Evrokod 8 – Projektiranje potresnoodpornih konstrukcij – 5. del: Temelji, oporne konstrukcije in geotehnični vidiki – Nacionalni dodatek

Evrokod 8 – Projektiranje potresnoodpornih konstrukcij – 5. del: Temelji, oporne konstrukcije in geotehnični vidiki – Nacionalni dodatek

Nacionalni dodatek vsebuje alternativne postopke, vrednosti in priporočila za razrede z opombami, ki kažejo, kje evropski standard predvideva, da se lahko uveljavi nacionalna izbira. Zato dopolnilo
SIST EN 1998-5:2005/A101:2006 vsebuje nacionalno določene parametre, ki jih je treba uporabiti pri projektiranju stavb in gradbenih inženirskih objektov, zgrajenih v Republiki Sloveniji. Nacionalna izbira je v EN 1998-5:2004 dovoljena v:
(4), 3.1 (3), 4.1.4 (11), 5.2 (2)c

General Information

Status
Published In Revision
Technical Committee
Current Stage
9800 - Izvirni SIST/ privzeti tuji dokument - Periodični pregled (Local Project)
Start Date
24-Jul-2012
Due Date
05-Oct-2012
Completion Date
03-Sep-2013
Ref Project

Buy Standard

National annex
SIST EN 1998-5:2005/A101:2006
Slovenian language
3 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview

e-Library read for
1 day

Standards Content (sample)

6/29(16.,67$1'$5'6,67(1$PDUHF(YURNRG3URMHNWLUDQMHSRWUHVQRRGSRUQLKNRQVWUXNFLM±GHO7HPHOMLRSRUQHNRQVWUXNFLMHLQJHRWHKQLþQLYLGLNL±1DFLRQDOQLGRGDWHN(XURFRGH'HVLJQRIVWUXFWXUHVIRUHDUWKTXDNHUHVLVWDQFH±3DUW)RXQGDWLRQVUHWDLQLQJVWUXFWXUHVDQGJHRWHFKQLFDODVSHFWV(XURFRGH&DOFXOGHVVWUXFWXUHVSRXUOHXUUpVLVWDQFHDX[VpLVPHV±3DUWLH)RQGDWLRQVRXYUDJHVGHVRXWqQHPHQWHWDVSHFWVJpRWHFQLTXHV(XURFRGH$XVOHJXQJYRQ%DXZHUNHQJHJHQ(UGEHEHQ±7HLO*UQGXQJHQ6WW]EDXZHUNHXQGJHRWHFKQLVFKH$VSHNWH5HIHUHQþQDR]QDND,&66,67(1$VO1DGDOMHYDQMHQDVWUDQHKRGGR ! "#$%&'()#" *+ ! ,- #

6,67(1$1$&,21$/1,892''RSROQLOR6,67(1$VO(YURNRG±3URMHNWLUDQMHSRWUHVQRRGSRUQLKNRQVWUXNFLM±GHO7HPHOMLRSRUQHNRQVWUXNFLMHLQJHRWHKQLþQLYLGLNL±1DFLRQDOQLGRGDWHNLPDVWDWXVGRSROQLODNVWDQGDUGX6,67(1$&,21$/1,35('*2925ORYHQVNLQDFLRQDOQLVWDQGDUG6,67(1MHSULY]HWHYURSVNLVWDQGDUG(1NLJDMHSULSUDYLOWHKQLþQLRGERU(YURSVNHJDNRPLWHMD]DVWDQGDUGL]DFLMR&(17&.RQVWUXNFLMVNLHYURNRGLNDWHUHJDWDMQLãWYRMHYSULVWRMQRVWL%6,'RSROQLOR6,67(1$MHSULSUDYLOWHKQLþQLRGERU6,677&.21.RQVWUXNFLMH7RGRSROQLORVHODKNRXSRUDEOMDVNXSDMVVWDQGDUGRP6,67(1R]LURPD(1NLYSRJODYMX1DFLRQDOQLGRGDWHNQDWDQþQRGRORþDSRJODYMD]DQDFLRQDOQRL]ELURDFLRQDOQDL]ELUDMHY(1GRYROMHQDY±±±±F1DFLRQDOQLGRGDWHNYVHEXMHDOWHUQDWLYQHSRVWRSNHYUHGQRVWLLQSULSRURþLOD]DUD]UHGH]RSRPEDPLNLNDåHMRNMHHYURSVNL

...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.