is
indispensable for the correct application of this publication.
9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of
patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.
International Standard IEC 61970-452 has been prepared by IEC technical committee 57:
Power systems management and associated information exchange.
This third edition cancels and replaces the second edition published in 2015. This edition
constitutes a technical revision.
This edition includes the following significant technical changes with respect to the previous
edition:
a) The Equipment profile has been split into three separate profiles, CoreEquipment,
Operation and ShortCircuit.
b) The HVDC model has been replaced with the new model defined in Edition 6 of
61970-301.
c) Added attribute IdentifiedObject.mRID.

---------------------- Page: 10 ----------------------

SIST EN 61970-452:2018
IEC 61970-452:2017 © IEC 2017 – 5 –
d) Added class BusNameMarker.
e) Added attribute HydroPowerPlant.hydroPlantType.
f) Removed attribute HydroGeneratingUnit.energyConversionCapability.
g) Added classes related to grounding (PetersenCoil, GroundImpedance,
GroundDisconnector, GroundSwitch, and Ground).
h) A number of changes have been made to whether specific attributes and associations are
required or optional.
The text of this International Standard is based on the following documents:
FDIS Report on voting
57/1868/FDIS 57/1892/RVD

Full information on the voting for the approval of this International Standard can be found in
the report on voting indicated in the above table.
This document has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.
A list of all parts in the IEC 61970 series, published under the general title Energy
management system application program interface (EMS-API), can be found on the IEC
website.
The committee has decided that the contents of this document will remain unchanged until the
stability date indicated on the IEC website under "http://webstore.iec.ch" in the data related to
the specific document. At this date, the document will be
• reconfirmed,
• withdrawn,
• replaced by a revised edition, or
• amended.

IMPORTANT – The 'colour inside' logo on the cover page of this publication indicates
that it contains colours which are considered to be useful for the correct
understanding of its contents. Users should therefore print this document using a
colour printer.

---------------------- Page: 11 ----------------------

SIST EN 61970-452:2018
– 6 – IEC 61970-452:2017 © IEC 2017
INTRODUCTION
This part of IEC 61970 is part of the IEC 61970 series that define an application program
interface (API) for an energy management system (EMS).
The IEC 61970-3x series specifies a Common Information Model (CIM). The CIM is an
abstract model that represents all of the major objects in an electric utility enterprise typically
needed to model the operational aspects of a utility. It provides the semantics for the
IEC 61970 APIs specified in the IEC 61970-4x series of Component Interface Standards
(CIS). The IEC 61970-3x series includes IEC 61970-301, Common Information Model (CIM)
1
base and draft standard IEC 61970-302 , Common Information Model (CIM) for Dynamics.
This document is one of the IEC 61970-4x series of Compoment Interface Standards that
specify the functional requirements for interfaces that a component (or application) shall
implement to exchange information with other components (or applications) and/or to access
publicly available data in a standard way. The component interfaces describe the specific
message contents and services that can be used by applications for this purpose. The
implementation of these messages in a particular technology is described in the IEC 61970-5x
series.
This document specifies the specific profiles (or subsets) of the CIM for exchange of static
power system data between utilities, security coordinators and other entities participating in a
interconnected power system, such that all parties have access to the modeling of their
neighbor’s systems that is necessary to execute state estimation or power flow applications.
Currently three profiles, the CoreEquipment Profile, the Operation Profile and the Short Circuit
Profile, have been defined. A companion standard, IEC 61970-552, defines the CIM XML
Model Exchange Format based on the Resource Description Framework (RDF) Schema
specification language. IEC 61970-552 is the common industry approach and is recommended
to be used to transfer power system model data for the IEC 61970-452 profile.

___________
1 Under preparation. Stage at the time of publication: IEC/AFDIS 61970-302:2017.

---------------------- Page: 12 ----------------------

SIST EN 61970-452:2018
IEC 61970-452:2017 © IEC 2017 – 7 –
ENERGY MANAGEMENT SYSTEM APPLICATION
PROGRAM INTERFACE (EMS-API) –

Part 452: CIM static transmission network model profiles1 Scope
This IEC document is one of the IEC 61970-450 to 499 series that, taken as a whole, defines
at an abstract level the content and exchange mechanisms used for data transmitted between
control centers and/or control center components, such as power systems applications.
The purpose of this document is to define the subset of classes, class attributes, and roles
from the CIM necessary to execute state estimation and power flow applications. The North
American Electric Reliability Council (NERC) Data Exchange Working Group (DEWG)
Common Power System Modeling group (CPSM) produced the original data requirements,
which are shown in Annex E. These requirements are based on prior industry practices for
exchanging power system model data for use primarily in planning studies. However, the list
of required data has been extended to facilitate a model exchange that includes parameters
common to breaker-oriented applications. Where necessary this document establishes
conventions, shown in Clause 6, with which an XML data file must comply in order to be
considered valid for exchange of models.
This document is intended for two distinct audiences, data producers and data recipients, and
may be read from two perspectives.
From the standpoint of model export software used by a data producer, the document
describes a minimum subset of CIM classes, attributes, and associations which must be
present in an XML formatted data file for model exchange. This standard does not dictate how
the network is modelled, however. It only dictates what classes, attributes, and associations
are to be used to describe the source model as it exists.
Optional and required classes, attributes and associations must be imported if they are in the
model file prior to import. If an optional attribute does not exist in the imported file, it does not
have to be exported in case exactly the same data set is exported, i.e. the tool is not obliged
to automatically provide this attribute. If any mandatory attribute or association is missing, the
exchanged data is considered invalid. Specific business processes may relax restrictions of
the profile, but such exchanges would not be considered to be compliant with the standard.
Business processes governing different exchanges can also require mandatory exchange of
certain optional attributes or associations.
Furthermore, an exporter may, at his or her discretion, produce an XML data file containing
additional class data described by the CIM RDF Schema but not required by this document
provided these data adhere to the conventions established in Clause 6.
From the standpoint of the model import used by a data recipient, the document describes a
subset of the CIM that importing software must be able to interpret in order to import exported
models. As mentioned above, data providers are free to exceed the minimum requirements
described herein as long as their resulting data files are compliant with the CIM RDF Schema
and the conventions established in Clause 6. The document, therefore, describes additional
classes and class data that, although not required, exporters will, in all likelihood, choose to
include in their data files. The additional classes and data are labeled as required (cardinality
1.1) or as optional (cardinality 0.1) to distinguish them from their required counterparts.
Please note, however, that data importers could potentially receive data containing instances
of any and all classes described by the CIM RDF Schema.

---------------------- Page: 13 ----------------------

SIST EN 61970-452:2018
– 8 – IEC 61970-452:2017 © IEC 2017
2 Normative references
The following documents are referred to in the text in such a way that some or all of their
content constitutes requirements of this document. For dated references, only the edition
cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including
any amendments) applies.
NOTE For general glossary definitions, see IEC 60059, International Electrotechnical Vocabulary.
IEC 61968-13, Application integration at electric utilities – System interfaces for distribution
management – Part 13: CIM RDF Model exchange format for distribution
IEC 61970-301:2016, Energy management system application program interface (EMS-API) –
Part 301: Common information model (CIM) base
IEC 61970-456, Energy management system application program interface (EMS-API) –
Part 456: Solved power system state profiles
IEC 61970-501, Energy management system application program interface (EMS-API) –
Part 501: Common Information Model Resource Description Framework (CIM RDF) schema
IEC 61970-552, Energy management system application program interface (EMS-API) –
Part 552: CIMXML Model exchange format
Extensible Markup Language (XML) 1.0 (Second Edition), http://www.w3.org/TR/REC-xml
3 Terms and definitions
No terms and definitions are listed in this document.
ISO and IEC maintain terminological databases for use in standardization at the following
addresses:
• IEC Electropedia: available at http://www.electropedia.org/
• ISO Online browsing platform: available at http://www.iso.org/obp
4 Overview of
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.