Industrial electroheating installations - Test methods for infrared electroheating installations

This International Standard specifies test procedures, conditions and methods according to which the main parameters and the main operational characteristics of industrial infrared electroheating installations are established. A limitation of the scope is that the infrared emitters have a maximum spectral emission at longer wavelengths than 780 nm in air or vacuum, and are emitting wideband continuous spectra such as by thermal radiation or high pressure arcs. In industrial infrared electroheating installations, infrared radiation is usually generated by infrared emitters and infrared radiation is significantly dominating over heat convection or heat conduction as means of energy transfer to the workload. IEC 60519-1:2010 defines infrared as optical radiation within the frequency range between about 400 THz and 300 GHz. This corresponds to the wavelength range between 780 nm and 1 mm in vacuum. Industrial infrared heating usually uses infrared sources with rated temperatures between 500 °C and 3000 °C; the emitted radiation from these sources dominates in the wavelength range between 780 nm and 10 μm. Installations under the scope of this standard typically use the Joule effect for the conversion of electric energy inside one or several sources into infrared radiation emitted onto the workload. Such infrared emitters are especially - thermal infrared emitters in the form of tubular, plate-like or otherwise shaped ceramics with a resistive element inside; - infrared quartz glass tube or halogen lamp emitters with a hot filament as a source; - non insulated elements made from molybdenum disilicide, silicon carbide or comparable materials; - restive metallic heating elements made e.g. from nickel based alloys or iron-chromiumaluminium alloys; - wide-spectrum arc lamps. This standard is not applicable to - infrared installations with lasers or light-emitting diodes (LEDs) as main sources - they are covered by IEC 62471:2006, IEC 60825-1:2007 and IEC/TR 60825-9:1999; - appliances for use by the general public; - appliances for laboratory use - they are covered by IEC 61010-1:2010; - electroheating installations where resistance heated bare wires, tubes or bars are used as heating elements, and infrared radiation is not a dominant side effect of the intended use, covered by IEC 60519-2:2006; - infrared heating equipment with a nominal combined electrical power of the infrared emitters of less than 250 W; • handheld infrared equipment. The tests are intended to be used to enable a fair comparison of the performance of installations belonging to the same class. Tests related to safety of the installations are defined in IEC 60519-12:2013. Tests related to the performance of infrared electroheating emitters are specified in IEC 62798:- . Therefore, this standard is applicable to ovens and furnaces with resistive heating elements if they fall under the scope of this standard.

Industrielle Elektrowärmeanlagen - Prüfverfahren für Infrarot-Elektrowärmeanlagen

Installations électrothermiques industrielles - Méthodes d'essais relatives aux installations électrothermiques par rayonnement infrarouge

La CEI 62693:2013 spécifie les procédures d'essais, les conditions et méthodes d'essais selon lesquelles sont établis les principaux paramètres et les principales caractéristiques de fonctionnement des installations électrothermiques industrielles par rayonnement infrarouge. Une limitation du domaine d'application réside dans le fait que les émetteurs de rayonnement infrarouge comportent une émission spectrale maximale aux longueurs d'onde supérieures à 780 nm dans l'air ou dans le vide, et émettent des spectres continus à large bande tels que par le rayonnement thermique ou les arcs à haute pression.

Industrijske naprave za električno ogrevanje - Metode za preskušanje naprav za električno ogrevanje z infrardečim sevanjem (IEC 62693:2013)

Ta mednarodni standard določa preskusne postopke, pogoje in metode, po katerih so vzpostavljeni glavni parametri in glavne značilnosti delovanja industrijskih naprav za električno ogrevanje z infrardečim sevanjem. Omejitev področja uporabe na infrardeča sevala, ki imajo najvišjo spektralno emisijo pri valovnih dolžinah, daljših od 780 Nm, v zraku ali vakuumu, in oddajajo neprekinjene širokopasovne spektre, kakor pri lokih toplotnega sevanja ali visokega tlaka. V industrijskih napravah za električno ogrevanje z infrardečim sevanjem tako sevanje običajno ustvarjajo infrardeča sevala in občutno presega toplotno konvekcijo ali toplotno prevodnost kot način za prenos toplote v delovno obremenitev. Standard IEC 60519-1:2010 infrardeče sevanje določa kot optično sevanje na frekvenčnem območju med 400 THz in 300 GHz. To ustreza razponu valovnih dolžin od 780 nm do 1 mm v vakuumu. Pri industrijskem infrardečem ogrevanju se običajno uporabljajo viri infrardečega sevanja z nazivnimi temperaturami med 500 in 3000 °C; sevanje, oddano iz teh virov, je predvsem v razponu valovnih dolžin od 780 nm do 10 μm. Inštalacije, ki spadajo na področje uporabe tega standarda, običajno v skladu z Joulovim zakonom pretvarjajo električno energijo iz enega vira ali več v infrardeče sevanje, ki se oddaja v delovno obremenitev. Taka infrardeča sevala so še zlasti: – toplotna infrardeča sevala iz cevaste, ploščate ali poljubno oblikovane keramike z uporovnim elementom v notranjosti; – infrardeča sevala z vročo žarilno nitko kot virom sevanja, tj. rešetke iz kvarčnega stekla ali halogenske sijalke; – neizolirani elementi iz molibden disilicida, silicijevega karbida ali drugih primerljivih materialov; – uporovni kovinski grelni elementi, proizvedeni npr. iz nikljevih zlitin ali iz železo-kromovo-aluminijeve zlitine; – električne sijalke širokega spektra. Ta standard ne velja za: – inštalacije z glavnim virom infrardečega sevanja v obliki laserjev ali svetlečih diod (LED) – zajemajo jih IEC 62471:2006, IEC 60825-1:2007 in IEC/TR 60825-9:1999; – aparati za splošno uporabo; – aparati za laboratorijsko uporabo – zajema jih IEC 61010-1:2010; – inštalacije za električno ogrevanje, v katerih se kot grelni elementi uporabljajo uporovne žice, cevi ali palice in infrardeče sevanje ni prevladujoč stranski učinek predvidene uporabe, ki jih zajema standard IEC 60519-2:2006; – oprema z infrardečim ogrevanjem z nominalnim skupno električno močjo infrardečih seval, manjšo od 250 W; – ročna oprema z infrardečim sevanjem. Preskusi so namenjeni za zagotovitev poštene primerjave zmogljivosti inštalacij istega razreda. Preskusi, ki se nanašajo na varnost inštalacij, so določeni v standardu IEC 60519-12:2013. Preskusi, ki se nanašajo na zmogljivost infrardečih seval za električno ogrevanje, so določeni v standardu IEC 62798:- . Ta standard se torej uporablja za pečice in peči z uporovnimi grelnimi elementi, če spadajo na področje uporabe tega standarda.

General Information

Status
Published
Publication Date
09-Apr-2014
Technical Committee
Current Stage
6060 - National Implementation/Publication (Adopted Project)
Start Date
25-Mar-2014
Due Date
30-May-2014
Completion Date
10-Apr-2014

Buy Standard

Standard
SIST EN 62693:2014
English language
33 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview

e-Library read for
1 day

Standards Content (sample)

SLOVENSKI STANDARD
SIST EN 62693:2014
01-maj-2014
,QGXVWULMVNHQDSUDYH]DHOHNWULþQRRJUHYDQMH0HWRGH]DSUHVNXãDQMHQDSUDY]D
HOHNWULþQRRJUHYDQMH]LQIUDUGHþLPVHYDQMHP ,(&

Industrial electroheating installations - Test methods for infrared electroheating

installations
Ta slovenski standard je istoveten z: EN 62693:2013
ICS:
25.180.10 (OHNWULþQHSHþL Electric furnaces
SIST EN 62693:2014 en

2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST EN 62693:2014
---------------------- Page: 2 ----------------------
SIST EN 62693:2014
EUROPEAN STANDARD
EN 62693
NORME EUROPÉENNE
August 2013
EUROPÄISCHE NORM
ICS 25.180.10
English version
Industrial electroheating installations -
Test methods for infrared electroheating installations
(IEC 62693:2013)
Installations électrothermiques Industrielle Elektrowärmeanlagen -
industrielles - Prüfverfahren für Infrarot-
Méthodes d'essais relatives aux Elektrowärmeanlagen
installations électrothermiques par (IEC 62693:2013)
rayonnement infrarouge
(CEI 62693:2013)

This European Standard was approved by CENELEC on 2013-07-23. CENELEC members are bound to comply

with the CEN/CENELEC Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this European Standard

the status of a national standard without any alteration.

Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national standards may be obtained on

application to the CEN-CENELEC Management Centre or to any CENELEC member.

This European Standard exists in three official versions (English, French, German). A version in any other

language made by translation under the responsibility of a CENELEC member into its own language and notified

to the CEN-CENELEC Management Centre has the same status as the official versions.

CENELEC members are the national electrotechnical committees of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus,

the Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, Former Yugoslav Republic of Macedonia, France, Germany,

Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Norway, Poland,

Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey and the United Kingdom.

CENELEC
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung
CEN-CENELEC Management Centre: Avenue Marnix 17, B - 1000 Brussels

© 2013 CENELEC - All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CENELEC members.

Ref. No. EN 62693:2013 E
---------------------- Page: 3 ----------------------
SIST EN 62693:2014
EN 62693:2013 - 2 -
Foreword

The text of document 27/877/CDV, future edition 1 of IEC 62693, prepared by IEC/TC 27 "Industrial

electroheating and electromagnetic processing" was submitted to the IEC-CENELEC parallel vote and

approved by CENELEC as EN 62693:2013.
The following dates are fixed:
(dop) 2014-04-23
• latest date by which the document has
to be implemented at national level by
publication of an identical national
standard or by endorsement
(dow) 2016-07-23
• latest date by which the national
standards conflicting with the
document have to be withdrawn

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of

patent rights. CENELEC [and/or CEN] shall not be held responsible for identifying any or all such

patent rights.
Endorsement notice

The text of the International Standard IEC 62693:2013 was approved by CENELEC as a European

Standard without any modification.

In the official version, for Bibliography, the following notes have to be added for the standards

indicated:
IEC 60038 NOTE Harmonised as EN 60038.
IEC 60398:1999 NOTE Harmonised as EN 60398:1999.
IEC 60519-2:2006 NOTE Harmonised as EN 60519-2:2006.
IEC 60825-1:2007 NOTE Harmonised as EN 60825-1:2007.
IEC 61010-1:2010 NOTE Harmonised as EN 61010-1:2010.
IEC 62471:2006 NOTE Harmonised as EN 62471:2008 (modified).
ISO 638:2008 NOTE Harmonised as EN ISO 638:2008.
ISO 2813:1994 NOTE Harmonised as EN ISO 2813:1999.
ISO 8254-1:2009 NOTE Harmonised as EN ISO 8254-1:2009.
ISO 8254-2:2003 NOTE Harmonised as EN ISO 8254-2:2003.
---------------------- Page: 4 ----------------------
SIST EN 62693:2014
- 3 - EN 62693:2013
Annex ZA
(normative)
Normative references to i nternational publications
with their corresponding European publications

The following documents, in whole or in part, are normatively referenced in this document and are

indispensable for its application. For dated references, only the edition cited applies. For undated

references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

NOTE When an international publication has been modified by common modifications, indicated by (mod), the relevant EN/HD

applies.
Publication Year Title EN/HD Year
IEC 60519-1 2010 Safety in electroheating installations - EN 60519-1 2011
+ corr. November 2012 Part 1: General requirements
IEC 60519-12 2013 Safety in electroheating installations - EN 60519-12 2013
Part 12: Particular requirements for infrared
electroheating installations
---------------------- Page: 5 ----------------------
SIST EN 62693:2014
---------------------- Page: 6 ----------------------
SIST EN 62693:2014
IEC 62693
Edition 1.0 2013-06
INTERNATIONAL
STANDARD
NORME
INTERNATIONALE

Industrial electroheating installations – Test methods for infrared electroheating

installations
Installations électrothermiques industrielles – Méthodes d'essais relatives aux
installations électrothermiques par rayonnement infrarouge
INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION
COMMISSION
ELECTROTECHNIQUE
PRICE CODE
INTERNATIONALE
CODE PRIX V
ICS 25.180.10 ISBN 978-2-83220-866-3

Warning! Make sure that you obtained this publication from an authorized distributor.

Attention! Veuillez vous assurer que vous avez obtenu cette publication via un distributeur agréé.

® Registered trademark of the International Electrotechnical Commission
Marque déposée de la Commission Electrotechnique Internationale
---------------------- Page: 7 ----------------------
SIST EN 62693:2014
– 2 – 62693  IEC:2013
CONTENTS

FOREWORD ........................................................................................................................... 4

INTRODUCTION ..................................................................................................................... 5

1 Scope and object .............................................................................................................. 6

2 Normative references ....................................................................................................... 7

3 Terms and definitions ....................................................................................................... 7

3.1 General ................................................................................................................... 7

3.2 States and parts ...................................................................................................... 8

3.3 Workload ................................................................................................................. 8

4 Boundaries of the installation during tests ........................................................................ 9

4.1 Energy considerations ............................................................................................. 9

4.2 Batch type installations............................................................................................ 9

4.3 Continuous type installations ................................................................................. 10

5 Types of tests and general test conditions ...................................................................... 10

5.1 General ................................................................................................................. 10

5.2 List of tests ........................................................................................................... 11

5.3 Test conditions ...................................................................................................... 11

5.3.1 Operating conditions during tests .............................................................. 11

5.3.2 Environmental conditions during tests ........................................................ 11

5.3.3 Supply voltage ........................................................................................... 12

5.4 Infrared dummy workload ...................................................................................... 12

6 Measurements ................................................................................................................ 12

6.1 General ................................................................................................................. 12

6.2 Time resolution...................................................................................................... 12

6.3 Measurements of electric data ............................................................................... 12

6.4 Temperature measurement .................................................................................... 13

7 Technical tests ............................................................................................................... 13

7.1 Installation performance dependence on supply voltage ........................................ 13

7.2 Energy consumption and time of cold start-up operation ........................................ 14

7.3 Power consumption of hot standby operation ......................................................... 14

7.4 Power consumption of holding operation ............................................................... 14

7.5 Shut-down operation energy consumption and time ............................................... 15

7.6 Energy consumption during a regular maintenance operation ................................ 15

7.7 Energy consumption during normal operation ........................................................ 15

7.8 Cumulative energy consumption and peak power consumption .............................. 16

7.9 Net production capacity ......................................................................................... 16

7.10 Efficiency of energy transfer to the workload ......................................................... 17

7.11 Processing range of intended operation................................................................. 17

7.12 Homogeneity of the processed workload ............................................................... 17

7.13 Infrared radiation distribution in the heating chamber ............................................ 17

8 Efficiency of the installation ............................................................................................ 17

8.1 General ................................................................................................................. 17

8.2 Infrared electric conversion efficiency .................................................................... 18

8.2.1 General ..................................................................................................... 18

8.2.2 Calculation ................................................................................................ 19

8.3 Electroheating efficiency ....................................................................................... 19

8.4 Power usage efficiency .......................................................................................... 19

---------------------- Page: 8 ----------------------
SIST EN 62693:2014
62693  IEC:2013 – 3 –

8.5 Energy consumption of the workload ..................................................................... 19

Annex A (normative) Energy transfer efficiency .................................................................... 21

Annex B (normative) Homogeneity of the workload .............................................................. 25

Annex C (informative) Measurement of radiation distribution inside the installation .............. 28

Bibliography .......................................................................................................................... 29

---------------------- Page: 9 ----------------------
SIST EN 62693:2014
– 4 – 62693  IEC:2013
INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
____________
INDUSTRIAL ELECTROHEATING INSTALLATIONS –
TEST METHODS FOR INFRARED ELECTROHEATING INSTALLATIONS
FOREWORD

1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising

all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote

international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To

this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications,

Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as “IEC

Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested

in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-

governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely

with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by

agreement between the two organizations.

2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international

consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all

interested IEC National Committees.

3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National

Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC

Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any

misinterpretation by any end user.

4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications

transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence

between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in

the latter.

5) IEC itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide conformity

assessment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any

services carried out by independent certification bodies.

6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.

7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and

members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or

other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and

expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC

Publications.

8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is

indispensable for the correct application of this publication.

9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of

patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 62693 has been prepared by IEC technical committee 27:

Industrial electroheating and electromagnetic processing.
The text of this standard is based on the following documents:
CDV Report on voting
27/877/CDV 27/902/RVC

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on

voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

---------------------- Page: 10 ----------------------
SIST EN 62693:2014
62693  IEC:2013 – 5 –
INTRODUCTION

This standard on particular test methods for infrared electroheating installations is one of

TC 27 standards that describe test methods for various types of electroheating installations.

Test methods for ovens under the scope of IEC 60397 [3] are also covered in this standard

when infrared radiation is the intended heat transfer in such equipment – this is assumed to

be valid above an actual or processing temperature of 700 °C, independently of the rated

temperature of the oven.

This standard is solely concerned with tests for infrared equipment and installations. Tests

that focus on the performance of infrared emitters will be covered by IEC 62798 [11]. The

rationale for this separation is that infrared installations are usually manufactured by other

companies than infrared emitters. Still, infrared emitters are a very important and distinct part

of infrared installations and a set of tests that allow for proper comparison of different infrared

emitters will be valuable to manufacturers of infrared installations.

The major guiding principle in this standard is to define tests that can be performed with the

usual test and measuring equipment available to most kinds of companies, large or small.

The tests focus on the performance and efficiency of installations, as these are of major

interest for manufacturers and users of such installations. The tests are intended to enable a

fair comparison of installations belonging to a given class. The standard includes

considerations and tests concerned with energy efficiency, so that the tests can be used for

assessment of energy use and for energetic optimisation of installations as well.

_______________
Numbers in square brackets refer to the Bibliography.
Under consideration.
---------------------- Page: 11 ----------------------
SIST EN 62693:2014
– 6 – 62693  IEC:2013
INDUSTRIAL ELECTROHEATING INSTALLATIONS –
TEST METHODS FOR INFRARED ELECTROHEATING INSTALLATIONS
1 Scope and object

This International Standard specifies test procedures, conditions and methods according to

which the main parameters and the main operational characteristics of industrial infrared

electroheating installations are established.

A limitation of the scope is that the infrared emitters have a maximum spectral emission at

longer wavelengths than 780 nm in air or vacuum, and are emitting wideband continuous

spectra such as by thermal radiation or high pressure arcs.

In industrial infrared electroheating installations, infrared radiation is usually generated by

infrared emitters and infrared radiation is significantly dominating over heat convection or heat

conduction as means of energy transfer to the workload.

IEC 60519-1:2010 defines infrared as optical radiation within the frequency range between

about 400 THz and 300 GHz. This corresponds to the wavelength range between 780 nm and

1 mm in vacuum. Industrial infrared heating usually uses infrared sources with rated

temperatures between 500 °C and 3 000 °C; the emitted radiation from these sources

dominates in the wavelength range between 780 nm and 10 µm.

Installations under the scope of this standard typically use the Joule effect for the conversion

of electric energy inside one or several sources into infrared radiation emitted onto the

workload. Such infrared emitters are especially

• thermal infrared emitters in the form of tubular, plate-like or otherwise shaped ceramics

with a resistive element inside;

• infrared quartz glass tube or halogen lamp emitters with a hot filament as a source;

• non insulated elements made from molybdenum disilicide, silicon carbide or comparable

materials;

• restive metallic heating elements made e.g. from nickel based alloys or iron-chromium-

aluminium alloys;
• wide-spectrum arc lamps.
This standard is not applicable to

• infrared installations with lasers or light-emitting diodes (LEDs) as main sources – they are

covered by IEC 62471:2006 [9], IEC 60825-1:2007 [6] and IEC/TR 60825-9:1999 [7];
• appliances for use by the general public;
• appliances for laboratory use – they are covered by IEC 61010-1:2010 [8];

• electroheating installations where resistance heated bare wires, tubes or bars are used as

heating elements, and infrared radiation is not a dominant side effect of the intended use,

covered by IEC 60519-2:2006 [5];

• infrared heating equipment with a nominal combined electrical power of the infrared

emitters of less than 250 W;
• handheld infrared equipment.

The tests are intended to be used to enable a fair comparison of the performance of

installations belonging to the same class.
---------------------- Page: 12 ----------------------
SIST EN 62693:2014
62693  IEC:2013 – 7 –

Tests related to safety of the installations are defined in IEC 60519-12:2013. Tests related to

the performance of infrared electroheating emitters are specified in IEC 62798:— [11].

Therefore, this standard is applicable to ovens and furnaces with resistive heating elements if

they fall under the scope of this standard.
2 Normative references

The following documents, in whole or in part, are normatively referenced in this document and

are indispensable for its application. For dated references, only the edition cited applies. For

undated references, the latest edition of the referenced document (including any
amendments) applies.

IEC 60519-1:2010, Safety in electroheating installations – Part 1: General requirements

IEC 60519-12:2013, Safety in electroheating installations – Part 12: Particular Requirements

for infrared electroheating installations
3 Terms and definitions

For the purposes of this document, the terms and definitions of IEC 60519-12:2013 and the

following apply.

NOTE General definitions are given in the International Electrotechnical Vocabulary, IEC 60050 [2]. Terms

relating to industrial electroheating are defined in IEC 60050-841.
3.1 General
3.1.1
installation class

group within a type of installation, using the same principle for processing the workload and

the size of this as well as the production capacity
3.1.2
production capacity
measure of the production rate capability of equipment in normal operation
EXAMPLE Flow, mass or volume.
Note 1 to entry: The capacity does not refer to the volume of the working space.
3.1.3
electroheating efficiency,

ratio of the usable enthalpy increase in the workload to the electric energy supplied to it at the

location of the equipment, during a cycle of batch operation or stationary operation during a

suitable time period for measurements

[SOURCE IEC 60050-841:2004, 841-22-70, modified – The term itself has been modified and

details with respect to the kind of operation have been added.]
3.1.4
electric conversion efficiency

quotient between the available electric active power output for the transfer to the workload,

and the electric input active power from the supply network, at power settings for normal

operation

Note 1 to entry: The concept does not apply to conversion of electric energy to infrared radiation by heated

elements.
---------------------- Page: 13 ----------------------
SIST EN 62693:2014
– 8 – 62693  IEC:2013
3.1.5
intended workload quality
product quality

degree to which a set of inherent characteristics of a processed workload fulfils requirements

Note 1 to entry: All workload that does not attain the intended workload quality is regarded as scrap or undergoes

rework to reach intended workload quality.
3.2 States and parts
3.2.1
cold start-up

process by which the equipment is energised into hot standby operation, from the cold state,

including all other start-up operations which enable the equipment to operate as intended

Note 1 to entry: This mode of operation applies to cases where there is a significant energy consumption needed

for obtaining a state of the equipment allowing the actual processing of the workload.

3.2.2
holding power

electric power consumption during which the workload is kept in the treatment chamber at a

specified temperature

Note 1 to entry: The temperature is typically maintained during a time intended to equalize the workload

temperature.

Note 2 to entry: This mode of operation is not applicable for certain types of electroheating equipment.

3.2.3
hot standby operation

mode of operation of the installation occurring immediately after normal operation

Note 1 to entry: This mode of operation of the installation is with its hot state remaining, without workload, and

with the means of operation ready for prompt normal operation.
3.2.4
normal operation

range of output settings with the normal workload in allowable working conditions of the

installation, as specified in the manufacturer’s documentation
3.2.5
shut-down operation
process by which the installation is de-energised safely into the cold state
3.2.6
port

entrance or exit opening in the treatment chamber or enclosure through which the workload

moves
3.2.7
means of access

all structural features of the infrared electroheating installation which can be opened or

removed without the use of a tool to provide access to the interior of the installation

3.3 Workload
3.3.1
normal workload
object intended to be processed as specified in the manufacturer’s documentation

Note 1 to entry: The workload is called “charge” in some electroheating contexts.

---------------------- Page: 14 ----------------------
SIST EN 62693:2014
62693  IEC:2013 – 9 –

Note 2 to entry: The workload includes any container, holder or other device necessary for the processing and

which is directly or indirectly subjected to the output power.
3.3.2
dummy workload

artificial workload with known thermal properties, designed for accurate enthalpy increase

measurements by absorbing the available output power
3.3.3
infrared dummy workload
IDW

dummy workload intended to mimic the physical behaviour of the workload, especially its

radiation absorption behaviour, allowing for the effective measurement of specific parameters

of the process

Note 1 to entry: Example for a specific parameter is the homogeneity of processing of the surface of the workload.

Note 2 to entry: This note applies to the French language only.
4 Boundaries of the installation during tests
4.1 Energy considerations

It is necessary to define boundaries or limits of the installation with respect to equipment and

energy uses included in or excluded from considerations during tests and calculations. The

following definitions of boundaries are intended to enable fair comparisons for both batch and

continuous type installations:

a) Energy of compression or decompression of steam, air or any other gas in the process

chamber shall be included in the used and lost energy calculations of the installation.

b) Exo- or endothermic chemical energy involving any reactive gases in the processing of the

workload shall be included.

c) Energy used for cooling action by any excess reactive and/or inert gases in the processing

of the workload shall be included in the calculation of used and lost energy of the

installation.

d) Energy used for cooling of the processed workload to ambient temperature or as

preparation for further treatment as part of normal operation shall be included, but stated

separately in the calculation of used and lost energy. If a part of this thermal energy is

transferred back into the installation or process, this recycling of thermal energy shall be

reported separately, to allow comparisons with other installations in the same class but

without this feature. Thermal energy used outside the process shall not be included in

reporting.
4.2 Batch type installations

Batch type installations are characterised by a discontinuous processing. If there are means

of access, these are opened and a workload is placed inside the treatment chamber of the

installation and then undergoes normal operation. The means of access are then reopened

and the workload is removed from the treatment chamber and the installation either goes into

hot standby operation with closed means of access, or the process is restarted with another

workload.

Normal operation always includes heating and can also include one or more of the following

sub-processes:
• closing and opening of means of access;
• pressurising of the treatment chamber;

• transport of the workload – this includes for example wobbling movement during operation;

---------------------- Page: 15 ----------------------
SIST EN 62693:2014
– 10 – 62693  IEC:2013
• holding the workload at a specified temperature for a specified time;

• introducing reactive or protective gases into the treatment chamber – including deposition

processes;

• free or forced cooling of the workload – for example, if cooling is necessary to avoid

damage by exposing the hot workload to ambient atmosphere.
The energy used to perform these sub-proc
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.