Alarm systems - CCTV surveillance systems for use in security applications - Part 5-1: Video transmission - General video transmission performance requirements

This European Standard introduces general requirements on video transmission. A detailed specification on analog video transmission over different media including signal and performance requirements is already defined in prEN 50132-5-3. For the growing number of surveillance applications based on IP video transmission the requirements are defined in 2 standards. This standard covers in the following clauses the general requirements for video transmissions on performance, security and conformance to basic IP connectivity, based on available, well-known, international standards. In areas where more detailed IP requirements are necessary additional specifications are given, in order to reach compatibility. In this European Standard no detailed and special CCTV protocols are defined. In Part 2 of this European Standard, a detailed video IP protocol, messages and commands on top of the general connectivity and performance requirements of Part 1 are defined. Part 2 defines an IP protocol for full interoperability (e.g. PTZ control, eventing, etc.) of video transmission devices used in surveillance applications.
The first section of this standard defines the minimum performance requirements on video transmission for security applications in IP networks. In surveillance applications, the requirements on timing, quality and availability are strict and defined in the last section of this standard. Guidelines for network architecture on how these requirements can be fulfilled are given.
The second section of this European Standard defines requirements on basic IP connectivity of video transmission devices to be used in security applications. If a video transmission device is used in security, certain basic requirements apply. First of all a basic understanding of IP connectivity needs to be introduced which requests the device to be compliant to fundamental network protocols. These could be requirements which may be applied to all IP security devices even beyond IP video. For this reason, requirements are introduced in a second step for compliance to basic streaming protocols, used in this standard for video streaming and stream control. Since security applications need high availability and reliability, general means for the transmission of the video status and health check events need to be covered. Theses are defined in general requirements on eventing and network device management. In security proper maintenance and setup is essential for the functioning of the video transmission device: Locating streaming devices and their capabilities is a basic requirement and covered in "device discovery and description".

Alarmanlagen - CCTV-Überwachungsanlagen für Sicherungsanwendungen - Teil 5-1: Allgemeine Leistungsanforderungen an die Videoübertragung

Systèmes d’alarme – Systèmes de surveillance CCTV à usage dans les applications de sécurité - Partie 5-1:Exigences générales de performance pour la vidéotransmission

Alarmni sistemi - Nadzorni sistemi CCTV za uporabo v aplikacijah varovanja - 5.1. del: Video prenos - Splošne zahteve za zmogljivosti video prenosa - Popravek AC

Ta evropski standard določa splošne zahteve za video prenos. Podrobna specifikacija za analogni video prenos prek različnih medijev, vključno z zahtevami za signal in zmogljivosti, je že določena v standardu prEN 50132-5-3. Zahteve za vse večje število nadzornih aplikacij, ki temeljijo na video prenosu IP, so opredeljene v dveh standardih. Ta standard v naslednjih točkah zajema splošne zahteve za video prenose glede zmogljivosti, varnosti in skladnosti z osnovno povezljivostjo IP na podlagi razpoložljivih in dobro poznanih mednarodnih standardov. Na področjih, na katerih so potrebne podrobnejše zahteve v zvezi z IP, so podane dodatne specifikacije, da se doseže združljivost. V tem evropskem standardu niso določeni podrobni in posebni protokoli CCTV. V 2. delu tega evropskega standarda so na podlagi splošnih zahtev glede povezljivosti in zmogljivosti iz 1. dela podrobneje opredeljeni protokol IP za video, sporočila in ukazi. V 2. delu je določen protokol IP za popolno interoperabilnost (npr. nadzor PTZ, načrtovanje dogodkov itd.) naprav za video prenos, ki se uporabljajo v nadzornih aplikacijah. Prvi oddelek tega standarda določa najmanjše zahteve za zmogljivost video prenosa aplikacij varovanja v omrežjih IP. Zahteve za časovno načrtovanje, kakovost in razpoložljivost nadzornih aplikacij so stroge ter določene v zadnjem oddelku tega standarda. Podane so smernice za omrežno arhitekturo o izpolnjevanju teh zahtev. Drugi oddelek tega evropskega standarda določa zahteve za osnovno povezljivost IP naprav za video prenos, ki se uporabljajo v aplikacijah varovanja. Če se naprava za video prenos uporablja za varovanje, veljajo nekatere osnovne zahteve. Predstaviti je treba predvsem osnovna načela povezljivosti IP, ki zahtevajo, da je naprava skladna s temeljnimi omrežnimi protokoli. To so lahko zahteve, ki se lahko uporabljajo za vse varnostne naprave IP, ne le za video IP. Zato se zahteve določijo v drugem koraku za skladnost z osnovnimi pretočnimi protokoli, ki se v tem standardu uporabljajo za video pretakanje in nadzor pretoka. Ker aplikacije varovanja zahtevajo visoko razpoložljivost in zanesljivost, je treba zagotoviti splošne načine za prenos dogodkov v zvezi s stanjem in nadzorom kakovosti videa. Ti dogodki so opredeljeni v splošnih zahtevah za načrtovanje dogodkov in upravljanje omrežnih naprav. Pri varnosti sta pravilno vzdrževanje in nastavitev bistvena za delovanje naprave za video prenos. Določitev lokacije pretočnih naprav in njihovih zmogljivosti je osnovna zahteva, ki je opisana v oddelku »odkrivanje in opis naprav«.

General Information

Status
Withdrawn
Publication Date
25-Jul-2012
Withdrawal Date
29-May-2016
Technical Committee
Current Stage
9900 - Withdrawal (Adopted Project)
Start Date
30-May-2016
Due Date
22-Jun-2016
Completion Date
30-May-2016

RELATIONS

Buy Standard

Corrigendum
SIST EN 50132-5-1:2012/AC:2012
English language
1 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview

e-Library read for
1 day

Standards Content (sample)

2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.Alarmni sistemi - Nadzorni sistemi CCTV za uporabo v aplikacijah varovanja - 5.1. del: Video prenos - Splošne zahteve za zmogljivosti video prenosa - Popravek ACAlarmanlagen - CCTV-Überwachungsanlagen für Sicherungsanwendungen - Teil 5-1: Allgemeine Leistungsanforderungen an die VideoübertragungSystèmes d’alarme – Systèmes de surveillance CCTV à usage dans les applications de sécurité - Partie 5-1:Exigences générales de performance pour la vidéotransmissionAlarm systems - CCTV surveillance systems for use in security applications - Part 5-1: Video transmission - General video transmission performance requirements33.160.40Video sistemiVideo systems13.320Alarmni in opozorilni sistemiAlarm and warning systemsICS:Ta slovenski standard je istoveten z:EN 50132-5-1:2011/AC:201

...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.