Stationary electrostatic application equipment for ignitable coating powders - Safety requirements

2012-06-18 - Publication editing allocated to cpalagi@cencenelec.eu
2021: CLC legacy converted by DCLab NISOSTS

Stationäre Ausrüstung zum elektrostatischen Beschichten mit entzündbaren Beschichtungspulvern - Sicherheitsanforderungen

Matériels stationnaires de projection électrostatique de poudres de revêtement inflammables - Exigences de sécurité

Vgrajena oprema za elektrostatični nanos gorljivega prahu za prevleke - Varnostne zahteve

Ta evropski standard opredeljuje zahteve za vgrajeno opremo za elektrostatični nanos gorljivega prahu za prevleke za uporabo v eksplozivnih atmosferah, ustvarjenih z njegovim lastnim oblakom razpršila.  Razlikujemo med razpršilnimi sistemi, ki ustrezajo EN 50050:2001, in razpršilnimi sistemi, oblikovanimi za višje pretočne energije in/ali tokove. Do vžiga gorljivega prahu za prevleke lahko pride z uporabo visoke napetosti ali na triboelektrični način. Ta evropski standard prav tako opredeljuje oblikovne zahteve za varno delovanje vgrajene opreme, vključno z njeno električno napeljavo. Ta evropski standard upošteva tri tipe elektrostatičnih razpršilnih sistemov; za več podrobnosti glej točko 5.1. Ta evropski standard obravnava vse nevarnosti, značilne za elektrostatično razprševanje prevlek, ki lahko vsebuje tudi manjše količine dodanih kovinskih delcev, če je delo izvedeno pod pogoji po priporočilu proizvajalca. Zlasti to vključuje nevarnost vžiga, ki izhaja iz ustvarjene eksplozivne atmosfere, in varovanje oseb pred električnimi šoki. Ta vgrajena oprema je razvrščena kot oprema skupine II, kategorije 2D ali kategorije 3D za uporabo na potencialno eksplozivnih območjih cone 21 oziroma 22.

General Information

Status
Published
Publication Date
16-Aug-2012
Withdrawal Date
22-Jul-2015
Current Stage
6060 - Document made available - Publishing
Start Date
17-Aug-2012
Completion Date
17-Aug-2012

Relations

Buy Standard

Amendment
EN 50177:2010/A1:2012
English language
3 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

SLOVENSKI STANDARD
SIST EN 50177:2010/A1:2012
01-oktober-2012
9JUDMHQDRSUHPD]DHOHNWURVWDWLþQLQDQRVJRUOMLYHJDSUDKX]DSUHYOHNH9DUQRVWQH
]DKWHYH
Stationary electrostatic application equipment for ignitable coating powders - Safety
requirements
Stationäre Ausrüstung zum elektrostatischen Beschichten mit entzündbaren
Beschichtungspulvern - Sicherheitsanforderungen
Matériels stationnaires de projection électrostatique de poudres de revêtement
inflammables - Exigences de sécurité
Ta slovenski standard je istoveten z: EN 50177:2009/A1:2012
ICS:
29.260.20 (OHNWULþQLDSDUDWL]D Electrical apparatus for
HNVSOR]LYQDR]UDþMD explosive atmospheres
87.100 Oprema za nanašanje Paint coating equipment
premazov
SIST EN 50177:2010/A1:2012 en
2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------

SIST EN 50177:2010/A1:2012

---------------------- Page: 2 ----------------------

SIST EN 50177:2010/A1:2012

EUROPEAN STANDARD
EN 50177/A1

NORME EUROPÉENNE
August 2012
EUROPÄISCHE NORM

ICS 87.100


English version


Stationary electrostatic application equipment for ignitable coating
powders -
Safety requirementsMatériels stationnaires de projection Stationäre Ausrüstung zum
électrostatique de poudres de revêtement elektrostatischen Beschichten mit
inflammables - entzündbaren Beschichtungspulvern -
Exigences de sécurité Sicherheitsanforderungen


This amendment A1 modifies the European Standard EN 50177:2009; it was approved by CENELEC on 2012-
07-23. CENELEC members are bound to comply with the CEN/CENELEC Internal Regulations which stipulate
the conditions for giving this amendment the status of a national standard without any alteration.

Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national standards may be obtained on
application to the CEN-CENELEC Management Centre or to any CENELEC member.

This amendment exists in three o
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.