Flexible sheets for waterproofing - Bitumen sheets for waterproofing - Requirements

Nacionalni standard opredeljuje nacionalne zahteve, ki dopolnjujejo evropske standarde, niso pa z njimi v ničemer v nasprotju. V standardu so jasno postavljena merila za bistvene lastnosti materialov glede na zahtevne podnebne razmere v naši državi.

Hidroizolacijski trakovi - Bitumenski hidroizolacijski trakovi - Zahteve

General Information

Status
Published
Public Enquiry End Date
29-Jul-2018
Publication Date
02-Sep-2018
Technical Committee
Current Stage
7160 - Izvirni SIST - Izdaja (Local Project)
Start Date
24-Aug-2018
Due Date
29-Aug-2018
Completion Date
03-Sep-2018
Ref Project

RELATIONS

Buy Standard

Standard
SIST 1031:2018
Slovenian language
19 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview

e-Library read for
1 day

Standards Content (sample)

ba SilsEkShISTAkDAoD SIST kjmk september ljk8 eidroizolacijski trakovi – Bitumenski hidroizolacijski trakovi – Zahteve clexible sheets for waterproofing – Bitumen sheets for waterproofing – oequirements oeferenčna oznaka fCp

9k.kjj.oj pfpq kjmk:ljk8 bslc kadaljevanje na straneh l do l0 © ljk8-j9. plovenski inštitut za standardizacijo. oazmnoževanje ali kopiranje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

pfpq kjmk : ljk8 l kACIlkAikI rslD plovenski standard pfpq kjmk bslcf eidroizolacijski trakovi – Bitumenski hidroizolacijski trakovi – wahtevef ljk8f je izvirni standard in ima status slovenskega nacionalnega standarda. kACIlkAikI moEDdlslo

plovenski nacionalni standard pfpq kjmk:ljk8 je pripravil tehnični odbor pfpqiqC siA slaga. qa slovenski nacionalni standard se lahko uporablja skupaj s standardi pfpq bk kmqjq:ljjoeAl:ljj9f pfpq bk km9p9:ljjof pfpq bk km9qj:ljjof pfpq bk km8o9-k:ljkj in pfpq bk k4p9o:ljkj. bvropske standarde bk kmqjq:ljj4eAl:ljj9f bk km9p9:ljj4f bk km9qj:ljj4f bk km8o9-k:ljkj in bk k4p9o:ljkj je pripravil tehnični odbor bvropskega komiteja za standardizacijo CbkiqC lo4 eidroizolacijski trakovif katerega sekretariat je v pristojnosti britanske organizacije za standarde Bpf.

earmonizirani evropski standardi za hidroizolacijske trakove so zasnovani takof da ne predpisujejo nobenih lastnostif razen vodotesnosti za vse hidroizolacijske trakovef v posebnih primerih uporabe pa tudi odpornost proti staranju na ultravijolični svetlobi in proti prodiranju korenin. Člani pfpqiqC siA menijof da se brez jasno postavljenih meril tudi za druge bistvene lastnosti materialov v ploveniji ne bo mogla ohraniti relativno visoka raven kakovostif ki je že uveljavljena na tem področju. dlede na zahtevne podnebne razmere v naši državi se ocenjujef da plovenija potrebuje svoje minimalne kriterije kakovosti. Člani menijof da bi bili brez postavljenih ustreznih kriterijev lahko oškodovani predvsem posamezni uporabniki teh materialovf ker bodo zaupalif da kakovost materialovf označenih z znakom Cbf v celoti ustreza pogojem uporabe v naši državi. qudi druge evropske države pripravljajo svoje nacionalne zahteve. mo posvetih v pekciji za hidroizolacije pri wdruženju asfalterjev plovenijef ki je pobudnik priprave ustreznega slovenskega predpisaf in s predstavniki jinistrstva za gospodarstvo člani pfpqiqC siA ocenjujejof da je novi nacionalni standard učinkovit postopek za pripravo kakovostnih zahtev.

kacionalni standard opredeljuje nacionalne zahtevef ki dopolnjujejo evropske standardef niso pa z njimi v ničemer v nasprotju. s standardu so jasno postavljena merila za bistvene lastnosti materialov glede na zahtevne podnebne razmere v naši državi. ldločitev za izdajo tega dokumenta je dne mk. avgusta ljk8 sprejel pfpqiqC siA slaga. ZsEZA S STAkDAoDI ptandard pfpq kjmk:ljk8 vključuje sklicevanje na standarde: pfpq bk kmqjq:ljjoeAl:ljj9 eidroizolacijski trakovi – ljačeni bitumenski trakovi za tesnjenje streh – aefinicije in lastnosti pfpq bk km9p9:ljjo in Ak:ljjq eidroizolacijski trakovi – Bitum

...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.