International Electrotechnical Vocabulary. Chapter 471: Insulators

Vocabulaire Electrotechnique International. Chapitre 471: Isolateurs

Mednarodni elektrotehniški slovar - 471. del: Izolatorji

General Information

Status
Published
Publication Date
30-Sep-1999
Technical Committee
Current Stage
6060 - National Implementation/Publication (Adopted Project)
Start Date
01-Oct-1999
Due Date
01-Oct-1999
Completion Date
01-Oct-1999

Buy Standard

Standard – translation
SIST IEC 60050-471:1999
Slovenian language
14 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview

e-Library read for
1 day

Standards Content (sample)

S L O V E N S K I SIST IEC 60050(471)
prva izdaja
STANDARD
oktober 1999
Mednarodni elektrotehniški slovar - Poglavje 471: Izolatorji
(enakovreden IEC 60050(471):1984)
International Electrotechnical Vocabulary - Chapter 471: Insulators
Vocabulaire Electrotechnique International - Chapitre 471: Isolateurs
Internationales Elektrotechnisches Wörterbuch - Kapitel 471: Isolatoren
Referenčna številka
ICS SIST IEC 60050(471):1999 (sl)
01.040.29; 29.020
Nadaljevanje na straneh od 2 do 15

© Standard je založil in izdal Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje pri Ministrstvu za znanost in tehnologijo.

Razmnoževanje ali kopiranje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.
---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST IEC 60050(471) : 1999
UVOD

Standard SIST IEC 60050(471), Mednarodni elektrotehniški slovar - Poglavje 471: Izolatorji, prva

izdaja, 1999, ima status slovenskega standarda in je enakovreden mednarodnemu standardu

IEC 60050(471), International Electrotechnical Vocabulary - Chapter 471: Insulators, 1984.

NACIONALNI PREDGOVOR

Mednarodni standard IEC 60050(471):1984 je pripravil tehnični odbor Mednarodne elektrotehniške

komisije IEC/TC 1 Terminologija.
Slovenski standard SIST IEC 60050(471):1999 je prevod mednarodnega standarda

IEC 60050(471):1984. V primeru spora glede besedila slovenskega prevoda v tem standardu je

odločilen izvirni mednarodni standard v angleškem jeziku. Slovensko izdajo standarda je pripravil

tehnični odbor USM/TC TRM (Terminologija).

Odločitev za prevzem tega standarda po metodi prevoda je dne 1998-05-29 sprejel tehnični odbor

USM/TC TRM.
Ta slovenski standard je dne 1999-12-18 odobril direktor USM.
OSNOVA ZA IZDAJO STANDARDA
- Prevzem standarda IEC 60050(471):1984
OPOMBA
- Uvod in nacionalni predgovor nista sestavni del standarda.
---------------------- Page: 2 ----------------------
SIST IEC 60050(471) : 1999
VSEBINA Stran

Podpoglavje 471-01: Splošni pojmi.......................................................................................................... 4

Podpoglavje 471-02: Skoznjiki................................................................................................................. 7

Podpoglavje 471-03: Izolatorji za nadzemne vode .................................................................................. 9

Podpoglavje 471-04: Izolatorji za postaje .............................................................................................. 11

Abecedni seznam slovenskih izrazov .................................................................................................... 12

Abecedni seznam angleških izrazov...................................................................................................... 13

Abecedni seznam francoskih izrazov..................................................................................................... 14

Abecedni seznam nemških izrazov........................................................................................................ 15

---------------------- Page: 3 ----------------------
SIST IEC 60050(471) : 1999
Poglavje 471: Izolatorji
Podpoglavje 471-01: Splošni pojmi
Izraz v slovenščini
Zap. št. Izraz v angleščini Definicija
Izraz v francoščini
Izraz v nemščini
Naprava za električno izoliranje in mehansko
471-01-01 − izolator
− insulator pritrjevanje opreme ali vodnikov, ki so na
različnih potencialih.
− isolateur
− Isolator
Naprava, ki je del izolatorja, za mehansko
471-01-02 − pritrdilni del; armatura
− fixing device pritrjevanje izolatorja na podpore, na vodnik, na
− dispositif de fixation kos opreme ali na drug izolator.
− Armatur
Opomba: Če je pritrdilni del kovinski, se uporablja izraz
"kovinski pritrdilni del".
471-01-03 − jedro izolatorja Osrednji izolacijski del izolatorja, ki zagotavlja
− core of an insulator mehanske lastnosti tega dela izolatorja in iz
njega štrlijo rebra.
− fût d'un isolateur
− Isolatorstrunk
Del izolatorja z valovito ali nevalovito površino, ki
471-01-04 − rebro izolatorja
− shed of an insulator štrli iz jedra izolatorja in je namenjen podaljšanju
plazilne razdalje.
− ailette d'un isolateur
− Isolatorschirm
471-01-05 − glazura Steklasta plast, nanesena na izolirno površino
− glaze keramičnega izolatorja.
− émail
− Glasur
471-01-06 − polprevodna glazura Glazura, ki ima nižjo električno upornost od
običajnega keramičnega materiala, ali glazura s
− semiconducting glaze
− émail semi-conducteur površinsko upornostjo, ki znaša od 10 Ω do
− halbleitende Glasur
10 Ω.
471-01-07 − obločna razdalja Najkrajša razdalja med kovinskimi deli izolatorja,
− ki so v zunanji atmosferi, med katerimi je
arcing distance
navadno priključena obratovalna napetost.
− distance d'arc
− Schlagweite
Opomba: Uporablja se tudi izraz “obločna razdalja v
suhem ”.
471-01-08 − plazilna razdalja Najkrajša razdalja po površini izolatorja med
prevodnima deloma.
− creepage distance
− ligne de fuite
Opomba: Površina cementa ali kateregakoli drugega
− Kriechweg
vezivnega materiala, ki ne sodi k izolatorju, ni
del plazilne razdalje. Če je kot del
izolacijskega dela izolatorja uporabljena
visokoohmska prevleka, se ta del šteje za
učinkovito izolacijsko površino; dolžina te
prevleke je vključena v plazilno razdaljo.

471-01-09 − zaščitena plazilna razdalja Del plazilne razdalje izolatorja, ki bi bil v senci,

če bi bil izolator osvetljen pod kotom 90° (ali v
− protected creepage distance
− ligne de fuite protégée posebnih primerih pod kotom 45°) glede na
vzdolžno os izolatorja.
− geschützter Kriechweg
---------------------- Page: 4 ----------------------
SIST IEC 60050(471) : 1999
Izraz v slovenščini
Zap. št. Izraz v angleščini Definicija
Izraz v francoščini
Izraz v nemščini
471-01-10 − korak (izolatorja) Razdalja med dvema zaporednima točkama na
− periodično ponavljajočih se legah na izolatorju ali
spacing
na sestavu izolatorjev.
− pas
− Baulänge
Porušitvena razelektritev skozi trdo izolacijsko
471-01-11 − preboj (izolatorja)
− puncture (of an insulator) snov izolatorja, ki povzroči trajno izgubo
dielektrične trdnosti.
− perforation (d'un isolateur)
− Durchschlag
Porušitvena razelektritev na zunanji strani
471-01-12 − preskok (prek izolatorja)
− flashover (of an insulator) izolatorja vzdolž njegove površine med deli, ki so
− navadno pod obratovalno napetostjo.
contournement (d'un
isolateur)
− Überschlag
Izolator, pri katerem je jedro polno in sestoji
471-01-13 − izolator z masivnim jedrom
− solid-core insulator samo iz homogene izolacijske snovi.
− isolateur à fût massif
− Vollkernisolator
Izolator, pri katerem je izolacijsko telo
471-01-14 − členkasti izolator
− multi-element insulator sestavljeno iz dveh ali več krožnikov ali
− zvončastih izolacijskih elementov, ki so med
isolateur à éléments
seboj trajno sestavljeni in pritrjeni na pritrdilni
multiples
− mehrteiligzusammen- del.
gesetzter Isolator
Opomba: Ta opis vključuje tudi pojem "izolator z
večkratnim stožcem".
Izolator, pri katerem je zunanji profil oblikovan za
471-01-15 − proti onesnaženju odporni
uporabo v onesnaženem okolju.
izolator
− antipollution-type insulator
isolateur de type antipollution
− Isolator für schwere
Verschmutzung
Izolator, pri katerem je celotna izolacijska
471-01-16 − stabilizirani izolator
− stabilized insulator površina prevlečena z visokoohmsko prevleko,
npr. s polprevodno glazuro.
− isolateur stabilisé
− Isolator mit halbleitender
Opomba: Izolator z visokoohmsko prevleko ali
Glasur
polprevodno glazuro, ki je nanesena na
manjših področjih izolacijskih delov za
zmanjševanje lokalnih električnih
obremenitev, se včasih imenuje "izolator z
glaziranimi robovi".
471-01-17 − votli izolator Izolator s skoznjo odprtino, z rebri ali brez njih.
− hollow insulator
Opomba: V splošnem izraz votli izolator ne vključuje
− enveloppe isolante
pritrdilnega dela. Votli izolator je lahko iz
− Hohlisolator; Gehäuseisolator
enega trajno sestavljenega izolacijskega
elementa ali iz dveh oz. več trajno
sestavljenih izolacijskih elementov.
---------------------- Page: 5 ----------------------
SIST IEC 60050(471) : 1999
Izraz v slovenščini
Zap. št. Izraz v angleščini Definicija
Izraz v francoščini
Izraz v nemščini

471-01-18 − sestavljeni izolator; Izolator, ki je izdelan iz najmanj dveh izolacijskih

materialov: za jedro in za obod. Sestavljeni
kompozitni izolator
izolator je npr. lahko sestavljen iz posameznih
− composite insulator
reber, pritrjenih na jedro z vmesnim tulcem ali
− isolateur composite
brez njega, ali tako, da so vsa rebra neposredno
− Verbundisolator
brizgana ali vlita v enem kosu na jedro.

471-01-19 − lastni uklon izolatorja Največja razdalja med teoretično osjo izolatorja

in krivuljo središč vseh prečnih presekov
− camber of an insulator
− flèche propre d'un isolateur neobremenjenega izolatorja.
− Durchbiegung eines Isolators
471-01-20 − uklon (izolatorja) pri Premik točke na izolatorju, merjen pravokotno
na os izolatorja, zaradi obremenitve, ki deluje
upogibni obremenitvi
pravokotno na to os.
− deflection under bending load
− flèche sous charge de flexion
− Auslenkung unter Last
Steklo, pri katerem so njegove mehanske
471-01-21 − prednapeto steklo;
utrjeno steklo lastnosti izboljšane s prednapetjem.
− toughened glass
− verre trempé
− vorgespanntes Glas
471-01-22 − žarjeno steklo; Steklo, pri katerem so z obdelavo odstranjene
vse notranje napetosti.
popuščeno steklo
− annealed glass
− verre recuit
− nichtvorgespanntes Glas
---------------------- Page: 6 ----------------------
SIST IEC 60050(471) : 1999
Podpoglavje 471-02: Skoznjiki
Izraz v slovenščini
Zap. št. Izraz v angleščini Definicija
Izraz v francoščini
Izraz v nemščini
471-02-01 − skoznjik Naprava, ki omogoča prehod enega ali več
vodnikov skozi predelno steno, kot je zid ali
− bushing
− traversée stena kotla, in ki izolira vodnik od nje. Sredstvo
− Durchführung za pritrditev (prirobnica ali pritrdilni del) na
predelno steno tvori sestavni del skoznjika.
Opombi: 1. Vodnik je lahko sestavni del skoznjika ali se
vstavi v cev skoznjika.
2. Mogoče izvedbe skoznjikov so:
- skoznjik, polnjen s tekočino;
- skoznjik, izoliran s tekočino;
- skoznjik, izoliran s plinom;
- skoznjik s papirjem, impregniranim z
oljem;
- skoznjik s papirjem, vezanim z umetno
smolo;
- skoznjik s papirjem, impregniranim z
umetno smolo;
- skoznjik iz keramike, stekla ali analogne
anorganske snovi;
- skoznjik iz ulite izolacijske snovi;
- sestavljeni skoznjik.
471-02-02 − skoznjik s porazdeljeno Skoznjik, pri katerem se želena napetostna
porazdelitev doseže z razporeditvijo prevodnih
kapacitivnostjo
plasti, vgrajenih v izolacijsko snov.
− capacitance graded bushing
− traversée condensateur;
traversée à repartition
capacitive
− kapazitiv gesteuerte
Durchführung

471-02-03 − notranjemontažni skoznjik Skoznjik, pri katerem sta oba konca prirejena za

− indoor bushing namestitev v okoljskem zraku ob atmosferskem
tlaku, ki pa nista izpostavljena zunanjim
− traversée d'intérieur
− Innenraum-Durchführung atmosferskim vplivom.

471-02-04 − zunanjemontažni skoznjik Skoznjik, pri katerem sta oba konca prirejena za

namestitev v okoljskem zraku ob atmosferskem
− outdoor bushing
− traversée d'extérieur tlaku in sta izpostavljena zunanjim atmosferskim
− vplivom.
Freiluft-Durchführung

471-02-05 − zunanje-notranjemontažni Skoznjik, pri katerem sta oba konca prirejena za

skoznjik namestitev v okoljskem zraku ob atmosferskem
tlaku; en konec skoznjika je izdelan tako, da je
− outdoor-indoor bushing
lahko izpostavljen zunanjim atmosferskim
− traversée d'extérieur-intérieur
vplivom, drugi konec pa ne.
− Freiluft-Innenraum-
Durchführung
Skoznjik, pri katerem je en konec prirejen za
471-02-06 − notranjemontažni potopni
skoznjik postavitev v okoljskem zraku, ne sme pa biti
izpostavljen zunanjim atmosferskim vplivom,
− indoor-immersed bushing
drugi konec pa je prirejen za potopitev v
− traversée immergée
izolacijsko sredstvo, različno od okoljskega
d'intérieur
zraka (npr. olje ali plin).
− Innenraum-Kessel-
Durchführung
---------------------- Page: 7 ----------------------
SIST IEC 60050(471) : 1999
Skoznjik, pri katerem je en konec prirejen za
471-02-07 − zunanjemontažni potopni
postavitev v okoljskem zraku in je izpostavljen
skoznjik
zunanjim atmosferskim vplivom, drugi konec pa
− outdoor-immersed bushing
je prirejen za potopitev v izolacijsko sredstvo,
− traversée immergée
različno od okoljskega zraka (npr. olje ali plin).
d'extérieur
− Freiluft-Kessel-Durchführung
Skoznjik, pri katerem sta oba konca prirejena za
471-02-08 − obojestransko potopni
potopitev v izolacijsko sredstvo, različno od
skoznjik
okoljskega zraka (npr. olje ali plin).
− completely immersed
bushing
− traversée immergée
totalement
− Kessel-Kessel-Durchführung
471-02-09 − votli skoznjik Skoznjik brez vgrajenega vodnika kot
sestavnega dela; kabel ali drugačen vodnik je
− draw lead bushing
− traversée à conducteur mogoče speljati skozi skoznjik in ga pritrditi nanj
na enem koncu tako, da ga je mogoče naknadno
démontable
− Durchsteck-Durchführungen ločiti ter tako omogočiti odstranitev skoznjika.
---------------------- Page: 8 ----------------------
SIST IEC 60050(471) : 1999
Podpoglavje 471-03: Izolatorji za nadzemne vode
Izraz v slovenščini
Zap. št. Izraz v angleščini Definicija
Izraz v francoščini
Izraz v nemščini
471-03-01 − kapasti izolator Izolator iz izolacijskega dela v obliki diska ali
zvona, na spodnji površini z rebri ali brez njih, in
− cap and pin insulator

− isolateur à capot et tige iz pritrdilnih delov, ki sestojijo iz zunanje kape in

− Kappenisolator notranjega, aksialno pritrjenega betiča.

471-03-02 − paličasti izolator Izolator iz izolacijskega dela s približno valjastim

jedrom z rebri ali brez njih in iz zunanjih ali
− long rod insulator
− isolateur à long fût notranjih pritrdilnih delov na vsakem koncu.
− Langstabisolator

471-03-03 − člen izolatorskega niza Kapasti ali paličasti izolator, pri katerem so

pritrdilni deli namenjeni za gibljivo povezavo z
− string insulator unit
− élément de chaîne drugimi podobnimi členi izolatorskega niza ali z
veznim priborom.
d'isolateurs
− Kettenisolator
471-03-04 − izolatorski niz Dva elementa ali več elementov izolatorskega
niza, ki so spojeni v celoto, da omogočijo gibljivo
− insulator string
− chaîne d'isolateurs pritrditev vodnikov nadzemnih vodov in so v
glavnem natezno obremenjeni.
− Isolatorstrang
Sestav enega izolatorskega niza ali več
471-03-05 − izolatorska veriga
− insulator set izolatorskih nizov, ki so primerno povezani v
celoto, z vsemi pritrdilnimi in zaščitnimi deli,
− chaîne équipée
− Isolatorkette potrebnimi za obratovanje.
471-03-06 − togi izolator Izolator, ki daje togo oporo vodniku nadzemnega
− voda in prevzema v glavnem upogibne in tlačne
rigid insulator
obremenitve.
− isolateur rigide
− starr montierter
Freileitungsisolator
471-03-07 − podporni izolator Togi izolator iz izolacijskega dela, pritrjenega
togo na podporno konstrukcijo s sornikom,
− pin insulator
− isolateur rigide à tige vgrajenim v notranjosti izolacijskega dela, ki
− sestoji iz enega dela ali več delov, trajno
Stützenisolator
povezanih v celoto.
471-03-08 − podporni izolator s Togi izolator iz enega trajno sestavljenega dela
ali več trajno sestavljenih delov s kovinskim
podstavkom
podstavkom za togo pritrditev na podporno
− line-post insulator
konstrukcijo.
− isolateur rigide à socle
− Freileitungsstützer
Izolator iz enega izolacijskega dela, prirejenega
471-03-09 − šekelski izolator
− shackle
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.