Information technology - Slovenian computer keyboard - Layout of characters

Informacijska tehnologija - Slovenska tipkovnica - Razporeditev znakov

Ta slovenski standard določa razporeditev znakov na alfanumeričnem delu tipkovnice. Tipkovnica zajema niz vseh števk, črk in drugih grafičnih znakov, ki se uporabljajo za vnos podatkov in so določeni v standardu SIST 1044:2009. Standard SIST 1044:2009 zajema tudi razporeditev krmilnih znakov in funkcijskih tipk. Standard zajema razporeditev tipk na osrednjem in numeričnem delu tipkovnice. Standard ne zajema fizičnih lastnosti tipkovnice, kot so mere, nagib in barva, ali drugih fizičnih lastnosti tipkovnice ali tipk na njej. Obenem standard določa prevode nekaterih angleških izrazov za funkcije krmilnih tipk v slovenščino.

General Information

Status
Published
Public Enquiry End Date
28-Feb-2009
Publication Date
16-Aug-2009
Technical Committee
Current Stage
9800 - Izvirni SIST/ privzeti tuji dokument - Periodični pregled (Local Project)
Start Date
20-Jan-2020
Due Date
02-Apr-2020
Completion Date
17-Apr-2020
Ref Project

Buy Standard

Standard
SIST 1044:2009
Slovenian language
33 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview

e-Library read for
1 day

Standards Content (sample)

SLOVENSKI
SIST 1044 STANDARD
september 2009
Informacijska tehnologija – Slovenska tipkovnica – Razporeditev znakov
Information technology – Slovenian computer keyboard – Layout of characters
Deskriptorji: slovenska tipkovnica, nabor alfanumeriĹnih in kontrolnih znakov
ReferenĹna oznaka ICS 35.180 SIST 1044:2009 (sl)
Nadaljevanje na straneh od 2 do 34

© 2009-09. Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

SIST 1044 : 2009 2 NACIONALNI UVOD Slovenski standard SIST 1044 (sl), Informacijska tehnologija – Slovenska tipkovnica – Razporeditev znakov, 2009, je izvirni slovenski standard in ima status slovenskega nacionalnega standarda.

Standard SIST 1044:2009 je izdan z namenom dohajanja razvoja na podroĹju informacijske tehnologije zadnjih dveh desetletij in upoštevanja novih funkcionalnih zmogljivosti tipkovnice.

VeĹina držav Evropske unije je svoj standard za tipkovnico, ki upošteva razvoj na podroĹju informacijske tehnologije in nove funkcionalne zmogljivosti, že izdala.

NACIONALNI PREDGOVOR Slovenski standard SIST 1044:2009 je po predhodno sprejetih naĹelih pripravil slovenski tehniĹni odbor SIST/TC ITC Informacijska tehnologija.

Standard upošteva italijansko in madžarsko abecedo (jezika obeh manjšin) in narekuje razporeditev znakov, ki omogoĹa zapis veĹine jezikov držav Ĺlanic Evropske unije ter tudi zapis osnovnih podatkov vseh državljanov Republike Slovenije, kot so ime, priimek in naslov. Slovenski izvirni standard SIST 1044:2009 doloĹa novo tipkovnico, ob tem pa ne izkljuĹuje uporabe obstojeĹe tipkovnice.

OdloĹitev za izdajo tega standarda je dne 15. junija 2009 sprejel SIST/TC ITC Informacijska tehnologija. OPOMBA

Nacionalni uvod in nacionalni predgovor nista sestavni del standarda.
SIST 1044 : 2009
VSEBINA
Stran 1

Obseg in podroĹje uporabe..................................................................................................................4 2

Zveza s standardi.................................................................................................................................4 3

Prevodi tipk...........................................................................................................................................5 4

Splošna razporeditev znakov na tipkovnici..........................................................................................6 5

Razporeditev znakov na alfanumeriĹnem delu tipkovnice...................................................................7 6

Slika slovenske tipkovnice.................................................................................................................11 7

Kodna tabela znakov na tipkovnici....................................................................................................12 8

Kodne tabele Ĺrk z diakritiĹnimi znamenji ........................................................................................17

SIST 1044 : 2009 4 Informacijska tehnologija – Slovenska tipkovnica – Razporeditev znakov

Obseg in področje uporabe Ta slovenski standard doloĹa razporeditev znakov na alfanumeriĹnem delu tipkovnice. Tipkovnica zajema niz vseh števk, Ĺrk in drugih grafiĹnih znakov, ki se uporabljajo za vnos podatkov in so doloĹeni v standardu SIST 1044:2009.

Standard SIST 1044:2009 zajema tudi razporeditev krmilnih znakov in funkcijskih tipk. Standard zajema razporeditev tipk na osrednjem in numeriĹnem delu tipkovnice. Standard ne zajema fiziĹnih lastnosti tipkovnice, kot so mere, nagib in barva, ali drugih fiziĹnih lastnosti tipkovnice ali tipk na njej. Obenem standard doloĹa prevode nekaterih angleških izrazov za funkcije krmilnih tipk v slovenšĹino.

Zveza s standardi SIST ISO/IEC 8859-2 Informacijska tehnologija – Nabori grafiĹnih znakov, kodiranih z enim 8-bitnim zlogom – 2. del: LatiniĹna abeceda št. 2

Information technology – 8-bit single-byte coded graphic character sets – Part 2: Latin alphabet No. 2

SIST ISO/IEC 9995-1 Informacijska tehnologija – Razpored tipk na tipkovnici za potrebe pisanja besedil in pisarniških sistemov – 1. del: Splošna naĹela, ki doloĹajo razpored tipk na tipkovnici

Information technology – Keyboard layouts for text and office systems – Part 1: General principles governing keyboard layouts

SIST ISO/IEC 9995-2 Informacijska tehnologija – Razpored tipk na tipkovnici za potrebe pisanja besedil in pisarniških sistemov – 2. del: AlfanumeriĹni del

Information technology – Keyboard layouts for text and office systems – Part 2: Alphanumeric section

SIST ISO/IEC 9995-3 Informacijska tehnologija – Razpored tipk na tipkovnici za potrebe pisanja besedil in pisarniških sistemov – 3. del: Dopolnilni razporedi tipk za alfanumeriĹno obmoĹje v alfanumeriĹnem delu

Information technology – Keyboard layouts for text and office systems – Part 3: Complementary layouts of the alphanumeric zone of the alphanumeric section

SIST ISO/IEC 9995-4 Informacijska tehnologija – Razpored tipk na tipkovnici za potrebe pisanja besedil in pisarniških sistemov – 4. del: NumeriĹni del

Information technology – Keyboard layouts for text and office systems - Part 4: Numeric section

SIST ISO/IEC 9995-5 Informacijska tehnologija – Razpored tipk na tipkovnici za potrebe pisanja besedil in pisarniških sistemov – 5. del: Urejevalni del

Information technology – Keyboard layouts for text and office systems – Part 5: Editing section

SIST ISO/IEC 9995-6 Informacijska tehnologija – Razpored tipk na tipkovnici za potrebe pisanja besedil in pisarniških sistemov – 6. del: Funkcijski del

Information technology – Keyboard layouts for text and office systems – Part 6: Function section

SIST 1044 : 2009

SIST ISO/IEC 9995-7 Informacijska tehnologija – Razpored tipk na tipkovnici za potrebe pisanja besedil in pisarniških sistemov – 7. del: Simboli, ki se uporabljajo za predstavitev funkcij

Information technology – Keyboard layouts for text and office systems – Part 7: Symbols used to represent functions

SIST ISO/IEC 9995-8 Informacijska tehnologija – Razpored tipk na tipkovnici za potrebe pisanja besedil in pisarniških sistemov – 8. del: Dodelitev Ĺrk tipkam na numeriĹni tipkovnici

Information technology – Keyboard layouts for text and office systems – Part 8: Allocation of letters to the keys of a numeric keypad

SIST ISO/IEC 10646 Informacijska tehnologija – Univerzalni veĹoktetni nabor znakov

Information technology – Universal Multiple-Octet Coded Character Set (UCS) 3
Prevodi tipk

Tipke, katerih funkcije so na obstojeĹi tipkovnici oznaĹene z angleškimi izrazi, se prevedejo povsod.

Pri krmilnih tipkah v spodnjem seznamu se uporabljajo naslednja imena in grafiĹni simboli. V primeru majhnih tipk je dopušĹena samo uporaba simbolov. Tipke, na katerih so angleški izrazi za njihove funkcije, se prevedejo v glagolsko obliko slovenskega izraza: Izraz “Esc” se prevede v “Izhod”. Izraz “Tab” se prevede v “Tab.”. GrafiĹni simbol sta pušĹici, obrnjeni v levo in desno, ležeĹi druga nad drugo. Vsako zakljuĹuje ravna Ĺrta. Izraz “Caps Lock” se prevede v “Velike Ĺrke”. GrafiĹni simbol je ikona kljuĹavnice z luknjo v obliki velike Ĺrke A. Izraz “Shift” se prevede v “Dvig”. GrafiĹni simbol je navzgor obrnjena votla pušĹica. Izraz “Ctrl” se prevede v “Ktrl”. Izraz “Alt” se prevede v “Alt.”. Izraz “Alt Gr” se prevede v “Alt. gr.”. Izraz “Enter” se prevede v “Vnos”. GrafiĹni simbol je v kolenu prelomljena pušĹica navzdol, obrnjena v levo. Izraz “Backspace” se prevede v “Briši nazaj”. GrafiĹni simbol je pušĹica, obrnjena v levo. Izraz “Print Screen” se prevede v “Zajem zaslona”. Izraz “Sys Rq” se prevede v “Sistem”. Izraz “Scroll Lock” se prevede v “Vklopi drsenje”. GrafiĹni simbol je ikona kljuĹavnice z luknjo v obliki pušĹic gor dol =. Izraz “Pause” se prevede v “Premor”. Izraz “Break” se prevede v “Prekini”. Izraz “Insert” se prevede v “Vstavi”. Izraz “Delete” se prevede v “Odstrani”. Izraz “Home” se prevede v “ZaĹetek”. Izraz “End” se prevede v “Konec”. Izraz “Page Down” se prevede v “Stran dol”. Izraz “Page Up” se prevede v “Stran gor”. Izraz “Num Lock” se prevede v “Vklopi štev.”. GrafiĹni simbol je ikona kljuĹavnice z luknjo v obliki števke 1.

SIST 1044 : 2009 6 4

Splošna razporeditev znakov na tipkovnici Razporeditev znakov na osrednjem funkcijskem delu kakor tudi znakov na numeriĹnem delu tipkovnice je enaka kot na dosedanji tipkovnici oziroma drugih nacionalnih tipkovnicah. Razporeditev funkcijskih tipk “Esc/Izhod” in F1 do F12 nad alfanumeriĹnim delom tipkovnice se ne spremeni.

Znaki so na nekaterih tipkah alfanumeriĹnega dela tipkovnice razporejeni v štirih ravneh. Na vseh tipkah, kjer je razporeditev v štirih ravneh, so znaki ustrezno oznaĹeni. Znak s prve ravni je na tipki natisnjen levo spodaj, znak z druge ravni levo zgoraj, znak s tretje ravni desno spodaj, znak s Ĺetrte ravni pa desno zgoraj. Znaki, ki so razporejeni na prvi ravni, se tipkajo neposredno brez pomožnih tipk. Na ostale ravni se do znakov dostopa s pomoĹjo pomožnih tipk. Do znakov, ki so razporejeni na drugi ravni, se dostopa s tipko “Shift/Dvig”. Do znakov, ki so razporejeni na tretji ravni, se dostopa s tipko “Alt. gr.”. Do znakov, ki so razporejeni na Ĺetrti ravni, se dostopa s tipkama “Shift/Dvig” in “Alt. gr.”. Znake, ki so razporejeni na tretji in Ĺetrti ravni, se oznaĹi z drugo barvo. Zaradi obstojnosti se priporoĹa oznaĹitev z modro barvo. Ravni na

tipkah
SIST 1044 : 2009
Tabela 1: Razporeditev znakov na 1. ravni alfanumeričnega dela tipkovnice 5
Razporeditev znakov na alfanumeričnem delu tipkovnice
SIST 1044 : 2009 8
Tabela 2: Razporeditev znakov na 2. ravni alfanumeričnega dela tipkovnice
SIST 1044 : 2009
Tabela 3: Razporeditev znakov na 3. ravni alfanumeričnega dela tipkovnice
SIST 1044 : 2009 10
Tabela 4: Razporeditev znakov na 4. ravni alfanumeričnega dela tipkovnice
SIST 1044 : 2009
Slika slovenske tipkovnice
SIST 1044 : 2009 12 7

Kodna tabela znakov na tipkovnici Položaj Raven Podoba Opis Koda po standardu ISO/IEC 10646-1 Opis po standardu

ISO/IEC 10646-1 E00 R1
R3 R4 „

¯ ” dvojni spodnji narekovaj dvojni zgornji narekovaj dolžina nad Ĺrko desni dvojni zgornji narekovaj 201E

201C
0304 201D DOUBLE LOW-9 QUOTATION MARK
LEFT DOUBLE QUOTATION MARK
COMBINING MACRON RIGHT DOUBLE QUOTATION MARK E01 R1 R2 R3 R4 1 ! ~

z števka ena klicaj tilda tilda nad Ĺrko 0031 0021 007E 0303 DIGIT ONE EXCLAMATION MARK TILDE COMBINING TILDE E02 R1 R2 R3 2 Ž ÿ števka dve narekovaj strešica 0032 0022 030C DIGIT TWO QUOTATION MARK COMBINING CARON E03 R1 R2 R3 3 # ^ števka tri lestvica cirkumfleks 0033 0023 0302 DIGIT THREE NUMBER SIGN COMBINING CIRCUMFLEX ACCENT E04 R1 R2 R3 4 $ ù števka štiri znak za dolar polkrogec nad Ĺrko0034 0024 0306 DIGIT FOUR DOLLAR SIGN COMBINING BREVE E05 R1 R2 R3 5 % ° števka pet znak za odstotek krogec nad Ĺrko 0035 0025 030A DIGIT FIVE PERCENT SIGN COMBINING RING ABOVE E06 R1 R2 R3 6 & þ števka šest znak »in« repek pod Ĺrko 0036 0026 0328 DIGIT SIX AMPERSAND COMBINING OGONEK E07 R1 R2 R3 7 / ` števka sedem poševnica krativec

0037 002F 0300 DIGIT SEVEN SOLIDUS COMBINING GRAVE ACCENT E08 R1 R2 R3 8 ( ú števka osem uklepaj pika nad Ĺrko 0038 0028 0307 DIGIT EIGHT LEFT PARENTHESIS COMBINING DOT ABOVE E09 R1 R2 R3 9 ) ´ števka devet zaklepaj ostrivec 0039 0029 0301 DIGIT NINE RIGHT PARENTHESIS COMBINING ACUTE ACCENT E10 R1 R2 R3 0 = ý števka niĹ enaĹaj dvojni ostrivec 0030 003D 030B DIGIT ZERO EQUALS SIGN

COMBINING DOUBLE ACUTE ACCENT
SIST 1044 : 2009
Položaj Raven Podoba Opis Koda po standardu ISO/IEC 10646-1 Opis po standardu

ISO/IEC 10646-1 E11 R1 R2 R3 ' ? ¨ enojni narekovaj vprašaj preglas 0027 003F 0308 APOSTROPHE QUESTION MARK COMBINING DIAERESIS E12 R1 R2 R3 + * ¸ plus zvezdica sedij 002B 002A 0327 PLUS SIGN ASTERISK COMBINING CEDILLA D01 R1 R2 R3 q Q \ mala Ĺrka q velika Ĺrka Q leva poševnica 0071 0051 005C LATIN SMALL LETTER Q LATIN CAPITAL LETTER Q REVERSE SOLIDUS D02 R1 R2 R3 w W | mala Ĺrka w velika Ĺrka W pokonĹnica 0077 0057 007C LATIN SMALL LETTER W LATIN CAPITAL LETTER W VERTICAL LINE D03 R1 R2 e E mala Ĺrka e velika Ĺrka E 0065 0045 LATIN SMALL LETTER E LATIN CAPITAL LETTER E D04 R1 R2 r R mala Ĺrka r velika Ĺrka R 0072 0052 LATIN SMALL LETTER R LATIN CAPITAL LETTER R D05 R1 R2 t T mala Ĺrka t velika Ĺrka T 0074 0054 LATIN SMALL LETTER T LATIN CAPITAL LETTER T D06 R1 R2 z Z mala Ĺrka z velika Ĺrka Z 007A 005A LATIN SMALL LETTER Z LATIN CAPITAL LETTER Z D07 R1 R2 R3

R4 u U ü
Ü mala Ĺrka u velika Ĺrka U mala Ĺrka ü
velika Ĺrka Ü 0075 0055 00FC

00DC LATIN SMALL LETTER U LATIN CAPITAL LETTER U LATIN SMALL LETTER U WITH DIAERESIS LATIN CAPITAL LETTER U WITH DIAERESIS D08 R1 R2 i I mala Ĺrka i velika Ĺrka I 0069 0049 LATIN SMALL LETTER I LATIN CAPITAL LETTER I D09 R1 R2 R3

R4 o O ö
Ö mala Ĺrka o velika Ĺrka O mala Ĺrka ö
velika Ĺrka Ö 006F 004F 00F6

00D6 LATIN SMALL LETTER O LATIN CAPITAL LETTER O LATIN SMALL LETTER O WITH DIAERESIS LATIN CAPITAL LETTER O WITH DIAERESIS D10 R1 R2 R3 p P [ mala Ĺrka p velika Ĺrka P oglati uklepaj 0070 0050 005B LATIN SMALL LETTER P LATIN CAPITAL LETTER P LEFT SQUARE BRACKET D11 R1 R2

R3 š Š
] mala Ĺrka š velika Ĺrka Š
oglati zaklepaj 0161 0160

005D LATIN SMALL LETTER S WITH CARONLATIN CAPITAL LETTER S WITH CARON RIGHT SQUARE BRACKET

SIST 1044 : 2009 14 Položaj Raven Podoba Opis Koda po standardu ISO/IEC 10646-1 Opis po standardu

ISO/IEC 10646-1 D12 R1 R2
R3 € »
× znak za evro
levi sredinski narekovaj
znak za krat 20AC 00BB
00D7 EURO SIGN
RIGHT-POINTING DOUBLE ANGLE QUOTATION MARK MULTIPLICATION SIGN C01 R1 R2 R3
R4 a A ä
Ä mala Ĺrka a velika Ĺrka A mala Ĺrka ä
velika Ĺrka Ä 0061 0041 00E4

00C4 LATIN SMALL LETTER A LATIN CAPITAL LETTER A LATIN SMALL LETTER A WITH DIAERESIS LATIN CAPITAL LETTER A WITH DIAERESIS

C02 R1 R2 R3 s S ß mala Ĺrka s velika Ĺrka S ostri s 0073 0053 00DF LATIN SMALL LETTER S LATIN CAPITAL LETTER S LATIN SMALL LETTER SHARP S C03 R1 R2 R3

R4 d D đ
mala Ĺrka d velika Ĺrka D mala Ĺrka đ
velika Ĺrka
0064 0044 0111

0110 LATIN SMALL LETTER D LATIN CAPITAL LETTER D LATIN SMALL LETTER D WITH STROKE

LATIN CAPITAL LETTER D WITH STROKE C04 R1 R2 R3 f F [ mala Ĺrka f velika Ĺrka F oglati uklepaj 0066 0046 005B LATIN SMALL LETTER F LATIN CAPITAL LETTER F LEFT SQUARE BRACKET C05 R1 R2 R3 g G ] mala Ĺrka g velika Ĺrka G oglati zaklepaj 0067 0047 005D LATIN SMALL LETTER G LATIN CAPITAL LETTER G RIGHT SQUARE BRACKET C06 R1 R2 h H mala Ĺrka h velika Ĺrka H 0068 0048 LATIN SMALL LETTER H LATIN CAPITAL LETTER H C07 R1 R2 j J mala Ĺrka j velika Ĺrka J 006A 004A LATIN SMALL LETTER J LATIN CAPITAL LETTER J C08 R1 R2 k K mala Ĺrka k velika Ĺrka K 006B 004B LATIN SMALL LETTER K LATIN CAPITAL LETTER K C09 R1 R2 R3

R4 l L ł
Ł mala Ĺrka l velika Ĺrka L mala Ĺrka ł
velika Ĺrka Ł 006C 004C 0142

0141 LATIN SMALL LETTER L LATIN CAPITAL LETTER L LATIN SMALL LETTER L WITH STROKE LATIN CAPITAL LETTER L WITH STROKE C10 R1

R3 Ĺ
{ mala Ĺrka Ĺ
velika Ĺrka Ř
zaviti uklepaj 010D
010C

007B LATIN SMALL LETTER C WITH CARON LATIN CAPITAL LETTER C WITH CARON LEFT CURLEY BRACKET

SIST 1044 : 2009
Položaj Raven Podoba Opis Koda po standardu ISO/IEC 10646-1 Opis po standardu
ISO/IEC 10646-1 C11 R1
R3 ž
} mala Ĺrka ž
velika Ĺrka Ž
zaviti zaklepaj 017E
0160

007D LATIN SMALL LETTER Z WITH CARON LATIN CAPITAL LETTER Z WITH CARON RIGHT CURLEY BRACKET C12 R1 R2

R3 @ «
÷ afna desni sredinski narekovaj
znak za deljenje 0040 00AB

00F7 AT SIGN LEFT POINTING DOUBLE ANGLE QUOTATION MARK DIVISION SIGN B00 R1 R2 R3

R4 < > ‚
‘ znak manjši od
znak veĹji od spodnji enojni narekovaj zgornji enojni narekovaj 003C 003D 201A
2018 LESS-THAN SIGN GREATER-THAN SIGN SINGLE LOW-9 QUOTATION MARK

LEFT SINGLE QUOTATION MARK B01 R1 R2 y Y mala Ĺrka y velika Ĺrka Y 0079 0059 LATIN SMALL LETTER Y LATIN CAPITAL LETTER Y B02 R1 R2 x X mala Ĺrka x velika Ĺrka X 0078 0058 LATIN SMALL LETTER X LATIN CAPITAL LETTER X B03 R1 R2 R3 R4 c C Ľ ĺ mala Ĺrka c velika Ĺrka C mala Ĺrka Ľ velika Ĺrka ĺ 0063 0043 0107 0106 LATIN SMALL LETTER C LATIN CAPITAL LETTER C LATIN SMALL LETTER C WITH ACUTE LATIN CAPITAL LETTER C WITH ACUTE B04 R1 R2 v V mala Ĺrka v velika Ĺrka V 0076 0056 LATIN SMALL LETTER V LATIN CAPITAL LETTER V B05 R1 R2 R3 b B { mala Ĺrka b velika Ĺrka B zaviti uklepaj 0062 0042 007B LATIN SMALL LETTER B LATIN CAPITAL LETTER B LEFT CURLY BRACKET B06 R1 R2 R3 n N } mala Ĺrka n velika Ĺrka N zaviti zaklepaj 006E 004E 007D LATIN SMALL LETTER N LATIN CAPITAL LETTER N RIGHT CURLY BRACKET B07 R1 R2 R3 m M § mala Ĺrka m velika Ĺrka M paragraf 006D 004D 00A7 LATIN SMALL LETTER M LATIN CAPITAL LETTER M SECTION SIGN B08 R1 R2 R3 , ; < vejica podpiĹje znak manjši od 002C 003B 003C COMMA SEMICOLON LESS-THAN SIGN B09 R1 R2 R3 . : > pika dvopiĹje znak veĹji od 002E 003A 003D FULL STOP COLON GREATER-THAN SIGN

SIST 1044 : 2009 16 Položaj Raven Podoba Opis Koda po standardu ISO/IEC 10646-1 Opis po standardu

ISO/IEC 10646-1 B10 R1 R2 R3 R4 - _ – — minus-vezaj podĹrtaj stiĹni pomišljaj dolgi pomišljaj 002D 005F 2013 2014 HYPHEN-MINUS LOW LINE EN DASH EM DASH

SIST 1044 : 2009

Kodne tabele črk z diakritičnimi znamenji V tem besedilu in stolpcih vseh naslednjih tabel je pod oznako koda mišljena koda po standardu ISO/IEC 10646-1. Pri vnašanju Ĺrk z diakritiĹnimi znamenji, kjer je najprej odtipkano diakritiĹno znamenje, za njim pa Ĺrka, tipkovnica Ĺaka na odtipkanje Ĺrke, potem pa vrne vrednost sestavljene Ĺrke. Kadar je najprej odtipkano diakritiĹno znamenje, za njim pa presledek, tipkovnica vrne kodo samostojnega znamenja (za dolžino nad Ĺrko npr. 00AF in ne 0304). Pri veĹkratnih zaporednih diakritiĹnih znamenjih ali kombinacijah diakritiĹnih znamenj in Ĺrk, ki niso navedene v tabelah, tipkovnica vrne kodo Ĺrke in kode vseh vnesenih znamenj s kodne strani 0300 do 036F. 8.1

Dolžina nad črko Osnovna črka Koda Sestavljena črka KodaOpis po standardu
ISO/IEC 10646-1 Opis
0020

¯ 00AF MACRON dolžina nad Ĺrko A 0041 – 0100 LATIN CAPITAL LETTER A WITH MACRON velika Ĺrka A z dolžino zgoraj a 0061 — 0101 LATIN SMALL LETTER A WITH MACRON mala Ĺrka a z dolžino zgoraj E 0045 œ 0112 LATIN CAPITAL LETTER E WITH MACRON velika Ĺrka E z dolžino zgoraj e 0065  0113 LATIN SMALL LETTER E WITH MACRON mala Ĺrka e z dolžino zgoraj G 0047 G 1E20 LATIN CAPITAL LETTER G WITH MACRON velika Ĺrka G z dolžino zgoraj g 0067 g

1E21 LATIN SMALL LETTER G WITH MACRON mala Ĺrka g z dolžino zgoraj I 0049 ® 012A LATIN CAPITAL LETTER I WITH MACRON velika Ĺrka I z dolžino zgoraj i 0069 ¯

012B LATIN SMALL LETTER I WITH MACRON mala Ĺrka i z dolžino zgoraj O 004F ¿ 014C LATIN CAPITAL LETTER O WITH MACRON velika Ĺrka O z dolžino zgoraj o 006F À

014D LATIN SMALL LETTER O WITH MACRON mala Ĺrka o z dolžino zgoraj U 0055 Ë 016A LATIN CAPITAL LETTER U WITH MACRON velika Ĺrka U z dolžino zgoraj u 0075 Ì 016B LATIN SMALL LETTER U WITH MACRON mala Ĺrka u z dolžino zgoraj Y 0059 Y 0232 LATIN CAPITAL LETTER Y WITH MACRON velika Ĺrka Y z dolžino zgoraj y 0079 y 0233 LATIN SMALL LETTER Y WITH MACRON mala Ĺrka y z dolžino zgoraj

SIST 1044 : 2009 18 8.2
Tilda nad črko
Osnovna črka Koda Sestavljena črka KodaOpis po standardu
ISO/IEC 10646-1 Opis
0020

~ 02DC SMALL TILDE tilda nad Ĺrko A 0041 Ã 00C3 LATIN CAPITAL LETTER A WITH TILDE velika Ĺrka A s tildo zgoraj a 0061 ã 00E3 LATIN SMALL LETTER A WITH TILDE mala Ĺrka a s tildo zgoraj E 0045 À 1EBC LATIN CAPITAL LETTER E WITH TILDE velika Ĺrka E s tildo zgoraj e 0065 Á 1EBD LATIN SMALL LETTER E WITH TILDE mala Ĺrka e s tildo zgoraj I 0049 ¬ 0128 LATIN CAPITAL LETTER I WITH TILDE velika Ĺrka I s tildo zgoraj i 0069 ­ 0129 LATIN SMALL LETTER I WITH TILDE mala Ĺrka i s til

...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.