Overhead electrical lines exceeding AC 1 kV – Part 2-23: National Normative Aspects (NNA) for SLOVAKIA (based on EN 50341-1:2012)

General
(ncpt) SK.1 New overhead line
As a new overhead line is considered a brand new electric overhead line with nominal
voltage exceeding 1 kV AC, between the points A and B.
The new branch line of the existing overhead line shall be considered as a new overhead
line except for a junction support for which the specific requirements shall be defined in the
Project Specification.
The extent of application of this standard in respect of reconstruction, relaying and extension
of existing overhead lines shall be determined in the Project Specification. Simultaneously,
the Project Specification shall determine, which of the previous national standards shall be
used and to what extent they shall be used for the project in question.
1.2 Field of application
(ncpt) SK.1 Field of application
The requirements of this standard shall be adopted, where applicable (e.g. requirements on
loads, external clearances, etc.), for telecommunication cables as well.
In case of overhead line under the design stage, parties concerned shall agree the extent of
the application of this standard.
Overhead line under construction may be completed according to standards valid during the
design stage of the line. The parties concerned shall agree any possible application of
certain clauses of this standard.
(ncpt) SK.2 Installation of telecommunication equipment on supports
Provisions of this standard also apply to the telecommunication equipment and devices
(aerials, dish antennas, etc.) which are installed on individual supports of overhead power
lines, especially in terms of wind and ice loads on such installed equipment. Design and
installation has to respect requirements of the utility operating the line in question. The
design of such telecommunication equipment has to incorporate such technical solutions and
such precautions, which shall allow safe access and maintenance of both a power line and
telecommunication equipment, and which shall provide protection of persons performing
repairs or maintenance of the power line and/or telecommunication equipment against
electric shock and protection of telecommunication equipment and attached installations
against the influence of the power line (short-circuits, switching and lightning overvoltages
etc.).

Lignes électriques aériennes dépassant 1 kV en courant alternatif - Partie 2-23: Aspects normatifs nationaux pour la SLOVAQUIE (basé sur l'EN 50341-1:2012)

Nadzemni električni vodi za izmenične napetosti nad 1 kV - 2-23. del: Nacionalna normativna določila (NNA) za Slovaško (na podlagi EN 50341-1:2012)

Splošno
(ncpt) SK.1 Novi nadzemni vod
Kot novi nadzemni vod se obravnava povsem nov nadzemni električni vod z nazivno napetostjo, ki med točko A in B presega 1 kV pri izmeničnem toku.
Novi odcepni vod obstoječega nadzemnega voda je treba obravnavati kot nov nadzemni vod, z izjemo podpore za spoj, za katero je treba v projektni specifikaciji določiti specifične zahteve.
Obseg uporabe tega standarda glede obnavljanja, ponovne napeljave in podaljševanja obstoječih nadzemnih vodov je treba določiti v projektni specifikaciji. Poleg tega je v projektni specifikaciji treba določiti, katere od prejšnjih nacionalnih standardov je treba uporabljati in v kolikšnem obsegu jih je treba uporabljati za zadevni projekt.
1.2 Področje uporabe
(ncpt) SK.1 Področje uporabe
Zahteve tega standarda je treba sprejeti, če je to primerno (npr. zahteve za obremenitve, zunanje razdalje itd.), tudi za telekomunikacijske kable.
V primeru nadzemnega voda, ki je v fazi načrtovanja, se morajo zadevne stranke dogovoriti o obsegu uporabe tega standarda.
Nadzemni vod v fazi izgradnje je lahko dokončan v skladu s standardi, ki se uporabljajo med fazo načrtovanja voda. Zadevne stranke se morajo dogovoriti o kakršni koli možni uporabi določenih točk tega standarda.
(ncpt) SK.2 Montaža telekomunikacijske opreme na nosilce
Določila tega standarda veljajo tudi za telekomunikacijsko opremo in naprave (antene, antenski krožniki itd.), ki so montirane na posamezne nosilce nadzemnih električnih vodov, zlasti glede obremenitev vetra in ledu na tako montirani opremi. Pri obliki in montaži je treba upoštevati zahteve omrežja, na katerega je priključen zadevni vod. Oblika takšne telekomunikacijske opreme mora vključevati tehnične rešitve in previdnostne ukrepe, ki omogočajo varen dostop do električnega voda in telekomunikacijske opreme in njihovo vzdrževanje ter omogočajo zaščito pred električnim udarom za osebe, ki izvajajo popravila ali vzdrževanje električnega voda in/ali telekomunikacijske opreme, ter zaščito telekomunikacijske opreme in pritrjenih elementov pred vplivi električnega voda (kratki stiki, stikalne in atmosferske prenapetosti
itd.).

General Information

Status
Published
Publication Date
14-Jan-2018
Current Stage
6060 - National Implementation/Publication (Adopted Project)
Start Date
13-Dec-2016
Due Date
17-Feb-2017
Completion Date
15-Jan-2018

Buy Standard

Standard
SIST EN 50341-2-23:2018 - BARVE na PDF-str 66
English language
64 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview

e-Library read for
1 day

Standards Content (sample)

SLOVENSKI STANDARD
SIST EN 50341-2-23:2018
01-februar-2018
1DG]HPQLHOHNWULþQLYRGL]DL]PHQLþQHQDSHWRVWLQDGN9GHO1DFLRQDOQD
QRUPDWLYQDGRORþLOD 11$ ]D6ORYDãNR QDSRGODJL(1

Overhead electrical lines exceeding AC 1 kV – Part 2-23: National Normative Aspects

(NNA) for SLOVAKIA (based on EN 50341-1:2012)

Lignes électriques aériennes dépassant 1 kV en courant alternatif - Partie 2-23: Aspects

normatifs nationaux pour la SLOVAQUIE (basé sur l'EN 50341-1:2012)
Ta slovenski standard je istoveten z: EN 50341-2-23:2016
ICS:
29.240.20 Daljnovodi Power transmission and
distribution lines
SIST EN 50341-2-23:2018 en

2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST EN 50341-2-23:2018
---------------------- Page: 2 ----------------------
SIST EN 50341-2-23:2018
EUROPEAN STANDARD
EN 50341-2-23
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
December 2016
ICS 29.240.20
English Version
Overhead electrical lines exceeding AC 1 kV - Part 2-23:
National Normative Aspects (NNA) for SLOVAKIA (based on EN
50341-1:2012)
Lignes électriques aériennes dépassant 1 kV en courant
alternatif - Partie 2-23: Aspects normatifs nationaux pour la
SLOVAQUIE (basé sur l'EN 50341-1:2012)

This European Standard was approved by CENELEC on 2016-09-20. CENELEC members are bound to comply with the CEN/CENELEC

Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this European Standard the status of a national standard without any alteration.

Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national standards may be obtained on application to the CEN-CENELEC

Management Centre or to any CENELEC member.

This European Standard exists in three official versions (English, French, German). A version in any other language made by translation

under the responsibility of a CENELEC member into its own language and notified to the CEN-CENELEC Management Centre has the

same status as the official versions.

CENELEC members are the national electrotechnical committees of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, the Czech Republic,

Denmark, Estonia, Finland, Former Yugoslav Republic of Macedonia, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia,

Lithuania, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland,

Turkey and the United Kingdom.
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung
CEN-CENELEC Management Centre: Avenue Marnix 17, B-1000 Brussels

© 2016 CENELEC All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CENELEC Members.

Ref. No. EN 50341-2-23:2016 E
---------------------- Page: 3 ----------------------
SIST EN 50341-2-23:2018
EN 50341-2-23: 2016 - 2/64 - Slovakia
Contents
Page

1 Scope ............................................................................................................................................ 7

1.1 General ......................................................................................................................................... 7

1.2 Field of application ........................................................................................................................ 7

2 Normative references, definitions and symbols ............................................................................ 7

2.1 Normative references ................................................................................................................... 7

2.2 Definitions ................................................................................................................................... 10

2.3 Symbols ...................................................................................................................................... 10

3 Basis of design ............................................................................................................................ 12

3.2 Requirements of overhead lines ................................................................................................. 12

3.2.2 Reliability requirements ...................................................................................................... 12

3.2.5 Strength coordination .......................................................................................................... 12

3.2.6 Additional considerations .................................................................................................... 12

4 Actions on lines ........................................................................................................................... 13

4.3 Wind loads .................................................................................................................................. 13

4.3.1 Field of application and basic wind velocity ........................................................................ 13

4.3.2 Mean wind velocity ............................................................................................................. 13

4.3.3 Mean wind pressure ........................................................................................................... 13

4.4 Wind forces on overhead line components ................................................................................ 13

4.4.1 Wind forces on conductors ................................................................................................. 13

4.4.2 Wind forces on insulator sets .............................................................................................. 14

4.4.3 Wind forces on lattice towers .............................................................................................. 15

4.4.4 Wind forces on poles .......................................................................................................... 15

4.5 Ice loads...................................................................................................................................... 15

4.5.1 General ............................................................................................................................... 15

4.6 Combined wind and ice loads ..................................................................................................... 17

4.6.1 Combined probabilities ....................................................................................................... 17

4.6.2 Drag factors and ice densities ............................................................................................ 17

4.6.5 Wind forces on support for ice covered conductors ........................................................... 17

4.6.6 Combination of wind velocities and ice loads ..................................................................... 17

4.7 Temperature effects .................................................................................................................... 18

4.8 Security loads ............................................................................................................................. 18

4.8.1 General ............................................................................................................................... 18

4.8.2 Torsional loads.................................................................................................................... 18

4.8.3 Longitudinal loads ............................................................................................................... 19

4.9 Safety loads ................................................................................................................................ 19

4.9.1 Construction and maintenance loads ................................................................................. 19

4.9.2 Loads related to the weight of linesmen ............................................................................. 19

4.10 Forces due to short-circuit currents ............................................................................................ 19

4.11 Other special forces .................................................................................................................... 19

4.11.1 Avalanches, creeping snow ................................................................................................ 19

4.11.2 Earthquakes ........................................................................................................................ 20

4.12 Load cases.................................................................................................................................. 20

4.12.1 General ............................................................................................................................... 20

4.12.2 Standard load cases ........................................................................................................... 20

4.13 Partial factors for actions ............................................................................................................ 21

5 Electrical requirements ................................................................................................................ 25

5.3 Insulation coordination ................................................................................................................ 25

5.4 Classification of voltages and overvoltages ................................................................................ 26

5.4.2 Representative power frequency voltages ......................................................................... 26

5.5 Minimum air clearance distances to avoid flashover .................................................................. 26

---------------------- Page: 4 ----------------------
SIST EN 50341-2-23:2018
Slovakia - 3/64 - EN 50341-2-23: 2016

5.5.2 Application of the theoretical method in Annex E ............................................................... 26

5.5.3 Empirical method based on European experience ............................................................. 26

5.6 Load cases for calculation of clearances ................................................................................... 27

5.6.2 Maximum conductor temperature ....................................................................................... 27

5.6.3 Wind loads for determination of electric clearances ........................................................... 27

5.6.4 Ice loads for determination of electric clearances .............................................................. 28

5.6.5 Combined wind and ice loads ............................................................................................. 29

5.7 Coordination of conductor positions and electrical stresses ...................................................... 29

5.8 Internal clearances within the span and at the top of support .................................................... 30

5.9 External clearances .................................................................................................................... 33

5.9.1 General ............................................................................................................................... 33

5.9.2 External clearances to ground in areas remote from buildings, roads, etc. ....................... 34

5.9.3 External clearances to residential and other buildings ....................................................... 34

5.9.4 External clearances to crossing traffic routes ..................................................................... 36

5.9.5 External clearances to adjacent traffic routes .................................................................... 39

5.9.6 External clearances to other power lines or overhead telecommunication lines ............... 39

5.10 Corona effect .............................................................................................................................. 41

5.10.1 Radio noise ......................................................................................................................... 41

5.11 Electric and magnetic fields ........................................................................................................ 41

5.11.1 Electric and magnetic fields under a line ............................................................................ 41

5.11.2 Electric and magnetic field induction .................................................................................. 41

5.11.3 Interference with telecommunication circuits ...................................................................... 41

6 Earthing systems ......................................................................................................................... 42

6.1 Introduction ................................................................................................................................. 42

6.1.2 Requirements for dimensioning of earthing systems ......................................................... 42

6.1.3 Earthing measures against lightning effects ....................................................................... 42

6.1.4 Transferred potentials ......................................................................................................... 43

6.2 Ratings with regard to corrosion and mechanical strength ........................................................ 43

6.2.1 Earth electrodes.................................................................................................................. 43

6.2.2 Earthing and bonding conductors ....................................................................................... 44

6.4 Dimensioning with regard to human safety ................................................................................ 44

6.4.1 Permissible values for touch voltages ................................................................................ 44

6.4.3 Basic design of earthing systems with regard to permissible touch voltage ...................... 44

7 Supports ...................................................................................................................................... 45

7.3 Lattice steel towers ..................................................................................................................... 45

7.3.6 Ultimate limit states............................................................................................................. 45

7.3.7 Serviceability limit states .................................................................................................... 45

7.3.8 Resistance of connections .................................................................................................. 45

7.3.9 Design assisted by testing .................................................................................................. 45

7.4 Steel poles .................................................................................................................................. 45

7.4.6 Ultimate limit states (EN 1993-1-1:2005 – Chapter 6)........................................................ 45

7.4.7 Serviceability limit states (EN 1993-1-1:2005 – Chapter 7) ............................................... 45

7.4.8 Resistance of connections .................................................................................................. 46

7.4.9 Design assisted by testing .................................................................................................. 46

7.5 Wood poles ................................................................................................................................. 46

7.5.5 Ultimate limit states............................................................................................................. 46

7.5.6 Serviceability limit states .................................................................................................... 46

7.5.7 Resistance of connections .................................................................................................. 46

7.5.8 Design assisted by testing .................................................................................................. 46

7.6 Concrete poles ........................................................................................................................... 46

7.6.4 Ultimate limit states............................................................................................................. 46

7.6.5 Serviceability limit states .................................................................................................... 47

---------------------- Page: 5 ----------------------
SIST EN 50341-2-23:2018
EN 50341-2-23: 2016 - 4/64 - Slovakia

7.6.6 Design assisted by testing .................................................................................................. 47

7.7 Guyed structures ........................................................................................................................ 47

7.7.4 Ultimate limit states ............................................................................................................. 47

7.7.5 Serviceability limit states ..................................................................................................... 47

7.9 Corrosion protection and finishes ............................................................................................... 47

7.9.1 General ............................................................................................................................... 47

7.10 Maintenance facilities ................................................................................................................. 48

7.10.1 Climbing .............................................................................................................................. 48

7.10.2 Maintainability ..................................................................................................................... 48

7.10.3 Safety requirements ............................................................................................................ 48

8 Foundations ................................................................................................................................. 48

8.1 Introduction ................................................................................................................................. 48

8.2 Basis of geotechnical design (EN 1997-1:2004 – Section 2) ..................................................... 48

8.2.2 Geotechnical design by calculation .................................................................................... 48

8.3 Soil investigation and geotechnical data (EN 1997-1:2004 – Section 3) ................................... 48

9 Conductors and earth-wires ........................................................................................................ 49

9.1 Introduction ................................................................................................................................. 49

9.2 Aluminium based conductors...................................................................................................... 49

9.2.2 Electrical requirements ....................................................................................................... 49

9.2.3 Conductor service temperatures and grease characteristics ............................................. 49

9.2.4 Mechanical requirements .................................................................................................... 50

9.2.5 Corrosion protection ........................................................................................................... 50

9.2.6 Test requirements ............................................................................................................... 50

9.3 Steel based conductors .............................................................................................................. 50

9.3.1 Characteristics and dimensions .......................................................................................... 50

9.3.3 Conductor service temperatures and grease characteristics ............................................. 51

9.3.4 Mechanical requirements .................................................................................................... 51

9.3.5 Corrosion protection ........................................................................................................... 51

9.3.6 Test requirements ............................................................................................................... 51

9.4 Copper base conductors ............................................................................................................. 52

9.5 Conductors and ground wires containing optical fibre telecommunication circuits .................... 52

9.5.1 Characteristics and dimensions .......................................................................................... 52

9.5.2 Electrical requirements ....................................................................................................... 52

9.5.3 Conductor service temperatures......................................................................................... 52

9.5.4 Mechanical requirements .................................................................................................... 52

9.6 General requirements ................................................................................................................. 53

9.6.2 Partial factor for conductors ................................................................................................ 53

9.6.3 Minimum cross-sections ..................................................................................................... 53

9.6.4 Sag – tension calculations .................................................................................................. 53

10 Insulators ..................................................................................................................................... 53

10.1 Introduction ................................................................................................................................. 53

10.4 Pollution performance requirements ........................................................................................... 53

10.5 Power arc requirements .............................................................................................................. 53

10.7 Mechanical requirements ............................................................................................................ 53

10.10 Characteristics and dimensions of insulators ......................................................................... 54

10.11 Type test requirements ........................................................................................................... 54

10.11.1 Standard type tests ......................................................................................................... 54

10.11.2 Optional type tests .......................................................................................................... 54

11 Hardware ..................................................................................................................................... 55

11.1 Introduction ................................................................................................................................. 55

11.6 Mechanical requirements ............................................................................................................ 55

12 Quality assurance, checks and taking-over ................................................................................ 56

---------------------- Page: 6 ----------------------
SIST EN 50341-2-23:2018
Slovakia - 5/64 - EN 50341-2-23: 2016

Annex H/SK (informative) ........................................................................................................................... 56

Installation and measurements of earthing systems .............................................................................. 56

H.2 Basis for the verification ............................................................................................................. 56

H.2.2 Resistance to earth ............................................................................................................. 56

H.3 Installation of earth electrodes and earthing conductors ............................................................ 56

H.3.1 Installation of earth conductors ........................................................................................... 56

H.4 Measurements for and on earthing systems .............................................................................. 56

H.4.4 Determination of the earth potential rise ............................................................................ 56

H.4.5 Reduction factor related to earth wires of overhead lines .................................................. 56

Annex M/SK (informative) ........................................................................................................................... 57

Geotechnical and structural design of foundations ................................................................................ 57

M.1 Typical values of the geotechnical parameters of soils and rocks ............................................. 57

M.1.3 Symbols, definitions and units of some ground parameters .............................................. 57

M.3 Sample semi-empirical models for resistance estimation .......................................................... 63

M.3.1 Geotechnical design by calculation .................................................................................... 63

Annex S/SK (informative) ........................................................................................................................... 64

Map of icing zones in Slovakia ............................................................................................................... 64

---------------------- Page: 7 ----------------------
SIST EN 50341-2-23:2018
EN 50341-2-23: 2016 - 6/64 - Slovakia
European foreword
1. The Slovak National Committee (NC) is identified by the following address:
SLOVAK OFFICE OF STANDARDS, METROLOGY AND TESTING
Štefanovičova 3
P.O.Box 76
810 05 Bratislava 15
Slovakia
email: unms@normoff.gov.sk
tel: +421 252 496 847
tel: +421 252 498 030

2. The Slovak National Committee has prepared this Part 2-23 (EN 50341-2-23) listing the Slovak

National Normative Aspects (NNA) under its sole responsibility and duly passed this document

through the CENELEC and CLC/TC11 procedures.

NOTE The Slovak National Committee also takes sole responsibility for the technically correct co-

ordination of this EN 50341-2-23 with EN 50341-1. It has performed the necessary checks in the frame of

quality assurance/control. However, it is noted that this quality assurance/control has been made in the

framework of the general responsibility of The Slovak National Committee under the national laws/regulations.

3. This EN 50341-2-23 is normative in Slovakia and informative for other countries.

4. This EN 50341-2-23 has to be read in conjunction with EN 50341-1, hereinafter referred as Part 1.

All clause numbers used in Part 2-23 correspond to those of Part 1. Specific subclauses which are

prefixed SK are to be read as amendments to the relevant text in Part 1. Any necessary

clarification regarding the application of Part 2-23 in conjunction with Part 1 shall be referred to the

Slovak Office of Standards, Metrology and Testing that will, in co-operation with CLC/TC11, clarify

the requirements. When no reference is made in Part 2-23 to a specific subclause, then Part 1

applies.

5. In the case of “boxed values“ defined in Part 1, amended values (if any) which are defined in

Part 2-23 shall be taken into account in Slovakia.

However, any “boxed values” whether in Part 1 or Part 2-23, shall not be amended in direction of

greater risk in the Project Specification.

6. The national Slovak standards/regulations, regarding overhead lines exceeding 1 kV AC, are listed

in 2.1/SK.2 and 2.1/SK.3.

NOTE All national standards referred to in this Part 2-23 will be replaced by the relevant European

Standards as soon as they become available and are declared by the Slovak Office of Standards, Metrology

and Testing to be applicable and thus reported to the secretary of CLC/TC11.
---------------------- Page: 8 ----------------------
SIST EN 50341-2-23:2018
Slovakia - 7/64 - EN 50341-2-23: 2016
1 Scope
1.1 General
(ncpt) SK.1 New overhead line

As a new overhead line is considered a brand new electric overhead line with nominal

voltage exceeding 1 kV AC, between the points A and B.

The new branch line of the existing overhead line shall be considered as a new overhead

line except for a junction support for which the specific requirements shall be defined in the

Project Specification.

The extent of application of this standard in respect of reconstruction, relaying and extension

of existing overhead lines shall be determined in the Project Specification. Simultaneously,

the Project Specification shall determine, which
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.