Standardized product ontology register and transfer by spreadsheets - Part 5: Interface for activity description (IEC 62656-5:2017)

This part of IEC 62656 specifies a method for representing activities and relations among the
activities by a tabular ontology representation, called “parcellized activity model” or PAM for
short, which is a specialized use of a generic tabular ontology data model, known as the
parcellized ontology model (POM) defined in Part 1 of the IEC 62656 series. The activities
that can be described by this document include part or whole of an enterprise, an organization
or a collection of services, a set of events or processes which interact with each other by
exchanging physical or non-physical entities. This part of IEC 62656 also defines a method for
uniquely identifying activities, or their homologues happenings in a certain sequence. In
addition, this document identifies flows of information, objects or materials exchanged among
activities, where each of the activities is represented by a class and each flow by a relation.
Consequently, this document enables characterization, classification, and identification of a
set of activities as part of a normalized ontology. And this enables registering of a pattern of
activities as a set of metadata and uploading it onto the IEC 61360 Common Data Dictionary
(CDD), maintained as an online database of the electrotechnical concepts.
Additionally, this part of IEC 62656 provides a method to integrate ontologies of products and
activities including services, in a single model. This means a product can be analyzed in its
operational context for service. Such an integrated view will help people of different technical
backgrounds to see and share knowledge about the extent of an enterprise that requires the
products and services as indispensable resources. Such a data representation will also help
analyse the key functionalities of an enterprise and its available resources, with clear
definitions, limitations and interactions among them, when people are required to respond or
react to a new external condition or situation in a short time frame, in particular, at an
emergency or natural hazard.
Meanwhile, this part of IEC62656 does not intend to provide a detailed algorithmic description
of a flow of information, timing chart of processes, or sequential ordering of events that will be
necessary in a software design or programming phase of an information system that handles
activities or events. These detailed specifications of the algorithms and associated
construction of the data structures are left to the realm of software engineering methodology
and tools where there are so many schools and styles already, such as UML (Unified
Modelling Language), BPMN, SysML, DFD, IDEF, and other CASE (Computer Aided Software
Engineering) tools.
This International Standard neither intends to standardize nor introduce a new method of
graphic description for activities or processes. Ideally, an ontology of activities modelled by
this International Standard must be expressible by a number of existing graphical presentation
tools and process description languages for activities.
Nevertheless, some graphical presentations in the style of such tools or languages are helpful
for making the people understand the content of the PAM, and therefore, they are used in this
International Standard. In most of the cases, IDEF-0 is preferred for the purpose, because it
describes both activities and flows of things among the activities, but any other choices of
tools or languages can be made, wherever they are appropriate and relevant.

Standardisierte Übertragung und Registrierung von Ontologien für Produkte mittels Tabellen - Teil 5: Schnittstelle für die Beschreibung von Aktivitäten (IEC 62656-5:2017)

Enregistrement d'ontologie de produits normalisés et transfert par tableurs - Partie 5: Interface pour la description des activités (IEC 62656-5:2017)

L’IEC 62656-5:2017 définit une méthode permettant de représenter les activités et leurs interrelations, par une représentation d’ontologie tabulaire appelée “modèle d’activité par paquet” ou PAM. Il s’agit d’une utilisation spécialisée d’un modèle tabulaire générique de données d’ontologie, désigné par modèle d’ontologie par paquet (POM) et défini dans la Partie 1 de la série IEC 62656. Les activités qui peuvent être décrites par le présent document concernent une partie ou la totalité des activités d’une entreprise, d’une organisation ou d'un ensemble de services, un ensemble d’événements ou de processus qui interagissent en échangeant des entités physiques ou non physiques. La présente partie de l’IEC 62656 définit également une méthode permettant d’identifier les activités de façon unique, ou leurs équivalents se produisant selon une séquence donnée. De plus, le présent document identifie les flux d’informations, d’objets ou de matériaux échangés entre les activités, chaque activité étant représentée par une classe et chaque flux par une relation.

Register ontologije standardiziranih izdelkov in prenos prek razpredelnic - 5. del: Vmesnik za opis aktivnosti (IEC 62656-5:2017)

Ta del standarda IEC 62656 določa metodo za ontološko predstavitev dejavnosti in razmerij med dejavnostmi s pomočjo preglednic, imenovano »parcelizirani model aktivnosti (PAM)«, ki je specializirana uporaba splošnega ontološkega podatkovnega modela s pomočjo preglednic, imenovanega »parcelizirani ontološki model (POM)«, kot je opredeljeno 1. delu skupine standardov IEC 62656. Aktivnosti, ki jih lahko opisuje ta dokument, vključujejo del podjetja ali celotno podjetje, organizacijo ali zbirko storitev, niz dogodkov ali procesov, ki medsebojno komunicirajo na podlagi izmenjave fizičnih ali nefizičnih entitet. Ta del standarda IEC 62656 določa tudi metodo za enolično identifikacijo dejavnosti ali njihovih homolognih dogodkov v določenem zaporedju. Poleg tega so v tem dokumentu opredeljeni pretoki informacij, objektov ali materialov, ki se izmenjujejo med aktivnostmi, pri čemer vsako aktivnost označuje razred in vsak tok razmerje. Ta dokument tako omogoča opredelitev, klasifikacijo in identifikacijo sklopa aktivnosti kot dela normalizirane ontologije. To omogoča registriranje vzorca aktivnosti kot nabora metapodatkov in njegovo nalaganje v skupni podatkovni slovar (CDD) v skladu s standardom IEC 61360, ki se vzdržuje kot spletna zbirka podatkov o elektrotehničnih konceptih.
Poleg tega ta del standarda IEC 62656 zagotavlja metodo za integracijo ontologij proizvodov in aktivnosti, vključno s storitvami, v enotnem modelu. To pomeni, da je funkcionalnost proizvoda mogoče analizirati v okviru njegovega delovanja. Takšen integriran pogled bo posameznikom iz različnih tehničnih okolij omogočil pridobivanje in deljenje znanja o obsegu podjetja, ki obravnava proizvode in storitve kot nepogrešljive vire. Poleg tega bo takšna predstavitev podatkov v pomoč pri analizi ključnih funkcionalnosti podjetja in njegovih razpoložljivih virov z jasnimi opredelitvami, omejitvami ter njihovimi interakcijami, kadar se je treba odzvati na nov zunanji pogoj ali okoliščine v kratkem času, zlasti v nujnem primeru ali ob naravnih nesrečah.
Namen tega dela standarda IEC62656 sicer ni podajanje podrobnega algoritmičnega opisa pretoka informacij ali časovnega razporeda procesov ali dogodkov, ki bodo potrebni v fazi programskega načrtovanja ali programiranja v okviru informacijskega sistema, ki obravnava aktivnosti ali dogodke. Te podrobne specifikacije algoritmov in povezane izdelave podatkovnih struktur se obdelujejo z metodologijo in orodji za programsko inženirstvo, kjer so že vzpostavljeni številni pristopi in slogi, kot so UML (poenoten jezik za modeliranje), BPMN, SysML, DFD, IDEF in druga orodja CASE (računalniško podprto razvijanje programske opreme).
Namen tega mednarodnega standarda ni standardizacija ali uvajanje nove metode grafičnega opisa za aktivnosti ali procese. V najboljšem primeru je mogoče ontologijo aktivnosti, modelirano v skladu s tem mednarodnim standardom, izraziti z več obstoječimi grafičnimi orodji za predstavitev in jeziki za opis procesov za aktivnosti.
Kljub temu so nekatere grafične predstavitve v slogu takšnih orodij ali jezikov uporabne za to, da posameznikom omogočijo razumevanje vsebine parceliziranega modela aktivnosti, in so zato uporabljene v tem mednarodnem standardu. V večini primerov se za ta namen prednostno uporablja IDEF-0, ker opisuje tako aktivnosti kot pretok zadev med aktivnostmi, vendar se lahko uporabijo tudi druge možnosti orodij ali jezikov, če so te primerne in ustrezne.

General Information

Status
Published
Publication Date
03-Jan-2018
Current Stage
6060 - National Implementation/Publication (Adopted Project)
Start Date
07-Nov-2017
Due Date
12-Jan-2018
Completion Date
04-Jan-2018

Buy Standard

Standard
SIST EN 62656-5:2018 - BARVE
English language
62 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (sample)

SLOVENSKI STANDARD
SIST EN 62656-5:2018
01-februar-2018

Register ontologije standardiziranih izdelkov in prenos prek razpredelnic - 5. del:

Vmesnik za opis aktivnosti (IEC 62656-5:2017)

Standardized product ontology register and transfer by spreadsheets - Part 5: Interface

for activity description (IEC 62656-5:2017)

Standardisierte Übertragung und Registrierung von Ontologien für Produkte mittels

Tabellen - Teil 5: Schnittstelle für die Beschreibung von Aktivitäten (IEC 62656-5:2017)

Enregistrement d'ontologie de produits normalisés et transfert par tableurs - Partie 5:

Interface pour la description des activités (IEC 62656-5:2017)
Ta slovenski standard je istoveten z: EN 62656-5:2017
ICS:
01.110 7HKQLþQDGRNXPHQWDFLMD]D Technical product
L]GHONH documentation
SIST EN 62656-5:2018 en,fr,de

2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST EN 62656-5:2018
---------------------- Page: 2 ----------------------
SIST EN 62656-5:2018
EUROPEAN STANDARD EN 62656-5
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
October 2017
ICS 01.040.01; 01.110
English Version
Standardized product ontology register
and transfer by spreadsheets -
Part 5: Interface for activity description
(IEC 62656-5:2017)

Enregistrement d'ontologie de produits normalisés Standardisierte Übertragung und Registrierung

et transfert par tableurs - von Ontologien für Produkte mittels Tabellen -

Partie 5: Interface pour la description des activités Teil 5: Schnittstelle für die Beschreibung von Aktivitäten

(IEC 62656-5:2017) (IEC 62656-5:2017)

This European Standard was approved by CENELEC on 2017-07-24. CENELEC members are bound to comply with the CEN/CENELEC

Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this European Standard the status of a national standard without any alteration.

Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national standards may be obtained on application to the CEN-CENELEC

Management Centre or to any CENELEC member.

This European Standard exists in three official versions (English, French, German). A version in any other language made by translation

under the responsibility of a CENELEC member into its own language and notified to the CEN-CENELEC Management Centre has the

same status as the official versions.

CENELEC members are the national electrotechnical committees of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, the Czech Republic,

Denmark, Estonia, Finland, Former Yugoslav Republic of Macedonia, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia,

Lithuania, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden,

Switzerland, Turkey and the United Kingdom.
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung
CEN-CENELEC Management Centre: Avenue Marnix 17, B-1000 Brussels

© 2017 CENELEC All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CENELEC Members.

Ref. No. EN 62656-5:2017 E
---------------------- Page: 3 ----------------------
SIST EN 62656-5:2018
EN 62656-5:2017
European foreword

The text of document 3D/257/CDV, future edition 1 of IEC 62656-5, prepared by SC 3D "Product

properties and classes and their identification", of IEC/TC 3 "Information structures and elements,

identification and marking principles, documentation and graphical symbols" was submitted to the IEC-

CENELEC parallel vote and approved by CENELEC as EN 62656-5:2017.
The following dates are fixed:
• latest date by which the document has to be implemented at (dop) 2018-04-24
national level by publication of an identical national
standard or by endorsement
• latest date by which the national standards conflicting with (dow) 2020-07-24
the document have to be withdrawn

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of

patent rights. CENELEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

Endorsement notice

The text of the International Standard IEC 62656-5:2017 was approved by CENELEC as a European

Standard without any modification.

In the official version, for Bibliography, the following note has to be added for the standard indicated :

IEC 62656-3:2015 NOTE Harmonized as EN 62656-3:2015 (not modified).
---------------------- Page: 4 ----------------------
SIST EN 62656-5:2018
EN 62656-5:2017
Annex ZA
(normative)
Normative references to international publications
with their corresponding European publications

The following documents are referred to in the text in such a way that some or all of their content

constitutes requirements of this document. For dated references, only the edition cited applies. For

undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments)

applies.

NOTE 1 When an International Publication has been modified by common modifications, indicated by (mod),

the relevant EN/HD applies.

NOTE 2 Up-to-date information on the latest versions of the European Standards listed in this annex is

available here: www.cenelec.eu.
Publication Year Title EN/HD Year
IEC 61360-2 2012 Standard data element types with EN 61360-2 2013
associated classification scheme for
electric components - Part 2: EXPRESS
dictionary schema
IEC 61360-4 - Standard data element types with - -
associated classification scheme for
electric components - Part 4: IEC
reference collection of standard data
element types and component classes
IEC 62656-1 - Standardized product ontology register EN 62656-1 -
and transfer by spreadsheets - Part 1:
Logical structure for data parcels
IEC 62264-3 2007 Enterprise-control system integration - EN 62264-3 2007
Part 3: Activity models of manufacturing
operations management
ISO 13584-24 - Industrial automation systems and - -
integration - Parts library - Part 24:
Logical resource: Logical model of
supplier library
ISO 13584-42 2010 Industrial automation systems and - -
integration - Parts library - Part 42:
Description methodology: Methodology
for structuring parts families
---------------------- Page: 5 ----------------------
SIST EN 62656-5:2018
---------------------- Page: 6 ----------------------
SIST EN 62656-5:2018
IEC 62656-5
Edition 1.0 2017-06
INTERNATIONAL
STANDARD
NORME
INTERNATIONALE
colour
inside
Standardized product ontology register and transfer by spreadsheets –
Part 5: Interface for activity description
Enregistrement d'ontologie de produits normalisés et transfert par tableurs –
Partie 5: Interface pour la description des activités
INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION
COMMISSION
ELECTROTECHNIQUE
INTERNATIONALE
ICS 01.040.01; 01.110 ISBN 978-2-8322-4369-5

Warning! Make sure that you obtained this publication from an authorized distributor.

Attention! Veuillez vous assurer que vous avez obtenu cette publication via un distributeur agréé.

® Registered trademark of the International Electrotechnical Commission
Marque déposée de la Commission Electrotechnique Internationale
---------------------- Page: 7 ----------------------
SIST EN 62656-5:2018
– 2 – IEC 62656-5:2017 © IEC 2017
CONTENTS

FOREWORD ........................................................................................................................... 4

1 Scope .............................................................................................................................. 6

2 Normative references ...................................................................................................... 7

3 Terms, definitions and abbreviations ............................................................................... 7

3.1 Terms and definitions.............................................................................................. 7

3.2 Abbreviations .......................................................................................................... 9

4 Overview ......................................................................................................................... 9

4.1 Activity described as an ontology ............................................................................ 9

4.2 Use cases and key technical concepts .................................................................. 10

4.3 Relation among properties of different activities .................................................... 14

4.4 International Concept Identifier (ICID) ................................................................... 14

5 Basic structure of the PAM ............................................................................................ 14

5.1 Activity and arrows................................................................................................ 14

5.2 Subactivities ......................................................................................................... 15

5.2.1 General ......................................................................................................... 15

5.2.2 Specialized activity ........................................................................................ 15

5.2.3 Component activity ........................................................................................ 15

5.3 ICOM representation ............................................................................................. 16

5.4 Role of the mechanism (M) in the PAM ................................................................. 16

5.5 External function call ............................................................................................ 17

5.6 Basic PAM notation with function symbols ............................................................ 17

5.7 Joining arrows ...................................................................................................... 20

5.8 Forking arrows ...................................................................................................... 21

5.9 Branching or joining of arrows ............................................................................... 21

5.10 Transcendental arrows .......................................................................................... 22

5.10.1 General ......................................................................................................... 22

5.10.2 Modelling incoming arrows ............................................................................ 24

5.10.3 Modelling outgoing arrows ............................................................................. 24

5.10.4 Modelling connections of arrows at frame boundary ....................................... 25

5.10.5 Contracted form of representation for branching and joining arrows ............... 26

5.10.6 Domain or codomain overloading for transcendent arrows ............................. 27

5.11 Extended semantics beyond IDEF0 ....................................................................... 28

5.11.1 Specialized types of activity and its icon ........................................................ 28

5.11.2 Conjunction node ........................................................................................... 30

5.11.3 Disjunction node ............................................................................................ 30

5.11.4 Complementation node .................................................................................. 31

5.11.5 Selection node ............................................................................................... 31

5.11.6 Transformation node ...................................................................................... 31

5.11.7 Decision tree ................................................................................................. 31

5.12 Graphic properties of arrows ................................................................................. 31

5.13 Arrow specialization .............................................................................................. 31

5.14 Delegated formula interpretation ........................................................................... 32

Annex A (normative) Meta-properties for activity description ................................................ 34

A.1 General ................................................................................................................. 34

A.2 List of meta-properties .......................................................................................... 34

Annex B (informative) Description examples for the PAM ..................................................... 37

---------------------- Page: 8 ----------------------
SIST EN 62656-5:2018
IEC 62656-5:2017 © IEC 2017 – 3 –

B.1 Design product...................................................................................................... 37

B.2 Sample IDEF0 Diagram ........................................................................................ 48

Annex C (informative) Example PAM data for production operations management ............... 51

Bibliography .......................................................................................................................... 59

Figure 1 – See fine arts at Museum ...................................................................................... 11

Figure 2 – Production operations management (extracted from IEC 62264-3) ....................... 12

Figure 3 – Production operations management modelled in PAM and depicted as IDEF-

0 diagram ............................................................................................................................. 13

Figure 4 – Basic activity and its subcomponents ................................................................... 16

Figure 5 – Corresponding IDEF0 diagram for basic PAM notation ......................................... 18

Figure 6 – Sample activity drawing in IDEF0 and ICOM ........................................................ 19

Figure 7 – Subactivities and arrows ...................................................................................... 19

Figure 8 – Joining arrow example ......................................................................................... 20

Figure 9 – Forking arrow example ......................................................................................... 22

Figure 10 – Transcendental arrows to be taken over by child nodes ..................................... 23

Figure 11 – Transcendental arrows from the parent node ..................................................... 23

Figure 12 – IDEF0 extension for specialized activity node in the PAM ................................... 29

Figure 13 – An implementation example of Conjunction node in the PAM ............................. 30

Figure 14 – Super relation and its application for specialized activity .................................... 32

Figure B.1 – Class meta-class example of the PAM for “design product” activity .................. 38

Figure B.2 – Property meta-class example of the PAM for “design product” activity ............. 40

Figure B.3 – Relation meta-class example of the PAM for “design product” activity .............. 42

Figure B.4 – IDEF0 diagram image corresponding to A-0 (frame containing A0) ................... 49

Figure B.5 – IDEF0 diagram image corresponding to A0 (frame containing subactivities

of A0) ................................................................................................................................... 50

Figure C.1 – Class meta-class example for production operations management defined

in IEC 62264-3 ...................................................................................................................... 52

Figure C.2 – Property meta-class example for production operations management

defined in IEC 62264-3 ......................................................................................................... 53

Figure C.3 – Relation meta-class example for production operations management

defined in IEC 62264-3 ........................................................................................................ 54

Figure C.4 – Autogenerated IDEF 0 A-0 (top) node for production operations

management defined in IEC 62264-3 .................................................................................... 57

Figure C.5 – Autogenerated IDEF A0 node for production operations management

defined in IEC 62264-3 ......................................................................................................... 58

Table 1 – Basic PAM notation for arrows .............................................................................. 18

Table 2 – Extracts of relation meta-class definitions for activities .......................................... 26

Table 3 – Contracted representation for connectivity of activities .......................................... 28

Table 4 – Reserved keywords for formula interpretation ........................................................ 33

Table A.1 – Meta-properties of relation meta-class used for activity description .................... 35

---------------------- Page: 9 ----------------------
SIST EN 62656-5:2018
– 4 – IEC 62656-5:2017 © IEC 2017
INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
____________
STANDARDIZED PRODUCT ONTOLOGY REGISTER
AND TRANSFER BY SPREADSHEETS –
Part 5: Interface for activity description
FOREWORD

1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising

all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote

international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To

this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications,

Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as “IEC

Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested

in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-

governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely

with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by

agreement between the two organizations.

2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international

consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all

interested IEC National Committees.

3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National

Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC

Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any

misinterpretation by any end user.

4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications

transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence

between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in

the latter.

5) IEC itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide conformity

assessment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any

services carried out by independent certification bodies.

6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.

7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and

members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or

other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and

expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC

Publications.

8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is

indispensable for the correct application of this publication.

9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of

patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 62656-5 has been prepared by subcommittee 3D: Product

properties and classes and their identification, of IEC technical committee 3: Information

structures and elements, identification and marking principles, documentation and graphical

symbols.
The text of this International Standard is based on the following documents:
CDV Report on voting
3D/257/CDV 3D/287/RVC

Full information on the voting for the approval of this International Standard can be found in

the report on voting indicated in the above table.

This document has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

---------------------- Page: 10 ----------------------
SIST EN 62656-5:2018
IEC 62656-5:2017 © IEC 2017 – 5 –

A list of all parts in the IEC 62656 series, published under the general title Standardized

product ontology register and transfer by spreadsheets, can be found on the IEC website.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until

the stability date indicated on the IEC website under "http://webstore.iec.ch" in the data

related to the specific publication. At this date, the publication will be
• reconfirmed,
• withdrawn,
• replaced by a revised edition, or
• amended.

IMPORTANT – The 'colour inside' logo on the cover page of this publication indicates

that it contains colours which are considered to be useful for the correct

understanding of its contents. Users should therefore print this document using a

colour printer.
---------------------- Page: 11 ----------------------
SIST EN 62656-5:2018
– 6 – IEC 62656-5:2017 © IEC 2017
STANDARDIZED PRODUCT ONTOLOGY REGISTER
AND TRANSFER BY SPREADSHEETS –
Part 5: Interface for activity description
1 Scope

This part of IEC 62656 specifies a method for representing activities and relations among the

activities by a tabular ontology representation, called “parcellized activity model” or PAM for

short, which is a specialized use of a generic tabular ontology data model, known as the

parcellized ontology model (POM) defined in Part 1 of the IEC 62656 series. The activities

that can be described by this document include part or whole of an enterprise, an organization

or a collection of services, a set of events or processes which interact with each other by

exchanging physical or non-physical entities. This part of IEC 62656 also defines a method for

uniquely identifying activities, or their homologues happenings in a certain sequence. In

addition, this document identifies flows of information, objects or materials exchanged among

activities, where each of the activities is represented by a class and each flow by a relation.

Consequently, this document enables characterization, classification, and identification of a

set of activities as part of a normalized ontology. And this enables registering of a pattern of

activities as a set of metadata and uploading it onto the IEC 61360 Common Data Dictionary

(CDD), maintained as an online database of the electrotechnical concepts.

Additionally, this part of IEC 62656 provides a method to integrate ontologies of products and

activities including services, in a single model. This means a product can be analyzed in its

operational context for service. Such an integrated view will help people of different technical

backgrounds to see and share knowledge about the extent of an enterprise that requires the

products and services as indispensable resources. Such a data representation will also help

analyse the key functionalities of an enterprise and its available resources, with clear

definitions, limitations and interactions among them, when people are required to respond or

react to a new external condition or situation in a short time frame, in particular, at an

emergency or natural hazard.

Meanwhile, this part of IEC62656 does not intend to provide a detailed algorithmic description

of a flow of information, timing chart of processes, or sequential ordering of events that will be

necessary in a software design or programming phase of an information system that handles

activities or events. These detailed specifications of the algorithms and associated

construction of the data structures are left to the realm of software engineering methodology

and tools where there are so many schools and styles already, such as UML (Unified

Modelling Language), BPMN, SysML, DFD, IDEF, and other CASE (Computer Aided Software

Engineering) tools.

This International Standard neither intends to standardize nor introduce a new method of

graphic description for activities or processes. Ideally, an ontology of activities modelled by

this International Standard must be expressible by a number of existing graphical presentation

tools and process description languages for activities.

Nevertheless, some graphical presentations in the style of such tools or languages are helpful

for making the people understand the content of the PAM, and therefore, they are used in this

International Standard. In most of the cases, IDEF-0 is preferred for the purpose, because it

describes both activities and flows of things among the activities, but any other choices of

tools or languages can be made, wherever they are appropriate and relevant.
---------------------- Page: 12 ----------------------
SIST EN 62656-5:2018
IEC 62656-5:2017 © IEC 2017 – 7 –
2 Normative references

The following documents are referred to in the text in such a way that some or all of their

content constitutes requirements of this document. For dated references, only the edition

cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including

any amendments) applies.

IEC 61360-2:2012, Standard data element types with associated classification scheme for

electric components - Part 2: EXPRESS dictionary schema

IEC 61360-4, Standard data element types with associated classification scheme for electric

components – Part 4: IEC reference collection of standard data element types and component

classes (available at http://cdd.iec.ch/)

IEC 62656-1, Standardized product ontology register and transfer by spreadsheets – Part 1:

Logical structure for data parcels

IEC 62264-3:2007, Enterprise control system integration – Part 3: Activity models of

manufacturing operations management

ISO 13584-24, Industrial automation systems and integration – Parts library – Part 24: Logical

resource: Logical model of supplier library

ISO 13584-42:2010, Industrial automation systems and integration – Parts library – Part 42:

Description methodology: Methodology for structuring part families
3 Terms, definitions and abbreviations
3.1 Terms and definitions

For the purpose of this document, the terms and definitions given in ISO 13584-24 and

IEC 62656-1, as well as the following apply.

ISO and IEC maintain terminological databases for use in standardization at the following

addresses:
• IEC Electropedia: available at http://www.electropedia.org/
• ISO Online browsing platform: available at http://www.iso.org/obp
3.1.1
activity

organizational, logical or conceptual unit for performing a set of specific actions or

functionalities

Note 1 to entry: An activity can be just for performing one action or functionality, and in an extreme case, for zero

action or functionality, meaning the activity is just an endpoint for terminating activities.

Note 2 to entry: An activity is not necessarily a process in time sequence in the PAM. Two or more activities may

concurrently work and interact with each other.
3.1.2
arrow

mapping from one category of things to another, yielding an information flow, a movement of

physical items, a change of states from one state to another, or a directional correspondence

from one collection of things to another, which is embodied as a functional relation

Note 1 to entry: Arrow as an information construct in this part of IEC 62656 embodies an mathematical entity

named “arrow” originating in the category theory of mathematics, which is synonymous with function, but maps

elements of one collection specified as “domain” to another collection specified as ”codomain”, with a strong sense

of direction.
---------------------- Page: 13 ----------------------
SIST EN 62656-5:2018
– 8 – IEC 62656-5:2017 © IEC 2017

Note 2 to entry: Arrows can also be used in a formula, such as in FX: × X ×× X → X where an

12 nn+1
arrow exists as the mapping F from an n-ary set XX× ×× X to X .
12 n n+1
3.1.3
arrow overloading

specialization of an arrow by narrowing or detailing either one of or both of the domain and

codomain of the arrow, being considered as a function
Note 1 to entry: Ove
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.