Bituminous mixtures - Material specifications - Part 6: Mastic Asphalt - Requirements - Rules for implementation of SIST EN 13108-6

Bituminizirane zmesi - Specifikacije materialov - 6. del: Liti asfalt - Zahteve - Pravila za uporabo SIST EN 13108-6

Ta slovenski standard določa v skladu s SIST 1035, SIST 1043*, SIST EN 13108-6, SIST EN 13108-20 in SIST EN 13108-21 izbrane zahteve za uporabo litega asfalta pri gradnji cest in drugih prometnih površin. Zahteve temeljijo na posebnih geografskih, prometnih in podnebnih razmerah, ki prevladujejo v Sloveniji. Za zadovoljitev različnih prometnih in podnebnih obremenitev v Sloveniji so opredeljene različne vrste bituminiziranih zmesi glede sestave in zahtev za zmesi kamnitih zrn.

General Information

Status
Published
Public Enquiry End Date
19-Dec-2007
Publication Date
23-Jan-2008
Technical Committee
Current Stage
7160 - Izvirni SIST - Izdaja (Local Project)
Start Date
11-Jan-2008
Due Date
16-Jan-2008
Completion Date
24-Jan-2008
Ref Project

Relations

Buy Standard

Standard
1038-6:2008
Slovenian language
12 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day
Draft
1038-6:2007
Slovenian language
12 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

SLOVENSKI
SIST 1038-6 STANDARD
februar 2008
Bituminizirane zmesi – Specifikacije materialov – 6. del: Liti asfalt– Zahteve – Pravila za uporabo SIST EN 13108-6
Bituminous mixtures – Material specifications –Part 6: Mastic asphalt – Requirements – Rules for implementation of SIST EN 13108-6
Referenčna oznaka ICS 91.100.50 SIST 1038-6:2008 (sl)
Nadaljevanje na straneh od 2 do 13
© 2008-02. Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov ni dovoljeno.SIST 1038-6 : 2008 2 NACIONALNI UVOD Slovenski standard SIST 1038-6, Bituminizirane zmesi – Specifikacije materialov – 6. del: Liti asfalt – Zahteve – Pravila za uporabo SIST EN 13108-6, 2008, je izvirni standard in ima status slovenskega nacionalnega standarda.
NACIONALNI PREDGOVOR
Evropski standard EN 13108-6:2006 je pripravil tehnični odbor Evropskega komiteja za standardizacijo CEN/TC 227 Materiali za ceste, katerega sekretariat je v pristojnosti nemške organizacije za standarde DIN.
Slovenski nacionalni standard SIST 1038-6:2008 je pripravil tehnični odbor SIST/TC CES Ceste. Ta slovenski nacionalni standard se uporablja skupaj s standardom SIST EN 13108-6:2006.
Evropski standard za liti asfalt je zasnovan tako, da nudi širok okvir za izbiro tistih lastnosti, ki so najustreznejše glede na podnebne razmere in izkušnje v posameznih državah.
V Sloveniji je že dalj časa uveljavljena uporaba litega asfalta. Njegove kakovostne lastnosti so že do sedaj opredeljevale uveljavljene tehnične specifikacije.
Glede na zahtevne podnebne razmere v naši državi se ocenjuje, da Slovenija potrebuje svoje minimalne kriterije kakovosti. Brez postavljenih ustreznih kriterijev v povezavi z evropskim standardom EN 13108-6 bi lahko bili kupci/uporabniki teh materialov zavedeni, ker bi zaupali, da kakovost vseh materialov, označenih z znakom CE, v celoti ustreza tudi pogojem uporabe v naši državi.
Po posvetih v Združenju asfalterjev Slovenije, ki je pobudnik priprave ustreznega slovenskega predpisa, in glede na dobre izkušnje z do sedaj uveljavljenimi kakovostnimi lastnostmi, člani SIST/TC CES ocenjujejo, da je novi nacionalni standard učinkovit prispevek za nadaljevanje dobrih izkušenj pri proizvodnji kakovostnih bituminiziranih zmesi.
Člani SIST/TC CES menijo, da brez jasno postavljenih kriterijev za vse bistvene lastnosti materialov in zmesi v Sloveniji ne bo mogoče ohraniti relativno visoke ravni kakovosti, ki je že uveljavljena na tem področju.
Nacionalni standard opredeljuje nacionalne zahteve, ki dopolnjujejo evropski standard, niso pa z njim v ničemer v nasprotju. V standardu so jasno postavljena merila za bistvene lastnosti materialov in zmesi glede na zahtevne podnebne razmere v naši državi. Tudi druge evropske države pripravljajo svoje nacionalne zahteve.
Odločitev za izdajo tega standarda je dne 10. januarja 2008 sprejel SIST/TC CES Ceste.
OPOMBA:
– Nacionalni uvod in nacionalni predgovor nista sestavni del standarda.SIST 1038-6 : 2008 3 VSEBINA Stran Uvod.4 1
Področje uporabe ………………………………………………………………….4 2
Zveza s standardi ……………………………………………………………….4 3
Izrazi, opisi, simboli in kratice …………………………………………………….6 4
Zahteve za sestavne (vhodne) materiale ………………………………………….7 4.1
Splošno.7 4.2
Vezivo.7 4.3
Kamniti material.7 4.4
Ponovno uporabljeni asfalt (asfaltni granulat).9 4.5
Dodatki.9 4.6
Temperatura bituminizirane zmesi.9 5
Zahteve za bituminizirane zmesi ………………………………………………….10 5.1
Splošno.10 5.2
Sestava.10 5.2.1
Zrnavost.10 5.2.2
Delež veziva.10 5.3
Zahteve za bituminizirane zmesi.11 6
Ocena skladnosti – začetni preskus in notranja kontrola proizvodnje v obratu .11 6.1
Povzetek lastnosti in postopkov za preskus vhodnih materialov.11 6.2
Povzetek lastnosti in postopkov za preskus bituminiziranih zmesi.12 6.3
Pogostost preskusov končnega proizvoda.13 7
Označevanje.13SIST 1038-6 : 2008 4 Uvod Ta slovenski standard je del skupine SIST 1038 in se uporablja skupaj s standardi skupine SIST EN 13108 za bituminizirane zmesi. Preglednica 1 vsebuje primerjavo standardov.
Preglednica 1: Primerjava standardov skupin SIST EN 13108 in SIST 1038
SIST EN Bituminizirane zmesi – Zahteve za zmesi SIST Bituminizirane zmesi – Zahteve za zmesi 13108-1 Bitumenski beton 1038-1 Bitumenski beton – Pravila za uporabo
SIST EN 13108-1 (Empirična zasnova) 13108-5 Drobir z bitumenskim mastiksom 1038-5 Drobir z bitumenskim mastiksom – Pravila za uporabo SIST EN 13108-5 13108-6 Liti asfalt 1038-6 Liti asfalt – Pravila za uporabo
SIST EN 13108-6 13108-7 Drenažni asfalt
1038-7 Drenažni asfalt – Pravila za uporabo
SIST EN 13108-7
1
Področje uporabe
Ta slovenski standard določa v skladu s SIST 1035, SIST 1043*, SIST EN 13108-6, SIST EN 13108-20 in SIST EN 13108-21 izbrane zahteve za uporabo litega asfalta pri gradnji cest in drugih prometnih površin. Zahteve temeljijo na posebnih geografskih, prometnih in podnebnih razmerah, ki prevladujejo v Sloveniji. Za zadovoljitev različnih prometnih in podnebnih obremenitev v Sloveniji so opredeljene različne vrste bituminiziranih zmesi glede sestave in zahtev za zmesi kamnitih zrn.
2
Zveza s standardi
Poleg dokumentov, na katere se sklicuje SIST EN 13108-6, so pri uporabi tega dokumenta potrebni v nadaljevanju navedeni dokumenti. Pri datiranih sklicevanjih se upošteva le navedena izdaja. Pri nedatiranih sklicevanjih se uporabi zadnja izdaja navedenega dokumenta (vključno z dopolnili).
SIST 1043* Agregati za bitumenske zmesi in površinske prevleke za ceste, letališča in druge prometne površine – Zahteve in pravila za uporabo SIST EN 13043 SIST 1035 Bitumen in bitumenska veziva – Cestogradbeni, s polimeri modificirani bitumni – Zahteve in pravila za uporabo SIST EN 14023 SIST EN 933-1 Preskusi geometričnih lastnosti agregatov – 1. del: Določevanje zrnavosti – Metoda sejanja SIST EN 933-4 Preskusi geometričnih lastnosti agregatov – 4. del: Določevanje oblike zrn – Modul oblike SIST EN 933-5 Preskusi geometričnih lastnosti agregatov – 5. del: Določevanje odstotka lomljenih površin zrn grobega agregata SIST EN 933-9 Preskusi geometričnih lastnosti agregatov – 9. del: Ugotavljanje finih delcev – Preskus z metilen modrim SIST EN 933-10 Preskusi geometričnih lastnosti agregatov – 10. del: Ocenjevanje finih delcev – Zrnavost kamene moke (sejanje z zračnim curkom) SIST EN 1097-1 Preskusi mehanskih in fizikalnih lastnosti agregatov – 1. del: Določevanje odpornosti proti obrabi (mikro Deval) SIST EN 1097-2 Preskusi mehanskih in fizikalnih lastnosti agregatov – 2. del: Metode določevanja odpornosti proti drobljenju
* Dokument v pripravi.SIST 1038-6 : 2008 5 SIST EN 1097-4 Preskus mehanskih in fizikalnih lastnosti zmesi zrn – 4. del: Določitev vsebnosti votlin v suhem zgoščenem polnilu SIST EN 1097-6 Preskusi mehanskih in fizikalnih lastnosti agregatov – 6. del: Določevanje prostorninske mase zrn in vpijanja vode SIST EN 1097-7 Preskusi mehanskih in fizikalnih lastnosti agregatov – 7. del: Določevanje prostorninske mase zrn kamene moke - Postopek s piknometrom SIST EN 1097-8 Preskusi mehanskih in fizikalnih lastnosti agregatov – 8. del: Določevanje vrednosti količnika zaglajevanja kamenih zrn SIST EN 1367-1 Preskusi lastnosti agregatov zaradi termičnih in vremenskih vplivov – 1. del: Določevanje odpornosti proti zmrzovanju in odtaljevanju SIST EN 1367-3 Preskusi lastnosti agregatov zaradi termičnih in vremenskih vplivov – 3. del: Preskus s kuhanjem zaradi vpliva sonca na bazald, metoda »Sonnenbrand bazalt« SIST EN 1367-5 Preskusi lastnosti agregatov zaradi termičnih in vremenskih vplivov – 5. del: Določevanje odpornosti proti temperaturnemu šoku SIST EN 1426 Bitumen in bitumenska veziva – Določanje penetracije z iglo SIST EN 1427 Bitumen in bitumenska veziva – Določanje zmehčišča – Metoda prstana in kroglice SIST EN 1744-1 Preskusi kemičnih lastnosti agregatov
– 1. del: Kemijska analiza SIST EN 12591 Bitumen in bitumenska veziva – Specifikacije za cestogradbene bitumne SIST EN 12595 Bitumen in bitumenska veziva – Določanje kinematične viskoznosti SIST EN 12596 Bitumen in bitumenska veziva – Določanje dinamične viskoznosti z metodo kapilare z vakuumom SIST EN 12697-1 Bitumenske zmesi – Preskusne metode za vroče asfaltne zmesi – 1. del: Topni delež veziva SIST EN 12697-2 Bitumenske zmesi – Preskusne metode za vroče asfaltne zmesi – 2. del: Ugotavljanje zrnavosti SIST EN 12697-6 Bitumenske zmesi – Preskusne metode za vroče asfaltne zmesi – 6. del: Ugotavljanje gostote bitumenskih preskušancev SIST EN 12697-13 Bitumenske zmesi – Postopki za preskuse vročih zmesi – 13. del: Merjenje temperature SIST EN 12697-20 Bitumenske zmesi – Preskusne metode za vroče asfaltne zmesi – 20. del: Preskus z vtiskanjem na kocko ali preskušanec po Marshallu SIST EN 12697-21 Bitumenske zmesi – Preskusne metode za vroče asfaltne zmesi – 21. del: Preskus z vtiskanjem na plošče SIST EN 12697-34 Bitumenske zmesi – Preskusne metode za vroče asfaltne zmesi – 34. del: Preskus po Marshallu SIST EN 12697-35 Bitumenske zmesi – Preskusne metode za vroče asfaltne zmesi – 35. del: Laboratorijska zmes SIST EN 13043 Agregati za bitumenske zmesi in površinske prevleke za ceste, letališča in druge prometne površine SIST EN 13108-1 Bitumenske zmesi – Specifikacije materialov – 1. del: Bitumenski beton SIST EN 13108-8 Bitumenske zmesi – Specifikacije materialov – 8. del: Ponovno uporabljen asfalt
SIST EN 13108-20 Bitumenske zmesi – Specifikacije materialov – 20. del: Začetni preskus SIST EN 13108-21 Bitumenske zmesi – Specifikacije materialov – 21. del: Kontrola proizvodnje v obratuSI
...


6/29(16., R6,67
 
67$1'$5' 
QRYHPEHU
 
  
  
  
  
 


%LWXPLQL]LUDQH]PHVL±6SHFLILNDFLMHPDWHULDORY±GHO/LWLDVIDOW

±=DKWHYH±3UDYLOD]DXSRUDER6,67(1%LWXPLQRXVPL[WXUHV±0DWHULDOVSHFLILFDWLRQV±3DUW0DVWLFDVSKDOW

±5HTXLUHPHQWV±5XOHVIRULPSOHPHQWDWLRQRI6,67(1


 


 


 

  
�����������������������������
���� ��������������� ������ �!����"�#�$%��&’�����(*) +�,-
./��0���,1��2����31�4���5+768����7�:9;��0�’�0��<��"
 


=?>A@B@%C%D EBE%FHG�IJ%K%L�M3N%OHPQPM3RQSPSTUSBVHW�NQSW�M3XBW�YXAPVHWBZ3P[J�F3\�W%V%]^M3J%_3L%K%W�M[L�ZHLAIJ3SL�WAIP‘XBLAIJ%K^M%P‘XBJ%K%JAI[L�M3J�F


---------------------- Page: 1 ----------------------
R6,67
1$&,21$/1,892'
6ORYHQVNLVWDQGDUG6,67%LWXPLQL]LUDQH]PHVL±6SHFLILNDFLMHPDWHULDORY±GHO/LWLDVIDOW±
=DKWHYH±3UDYLOD]DXSRUDER6,67(1MHL]YLUQLVWDQGDUGLQLPDVWDWXVVORYHQVNHJD
QDFLRQDOQHJDVWDQGDUGD

1$&,21$/1,35('*2925
(YURSVNLVWDQGDUG(1MHSULSUDYLOWHKQLþQLRGERU(YURSVNHJDNRPLWHMD]DVWDQGDUGL]DFLMR
&(17&0DWHULDOL]DFHVWHNDWHUHJDVHNUHWDULDWMHYSULVWRMQRVWLQHPãNHRUJDQL]DFLMH]DVWDQGDUGH
',1
6ORYHQVNLQDFLRQDOQLVWDQGDUG6,67MHSULSUDYLOWHKQLþQLRGERU6,677&&(6&HVWH
7DVORYHQVNLQDFLRQDOQLVWDQGDUGVHXSRUDEOMDVNXSDMVVWDQGDUGRP6,67(1

(YURSVNLVWDQGDUG]DOLWLDVIDOWMH]DVQRYDQWDNRGDQXGLãLURNRNYLU]DL]ELURWLVWLKODVWQRVWLNLVR
QDMXVWUH]QHMãHJOHGHQDSRGQHEQHUD]PHUHLQL]NXãQMHYSRVDPH]QLKGUåDYDK

96ORYHQLMLMHåHGDOMþDVDXYHOMDYOMHQDXSRUDEDOLWHJDDVIDOWD1MHJRYHNDNRYRVWQHODVWQRVWLVRåHGR
VHGDMRSUHGHOMHYDOHXYHOMDYOMHQHWHKQLþQHVSHFLILNDFLMH

*OHGH QD ]DKWHYQH SRGQHEQH UD]PHUH Y QDãL GUåDYL VH RFHQMXMH GD 6ORYHQLMD SRWUHEXMH VYRMH
PLQLPDOQHNULWHULMHNDNRYRVWL%UH]SRVWDYOMHQLKXVWUH]QLKNULWHULMHYYSRYH]DYL]HYURSVNLPVWDQGDUGRP
(1ELODKNRELOLNXSFLXSRUDEQLNLWHKPDWHULDORY]DYHGHQLNHUEL]DXSDOLGDNDNRYRVWYVHK
PDWHULDORYR]QDþHQLK]]QDNRP&(YFHORWLXVWUH]DWXGLSRJRMHPXSRUDEHYQDãLGUåDYL
3R SRVYHWLK Y =GUXåHQMX DVIDOWHUMHY 6ORYHQLMH NL MH SREXGQLN SULSUDYH XVWUH]QHJD VORYHQVNHJD
SUHGSLVDLQJOHGHQDGREUHL]NXãQMH]GRVHGDMXYHOMDYOMHQLPLNDNRYRVWQLPLODVWQRVWPLþODQL6,677&
&(6RFHQMXMHMRGDMHQRYLQDFLRQDOQLVWDQGDUGXþLQNRYLWSULVSHYHN]DQDGDOMHYDQMHGREULKL]NXãHQMSUL
SURL]YRGQMLNDNRYRVWQLKELWXPLQL]LUDQLK]PHVL

ýODQL6,677&&(6PHQLMRGDEUH]MDVQRSRVWDYOMHQLKNULWHULMHY]DYVHELVWYHQHODVWQRVWLPDWHULDORYLQ
]PHVLY6ORYHQLMLQHERPRJRþHRKUDQLWLUHODWLYQRYLVRNHUDYQLNDNRYRVWLNLMHåHXYHOMDYOMHQDQDWHP
SRGURþMX

1DFLRQDOQLVWDQGDUGRSUHGHOMXMHQDFLRQDOQH]DKWHYHNLGRSROQMXMHMRHYURSVNLVWDQGDUGQLVRSD]QMLPY
QLþHPHUYQDVSURWMX9VWDQGDUGXVRMDVQRSRVWDYOMHQDPHULOD]DELVWYHQHODVWQRVWLPDWHULDORYLQ]PHVL
JOHGHQD]DKWHYQHSRGQHEQHUD]PHUHYQDãLGUåDYL
7XGLGUXJHHYURSVNHGUåDYHSULSUDYOMDMRVYRMHQDFLRQDOQH]DKWHYH

2320%$
± 1DFLRQDOQLXYRGLQQDFLRQDOQLSUHGJRYRUQLVWDVHVWDYQLGHOVWDQGDUGD


---------------------- Page: 2 ----------------------
R6,67
96(%,1$ 6WUDQ
8YRG
3RGURþMHXSRUDEH«««««««««««««««««««««««««
=YH]HVVWDQGDUGL««««««««««««««««««««««««
,]UD]LRSLVLVLPEROLLQNUDWLFH««««««««««««««««««««
=DKWHYH]DVHVWDYQH YKRGQH PDWHULDOH««««««««««««««««
6SORãQR
9H]LYR 
.DPQLWLPDWHULDO
3RQRYQRXSRUDEOMHQLDVIDOW DVIDOWQLJUDQXODW 
'RGDWNL
7HPSHUDWXUDELWXPLQL]LUDQH]PHVL
=DKWHYH]DELWXPLQL]LUDQH]PHVL«««««««««««««««««««
6SORãQR
6HVWDYD
=UQDYRVW
'HOHåYH]LYD
=DKWHYH]DELWXPLQL]LUDQH]PHVL
2FHQDVNODGQRVWL±]DþHWQLSUHVNXVLQQRWUDQMDNRQWURODSURL]YRGQMHYREUDWX
3RY]HWHNODVWQRVWLLQSRVWRSNRY]DSUHVNXVYKRGQLKPDWHULDORY
3RY]HWHNODVWQRVWLLQSRVWRSNRY]DSUHVNXVELWXPLQL]LUDQLK]PHVL
3RJRVWRVWSUHVNXVRYNRQþQHJDSURL]YRGD
2]QDþHYDQMH


---------------------- Page: 3 ----------------------
R6,67
8YRG
7DVORYHQVNLVWDQGDUGMHGHOVNXSLQH6,67LQVHXSRUDEOMDVNXSDMVVWDQGDUGLVNXSLQH6,67(1
]DELWXPLQL]LUDQH]PHVL3UHJOHGQLFDYVHEXMHSULPHUMDYRVWDQGDUGRY

3UHJOHGQLFD3ULPHUMDYDVWDQGDUGRYVNXSLQ6,67(1LQ6,67

%LWXPLQL]LUDQH]PHVL±
6,67(1 6,67 %LWXPLQL]LUDQH]PHVL±=DKWHYH]D]PHVL
=DKWHYH]D]PHVL
 %LWXPHQVNLEHWRQ %LWXPHQVNLEHWRQ±3UDYLOD]DXSRUDER
6,67(1 (PSLULþQD]DVQRYD 
 'URELU]ELWXPHQVNLP 'URELU]ELWXPHQVNLPPDVWLNVRP±3UDYLOD]D
PDVWLNVRP XSRUDER6,67(1
 /LWLDVIDOW /LWLDVIDOW±3UDYLOD]DXSRUDER
6,67(1
 'UHQDåQLDVIDOW 'UHQDåQLDVIDOW±3UDYLOD]DXSRUDER
6,67(1

3RGURþMHXSRUDEH

7DVORYHQVNLVWDQGDUGGRORþDYVNODGXV6,67
6,67
6,67(16,67(1
LQ6,67(1L]EUDQH]DKWHYH]DXSRUDEROLWHJDDVIDOWDSULJUDGQMLFHVWLQGUXJLKSURPHWQLK
SRYUãLQ=DKWHYHWHPHOMLMRQDSRVHEQLKJHRJUDIVNLKSURPHWQLKLQSRGQHEQLKUD]PHUDKNLSUHYODGXMHMR
Y6ORYHQLML=D]DGRYROMLWHYUD]OLþQLKSURPHWQLKLQSRGQHEQLKREUHPHQLWHYY6ORYHQLMLVRRSUHGHOMHQH
UD]OLþQHYUVWHELWXPLQL]LUDQLK]PHVLJOHGHVHVWDYHLQ]DKWHY]D]PHVLNDPQLWLK]UQ

=YH]DVVWDQGDUGL

3ROHJGRNXPHQWRYQDNDWHUHVHVNOLFXMH6,67(1VRSULXSRUDELWHJDGRNXPHQWDSRWUHEQLY
QDGDOMHYDQMX QDYHGHQL GRNXPHQWL 3UL GDWLUDQLK VNOLFHYDQMLK VH XSRãWHYD OH QDYHGHQD L]GDMD 3UL
QHGDWLUDQLKVNOLFHYDQMLKVHXSRUDEL]DGQMDL]GDMDQDYHGHQHJDGRNXPHQWD YNOMXþQR]GRSROQLOL 

6,67a $JUHJDWL]DELWXPHQVNH]PHVLLQSRYUãLQVNHSUHYOHNH]DFHVWHOHWDOLãþDLQ
GUXJHSURPHWQHSRYUãLQH±=DKWHYHLQSUDYLOD]DXSRUDER6,67(1
6,67
 %LWXPHQ LQ ELWXPHQVND YH]LYD ± &HVWRJUDGEHQL V SROLPHUL PRGLILFLUDQL
ELWXPQL±=DKWHYHLQSUDYLOD]DXSRUDER6,67(1
6,67(1 3UHVNXVLJHRPHWULMVNLKODVWQRVWL]PHVL]UQ±GHO'RORþLWHY]UQDYRVWL±
3RVWRSHNVHMDQMD
6,67(1 3UHVNXVLJHRPHWULMVNLKODVWQRVWL]PHVL]UQ±GHO'RORþLWHYREOLNH]UQ±
0RGXOREOLNH
6,67(1 3UHVNXVLJHRPHWULMVNLKODVWQRVWL]PHVL]UQ±GHO'RORþLWHYGHOHåDORPOMHQLK
SRYUãLQQDJURELK]UQLK
6,67(1 3UHVNXVLJHRPHWULMVNLKODVWQRVWL]PHVL]UQ±GHO2FHQDILQLKGHOFHY±
3UHVNXV]PHWLOHQPRGULP
6,67(1 3UHVNXVLJHRPHWULþQLKODVWQRVWLDJUHJDWRY±GHO2FHQMHYDQMHILQLKGHOFHY
±=UQDYRVWNDPHQHPRNH VHMDQMH]]UDþQLPFXUNRP 
6,67(1 3UHVNXVLPHKDQVNLKLQIL]LNDOQLKODVWQRVWLDJUHJDWRY±GHO'RORþHYDQMH
RGSRUQRVWLSURWLREUDEL PLNUR'HYDO 
 
b�c�d�eAf�gih�jAk7lim7nom7np�l�oq


---------------------- Page: 4 ----------------------
R6,67
6,67(1 3UHVNXV PHKDQVNLK LQ IL]LNDOQLK ODVWQRVWL ]PHVL ]UQ ± GHO 3RVWRSNL
GRORþDQMDRGSRUQRVWLSURWLGUREOMHQMX
6,67(1 3UHVNXV PHKDQVNLK LQ IL]LNDOQLK ODVWQRVWL ]PHVL ]UQ ± GHO 'RORþLWHY
YVHEQRVWLYRWOLQYVXKHP]JRãþHQHPSROQLOX
6,67(1 3UHVNXVLPHKDQVNLKLQIL]LNDOQLKODVWQRVWLDJUHJDWRY±GHO'RORþHYDQMH
SURVWRUQLQVNHPDVH]UQLQYSLMDQMDYRGH
6,67(1 3UHVNXVLPHKDQVNLKLQIL]LNDOQLKODVWQRVWLDJUHJDWRY±GHO'RORþHYDQMH
SURVWRUQLQVNHPDVH]UQNDPHQHPRNH±3RVWRSHNVSLNQRPHWURP
6,67(1 3UHVNXV PHKDQVNLK LQ IL]LNDOQLK ODVWQRVWL ]PHVL ]UQ ± GHO 'RORþLWHY
NROLþQLND]JODMHQRVWL
6,67(1 3UHVNXVLODVWQRVWL]PHVL]UQ]DUDGLWHUPLþQLKLQYUHPHQVNLKYSOLYRY±GHO
'RORþLWHYRGSRUQRVWLSURWL]PU]RYDQMXLQWDMDQMX
6,67(1 3UHVNXVLODVWQRVWL]PHVL]UQ]DUDGLWHUPLþQLKLQYUHPHQVNLKYSOLYRY±GHO
3UHVNXVVNXKDQMHP]D6RQQHQEUDQG±ED]DOW
6,67(1 3UHVNXVLODVWQRVWL]PHVL]UQ]DUDGLWHUPLþQLKLQYUHPHQVNLKYSOLYRY±GHO
'RORþLWHYRGSRUQRVWLSURWLYURþLQL
6,67(1 %LWXPHQLQELWXPHQVNDYH]LYD±'RORþDQMHSHQHWUDFLMH]LJOR
6,67(1 %LWXPHQLQELWXPHQVNDYH]LYD±'RORþDQMH]PHKþLãþD±0HWRGDSUVWDQDLQ
NURJOLFH
6,67(1 3UHVNXVLNHPLMVNLKODVWQRVWL]PHVL]UQ±GHO.HPLMVNDDQDOL]D
6,67(1 $JUHJDWL]DELWXPHQVNH]PHVLLQSRYUãLQVNHSUHYOHNH]DFHVWHOHWDOLãþDLQ
GUXJHSURPHWQHSRYUãLQH
6,67(1 3UHVNXVNDPHQHPRNH]DELWXPHQVNH]PHVL±GHO'HOWDSUHVNXVSUVWDQ
NURJOLFD
6,67(1 %LWXPHQLQELWXPHQVNDYH]LYD±6SHFLILNDFLMH]DFHVWRJUDGEHQHELWXPQH
6,67(1 %LWXPHQLQELWXPHQVNDYH]LYD±'RORþDQMHNLQHPDWLþQHYLVNR]QRVWL
6,67(1 %LWXPHQLQELWXPHQVNDYH]LYD±'RORþDQMHGLQDPLþQHYLVNR]QRVWL]PHWRGR
NDSLODUH]YDNXXPRP
6,67(1 %LWXPLQL]LUDQH]PHVL±3RVWRSNL]DSUHVNXVHYURþLK]PHVL±GHO7RSQL
GHOHåYH]LYD
6,67(1 %LWXPLQL]LUDQH ]PHVL ± 3RVWRSNL ]D SUHVNXVH YURþLK ]PHVL ± GHO
8JRWDYOMDQMH]UQDYRVWL
6,67(1 %LWXPLQL]LUDQH]PHVL±3UHVNXVQHPHWRGH]DYURþHDVIDOWQH]PHVL±GHO
8JRWDYOMDQMHYVHEQRVWLYH]LYDURWDFLMVNLXSDUMDOQLN
6,67(1 %LWXPLQL]LUDQH]PHVL±3UHVNXVQHPHWRGH]DYURþHDVIDOWQH]PHVL±GHO
8JRWDYOMDQMHYVHEQRVWLYH]LYDNRORQVNDIUDNFLRQLUDQDGHVWLODFLMD
6,67(1 %LWXPLQL]LUDQH ]PHVL ± 3RVWRSNL ]D SUHVNXVH YURþLK ]PHVL ± GHO
8JRWDYOMDQMHQDMYHþMHJRVWRWH
6,67(1 %LWXPLQL]LUDQH ]PHVL ± 3RVWRSNL ]D SUHVNXVH YURþLK ]PHVL ± GHO
8JRWDYOMDQMHJRVWRWHELWXPHQVNLKSUHVNXãDQFHY
6,67(1 %LWXPLQL]LUDQH]PHVL±3RVWRSNL]DSUHVNXVHYURþLK]PHVL±GHO'RORþLWHY
SURVWRUVNLKNDUDNWHULVWLNDVIDOWQLKSUHVNXãDQFHY
6,67(1 %LWXPLQL]LUDQH ]PHVL ± 3RVWRSNL ]D SUHVNXVH YURþLK ]PHVL ± GHO
'RORþLWHYDILQLWHWHPHGNDPQLWLPL]UQLLQELWXPQRP
6,67(1 %LWXPLQL]LUDQH ]PHVL ± 3RVWRSNL ]D SUHVNXVH YURþLK ]PHVL ± GHO
'RORþLWHYREþXWOMLYRVWLSUHVNXãDQFHYQDYRGR


---------------------- Page: 5 ----------------------
R6,67
6,67(1 %LWXPLQL]LUDQH]PHVL±3RVWRSNL]DSUHVNXVHYURþLK]PHVL±GHO0HUMHQMH
WHPSHUDWXUH
6,67(1 %LWXPLQL]LUDQH]PHVL±3UHVNXVQHPHWRGH]DYURþHDVIDOWQH]PHVL±GHO
9H]LYR]DRGYRGQMDYDQMH
6,67(1 %LWXPHQVNH]PHVL±3UHVNXVQHPHWRGH]DYURþHDVIDOWQH]PHVL±GHO
3UHVNXV]YWLVNDQMHPQDNRFNRDOLSUHVNXãDQHFSR0DUVKDOOX
6,67(1 %LWXPLQL]LUDQH]PHVL±3UHVNXVQHPHWRGH]DYURþHDVIDOWQH]PHVL±GHO
3UHVNXV]YWLVNDQMHPQDSORãþH
6,67(1 %LWXPLQL]LUDQH]PHVL±3RVWRSNL]DSUHVNXVYURþLK]PHVL±GHO3UHVNXV
QDVWDQNDNROHVQLF
6,67(1 %LWXPLQL]LUDQH]PHVL±3UHVNXVQHPHWRGH]DYURþHDVIDOWQH]PHVL±GHO
&LNOLþQLWODþQLSUHVNXV
6,67(1 %LWXPLQL]LUDQH]PHVL±3RVWRSNL]DSUHVNXVYURþLK]PHVL±GHO3UHVNXV
SR0DUVKDOOX
6,67(1 %LWXPLQL]LUDQH ]PHVL ± 3RVWRSNL ]D SUHVNXV YURþLK ]PHVL ± GHO
/DERUDWRULMVND]PHV
6,67(1 %LWXPLQL]LUDQH]PHVL±3UHVNXVQHPHWRGH]DYURþHDVIDOWQH]PHVL±GHO
'HOHåYH]LYDREåDUHQMX
6,67(1 %LWXPLQL]LUDQH ]PHVL ± 3RVWRSNL ]D SUHVNXV YURþLK ]PHVL ± GHO
2GSRUQRVWSURWLWHNRþLQDP]DRGWDMHYDQMH
6,67(1 %LWXPLQL]LUDQH ]PHVL ± 3RVWRSNL ]D SUHVNXV YURþLK ]PHVL ± GHO
2GSRUQRVWSURWL
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.