Bitumen und Steinkohlenteerpech - Anforderungen an die Bindemittel; Bitumenemulsionen

Bitumen in katranska smola - Zahteve za veziva - Bitumenske emulzije

General Information

Status
Withdrawn
Technical Committee
Current Stage
9200 - Izvirni SIST/ privzeti tuji dokument - Razveljavitev (Local Project)
Start Date
01-Nov-2005
Due Date
01-Nov-2005
Completion Date
01-Nov-2005
Ref Project

Buy Standard

Standard + National Annex and/or Foreword
DIN 1995-3:1997
Foreword and/or annex in Slovenian language, body of the standard in German language
6 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

SLOVENSKI SIST DIN 1995-3
prva izdaja
STANDARD
junij 1997
Bitumen in katranska smola - Zahteve za veziva - Bitumenske
emulzije (prevzet DIN 1995-3:1989 z metodo platnice)
Bitumen and coal tar pitch - Requirements for the binders - Bitumen
emulsions
Bitumen und Steinkohlenteerpech - Anforderungen an die Bindemittel -
Bitumenemulsionen
Deskriptorji: bitumen, bitumenske emulzije, ceste, katranska smola, specifikacije, vezivo,
zahteve
Referen~na {tevilka
ICS 75.140 SIST DIN 1995-3:1997 ((sl),de)
Nadaljevanje na straneh od II do III in od 1 do 3
© Standard je zalo`il in izdal Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje pri Ministrstvu za znanost in tehnologijo.
Razmno`evanje ali kopiranje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------

SIST DIN 1995-3 : 1997
UVOD
Standard SIST DIN 1995-3 ((sl),de), Bitumen in katranska smola - Zahteve za veziva -
Bitumenske emulzije, prva izdaja, 1997, ima status slovenskega standarda in je z metodo
platnice prevzet nem{ki standard DIN 1995-3, Bitumen und Steinkohlenteerpech -
Anforderungen an die Bindemittel - Strassenbaubitumen, 1989-10, v nem{kem jeziku.
NACIONALNI PREDGOVOR
Standard DIN 1995-3:1989 je pripravil tehni~ni odbor pri Nem{kem in{titutu za standardizacijo
(DIN).
Odlo~itev za prevzem nem{kega standarda DIN 1995-3:1983 po metodi platnice je dne
1996-12-24 sprejel tehni~ni odbor USM/TC GFI Gradbena fizika, slovenski standard je
pripravila delovna skupina WG 3 Vlaga.
Ta slovenski standard je dne 1997-06-09 odobril direktor USM.
OSNOVA ZA IZDAJO STANDARDA
- Prevzem standarda DIN 1995-3:1989
OPOMBI
- Povsod, kjer se v besedilu standarda uporablja izraz “nem{ki standard”, v
SIST DIN 1995-3:1997 to pomeni “slovenski standard”.
- Uvod in nacionalni predgovor nista sestavni del standarda.
II

---------------------- Page: 2 ----------------------

SIST DIN 1995-3
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.