Specification for personal half masks

Specifikacija za osebne polobrazne maske

Namen tehnične specifikacije za osebne polobrazne maske  je postaviti minimalne zahteve za proizvod, ki se ne uvršča med medicinske pripomočke in osebno varovalno opremo ter dopolniti varnostne in higienske ukrepe v času pandemije. Maske niso namenjene zdravstvenim delavcem in ne gre za medicinske pripomočke (v skladu z Uredbo (EU) 2017/745 o medicinskih pripomočkih) niti osebno varovalno opremo (v skladu z Uredbo (EU) 2016/425 o osebni varovalni opremi). Uporaba maske je primerna v okoljih, kjer ni načrtovana uporaba medicinskih pripomočkov ali osebne varovalne opreme.

General Information

Status
Published
Publication Date
28-Jun-2020
Current Stage
7160 - Izvirni SIST - Izdaja (Local Project)
Start Date
25-May-2020
Due Date
30-May-2020
Completion Date
29-Jun-2020
Ref Project

Buy Standard

Technical specification
SIST-TS 1200:2020 - BARVE na PDF-str 7,8
Slovenian language
9 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview

e-Library read for
1 day

Standards Content (sample)

SLOVENSKA SIST-TS 1200
TEHNIČNA
SPECIFIKACIJA
julij 2020
Specifikacija za osebne polobrazne maske
Specification for personal half masks
Referenčna oznaka
ICS 13.340.20 SIST-TS 1200:2020 (sl)
Nadaljevanje na straneh od 2 do 10

© 2020-07. Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST-TS 1200 : 2020
NACIONALNI UVOD

Slovenska tehnična specifikacija SIST-TS 1200 (sl), Specifikacija za osebne polobrazne maske, 2020,

je izvirni standardizacijski dokument in ima status slovenske tehnične specifikacije.

NACIONALNI PREDGOVOR

Standardizacija je dejavnost vzpostavljanja določil na danem področju za skupno in ponavljajočo se

uporabo z namenom optimalne stopnje urejenosti. V standardih in drugih standardizacijskih

dokumentih so navedene specifikacije in druga natančna merila, ki se pogosto uporabljajo kot pravila,

navodila, preskusni postopki ali definicije ter kot trenutno uveljavljeno stanje tehnike predstavljajo

osnovo za nov razvoj in zvišujejo stopnjo varnosti proizvodov/storitev.

Ena od oblik standardizacijskega dokumenta so tehnične specifikacije, ki predpisujejo tehnične

zahteve, ki jih mora izpolnjevati proizvod, proces ali storitev in ima nižji status od standarda. Na nekem

področju lahko obstaja več tehničnih specifikacij, ki pa si ne smejo nasprotovati. Tehnične

specifikacije, ki jih izda Slovenski inštitut za standardizacijo, se označijo s kratico SIST-TS.

Namen te tehnične specifikacije za osebne polobrazne maske je postaviti minimalne zahteve za

proizvod, ki se ne uvršča med medicinske pripomočke in osebno varovalno opremo, ter dopolniti

obstoječe varnostne in higienske ukrepe. Osebne polobrazne maske niso namenjene zdravstvenim

delavcem ter niso niti medicinski pripomoček (v skladu z Uredbo (EU) 2017/745 o medicinskih

pripomočkih) niti osebna varovalna oprema (v skladu z Uredbo (EU) 2016/425 o osebni varovalni

opremi). Uporaba osebne polobrazne maske je primerna v okoljih, kjer ni načrtovana uporaba

medicinskih pripomočkov ali osebne varovalne opreme.

Slovenska tehnična specifikacija je normativni dokument, ki predpisuje tehnične zahteve, ki jih mora

izpolnjevati proizvod, in ima nižji status od standarda. Osnova za pripravo tega dokumenta je

francoska tehnična specifikacija AFNOR SPEC S76-001, marec 2020. Slovensko tehnično

specifikacijo SIST-TS 1200:2020 je pripravil tehnični odbor SIST/TC OVP Osebna varovalna oprema.

Odločitev za izdajo te slovenske tehnične specifikacije je sprejel tehnični odbor SIST/TC OVP Osebna

varovalna oprema in jo potrdil dne 18. junija 2020.
OPOMBA

– Nacionalni uvod in nacionalni predgovor nista sestavni del tehnične specifikacije.

---------------------- Page: 2 ----------------------
SIST-TS 1200 : 2020
VSEBINA Stran

Predgovor ................................................................................................................................................. 4

Uvod ......................................................................................................................................................... 5

1 Področje uporabe ................................................................................................................................. 6

2 Zveza s standardi ................................................................................................................................. 6

3 Izrazi in definicije .................................................................................................................................. 6

4 Opis ...................................................................................................................................................... 7

5 Zahteve ................................................................................................................................................. 7

5.1 Materiali ........................................................................................................................................................ 7

5.2 Mere/velikosti ............................................................................................................................................... 7

5.3 Pakiranje ...................................................................................................................................................... 7

5.4 Priprava na ponovno uporabo .................................................................................................................... 7

5.5 Vizualni pregled .......................................................................................................................................... 7

5.6 Minimalne zahteve za polobrazne maske za splošno rabo za enkratno uporabo ................................... 8

5.7 Minimalne zahteve za polobrazne maske za splošno rabo za večkratno (ponovno) uporabo ............... 8

6 Označevanje in informacije (proizvajalca) ............................................................................................ 8

7 Priporočljive dodatne informacije ......................................................................................................... 9

Literatura................................................................................................................................................. 10

---------------------- Page: 3 ----------------------
SIST-TS 1200 : 2020
Predgovor

Osebna polobrazna maska je preventivni pripomoček, ki dopolnjuje higienske ukrepe. Nošenje

osebne polobrazne maske nikakor ne pomeni, da uporabniku ni treba upoštevati drugih varnostnih

ukrepov in pravil. Namenjena je splošni in neprofesionalni uporabi.

Osebna polobrazna maska ni osebna varovalna oprema v skladu z Uredbo o osebni varovalni opremi

(EU) 2016/425 in ni medicinski pripomoček v skladu z Uredbo (EU) 2017/745 oziroma Direktivo

93/42/ES ter Zakonom o medicinskih pripomočkih.

Tako vsebina kot tudi oblika tega dokumenta se lahko spremenita. Do sprememb lahko pride zaradi

odprave napak ali nepravilnosti ter tudi zaradi izboljšav iz izkušenj, ki izhajajo iz povratnih informacij.

---------------------- Page: 4 ----------------------
SIST-TS 1200 : 2020
Uvod

Osebna polobrazna maska je namenjena ljudem v času, ko je treba zmanjšati tveganje za prenos

okužb.

Uporaba osebne polobrazne maske je predvidena za uporabo na javnih površinah ter v javnih

prostorih in okoljih z večjim številom ljudi. Predvideni način uporabe in čas nošenja osebne polobrazne

maske določi proizvajalec.

Če regulativne zahteve ne določajo drugače, nošenje osebne polobrazne maske ni obvezno.

---------------------- Page: 5 ----------------------
SIST-TS 1200 : 2020
1 Področje uporabe

Ta dokument določa minimalne zahteve za proizvodnjo in ugotavljanje skladnosti osebnih polobraznih

mask (v nadaljevanju: maska) s to tehnično specifikacijo.

POMEMBNO: Za lastnosti in označevanje maske ter nadzor nad kakovostjo proizvodnje je

odgovoren proizvajalec. Proizvajalec lahko izvede preskus
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.