Thermal insulating materials for building applications - Requirements for the properties of thermal insulating materials according to their field of application

Toplotnoizolacijski materiali v gradbeništvu - Zahteve za lastnosti toplotno izolacijskih materialov glede na področje uporabe

General Information

Status
Published
Public Enquiry End Date
31-Mar-2022
Publication Date
09-May-2022
Technical Committee
Current Stage
7160 - Izvirni SIST - Izdaja (Local Project)
Start Date
04-May-2022
Due Date
09-May-2022
Completion Date
10-May-2022
Ref Project

Buy Standard

Standard
oSIST 1191:2022 - Za tisk
Slovenian language
49 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (sample)

S L O V E N S K I oSIST 1191
S T A N D A R D marec 2022
Toplotnoizolacijski materiali v gradbeništvu – Zahteve za lastnosti
toplotnoizolacijskih materialov glede na področje uporabe

Thermal insulation in civil engineering – Application related requirements for thermal

insulation materials
Referenčna oznaka
ICS 91.120.10 oSIST 1191:2022 (sl)
Nadaljevanje na straneh 2 do 50

© 2022-03. Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje ali kopiranje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
oSIST 1191 : 2022
NACIONALNI UVOD

Slovenski standard SIST 1191 (sl), Toplotnoizolacijski materiali v gradbeništvu – Zahteve za lastnosti

toplotnoizolacijskih materialov glede na področje uporabe, 2022, je izvirni slovenski standard in ima

status slovenskega nacionalnega standarda.
NACIONALNI PREDGOVOR

Slovenski standard SIST 1191:2022 je po predhodno sprejetih načelih pripravil slovenski tehnični odbor

SIST/TC TOP Toplota.

Slovenski izvirni standard SIST 1191:2022 je pripravljen na podlagi DIN 4108-10:2021 in določa zahteve

za lastnosti toplotnoizolacijskih materialov v gradbeništvu glede na področje uporabe. Besedilo DIN

4108-10:2021 je bilo večinoma prilagojeno, medtem ko so bile preglednice od 2 do 20 osnova za

pripravo preglednic v SIST 1191:2022.

Standard SIST 1191:2022 upošteva posebnosti slovenskega prostora glede načinov gradnje in izbire

gradbenih materialov. Izdan je z namenom, da se prepreči napačna uporaba toplotnoizolacijskih

materialov in se s tem prepreči škoda na objektih ter zmanjša raba energije za ogrevanje in hlajenje

stavb ter se s tem zmanjša obremenitev okolja.

Evropskega standarda EN, ki bi urejal to podorčje, ni, zato je standard SIST 1191:2022 pripravljen na

osnovi DIN 4108-10 (de), Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden – Teil 10:

Anwendungsbezogene Anforderungen an Wärmedämmstoffe. Več držav Evropske unije je svoje

standarde v zvezi z zahtevami za lastnosti toplotnoizolacijskih materialov glede na področje uporabe v

gradbeništvu že izdalo.

Odločitev za izdajo tega standarda je dne 29. novembra 2021 sprejel SIST/TC TOP Toplota.

OPOMBA
‒ Nacionalni uvod in nacionalni predgovor nista sestavni del standarda.
---------------------- Page: 2 ----------------------
oSIST 1191 : 2022
VSEBINA Stran

1 Obseg ................................................................................................................................................... 4

2 Zveze s standardi ................................................................................................................................. 4

2.1 Zveze z drugimi normativnimi dokumenti .......................................................................................... 5

3 Izrazi in definicije .................................................................................................................................. 6

4 Področje uporabe ................................................................................................................................. 7

5 Splošno ................................................................................................................................................. 9

5.1 Zahteve za posamezne izdelke za tovarniško izdelane toplotnoizolacijske materiale ....................10

5.1.1 Mineralna volna (MW) ..................................................................................................................10

5.1.2 Ekspandirani polistiren (EPS) .......................................................................................................10

5.1.3 Ekstrudirani polistiren (XPS) ........................................................................................................10

5.1.4 Penjeni poliuretan (PU) in penjeni poliizocianurat (PIR) ..............................................................10

5.1.5 Pena iz fenolne smole (PF) ..........................................................................................................11

5.1.6 Penjeno steklo (CG) .....................................................................................................................11

5.1.7 Plošče iz lesne volne (WW) ..........................................................................................................11

5.1.8 Večslojne plošče iz lesne volne (WW-C)......................................................................................11

5.1.9 Ekspandirani perlit (EPB) .............................................................................................................11

5.1.10 Ekspandirana pluta (ICB) ...........................................................................................................11

5.1.11 Plošče iz lesnih vlaken (lesne vlaknenke) (WF) .........................................................................11

5.1.12 Polietilenska pena (PEF) ............................................................................................................11

5.1.13 Izolacijski izdelki iz rastlinskih (VFBP) in živalskih vlaken..........................................................11

5.2 Zahteve za posamezne izdelke za toplotnoizolacijske materiale, izdelane na mestu vgradnje .....11

5.2.1 Toplotna izolacija iz mineralne volne (MW), izdelana na mestu vgradnje ...................................11

5.2.2 Toplotnoizolacijski material iz poliuretanske (PU) in poliizocianuratne (PIR) pene,

izdelan na mestu vgradnje......................................................................................................................12

5.2.3 Toplotnoizolacijski material iz brizgane poliuretanske (PU) in poliizocianuratne

(PIR) pene, izdelan na mestu vgradnje ..................................................................................................12

5.2.4 Toplotna izolacija iz ekspandiranega perlita (EP), izdelana na mestu vgradnje ..........................12

5.2.5 Toplotna izolacija iz ekspandiranega glinenega agregatnega proizvoda (LWA),

izdelana na mestu vgradnje....................................................................................................................12

5.2.6 Toplotna izolacija iz razplastenega vermikulita (EV), izdelana na mestu vgradnje .....................12

5.2.7 Toplotna izolacija iz rastlinskih vlaken (LFCI), izdelana na mestu vgradnje ................................12

5.3 Zahteve, povezane z uporabo .........................................................................................................12

5.3.1 Splošno .........................................................................................................................................12

5.4 Zvočna zaščita .................................................................................................................................14

5.5 Toplotna prevodnost ........................................................................................................................14

5.6 Odpornost na požar .........................................................................................................................14

5.7 Preglednice minimalnih zahtev za izolacijske materiale po vrstah .................................................14

Dodatek A (informativni) .........................................................................................................................47

Literatura.................................................................................................................................................50

---------------------- Page: 3 ----------------------
oSIST 1191 : 2022
1 Obseg

Ta dokument določa zahteve, povezane z uporabo tovarniško izdelanih toplotnoizolacijskih materialov

za stavbe po SIST EN 13162, SIST EN 13163, SIST EN 13164, SIST EN 13165, SIST EN 13166, SIST

EN 13167, SIST EN 13168, SIST EN 13169, SIST EN 13170 SIST EN 13171, SIST EN 16069, in za na

mestu vgradnje izdelane toplotnoizolacijske materiale za stavbe po SIST EN 14063-1, SIST EN 14064-

1, SIST EN 14315-1, SIST EN 14316-1, SIST EN 14317-1, SIST EN 14318-1, prav tako določa zahteve

evropskih ocenjevalnih dokumentov EAD 040729 -00-1201, EAD 040461-00-1201, EAD 040138-00-

1201, EAD 040138-01-1201, in EAD 040005-00-1201, EAD 040146-00-1201, EAD 040650-00-1201,

EAD 040773-00-1201 ter EAD 040777-00-1201 in dodeljuje področja uporabe toplotnoizolacijskih

materialov, označenih s kraticami.

Toplotnoizolacijski materiali se lahko uporabljajo za različne namene. Ta standard opredeljuje

minimalne zahteve za posamezna področja uporabe v gradbeništvu.

OPOMBA: Na ta način lahko načrtovalci in uporabniki toplotnoizolacijskih materialov izberejo ustrezne vrste uporabe.

Ta dokument ne ureja uporabe toplotnoizolacijskih materialov za tehnično stavbno opremo in tehnične

stavbne sisteme.

Ta dokument ne ureja uporabe toplotnoizolacijskih materialov, za katere ne velja ustrezen harmoniziran

evropski standard ali evropski ocenjevalni dokument (EAD).

Ta dokument ne ureja uporabe toplotnoizolacijskih materialov v zunanjih toplotnoizolacijskih

kompozitnih sistemih (ETICS).

V posameznih primerih lahko drugi predpisi nalagajo višje zahteve. Načrtovalci in investitorji lahko tudi

postavijo višje zahteve.
2 Zveze s standardi

Naslednji dokumenti so v besedilu omenjeni tako, da nekateri deli ali vsa njihova vsebina pomenijo

zahteve tega dokumenta. Pri datiranih sklicevanjih velja samo navedena izdaja. Pri nedatiranih

sklicevanjih velja zadnja izdaja referenčnega dokumenta (vključno z vsemi spremembami).

Standard SIST 1191:2022 vključuje sklicevanje na standarde:

SIST EN 13162:2013+A1:2015, Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz mineralne volne

(MW) – Specifikacija

SIST EN 13163:2013+A2:2017, Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz ekspandiranega

polistirena (EPS) – Specifikacija

SIST EN 13164:2013+A1:2015, Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz ekstrudiranega

polistirena (XPS) – Specifikacija

SIST EN 13165:2013+A2:2016, Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz trde poliuretanske

pene (PUR) – Specifikacija

SIST EN 13166:2013+A2:2016, Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz fenolne pene (PF)

– Specifikacija

SIST EN 13167:2013+A1:2015, Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz penjenega stekla

(CG) – Specifikacija

SIST EN 13168:2013+A1:2015, Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz lesne volne (WW)

– Specifikacija

SIST EN 13169:2013+A1:2015, Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz ekspandiranega

perlita (EPB) – Specifikacija
---------------------- Page: 4 ----------------------
oSIST 1191 : 2022

SIST EN 13170:2013+A1:2015, Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz ekspandirane

plute (ICB) – Specifikacija

SIST EN 13171:2013+A1:2015, Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz lesnih vlaken (WF)

– Specifikacija

SIST EN 14063-1:2005/AC:2008, Toplotnoizolacijski materiali in proizvodi za stavbe – Proizvodi iz

ekspandiranega glinenega agregatnega proizvoda (LWA), oblikovani na
mestu vgradnje – 1. del: Specifikacija za vezane in razsute proizvode pred
vgradnjo

SIST EN 14064-1:2019, Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Razsuti proizvodi iz mineralne volne

(MW) – 1. del: Specifikacija za razsute proizvode pred vgradnjo

SIST EN 14315-1:2013, Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz brizgane poliuretanske

pene (PUR) in poliizocianuratne pene (PIR), oblikovani na mestu vgradnje –
1. del: Specifikacija penastega sistema pred vgradnjo

SIST EN 14316-1:2005, Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz ekspandiranega perlita

(EP), oblikovani na mestu vgradnje – 1. del: Specifikacija za vezane in razsute
proizvode pred vgradnjo

SIST EN 14317-1:2005, Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz razplastenega

vermikulita (EV), oblikovani na mestu vgradnje – 1. del: Specifikacija za
vezane in razsute proizvode pred vgradnjo

SIST EN 14318-1:2013, Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz trde poliuretanske pene

(PUR) in poliizocianuratne pene (PIR), oblikovani na mestu vgradnje – 1. del:
Specifikacija penastega sistema pred vgradnjo

SIST EN 16069:2013+A1:2015, Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz polietilenske pene

(PEF) – Specifikacija

SIST EN 13501-1:2019, Požarna klasifikacija gradbenih proizvodov in elementov stavb – 1. del:

Klasifikacija po podatkih iz preskusov odziva na ogenj

SIST EN 826, Toplotnoizolacijski proizvodi za uporabo v gradbeništvu – Ugotavljanje

obnašanja pri tlačni obremenitvi
2.1 Zveze z drugimi normativnimi dokumenti
EAD 040729-00-1201, Toplotna izolacija iz nevezane mineralne volne

EAD 040461-00-1201, Toplotnoizolacijski material za nevezano nasutje iz ekspandiranega perlita

(EP)

EAD 040138-00-1201 in EAD 040138-01-1201, Toplotna in/ali zvočna izolacija iz rastlinskih vlaken v

razsutem stanju

EAD 040005-00-1201, Tovarniško izdelani toplotno in/ali akustično izolacijski proizvodi iz rastlinskih

in živalskih vlaken

EAD 040650-00-1201, Plošče iz ekstrudirane polistirenske pene kot nosilna plast in/ali toplotna

izolacija nad vodno izolacijo

EAD 040773-00-1201, Plošče iz ekspandirane polistirenske pene kot nosilna plast in/ali toplotna

izolacija nad vodno izolacijo

EAD 040777-00-1201, Plošče iz penjenega stekla kot nosilna plast in/ali toplotna izolacija zunaj

hidroizolacije
EAD 040146-00-1201, Thermal insulation for buildings made of straw balls
---------------------- Page: 5 ----------------------
oSIST 1191 : 2022
3 Izrazi in definicije

Za uporabo tega dokumenta veljajo izrazi po SIST EN ISO 7345, SIST EN ISO 9229 in SIST EN ISO

9346.

Oznake za lastnosti proizvodov, ki se uporabljajo pri označevanju lastnosti, so naslednje:

Lastnost Essential characteristic Kratica

Tlačna trdnost pri 10 % deformaciji Compressive stress or strength (10\Y) CS(10\Y)

Dolgotrajno lezenje pod tlačno
Compressive creep CC(i1/i2/y)sc
obremenitvijo
Debelina Thickness T
Širina Width W
Dolžina Length L
Pravokotnost Squarness S
Ravnost Flatness P
Dimenzijska stabilnost pri predpisani Dimensional stability at specified
DS(T)
temperaturi temperature
Dimenzijska stabilnost pri predpisani Dimensional stability under specified
DS(TH)
temperaturi in relativni vlažnosti zraka temperature and humidity conditions
Natezna trdnost pravokotno na
Tensile strength perpendicular to faces TR
površino
Deformacija pod določeno tlačno Deformation under specified compressive
DLT(i)5
obremenitvijo in temperaturo load and temperature conditions
Dolgotrajno navzemanje vode pri Long term water absorption by total
WL(T)
popolni potopitvi immersion
Upogibna trdnost Bending strength BS

Dolgotrajno navzemanje vode pri difuziji Long term water absorption by diffusion WD(V)

Odpornosti proti ponavljajočemu
Freeze-thaw resistance after long term
zmrzovanju in taljenju po dolgotrajnem FTCD
water absorption by diffusion
navzemanju vode pri difuziji
Odpornosti proti ponavljajočemu
Freeze-thaw resistance after long term
zmrzovanju in taljenju po dolgotrajnem FTCI
absorption by total immersion
navzemanju vode pri popolni potopitvi
Determination of volume percentage of
Volumski odstotek zaprtih celic CV, CCC
closed cells
Deformacija pod točkovno
Point load PL
obremenitvijo
Dinamična togost Dynamic stiffness SD
Vzdolžna upornost zračnemu toku Air flow resistivity AFr
Dimenzijska stabilnost pri normalnih Dimensional stability under normal
DS(N)
pogojih laboratory conditions
Dolgotrajno navzemanje vode pri delni Long term water absorption by partial
WL(P)
potopitvi immersion
WS(P)i
Kratkotrajno navzemanje vode pri delni Short term water absorption by partial
---------------------- Page: 6 ----------------------
oSIST 1191 : 2022
Lastnost Essential characteristic Kratica
potopitvi immersion
Kratkotrajno navzemanje vode pri Short term water absorption by total
WS(T)i
popolni potopitvi immersion
Navidezna gostota Apparent density AD
Stisljivost Compressibility CPi
Free rise density by the core (or beaker)
Gostota prostega penjenja FRB/FRC
methods
Vodoodbojnost Water repellence WR
Posedanje v votli steni Settlement in closed cavities S
Posedanje pri udarnem vzbujanju Settlement under impact excitation Sv
Strižni modul Shear modulus GMi
Trdnost lepljenja na podlago Substrate adhesion strength A, TS
Ravnost z enostranskim vlaženjem Flatness after one-side wetting FW
Tlačna trdnost Compressive stress CS(Y)
Tlačna trdnost pri 5 % deformaciji Compressive stress or strength (5\Y) CS(5\Y)
Tlačna trdnost pri 2 % deformaciji Compressive stress or strength (2\Y) CS(2\Y)
Strižna trdnost Shear strength SS
Elastični modul pod tlačno
Compressive modulus of elasticity CM
obremenitvijo
Toplotna upornost Thermal resistance R
Toplotna prevodnost Thermal conductivity λ
Odpornost na požar Fire resistance Euroclass
Difuzijski upor vodni pari Water wapour diffusion MU
4 Področje uporabe

Ta standard določa minimalne zahteve za lastnosti tovarniško izdelanih toplotnoizolacijskih materialov

in materialov, izdelanih na mestu vgradnje v gradbeništvu glede na posamezna področja uporabe.

---------------------- Page: 7 ----------------------
oSIST 1191 : 2022

Preglednica 1: Področja uporabe toplotnoizolacijskih materialov v stavbah (vir: preglednica

A.1 SIST EN 16783)
Področja uporabe
Kratice
Področje
za grafične simbole
uporabe
(glej sliko 1) Opis
(v oklepaju so
nemške oznake)
Zunanja izolacija strehe ali stropa, zaščitena pred vremenskimi
RWP (DAD)
vplivi, izolacija pod oblogami
Zunanja izolacija strehe ali stropa, zaščitena pred vremenskimi
REW (DAA)
vplivi, izolacija pod hidroizolacijo
Zunanja izolacija strehe, izpostavljene vremenskim vplivom
RIE (DUK)
(obrnjena streha)
Izolacija med špirovci, dvoslojna streha, nepohodni, vendar
RBR (DZ)
dostopni stropi v zgornjem nadstropju
Strop, streha
Notranja izolacija stropa (spodaj) ali strehe, izolacija pod
FII (DI)
špirovci/nosilno konstrukcijo, obešeni strop itd.
Notranja izolacija stropa ali talne plošče (na zgornji strani) pod
FI (DEO)
estrihom – brez zahtev za zvočno izolacijo
Notranja izolacija stropa ali talne plošče (na zgornji strani) pod
FIS (DES)
estrihom – z zahtevami za zvočno izolacijo
Toplotna izolacija med špirovci, prezračevalni sloj neposredno
nad toplotno izolacijo
WEC (WAB) Zunanja izolacija stene za oblogo
WE (WAA) Zunanja izolacija stene za hidroizolacijo
WEP (WAP) Zunanja izolacija stene pod ometom
WAS Fasadni podzidek
WC (WZ) Izolacija dvoslojnih sten, izolacija jedra
Stena
WTF (WH) Izolacija stene pri leseni skeletni gradnji
WI (WI) Notranja izolacija stene
Izolacija predelnih sten med objekti – z zahtevami za zvočno
WBD (WTH)
izolacijo
WTR (WTR) Izolacija notranjih predelnih sten
PIW (PW) Zunanja toplotna izolacija sten proti tlom (zunaj hidroizolacije)
Obod Zunanja toplotna izolacija pod talno ploščo proti tlom (zunaj
PUS (PUS)
(perimeter) hidroizolacije)
GFI Toplotna izolacija kot horizontalna zaščita pred zmrzovanjem
---------------------- Page: 8 ----------------------
oSIST 1191 : 2022

Slika 1: Področja uporabe toplotnoizolacijskih materialov v gradbeništvu (vir: SIST EN 16783 in

DIN 4108-10)
5 Splošno

V naslednjih točkah so opredeljene zahteve, povezane z uporabo toplotnoizolacijskih materialov za

stavbe. Navedene zahteve so stopnje, razredi ali mejne vrednosti, ki so določene v SIST EN 13162,

SIST EN 13163, SIST EN 13164, SIST EN 13165, SIST EN 13166, SIST EN 13167, SIST EN 13168,

SIST EN 13169, SIST EN 13170, SIST EN 13171, SIST EN 14063-1, SIST EN 14064-1, SIST EN

14315-1, SIST EN 14316-1, SIST EN 14317-1, SIST EN 14318-1, SIST EN 16069 in v evropskih

ocenjevalnih dokumentih EAD 040729-00-1201, EAD 040461-00-1201, EAD 040138-00-1201, EAD

040138- 01-1201, EAD 040146-00-1201, EAD 040005-00-1201, EAD 040650-00-1201, EAD 040773-

00-1201 in EAD 040777-00-1201.
---------------------- Page: 9 ----
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.