Information technology - Slovenian computer keyboard - Layout of characters

Informacijska tehnologija - Slovenska tipkovnica - Razporeditev znakov

Ta slovenski standard določa razporeditev znakov na alfanumeričnem delu tipkovnice. Tipkovnica zajema niz vseh števk, črk in drugih grafičnih znakov, ki se uporabljajo za vnos podatkov in so določeni v standardu SIST 1044:2009. Standard SIST 1044:2009 zajema tudi razporeditev krmilnih znakov in funkcijskih tipk. Standard zajema razporeditev tipk na osrednjem in numeričnem delu tipkovnice. Standard ne zajema fizičnih lastnosti tipkovnice, kot so mere, nagib in barva, ali drugih fizičnih lastnosti tipkovnice ali tipk na njej. Obenem standard določa prevode nekaterih angleških izrazov za funkcije krmilnih tipk v slovenščino.

General Information

Status
Published
Public Enquiry End Date
28-Feb-2009
Publication Date
16-Aug-2009
Technical Committee
Current Stage
9800 - Izvirni SIST/ privzeti tuji dokument - Periodični pregled (Local Project)
Start Date
20-Jan-2020
Due Date
02-Apr-2020
Completion Date
17-Apr-2020
Ref Project

Buy Standard

Standard
1044:2009
Slovenian language
33 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day
Draft
1044:2009
Slovenian language
33 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

SLOVENSKI
SIST 1044 STANDARD
september 2009
Informacijska tehnologija – Slovenska tipkovnica – Razporeditev znakov
Information technology – Slovenian computer keyboard – Layout of characters
Deskriptorji: slovenska tipkovnica, nabor alfanumeriĹnih in kontrolnih znakov
ReferenĹna oznaka ICS 35.180 SIST 1044:2009 (sl)
Nadaljevanje na straneh od 2 do 34
© 2009-09. Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.SIST 1044 : 2009 2 NACIONALNI UVOD Slovenski standard SIST 1044 (sl), Informacijska tehnologija – Slovenska tipkovnica – Razporeditev znakov, 2009, je izvirni slovenski standard in ima status slovenskega nacionalnega standarda.
Standard SIST 1044:2009 je izdan z namenom dohajanja razvoja na podroĹju informacijske tehnologije zadnjih dveh desetletij in upoštevanja novih funkcionalnih zmogljivosti tipkovnice.
VeĹina držav Evropske unije je svoj standard za tipkovnico, ki upošteva razvoj na podroĹju informacijske tehnologije in nove funkcionalne zmogljivosti, že izdala.
NACIONALNI PREDGOVOR Slovenski standard SIST 1044:2009 je po predhodno sprejetih naĹelih pripravil slovenski tehniĹni odbor SIST/TC ITC Informacijska tehnologija.
Standard upošteva italijansko in madžarsko abecedo (jezika obeh manjšin) in narekuje razporeditev znakov, ki omogoĹa zapis veĹine jezikov držav Ĺlanic Evropske unije ter tudi zapis osnovnih podatkov vseh državljanov Republike Slovenije, kot so ime, priimek in naslov. Slovenski izvirni standard SIST 1044:2009 doloĹa novo tipkovnico, ob tem pa ne izkljuĹuje uporabe obstojeĹe tipkovnice.
OdloĹitev za izdajo tega standarda je dne 15. junija 2009 sprejel SIST/TC ITC Informacijska tehnologija. OPOMBA
Nacionalni uvod in nacionalni predgovor nista sestavni del standarda.SIST 1044 : 2009
3
VSEBINA
Stran 1
Obseg in podroĹje uporabe.4 2
Zveza s standardi.4 3
Prevodi tipk.5 4
Splošna razporeditev znakov na tipkovnici.6 5
Razporeditev znakov na alfanumeriĹnem delu tipkovnice.7 6
Slika slovenske tipkovnice.11 7
Kodna tabela znakov na tipkovnici.12 8
Kodne tabele Ĺrk z diakritiĹnimi znamenji .17SIST 1044 : 2009 4 Informacijska tehnologija – Slovenska tipkovnica – Razporeditev znakov
1
Obseg in področje uporabe Ta slovenski standard doloĹa razporeditev znakov na alfanumeriĹnem delu tipkovnice. Tipkovnica zajema niz vseh števk, Ĺrk in drugih grafiĹnih znakov, ki se uporabljajo za vnos podatkov in so doloĹeni v standardu SIST 1044:2009.
Standard SIST 1044:2009 zajema tudi razporeditev krmilnih znakov in funkcijskih tipk. Standard zajema razporeditev tipk na osrednjem in numeriĹnem delu tipkovnice. Standard ne zajema fiziĹnih lastnosti tipkovnice, kot so mere, nagib in barva, ali drugih fiziĹnih lastnosti tipkovnice ali tipk na njej. Obenem standard doloĹa prevode nekaterih angleških izrazov za funkcije krmilnih tipk v slovenšĹino.
2
Zveza s standardi SIST ISO/IEC 8859-2 Informacijska tehnologija – Nabori grafiĹnih znakov, kodiranih z enim 8-bitnim zlogom – 2. del: LatiniĹna abeceda št. 2
Information technology – 8-bit single-byte coded graphic character sets – Part 2: Latin alphabet No. 2
SIST ISO/IEC 9995-1 Informacijska tehnologija – Razpored tipk na tipkovnici za potrebe pisanja besedil in pisarniških sistemov – 1. del: Splošna naĹela, ki doloĹajo razpored tipk na tipkovnici
Information technology – Keyboard layouts for text and office systems – Part 1: General principles governing keyboard layouts
SIST ISO/IEC 9995-2 Informacijska tehnologija – Razpored tipk na tipkovnici za potrebe pisanja besedil in pisarniških sistemov – 2. del: AlfanumeriĹni del
Information technology – Keyboard layouts for text and office systems – Part 2: Alphanumeric section
SIST ISO/IEC 9995-3 Informacijska tehnologija – Razpored tipk na tipkovnici za potrebe pisanja besedil in pisarniških sistemov – 3. del: Dopolnilni razporedi tipk za alfanumeriĹno obmoĹje v alfanumeriĹnem delu
Information technology – Keyboard layouts for text and office systems – Part 3: Complementary layouts of the alphanumeric zone of the alphanumeric section
SIST ISO/IEC 9995-4 Informacijska tehnologija – Razpored tipk na tipkovnici za potrebe pisanja besedil in pisarniških sistemov – 4. del: NumeriĹni del
Information technology – Keyboard layouts for text and office systems - Part 4: Numeric section
SIST ISO/IEC 9995-5 Informacijska tehnologija – Razpored tipk na tipkovnici za potrebe pisanja besedil in pisarniških sistemov – 5. del: Urejevalni del
Information technology – Keyboard layouts for text and office systems – Part 5: Editing section
SIST ISO/IEC 9995-6 Informacijska tehnologija – Razpored tipk na tipkovnici za potrebe pisanja besedil in pisarniških sistemov – 6. del: Funkcijski del
Information technology – Keyboard layouts for text and office systems – Part 6: Function sectionSIST 1044 : 2009
5
SIST ISO/IEC 9995-7 Informacijska tehnologija – Razpored tipk na tipkovnici za potrebe pisanja besedil in pisarniških sistemov – 7. del: Simboli, ki se uporabljajo za predstavitev funkcij
Information technology – Keyboard layouts for text and office systems – Part 7: Symbols used to represent functions
SIST ISO/IEC 9995-8 Informacijska tehnologija – Razpored tipk na tipkovnici za potrebe pisanja besedil in pisarniških sistemov – 8. del: Dodelitev Ĺrk tipkam na numeriĹni tipkovnici
Information technology – Keyboard layouts for text and office systems – Part 8: Allocation of letters to the keys of a numeric keypad
SIST ISO/IEC 10646 Informacijska tehnologija – Univerzalni veĹoktetni nabor znakov
Information technology – Universal Multiple-Octet Coded Character Set (UCS) 3
Prevodi tipk
Tipke, katerih funkcije so na obstojeĹi tipkovnici oznaĹene z angleškimi izrazi, se prevedejo povsod.
Pri krmilnih tipkah v spodnjem seznamu se uporabljajo naslednja imena in grafiĹni simboli. V primeru majhnih tipk je dopušĹena samo uporaba simbolov. Tipke, na katerih so angleški izrazi za njihove funkcije, se prevedejo v glagolsko obliko slovenskega izraza: Izraz “Esc” se prevede v “Izhod”. Izraz “Tab” se prevede v “Tab.”. GrafiĹni simbol sta pušĹici, obrnjeni v levo in desno, ležeĹi druga nad drugo. Vsako zakljuĹuje ravna Ĺrta. Izraz “Caps Lock” se prevede v “Velike Ĺrke”. GrafiĹni simbol je ikona kljuĹavnice z luknjo v obliki velike Ĺrke A. Izraz “Shift” se prevede v “Dvig”. GrafiĹni simbol je navzgor obrnjena votla pušĹica. Izraz “Ctrl” se prevede v “Ktrl”. Izraz “Alt” se prevede v “Alt.”. Izraz “Alt Gr” se prevede v “Alt. gr.”. Izraz “Enter” se prevede v “Vnos”. GrafiĹni simbol je v kolenu prelomljena pušĹica navzdol, obrnjena v levo. Izraz “Backspace” se prevede v “Briši nazaj”. GrafiĹni simbol je pušĹica, obrnjena v levo. Izraz “Print Screen” se prevede v “Zajem zaslona”. Izraz “Sys Rq” se prevede v “Sistem”. Izraz “Scroll Lock” se prevede v “Vklopi drsenje”. GrafiĹni simbol je ikona kljuĹavnice z luknjo v obliki pušĹic gor dol =. Izraz “Pause” se prevede v “Premor”. Izraz “Break” se prevede v “Prekini”. Izraz “Insert” se prevede v “Vstavi”. Izraz “Delete” se prevede v “Odstrani”. Izraz “Home” se prevede v “ZaĹetek”. Izraz “End” se prevede v “Konec”. Izraz “Page Down” se prevede v “Stran dol”. Izraz “Page Up” se prevede v “Stran gor”. Izraz “Num Lock” se prevede v “Vklopi štev.”. GrafiĹni simbol je ikona kljuĹavnice z luknjo v obliki števke 1.SIST 1044 : 2009 6 4
Splošna razporeditev znakov na tipkovnici Razporeditev znakov na osrednjem funkcijskem delu kakor tudi znakov na numeriĹnem delu tipkovnice je enaka kot na dosedanji tipkovnici oziroma drugih nacionalnih tipkovnicah. Razporeditev funkcijskih tipk “Esc/Izhod” in F1 do F12 nad alfanumeriĹnim delom tipkovnice se ne spremeni.
Znaki so na nekaterih tipkah alfanumeriĹnega dela tipkovnice razporejeni v štirih ravneh. Na vseh tipkah, kjer je razporeditev v štirih ravneh, so znaki ustrezno oznaĹeni. Znak s prve ravni je na tipki natisnjen levo spodaj, znak z druge ravni levo zgoraj, znak s tretje ravni desno spodaj, znak s Ĺetrte ravni pa desno zgoraj. Znaki, ki so razporejeni na prvi ravni, se tipkajo neposredno brez pomožnih tipk. Na ostale ravni se do znakov dostopa s pomoĹjo pomožnih tipk. Do znakov, ki so razporejeni na drugi ravni, se dostopa s tipko “Shift/Dvig”. Do znakov, ki so razporejeni na tretji ravni, se dostopa s tipko “Alt. gr.”. Do znakov, ki so razporejeni na Ĺetrti ravni, se dostopa s tipkama “Shift/Dvig” in “Alt. gr.”. Znake, ki so razporejeni na tretji in Ĺetrti ravni, se oznaĹi z drugo barvo. Zaradi obstojnosti se priporoĹa oznaĹitev z modro barvo. Ravni na
tipkahSIST 1044 : 2009
7
Tabela 1: Razporeditev znakov na 1. ravni alfanumeričnega dela tipkovnice 5
Razporeditev znakov na alfanumeričnem delu tipkovniceSIST 1044 : 2009 8
Tabela 2: Razporeditev znakov na 2. ravni alfanumeričnega dela tipkovniceSIST 1044 : 2009
9
Tabela 3: Razporeditev znakov na 3. ravni alfanumeričnega dela tipkovniceSIST 1044 : 2009 10
Tabela 4: Razporeditev znakov na 4. ravni alfanumeričnega dela tipkovniceSIST 1044 : 2009
11
6
Slika slovenske tipkovniceSIST 1044 : 2009 12 7
Kodna tabela znakov na tipkovnici Položaj Raven Podoba Opis Koda po standardu ISO/IEC 10646-1 Opis po standardu
ISO/IEC 10646-1 E00 R1
R2
R3 R4 „

¯ ” dvojni spodnji narekovaj dvojni zgornji narekovaj dolžina nad Ĺrko desni dvojni zgornji narekovaj 201E
201C
0304 201D DOUBLE LOW-9 QUOTATION MARK
LEFT DOUBLE QUOTATION MARK
COMBINING MACRON RIGHT DOUBLE QUOTATION MARK E01 R1 R2 R3 R4 1 ! ~
z števka ena klicaj tilda tilda nad Ĺrko 0031 0021 007E 0303 DIGIT ONE EXCLAMATION MARK TILDE COMBINING TILDE E02 R1 R2 R3 2 Ž ÿ števka dve narekovaj strešica 0032 0022 030C DIGIT TWO QUOTATION MARK COMBINING CARON E03 R1 R2 R3 3 # ^ števka tri lestvica cirkumfleks 0033 0023 0302 DIGIT THREE NUMBER SIGN COMBINING CIRCUMFLEX ACCENT E04 R1 R2 R3 4 $ ù števka štiri znak za dolar polkrogec nad Ĺrko0034 0024 0306 DIGIT FOUR DOLLAR SIGN COMBINING BREVE E05 R1 R2 R3 5 % ° števka pet znak za odstotek krogec nad Ĺrko 0035 0025 030A DIGIT FIVE PERCENT SIGN COMBINING RING ABOVE E06 R1 R2 R3 6 & þ števka šest znak »in« repek pod Ĺrko 0036 0026 0328 DIGIT SIX AMPERSAND COMBINING OGONEK E07 R1 R2 R3 7 / ` števka sedem poševnica krativec
0037 002F 0300 DIGIT SEVEN SOLIDUS COMBINING GRAVE ACCENT E08 R1 R2 R3 8 ( ú števka osem uklepaj pika nad Ĺrko 0038 0028 0307 DIGIT EIGHT LEFT PARENTHESIS COMBINING DOT ABOVE E09 R1 R2 R3 9 ) ´ števka devet zaklepaj ostrivec 0039 0029 0301 DIGIT NINE RIGHT PARENTHESIS COMBINING ACUTE ACCENT E10 R1 R2 R3 0 = ý števka niĹ enaĹaj dvojni ostrivec 0030 003D 030B DIGIT ZERO EQUALS SIGN
COMBINING DOUBLE ACUTE ACCENTSIST 1044 : 2009
13
Položaj Raven Podoba Opis Koda po standardu ISO/IEC 10646-1 Opis po standardu
ISO/IEC 10646-1 E11 R1 R2 R3 ' ? ¨ enojni narekovaj vprašaj preglas 0027 003F 0308 APOSTROPHE QUESTION MARK COMBINING DIAERESIS E12 R1 R2 R3 + * ¸ plus zvezdica sedij 002B 002A 0327 PLUS SIGN ASTERISK COMBINING CEDILLA D01 R1 R2 R3 q Q \ mala Ĺrka q velika Ĺrka Q leva poševnica 0071 0051 005C LATIN SMALL LETTER Q LATIN CAPITAL LETTER Q REVERSE SOLIDUS D02 R1 R2 R3 w W | mala Ĺrka w velika Ĺrka W pokonĹnica 0077 0057 007C LATIN SMALL LETTER W LATIN CAPITAL LETTER W VERTICAL LINE D03 R1 R2 e E mala Ĺrka e velika Ĺrka E 0065 0045 LATIN SMALL LETTER E LATIN CAPITAL LETTER E D04 R1 R2 r R mala Ĺrka r velika Ĺrka R 0072 0052 LATIN SMALL LETTER R LATIN CAPITAL LETTER R D05 R1 R2 t T mala Ĺrka t velika Ĺrka T 0074 0054 LATIN SMALL LETTER T LATIN CAPITAL LETTER T D06 R1 R2 z Z mala Ĺrka z velika Ĺrka Z 007A 005A LATIN SMALL LETTER Z LATIN CAPITAL LETTER Z D07 R1 R2 R3
R4 u U ü
Ü mala Ĺrka u velika Ĺrka U mala Ĺrka ü
velika Ĺrka Ü 0075 0055 00FC
00DC LATIN SMALL LETTER U LATIN CAPITAL LETTER U LATIN SMALL LETTER U WITH DIAERESIS LATIN CAPITAL LETTER U WITH DIAERESIS D08 R1 R2 i I mala Ĺrka i velika Ĺrka I 0069 0049 LATIN SMALL LETTER I LATIN CAPITAL LETTER I D09 R1 R2 R3
R4 o O ö
Ö mala Ĺrka o velika Ĺrka O mala Ĺrka ö
velika Ĺrka Ö 006F 004F 00F6
00D6 LATIN SMALL LETTER O LATIN CAPITAL LETTER O LATIN SMALL LETTER O WITH DIAERESIS LATIN CAPITAL LETTER O WITH DIAERESIS D10 R1 R2 R3 p P [ mala Ĺrka p velika Ĺrka P oglati uklepaj 0070 0050 005B LATIN SMALL LETTER P LATIN CAPITAL LETTER P LEFT SQUARE BRACKET D11 R1 R2
R3 š Š
] mala Ĺrka š velika Ĺrka Š
oglati zaklepaj 0161 0160
005D LATIN SMALL LETTER S WITH CARONLATIN CAPITAL LETTER S WITH CARON RIGHT SQUARE BRACKETSIST 1044 : 2009 14 Položaj Raven Podoba Opis Koda po standardu ISO/IEC 10646-1 Opis po standardu
ISO/IEC 10646-1 D12 R1 R2
R3 € »
× znak za evro
levi sredinski narekovaj
znak za krat 20AC 00BB
00D7 EURO SIGN
RIGHT-POINTING DOUBLE ANGLE QUOTATION MARK MULTIPLICATION SIGN C01 R1 R2 R3
R4 a A ä
Ä mala Ĺrka a velika Ĺrka A mala Ĺrka ä
velika Ĺrka Ä 0061 0041 00E4
00C4 LATIN SMALL LETTER A LATIN CAPITAL LETTER A LATIN SMALL LETTER A WITH DIAERESIS LATIN CAPITAL LETTER A WITH DIAERESIS
C02 R1 R2 R3 s S ß mala Ĺrka s velika Ĺrka S ostri s 0073 0053 00DF LATIN SMALL LETTER S LATIN CAPITAL LETTER S LATIN SMALL LETTER SHARP S C03 R1 R2 R3
R4 d D đ
mala Ĺrka d velika Ĺrka D mala Ĺrka đ
velika Ĺrka
0064 0044 0111
0110 LATIN SMALL LETTER D LATIN CAPITAL LETTER D LATIN SMALL LETTER D WITH STROKE
LATIN CAPITAL LETTER D WITH STROKE C04 R1 R2 R3 f F [ mala Ĺrka f velika Ĺrka F oglati uklepaj 0066 0046 005B LATIN SMALL LETTER F LATIN CAPITAL LETTER F LEFT SQUARE BRACKET C05 R1 R2 R3 g G ] mala Ĺrka g velika Ĺrka G oglati zaklepaj 0067 0047 005D LATIN SMALL LETTER G LATIN CAPITAL LETTER G RIGHT SQUARE BRACKET C06 R1 R2 h H mala Ĺrka h velika Ĺrka H 0068 0048 LATIN SMALL LETTER H LATIN CAPITAL LETTER H C07 R1 R2 j J mala Ĺrka j velika Ĺrka J 006A 004A LATIN SMALL LETTER J LATIN CAPITAL LETTER J C08 R1 R2 k K mala Ĺrka k velika Ĺrka K 006B 004B LATIN SMALL LETTER K LATIN CAPITAL LETTER K C09 R1 R2 R3
R4 l L ł
Ł mala Ĺrka l velika Ĺrka L mala Ĺrka ł
velika Ĺrka Ł 006C 004C 0142
0141 LATIN SMALL LETTER L LATIN CAPITAL LETTER L LATIN SMALL LETTER L WITH STROKE LATIN CAPITAL LETTER L WITH STROKE C10 R1
R2
R3 Ĺ
Ř
{ mala Ĺrka Ĺ
velika Ĺrka Ř
zaviti uklepaj 010D
010C
007B LATIN SMALL LETTER C WITH CARON LATIN CAPITAL LETTER C WITH CARON LEFT CURLEY BRACKETSIST 1044 : 2009
15
Položaj Raven Podoba Opis Koda po standardu ISO/IEC 10646-1 Opis po standardu
ISO/IEC 10646-1 C11 R1
R2
R3 ž
Ž
} mala Ĺrka ž
velika Ĺrka Ž
zaviti zaklepaj 017E
0160
007D LATIN SMALL LETTER Z WITH CARON LATIN CAPITAL LETTER Z WITH CARON RIGHT CURLEY BRACKET C12 R1 R2
R3 @ «
÷ afna desni sredinski narekovaj
znak za deljenje 0040 00AB
00F7 AT SIGN LEFT POINTING DOUBLE ANGLE QUOTATION MARK DIVISION SIGN B00 R1 R2 R3
R4 < > ‚
‘ znak manjši od
znak veĹji od spodnji enojni narekovaj zgornji enojni narekovaj 003C 003D 201A
2018 LESS-THAN SIGN GREATER-THAN SIGN SINGLE LOW-9 QUOTATION MARK
LEFT SINGLE QUOTATION MARK B01 R1 R2 y Y mala Ĺrka y velika Ĺrka Y 0079 0059 LATIN SMALL LETTER Y LATIN CAPITAL LETTER Y B02 R1 R2 x X mala Ĺrka x velika Ĺrka X 0078 0058 LATIN SMALL LETTER X LATIN CAPITAL LETTER X B03 R1 R2 R3 R4 c C Ľ ĺ mala Ĺrka c velika Ĺrka C mala Ĺrka Ľ velika Ĺrka ĺ 0063 0043 0107 0106 LATIN SMALL LETTER C LATIN CAPITAL LETTER C LATIN SMALL LETTER C WITH ACUTE LATIN CAPITAL LETTER C WITH ACUTE B04 R1 R2 v V mala Ĺrka v velika Ĺrka V 0076 0056 LATIN SMALL LETTER V LATIN CAPITAL LETTER V B05 R1 R2 R3 b B { mala Ĺrka b velika Ĺrka B zaviti uklepaj 0062 0042 007B LATIN SMALL LETTER B LATIN CAPITAL LETTER B LEFT CURLY BRACKET B06 R1 R2 R3 n N } mala Ĺrka n velika Ĺrka N zaviti zaklepaj 006E 004E 007D LATIN SMALL LETTER N LATIN CAPITAL LETTER N RIGHT CURLY BRACKET B07 R1 R2 R3 m M § mala Ĺrka m velika Ĺrka M paragraf 006D 004D 00A7 LATIN SMALL LETTER M LATIN CAPITAL LETTER M SECTION SIGN B08 R1 R2 R3 , ; < vejica podpiĹje znak manjši od 002C 003B 003C COMMA SEMICOLON LESS-THAN SIGN B09 R1 R2 R3 . : > pika dvopiĹje znak veĹji od 002E 003A 003D FULL STOP COLON GREATER-THAN SIGNSIST 1044 : 2009 16 Položaj Raven Podoba Opis Koda po standardu ISO/IEC 10646-1 Opis po standardu
ISO/IEC 10646-1 B10 R1 R2 R3 R4 - _ – — minus-vezaj podĹrtaj stiĹni pomišljaj dolgi pomišljaj 002D 005F 2013 2014 HYPHEN-MINUS LOW LINE EN DASH EM DASHSIST 1044 : 2009
17
8
Kodne tabele črk z diakritičnimi znamenji V tem besedilu in stolpcih vseh naslednjih tabel je pod oznako koda mišljena koda po standardu ISO/IEC 10646-1. Pri vnašanju Ĺrk z diakritiĹnimi znamenji, kjer je najprej odtipkano diakritiĹno znamenje, za njim pa Ĺrka, tipkovnica Ĺaka na odtipkanje Ĺrke, potem pa vrne vrednost sestavljene Ĺrke. Kadar je najprej odtipkano diakritiĹno znamenje, za njim pa presledek, tipkovnica vrne kodo samostojnega znamenja (za dolžino nad Ĺrko npr. 00AF in ne 0304). Pri veĹkratnih zaporednih diakritiĹnih znamenjih ali kombinacijah diakritiĹnih znamenj in Ĺrk, ki niso navedene v tabelah, tipkovnica vrne kodo Ĺrke in kode vseh vnesenih znamenj s kodne strani 0300 do 036F. 8.1
Dolžina nad črko Osnovna črka Koda Sestavljena črka KodaOpis po standardu
ISO/IEC 10646-1 Opis
0020
¯ 00AF MACRON dolžina nad Ĺrko A 0041 – 0100 LATIN CAPITAL LETTER A WITH MACRON velika Ĺrka A z dolžino zgoraj a 0061 — 0101 LATIN SMALL LETTER A WITH MACRON mala Ĺrka a z dolžino zgoraj E 0045 œ 0112 LATIN CAPITAL LETTER E WITH MACRON velika Ĺrka E z dolžino zgoraj e 0065  0113 LATIN SMALL LETTER E WITH MACRON mala Ĺrka e z dolžino zgoraj G 0047 G 1E20 LATIN CAPITAL LETTER G WITH MACRON velika Ĺrka G z dolžino zgoraj g 0067 g
1E21 LATIN SMALL LETTER G WITH MACRON mala Ĺrka g z dolžino zgoraj I 0049 ® 012A LATIN CAPITAL LETTER I WITH MACRON velika Ĺrka I z dolžino zgoraj i 0069 ¯
012B LATIN SMALL LETTER I WITH MACRON mala Ĺrka i z dolžino zgoraj O 004F ¿ 014C LATIN CAPITAL LETTER O WITH MACRON velika Ĺrka O z dolžino zgoraj o 006F À
014D LATIN SMALL LETTER O WITH MACRON mala Ĺrka o z dolžino zgoraj U 0055 Ë 016A LATIN CAPITAL LETTER U WITH MACRON velika Ĺrka U z dolžino zgoraj u 0075 Ì 016B LATIN SMALL LETTER U WITH MACRON mala Ĺrka u z dolžino zgoraj Y 0059 Y 0232 LATIN CAPITAL LETTER Y WITH MACRON velika Ĺrka Y z dolžino zgoraj y 0079 y 0233 LATIN SMALL LETTER Y WITH MACRON mala Ĺrka y z dolžino zgorajSIST 1044 : 2009 18 8.2
Tilda nad črko
Osnovna črka Koda Sestavljena črka KodaOpis po standardu
ISO/IEC 10646-1 Opis
0020
~ 02DC SMALL TILDE tilda nad Ĺrko A 0041 Ã 00C3 LATIN CAPITAL LETTER A WITH TILDE velika Ĺrka A s tildo zgoraj a 0061 ã 00E3 LATIN SMALL LETTER A WITH TILDE mala Ĺrka a s tildo zgoraj E 0045 À 1EBC LATIN CAPITAL LETTER E WITH TILDE velika Ĺrka E s tildo zgoraj e 0065 Á 1EBD LATIN SMALL LETTER E WITH TILDE mala Ĺrka e s tildo zgoraj I 0049 ¬ 0128 LATIN CAPITAL LETTER I WITH TILDE velika Ĺrka I s tildo zgoraj i 0069 ­ 0129 LATIN SMALL LETTER I WITH TILDE mala Ĺrka i s til
...

SLOVENSKI oSIST 1044

STANDARD
februar 2009

Informacijska tehnologija – Slovenska tipkovnica – Razporeditev znakov

Information technology – Slovenian computer keyboard – Layout of characters


Deskriptorji: slovenska tipkovnica, nabor alfanumeričnih in kontrolnih znakov
Referenčna oznaka
ICS 35.180 oSIST 1044:2009 (sl)Nadaljevanje na straneh od 2 do 34
© 2009-02. Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
oSIST 1044 : 2009
NACIONALNI UVOD
Slovenski standard SIST 1044 (sl), Informacijska tehnologija – Slovenska tipkovnica – Razporeditev
znakov, 2009, je izvirni slovenski standard in ima status slovenskega nacionalnega standarda.

Standard SIST 1044:2009 je izdan z namenom dohajanja razvoja na področju informacijske
tehnologije zadnjih dveh desetletij in upoštevanja novih funkcionalnih zmogljivosti tipkovnice.

Večina držav Evropske unije je svoj standard za tipkovnico, ki upošteva razvoj na področju
informacijske tehnologije in nove funkcionalne zmogljivosti, že izdala.

NACIONALNI PREDGOVOR
Slovenski standard SIST 1044:2009 je po predhodno sprejetih načelih pripravil slovenski tehnični
odbor SIST/TC ITC Informacijska tehnologija.
Standard upošteva italijansko in madžarsko abecedo (jezika obeh manjšin) in narekuje razporeditev
znakov, ki omogoča zapis večine jezikov držav članic Evropske unije ter tudi zapis osnovnih podatkov
vseh državljanov Republike Slovenije, kot so ime, priimek in naslov.
Slovenski izvirni standard SIST 1044:2009 določa novo tipkovnico, ob tem pa ne izključuje uporabe
obstoječe tipkovnice.
Odločitev za izdajo tega standarda je dne ……………. sprejel SIST/TC ITC Informacijska
tehnologija.
OPOMBA
Nacionalni uvod in nacionalni predgovor nista sestavni del standarda.
2

---------------------- Page: 2 ----------------------
oSIST 1044 : 2009
VSEBINA Stran
1 Obseg in področje uporabe.4
2 Zveza s standardi .4
3 Prevodi tipk.5
4 Splošna razporeditev znakov na tipkovnici .6
5 Razporeditev znakov na alfanumeričnem delu tipkovnice.7
6 Slika slovenske tipkovnice. 11
7 Kodna tabela znakov na tipkovnici. 12
8 Kodne tabele črk z diakritičnimi znamenji . 17
3

---------------------- Page: 3 ----------------------
oSIST 1044 : 2009
Informacijska tehnologija – Slovenska tipkovnica – Razporeditev znakov
1 Obseg in področje uporabe
Ta slovenski standard določa razporeditev znakov na alfanumeričnem delu tipkovnice. Tipkovnica
zajema niz vseh števk, črk in drugih grafičnih znakov, ki se uporabljajo za vnos podatkov in so
določeni v standardu SIST 1044:2009.
Standard SIST 1044:2009 zajema tudi razporeditev krmilnih znakov in funkcijskih tipk. Standard
zajema razporeditev tipk na osrednjem in numeričnem delu tipkovnice. Standard ne zajema fizičnih
lastnosti tipkovnice, kot so mere, nagib in barva, ali drugih fizičnih lastnosti tipkovnice ali tipk na njej.
Obenem standard določa prevode nekaterih angleških izrazov za funkcije krmilnih tipk v slovenščino.
2 Zveza s standardi
SIST ISO/IEC 8859-2 Informacijska tehnologija – Nabori grafičnih znakov, kodiranih z
enim 8-bitnim zlogom – 2. del: Latinična abeceda št. 2
Information technology – 8-bit single-byte coded graphic character
sets – Part 2: Latin alphabet No. 2

SIST ISO/IEC 9995-1 Informacijska tehnologija – Razpored tipk na tipkovnici za potrebe
pisanja besedil in pisarniških sistemov – 1. del: Splošna načela, ki
določajo razpored tipk na tipkovnici
Information technology – Keyboard layouts for text and office
systems – Part 1: General principles governing keyboard layouts

SIST ISO/IEC 9995-2 Informacijska tehnologija – Razpored tipk na tipkovnici za potrebe
pisanja besedil in pisarniških sistemov – 2. del: Alfanumerični del
Information technology – Keyboard layouts for text and office
systems – Part 2: Alphanumeric section

SIST ISO/IEC 9995-3 Informacijska tehnologija – Razpored tipk na tipkovnici za potrebe
pisanja besedil in pisarniških sistemov – 3. del: Dopolnilni
razporedi tipk za alfanumerično območje v alfanumeričnem delu
Information technology – Keyboard layouts for text and office
systems – Part 3: Complementary layouts of the alphanumeric
zone of the alphanumeric section

SIST ISO/IEC 9995-4 Informacijska tehnologija – Razpored tipk na tipkovnici za potrebe
pisanja besedil in pisarniških sistemov – 4. del: Numerični del
Information technology – Keyboard layouts for text and office
systems - Part 4: Numeric section

SIST ISO/IEC 9995-5 Informacijska tehnologija – Razpored tipk na tipkovnici za potrebe
pisanja besedil in pisarniških sistemov – 5. del: Urejevalni del
Information technology – Keyboard layouts for text and office
systems – Part 5: Editing section

SIST ISO/IEC 9995-6 Informacijska tehnologija – Razpored tipk na tipkovnici za potrebe
pisanja besedil in pisarniških sistemov – 6. del: Funkcijski del
Information technology – Keyboard layouts for text and office
systems – Part 6: Function section


4

---------------------- Page: 4 ----------------------
oSIST 1044 : 2009
SIST ISO/IEC 9995-7 Informacijska tehnologija – Razpored tipk na tipkovnici za potrebe
pisanja besedil in pisarniških sistemov – 7. del: Simboli, ki se
uporabljajo za predstavitev funkcij
Information technology – Keyboard layouts for text and office
systems – Part 7: Symbols used to represent functions

SIST ISO/IEC 9995-8 Informacijska tehnologija – Razpored tipk na tipkovnici za potrebe
pisanja besedil in pisarniških sistemov – 8. del: Dodelitev črk
tipkam na numerični tipkovnici
Information technology – Keyboard layouts for text and office
systems – Part 8: Allocation of letters to the keys of a numeric
keypad

SIST ISO/IEC 10646 Informacijska tehnologija – Univerzalni večoktetni nabor znakov
Information technology – Universal Multiple-Octet Coded
Character Set (UCS)
3 Prevodi tipk
Tipke, katerih funkcije so na obstoječi tipkovnici označene z angleškimi izrazi, se prevedejo povsod.
Pri krmilnih tipkah v spodnjem seznamu se uporabljajo naslednja imena in grafični simboli. V primeru
majhnih tipk je dopuščena samo uporaba simbolov.
Tipke, na katerih so angleški izrazi za njihove funkcije, se prevedejo v glagolsko obliko slovenskega
izraza:
Izraz “Esc” se prevede v “Izhod”.
Izraz “Tab” se prevede v “Tab.”. Grafični simbol sta puščici, obrnjeni v levo in desno, ležeči druga
nad drugo. Vsako zaključuje ravna črta.
Izraz “Caps Lock” se prevede v “Velike črke”. Grafični simbol je ikona ključavnice z luknjo v obliki
velike črke A.
Izraz “Shift” se prevede v “Dvig”. Grafični simbol je navzgor obrnjena votla puščica.
Izraz “Ctrl” se prevede v “Ktrl”.
Izraz “Alt” se prevede v “Alt.”.
Izraz “Alt Gr” se prevede v “Alt. gr.”.
Izraz “Enter” se prevede v “Potrdi”. Grafični simbol je v kolenu prelomljena puščica navzdol,
obrnjena v levo.
Izraz “Backspace” se prevede v “Briši nazaj”. Grafični simbol je puščica, obrnjena v levo.
Izraz “Print Screen” se prevede v “Zajem zaslona”.
Izraz “Sys Rq” se prevede v “Sistem”.
Izraz “Scroll Lock” se prevede v “Vklopi drsenje”. Grafični simbol je ikona ključavnice z luknjo v
obliki puščic gor dol ↕.
Izraz “Pause” se prevede v “Premor”.
Izraz “Break” se prevede v “Prekini”.
Izraz “Insert” se prevede v “Vstavi”.
Izraz “Delete” se prevede v “Izbriši”.
Izraz “Home” se prevede v “Začetek”.
Izraz “End” se prevede v “Konec”.
Izraz “Page Down” se prevede v “Stran dol ↓”, kjer puščica označuje listanje po straneh navzdol.
Izraz “Page Up” se prevede v “Stran gor ↑”, kjer puščica označuje listanje po straneh navzgor.
5

---------------------- Page: 5 ----------------------
oSIST 1044 : 2009
Izraz “Num Lock” se prevede v “Vklopi štev.”. Grafični simbol je ikona ključavnice z luknjo v obliki
števke 1.

4 Splošna razporeditev znakov na tipkovnici
Razporeditev znakov na osrednjem funkcijskem delu kakor tudi znakov na numeričnem delu
tipkovnice je enaka kot na dosedanji tipkovnici oziroma drugih nacionalnih tipkovnicah. Razporeditev
funkcijskih tipk “Esc/Izhod” in F1 do F12 nad alfanumeričnim delom tipkovnice se ne spremeni.
Znaki so na nekaterih tipkah alfanumeričnega dela tipkovnice razporejeni v
štirih ravneh. Na vseh tipkah, kjer je razporeditev v štirih ravneh, so znaki
ustrezno označeni. Znak s prve ravni je na tipki natisnjen levo spodaj, znak z
druge ravni levo zgoraj, znak s tretje ravni desno spodaj, znak s četrte ravni pa
desno zgoraj.
Znaki, ki so razporejeni na prvi ravni, se tipkajo neposredno brez pomožnih tipk.
Na ostale ravni se do znakov dostopa s pomočjo pomožnih tipk. Do znakov, ki
so razporejeni na drugi ravni, se dostopa s tipko “Shift/Dvig”. Do znakov, ki so
Ravni na
razporejeni na tretji ravni, se dostopa s tipko “Alt. gr.”. Do znakov, ki so
tipkah
razporejeni na četrti ravni, se dostopa s tipkama “Shift/Dvig” in “Alt. gr.”.


6

---------------------- Page: 6 ----------------------
oSIST 1044 : 2009

7
5 Razporeditev znakov na alfanumeričnem delu tipkovnice
Tabela 1: Razporeditev znakov na 1. ravni alfanumeričnega dela tipkovnice

---------------------- Page: 7 ----------------------
oSIST 1044 : 2009

8
Tabela 2: Razporeditev znakov na 2. ravni alfanumeričnega dela tipkovnice

---------------------- Page: 8 ----------------------
oSIST 1044 : 2009

9
Tabela 3: Razporeditev znakov na 3. ravni alfanumeričnega dela tipkovnice

---------------------- Page: 9 ----------------------
oSIST 1044 : 2009

10
Tabela 4: Razporeditev znakov na 4. ravni alfanumeričnega dela tipkovnice

---------------------- Page: 10 ----------------------
oSIST 1044 : 2009

11
6 Slika slovenske tipkovnice

---------------------- Page: 11 ----------------------
oSIST 1044 : 2009
7 Kodna tabela znakov na tipkovnici
Koda po
standardu Opis po standardu
Položaj Raven Podoba Opis
ISO/IEC ISO/IEC 10646-1
10646-1
E00 R1 „ dvojni spodnji 201E DOUBLE LOW-9 QUOTATION
 narekovaj MARK
R2 “ dvojni zgornji 201C LEFT DOUBLE QUOTATION
 narekovaj MARK
R3 ¯ dolžina nad črko 0304 COMBINING MACRON
R4 ” desni dvojni zgornji 201D RIGHT DOUBLE QUOTATION
narekovaj MARK
E01 R1 1 števka ena 0031 DIGIT ONE
R2 ! klicaj 0021 EXCLAMATION MARK
R3 ~ tilda 007E TILDE
R4 ~ tilda nad črko 0303 COMBINING TILDE
E02 R1 2 števka dve 0032 DIGIT TWO
R2 ″ narekovaj 0022 QUOTATION MARK
R3 ˇ strešica 030C COMBINING CARON
E03 R1 3 števka tri 0033 DIGIT THREE
R2 # lestvica 0023 NUMBER SIGN
R3 ^ cirkumfleks 0302 COMBINING CIRCUMFLEX
ACCENT
E04 R1 4 števka štiri 0034 DIGIT FOUR
R2 $ znak za dolar 0024 DOLLAR SIGN
R3 ˘ polkrogec nad črko 0306 COMBINING BREVE
E05 R1 5 števka pet 0035 DIGIT FIVE
R2 % znak za odstotek 0025 PERCENT SIGN
R3 ° krogec nad črko 030A COMBINING RING ABOVE
E06 R1 6 števka šest 0036 DIGIT SIX
R2 & znak »in« 0026 AMPERSAND
R3 ˛ repek pod črko 0328 COMBINING OGONEK
E07 R1 7 števka sedem 0037 DIGIT SEVEN
R2 / poševnica 002F SOLIDUS
R3 ` krativec 0300 COMBINING GRAVE ACCENT
E08 R1 8 števka osem 0038 DIGIT EIGHT
R2 ( uklepaj 0028 LEFT PARENTHESIS
R3 ˙ pika nad črko 0307 COMBINING DOT ABOVE
E09 R1 9 števka devet 0039 DIGIT NINE
R2 ) zaklepaj 0029 RIGHT PARENTHESIS
R3 ´ ostrivec 0301 COMBINING ACUTE ACCENT
12

---------------------- Page: 12 ----------------------
oSIST 1044 : 2009
Koda po
standardu Opis po standardu
Položaj Raven Podoba Opis
ISO/IEC ISO/IEC 10646-1
10646-1
E10 R1 0 števka nič 0030 DIGIT ZERO
R2 = enačaj 003D EQUALS SIGN
R3 ˝ dvojni ostrivec 030B COMBINING DOUBLE ACUTE
ACCENT
E11 R1 ' enojni narekovaj 0027 APOSTROPHE
R2 ? vprašaj 003F QUESTION MARK
R3 ¨ preglas 0308 COMBINING DIAERESIS
E12 R1 + plus 002B PLUS SIGN
*
R2 zvezdica 002A ASTERISK
¸
R3 sedij 0327 COMBINING CEDILLA
D01 R1 q mala črka q 0071 LATIN SMALL LETTER Q
Q
R2 velika črka Q 0051 LATIN CAPITAL LETTER Q
\
R3 leva poševnica 005C REVERSE SOLIDUS
D02 R1 w mala črka w 0077 LATIN SMALL LETTER W
R2 W velika črka W 0057 LATIN CAPITAL LETTER W
|
R3 pokončnica 007C VERTICAL LINE
D03 R1 e mala črka e 0065 LATIN SMALL LETTER E
R2 E velika črka E 0045 LATIN CAPITAL LETTER E
D04 R1 r mala črka r 0072 LATIN SMALL LETTER R
R2 R velika črka R 0052 LATIN CAPITAL LETTER R
D05 R1 t mala črka t 0074 LATIN SMALL LETTER T
R2 T velika črka T 0054 LATIN CAPITAL LETTER T
D06 R1 z mala črka z 007A LATIN SMALL LETTER Z
Z
R2 velika črka Z 005A LATIN CAPITAL LETTER Z
D07 R1 u mala črka u 0075 LATIN SMALL LETTER U
R2 U velika črka U 0055 LATIN CAPITAL LETTER U
R3 ü mala črka ü 00FC LATIN SMALL LETTER U WITH
  DIAERESIS
R4 Ü velika črka Ü 00DC LATIN CAPITAL LETTER U
WITH DIAERESIS
D08 R1 i mala črka i 0069 LATIN SMALL LETTER I
I
R2 velika črka I 0049 LATIN CAPITAL LETTER I
D09 R1 o mala črka o 006F LATIN SMALL LETTER O
R2 O velika črka O 004F LATIN CAPITAL LETTER O
R3 ö mala črka ö 00F6 LATIN SMALL LETTER O WITH
  DIAERESIS
R4 Ö velika črka Ö 00D6 LATIN CAPITAL LETTER O
WITH DIAERESIS
D10 R1 p mala črka p 0070 LATIN SMALL LETTER P
P
R2 velika črka P 0050 LATIN CAPITAL LETTER P
13

---------------------- Page: 13 ----------------------
oSIST 1044 : 2009
Koda po
standardu Opis po standardu
Položaj Raven Podoba Opis
ISO/IEC ISO/IEC 10646-1
10646-1
D11 R1 » levi sredinski 00BB RIGHT-POINTING DOUBLE
 narekovaj ANGLE QUOTATION MARK
R2 @ afna 0040 AT SIGN
R3 [ oglati uklepaj 005B LEFT SQUARE BRACKET
R4 { zaviti uklepaj 007B LEFT CURLY BRACKET
D12 R1 « desni sredinski 00AB LEFT-POINTING DOUBLE
 narekovaj ANGLE QUOTATION MARK
R2 € znak za evro 20AC EURO SIGN
R3 ] oglati zaklepaj 005D RIGHT SQUARE BRACKET
R4 } zaviti zaklepaj 007D RIGHT CURLY BRACKET
C01 R1 a mala črka a 0061 LATIN SMALL LETTER A
R2 A velika črka A 0041 LATIN CAPITAL LETTER A
R3 ä mala črka ä 00E4 LATIN SMALL LETTER A WITH
  DIAERESIS
R4 Ä velika črka Ä 00C4 LATIN CAPITAL LETTER A
WITH DIAERESIS
C02 R1 s mala črka s 0073 LATIN SMALL LETTER S
R2 S velika črka S 0053 LATIN CAPITAL LETTER S
R3 ß ostri s 00DF LATIN SMALL LETTER SHARP S
C03 R1 d mala črka d 0064 LATIN SMALL LETTER D
R2 velika črka D 0044 LATIN CAPITAL LETTER D
R3 đ mala črka đ 0111 LATIN SMALL LETTER D WITH
  STROKE

R4 Đ velika črka Đ 0110 LATIN CAPITAL LETTER D
WITH STROKE
C04 R1 f mala črka f 0066 LATIN SMALL LETTER F
R2 F velika črka F 0046 LATIN CAPITAL LETTER F
R3 [ oglati uklepaj 005B LEFT SQUARE BRACKET
C05 R1 g mala črka g 0067 LATIN SMALL LETTER G
R2 G velika črka G 0047 LATIN CAPITAL LETTER G
R3 ] oglati zaklepaj 005D RIGHT SQUARE BRACKET
C06 R1 h mala črka h 0068 LATIN SMALL LETTER H
R2 H velika črka H 0048 LATIN CAPITAL LETTER H
C07 R1 j mala črka j 006A LATIN SMALL LETTER J
R2 J velika črka J 004A LATIN CAPITAL LETTER J
C08 R1 k mala črka k 006B LATIN SMALL LETTER K
R2 K velika črka K 004B LATIN CAPITAL LETTER K
C09 R1 l mala črka l 006C LATIN SMALL LETTER L
R2 L velika črka L 004C LATIN CAPITAL LETTER L
R3 Ł mala črka ł 0142 LATIN SMALL LETTER L WITH
  STROKE
R4 Ł velika črka Ł 0141 LATIN CAPITAL LETTER L
WITH STROKE
14

---------------------- Page: 14 ----------------------
oSIST 1044 : 2009
Koda po
standardu Opis po standardu
Položaj Raven Podoba Opis
ISO/IEC ISO/IEC 10646-1
10646-1
C10 R1 č mala črka č 010D LATIN SMALL LETTER C WITH
  CARON
R2 Č velika črka Č 010C LATIN CAPITAL LETTER C
WITH CARON
C11 R1 Š mala črka š 0161 LATIN SMALL LETTER S WITH
  CARON
R2 Š velika črka Š 0160 LATIN CAPITAL LETTER S
  WITH CARON
R3 ÷ znak za deljenje 00F7 DIVISION SIGN
C12 R1 ž mala črka ž 017E LATIN SMALL LETTER Z WITH
  CARON

R2 Ž velika črka Ž 017D LATIN CAPITAL LETTER Z
  WITH CARON
R3 × znak za krat 00D7 MULTIPLICATION SIGN
R4 ¤ znak za valuto 00A4 CURRENCY SIGN
B00 R1 < znak manjši od 003C LESS-THAN SIGN
R2 > znak večji od 003D GREATER-THAN SIGN
R3 ‚ spodnji enojni 201A SINGLE LOW-9 QUOTATION
 narekovaj MARK
R4 ‘ zgornji enojni 2018 LEFT SINGLE QUOTATION
narekovaj MARK
B01 R1 y mala črka y 0079 LATIN SMALL LETTER Y
R2 Y velika črka Y 0059 LATIN CAPITAL LETTER Y
B02 R1 x mala črka x 0078 LATIN SMALL LETTER X
R2 X velika črka X 0058 LATIN CAPITAL LETTER X
B03 R1 c mala črka c 0063 LATIN SMALL LETTER C
R2 C velika črka C 0043 LATIN CAPITAL LETTER C
R3 ć mala črka ć 0107 LATIN SMALL LETTER C WITH
  ACUTE
R4 Ć velika črka Ć 0106 LATIN CAPITAL LETTER C
WITH ACUTE
B04 R1 v mala črka v 0076 LATIN SMALL LETTER V
velika črka V 0056 LATIN CAPITAL LETTER V
R2 V
B05 R1 b mala črka b 0062 LATIN SMALL LETTER B
R2 B velika črka B 0042 LATIN CAPITAL LETTER B
R3 { zaviti uklepaj 007B LEFT CURLY BRACKET
B06 R1 n mala črka n 006E LATIN SMALL LETTER N
R2 N velika črka N 004E LATIN CAPITAL LETTER N
R3 } zaviti zaklepaj 007D RIGHT CURLY BRACKET
B07 R1 m mala črka m 006D LATIN SMALL LETTER M
R2 M velika črka M 004D LATIN CAPITAL LETTER M
R3 § paragraf 00A7 SECTION SIGN

15

---------------------- Page: 15 ----------------------
oSIST 1044 : 2009
Koda po
standardu Opis po standardu
Položaj Raven Podoba Opis
ISO/IEC ISO/IEC 10646-1
10646-1
B08 R1 , vejica 002C COMMA
R2 ; podpičje 003B SEMICOLON
R3 < znak manjši od 003C LESS-THAN SIGN
B09 R1 . pika 002E FULL STOP
R2 : dvopičje 003A COLON
R3 > znak večji od 003D GREATER-THAN SIGN
B10 R1 - minus-vezaj 002D HYPHEN-MINUS
R2 _ podčrtaj 005F LOW LINE
R3 – stični pomišljaj 2013 EN DASH
R4 — dolgi pomišljaj 2014 EM DASH


16

---------------------- Page: 16 ----------------------
oSIST 1044 : 2009
8 Kodne tabele črk z diakritičnimi znamenji
V tem besedilu in stolpcih vseh naslednjih tabel je pod oznako koda mišljena koda po standardu
ISO/IEC 10646-1. Pri vnašanju črk z diakritičnimi znamenji, kjer je najprej odtipkano diakritično
znamenje, za njim pa črka, tipkovnica čaka na odtipkanje črke, potem pa vrne vrednost sestavljene
črke. Kadar je najprej odtipkano diakritično znamenje, za njim pa presledek, tipkovnica vrne kodo
samostojnega znamenja (za dolžino nad črko npr. 00AF in ne 0304). Pri večkratnih zaporednih
diakritičnih znamenjih ali kombinacijah diakritičnih znamenj in črk, ki niso navedene v tabelah,
tipkovnica vrne kodo črke in kode vseh vnesenih znamenj s kodne strani 0300 do 036F.
8.1 Dolžina nad črko
Osnovna Koda Sestavljena Koda Opis po standardu ISO/IEC Opis
črka črka 10646-1
0020 ¯ 00AF MACRON dolžina nad črko
A 0041 Ā 0100 LATIN CAPITAL LETTER A velika črka A z dolžino
WITH MACRON zgoraj
a 0061 ā 0101 LATIN SMALL LETTER A WITH mala črka a z dolžino
MACRON zgoraj
E 0045 Ē 0112 LATIN CAPITAL LETTER E velika črka E z dolžino
WITH MACRON zgoraj
e 0065 ē 0113 LATIN SMALL LETTER E WITH mala črka e z dolžino
MACRON zgoraj
G 0047 1E20 LATIN CAPITAL LETTER G velika črka G z dolžino
G
WITH MACRON zgoraj
g 0067 g 1E21 LATIN SMALL LETTER G mala črka g z dolžino
WITH MACRON zgoraj
I 0049 Ī 012A LATIN CAPITAL LETTER I velika črka I z dolžino
WITH MACRON zgoraj
i 0069 ī 012B LATIN SMALL LETTER I WITH mala črka i z dolžino
MACRON zgoraj
O 004F Ō 014C LATIN CAPITAL LETTER O velika črka O z dolžino
WITH MACRON zgoraj
o 006F ō 014D LATIN SMALL LETTER O mala črka o z dolžino
WITH MACRON zgoraj
U 0055 Ū 016A LATIN CAPITAL LETTER U velika črka U z dolžino
WITH MACRON zgoraj
u 0075 ū 016B LATIN SMALL LETTER U mala črka u z dolžino
WITH MACRON zgoraj
Y 0059 Y 0232 LATIN CAPITAL LETTER Y velika črka Y z dolžino
WITH MACRON zgoraj
y 0079 y 0233 LATIN SMALL LETTER Y WITH mala črka y z dolžino
MACRON zgoraj

17

---------------------- Page: 17 ----------------------
oSIST 1044 : 2009
8.2 Tilda nad črko

Osnovna Koda Sestavljena Koda Opis po standardu ISO/IEC Opis
črka črka 10646-1
0020 ~ 02DC SMALL TILDE tilda nad črko
A 0041 Ã 00C3 LATIN CAPITAL LETTER A velika črka A s tildo
WITH TILDE zgoraj
a 0061 ã 00E3 LATIN SMALL LETTER A mala črka a s tildo
WITH TILDE zgoraj
E 0045 Ẽ 1EBC LATIN CAPITAL LETTER E velika črka E s tildo
WITH TILDE zgoraj
e 0065 ẽ 1EBD LATIN SMALL LETTER E mala črka e s tildo
WITH TILDE zgoraj
I 0049 Ĩ 0128 LATIN CAPITAL LETTER I velika črka I s tildo
WITH TILDE zgoraj
i 0069 ĩ 0129 LATIN SMALL LETTER I WITH mala črka i s tildo zgoraj
TILDE
N 004E Ñ
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.