Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 3: Assessment and retrofitting of buildings

TC - Modifications from EN 1998-3:2005/AC:2010 on the English mother reference version regarding the "National annex for EN 1998-3", Clauses 2 and 4 and Annexes A, B and C + New modifications in Annex A.

Eurocode 8: Auslegung von Bauwerken gegen Erdbeben - Teil 3: Beurteilung und Ertüchtigung von Gebäuden

Eurocode 8: Calcul des structures pour leur résistance aux séismes - Partie 3: Evaluation et renforcement des bâtiments

Evrokod 8: Projektiranje potresnoodpornih konstrukcij - 3. del: Ocena in prenova stavb

(1) Vsebina Evrokoda 8 je opredeljena v EN 1998-1: 2004, 1.1.1, vsebina tega standarda pa je opredeljena v (2), (4) in (5). Dodatni deli Evrokoda 8 so navedeni v EN 1998-1: 2004, 1.1.3.
(2) Vsebina EN 1998-3 je naslednja:
– Daje kriterije za oceno potresnega obnašanja obstoječih individualnih konstrukcij stavb.
– Opisuje postopek izbire potrebnih popravnih ukrepov.
– Priporoča kriterije za projektiranje ukrepov za utrjevanje (to so zasnova, analiza konstrukcije, ki vključuje posege v konstrukcijo, končno dimenzioniranje delov konstrukcije in njihovih priključkov na obstoječe konstrukcijske elemente). OPOMBA: V tem standardu pomeni “utrjevanje” tako utrjevanje nepoškodovanih konstrukcij kot tudi popravilo konstrukcij, ki jih je poškodoval potres.
(3) Pri projektiranju posega v konstrukcijo, ki ima namen, da zagotovi ustrezno odpornost v primeru potresne akcije, je treba preveriti tudi vpliv nepotresnih obtežnih kombinacij.
(4) Ta standard zajema potresno ocenjevanje in utrjevanje stavb iz najobičajnejših materialov: betona, jekla in opeke ter pri tem odraža osnovne zahteve EN 1998-1: 2004.
OPOMBA: Informativni dodatki A, B in C vsebujejo dodatne informacije o ocenjevanju armiranobetonskih, jeklenih, sovprežnih in opečnih stavb ter o njihovem utrjevanju.
(5) Določila standarda so uporabna za vse vrste stavb, tudi za spomenike in objekte zgodovinske vrednosti. Dejstvo pa je, da ti objekti pogosto zahtevajo drugačne predpise in pristop k prenovi,
odvisno od narave spomenikov.
(6) Ker obstoječe konstrukcije:
(i) odražajo raven znanja v času njihove gradnje,
(ii) imajo lahko skrite velike napake,
(iii) so lahko preživele prejšnje potrese ali druge nezgodne vplive z neznanimi posledicami, so ocenjevanje konstrukcij in posegi v konstrukcije tipično povezani z večjo stopnjo negotovosti (ravni znanja) kot projektiranje novih objektov. Zaradi tega so potrebni drugačni materialni in varnostni faktorji, pa tudi drugačne metode analize, odvisno od popolnosti in zanesljivosti razpoložljivih informacij.

General Information

Status
Published
Publication Date
06-Nov-2013
Technical Committee
Current Stage
6060 - National Implementation/Publication (Adopted Project)
Start Date
23-Aug-2013
Due Date
28-Oct-2013
Completion Date
07-Nov-2013

RELATIONS

Buy Standard

Corrigendum
SIST EN 1998-3:2005/AC:2013 - natisnjeno za čitalnico
English language
6 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview

e-Library read for
1 day

Standards Content (sample)

2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.Evrokod 8: Projektiranje potresnoodpornih konstrukcij - 3. del: Ocena in prenova stavbEurocode 8: Auslegung von Bauwerken gegen Erdbeben - Teil 3: Beurteilung und Ertüchtigung von GebäudenEurocode 8: Calcul des structures pour leur résistance aux séismes - Partie 3: Evaluation et renforcement des bâtimentsEurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 3: Assessment and retrofitting of buildings91.120.25YLEUDFLMDPLSeismic and vibration protection91.010.30Technical aspectsICS:Ta slovenski standard je istoveten z:EN 1998-3:2005/AC:2013SIST EN 1998-3:2005/AC:2013en,fr,de01-december-2013SIST EN 1998-3:2005/AC:2013SLOVENSKI

STANDARDSIST EN 1998-3:2005/AC:20101DGRPHãþD
SIST EN 1998-3:2005/AC:2013
EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM
EN 1998-3:2005/AC
August 2013
Août 2013
August 2013 ICS 91.120.25 English version Version Française Deutsche Fassung

Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 3: Assessment and retrofitting of buildings

Eurocode 8: Calcul des structures pour leur résistance aux séismes - Partie 3: Evaluation et renforcement des bâtiments

Eurocode 8: Auslegung von Bauwerken gegen Erdbeben - Teil 3: Beurteilung und Ertüchtigung von Gebäuden This corrigendum becomes effective on 7 August 2013 for incorporation in the three official language versions of the EN.

Ce corrigendum prendra effet le 7 août 2013 pour incorporation dans les trois versions linguistiques officielles de la EN.

Die Berichtigung tritt am 7. August 2013 zur Einarbeitung in die drei offiziellen Sprachfassungen der EN in Kraft.

EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION
EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG
Management Centre:
Avenue Marnix 17,

B-1000 Brussels © 2013 CEN All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CEN national Members. Tous droits d'exploitation sous quelque forme et de quelque manière que ce soit réservés dans le monde entier aux membres nationaux du CEN. Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten. Ref. No.:EN 1998-3:2005/AC:2013 D/E/F SIST EN 1998-3:2005/AC:2013

EN 1998-3:2005/AC:2013 (E) 2 Modifications due to EN 1998-3:2005/AC:2010: 1 Modification to "National annex for EN 1998-3" Last paragraph, bottom of the table, add the following rows: " A.4.4.2(5) Partial factor γfd for FRP debonding A.4.4.2(9) Partial factor γfd of the FRP ". 2 Modification to 2.1 Paragraph (2)P, NOTE, replace "the Limit States will be checked in a country" with "the Limit States to be checked in a country". 3 Modification to 4.4.2 Paragraph (1)P, replace "of a brced frame, etc.)

and by max and min" with "of a braced frame, etc.) and by max and min". 4 Modification to 4.6 Paragraph (1)P, Table 4.3, 3rd row ("Type of element or mechanism (e/m)/Ductile"), 6th column ("Nonlinear Model/Capacity"), replace "In terms of strength. Use mean values of properties divided by CF and by partial factor." with "In terms of deformation. Use mean values of properties divided by CF.". 5 Modifications to A.3.2.2 Paragraph (1), replace: ")25,1(25);01,0(max)';01,0(max)3,0(016,01dcywsx10035,0V225,0celumραρνωωγθ⋅=ffhLf (A.1)" with: ")25,1(25;9min);01,0(max)';01,0(max)3,0(016,01dcywsx10035,0V225,0celumραρνωωγθ⋅=ffhLf (A.1)". Paragraph (1), 2nd paragraph before Paragraph (2), replace "expression (A.1) is divided by 1,6." with "expression (A.1) is multiplied by 0,58.". Paragraph (2), replace: SIST EN 1998-3:2005/AC:2013

EN 1998-3:2005/AC:2013 (E) 3 ")275,1(25);01,0(max)';01,0(max)25,0(0145,01dcywsx10035,0V2,0c3,0elyumplumραρνωωγθθθ⋅⋅⋅=−=ffhLf (A.3)" with: ")275,1(25;9min);01,0(max)';01,0(max)25,0(0145,01dcywsx10035,0V2,0c3,0elyumplumραρνωωγθθθ⋅⋅⋅=−=ffhLf (A.3)". Paragraph (3), replace "(A.1) and (A.3) are multiplied by 0,825" with "(A.1) and (A.3) are divided by 1.2". Paragraph (5), replace "multiplied by 0,575, while the" with "multiplied by 0,8, while the". Paragraph (5), replace "multiplied by 0,375 (with these factors including the reduction factor 0,825 of (3) accounting for the lack" with "multiplied by 0,75 (with these factors including the reduction factor 1,2 of (3) accounting for the lack". Paragraph (5), final two-entry list, 2nd entry, replace "accordance with (1) multiplied by 0,0025 (180 + min(50, lo/dbL))(1-lo/LV), while the" with "accordance with (1) and (3) multiplied by 0,019 (10 + min(40, lo/dbL)), while the". Paragraph (5), final two-entry list, 2nd entry, r

...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.