Eurocode 6 - Design of masonry structures - Part 1-1: General rules for reinforced and unreinforced masonry structures - National Annex

Eurocode 6 - Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten - Teil 1-1: Allgemeine Regeln für bewehrtes und unbewehrtes Mauerwerk

Eurocode 6 : Calcul des ouvrages en maçonnerie - Partie 1-1: Règles générales pour ouvrages en maçonnerie armée et non armée

Evrokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcij - 1-1. del: Splošna pravila za armirano in nearmirano zidovje - Nacionalni dodatek

General Information

Status
Published
Public Enquiry End Date
29-Apr-2016
Publication Date
19-May-2016
Technical Committee
Current Stage
7160 - Izvirni SIST - Izdaja (Local Project)
Start Date
22-Apr-2016
Due Date
27-Apr-2016
Completion Date
20-May-2016
Ref Project

Buy Standard

National annex
SIST EN 1996-1-1:2006+A1:2013/A101:2016
Slovenian language
9 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview

e-Library read for
1 day

Standards Content (sample)

bvrokod p: mrojektiranje zidanih konstrukcij – kgkh del: pplošna pravila za armirano in nearmirano zidovje – kacionalni dodatek ==burocode=p=–=aesign=of=masonry=structures=–=mart=kgk:=deneral=rules=for=reinforced=and=unreinforced=masonry=structures=–=kational=Annex====burocode=p:=Calcul=des=ouvrages=en=maçonnerie=–=martie=kgk:=oègles=générales=pour=ouvrages=en=maçonnerie=armée=et=non=armée====burocode=p=–=Bemessung=und=honstruktion=von=jauerwerksbauten=–==Teil=kgk:=Allgemeine=oegeln=für=bewehrtes=und=unbewehrtes=jauerwerk=====================oeferenčna=oznaka=fCp=skhjkjhmj;=skhjrjhmj=pfpT=bk=ksspgkgk:ljjp+Ak:ljkm/Akjk:ljkp=bslc====kadaljevanje=na=straneh=od=l=do=kj=====©=ljkpgjph=plovenski=inštitut=za=standardizacijoh=oazmnoževanje=celote=ali=delov=tega=standarda=ni=dovoljenoh=

pfpT=bk=ksspgkgk:ljjp+Ak:ljkm/Akjk=:=ljkp=l==kACflkAikf rsla kacionalni=dodatek=pfpT=bk=ksspgkgk:ljjp+Ak:ljkm/Akjk=bslcf=bvrokod=p:=mrojektiranje=zidanih=konstrukcij=–=kgkh=del:=pplošna=pravila=za=armirano=in=nearmirano=zidovje=–=kacionalni=dodatekf=ljkpf=ima=status=slovenskega=nacionalnega=dodatka=k=standardu=pfpT=bk=ksspgkgk:ljjp+Ak:ljkmh==kACflkAikf mobadlslo

plovenski=standard=pfpT=bk=ksspgkgk:ljjp+Ak:ljkm=je=privzet=evropski=standard=bk=ksspgkgk:ljjo+Ak:ljklf=ki=ga=je=pripravil=tehnični=odbor=bvropskega=komiteja=za=standardizacijo=Cbk/TC=loj=honstrukcijski=evrokodif=katerega=tajništvo=je=v=pristojnosti=Bpfh=kacionalni=dodatek=pfpT=bk=ksspgkgk:ljjp+Ak:ljkm/Akjk:ljkp=je=pripravil=tehnični=odbor=pfpT/TC=hlk=honstrukcijeh Ta=nacionalni=dodatek=se=lahko=uporablja=skupaj=s=standardom=pfpT=bk=ksspgkgk:ljjp+Ak:ljkm=oziroma=bk=ksspgkgk:ljjo+Ak:ljklf=ki=v=poglavju=kacionalni=dodatek=natančno=določa=poglavja=za=nacionalno=izbiroh===kacionalna izbira je v bk ksspgkgk:ljjo+Ak:ljkl dovoljena v: –=lh4hmbkcm=–=lh4h4bkc=–=mhlhlbkc=–=mhphkhlbkc=–=mhphlbmcf=b4c=in=bpc=–=mhph4bmc=–=mhThlblc=–=mhTh4blc=–=4hmhmbmc=in=b4c=–=ohohkhmbmc=–=phkhlhlblc=–=phlblc=–=rhkhlblc=–=rhohlhlblc=–=rhohlhmblc=–=rhphlbkc=–=rhphmbkckacionalni=dodatek=vsebuje=alternativne=postopkef=vrednosti=in=priporočila=za=razrede=z=opombamif=ki=kažejof=kje=evropski=standard=predvidevaf=da=se=lahko=uveljavi=nacionalna=izbirah=wato=nacionalni=dodatek=pfpT=bk=ksspgkgk:ljjp+Ak:ljkm/Akjk:ljkp=vsebuje=nacionalno=določene=parametref=ki=jih=je=treba=uporabiti=pri=projektiranju=stavb=in=gradbenih=inženirskih=objektovf=zgrajenih=v=oepubliki=plovenijih==ldločitev=za=izdajo=tega=nacionalnega=dodatka=je=ljh=maja=ljkp=sprejel=tehnični=odbor=pfpT/TC=hlk=honstrukcijeh==ZsbZA Z kACflkAikfj pTAkaAoalj pfpT=bk=ksspgkgk:ljjp+Ak:ljkm=bvrokod=p:=mrojektiranje=zidanih=konstrukcij=–=kgkh=del:=pplošna=pravila=za=armirano=in=nearmirano=zidovje =lmljBA

–=kacionalni=uvod=in=nacionalni=predgovor=nista=sestavni=del=nacionalnega=dodatkah==

=pfpT=bk=ksspgkgk:ljjp+Ak:ljkm/Akjk=:=ljkp=m==kacionalni dodatek k pfpT bk ksspgkgk:ljjp+Ak:ljkm bnormativnic=

khk ssebina dodatka

bkc=Ta=nacionalni=dodatek=vsebuje=podatke=o=nacionalno=določenih=parametrih=in=o=statusu=dodatkovf=ki=jih=je=treba=pri=uporabi=pfpT=bk=ksspgkgk:ljjp+Ak:ljkm=upoštevati=v=plovenijih==blc=wa=vsa=mestaf=kjer=je=dovoljena=nacionalna=izbiraf=so=v=pfpT=bk=ksspgkgk:ljjp+Ak:ljkm=podane=opombef=seznam=poglavij=s=temi=opombami=pa=je=podan=v=predgovoru=k=pfpT=bk=ksspgkgk:ljjp+Ak:ljkmh== khl kacionalno določeni parametri in status dodatkovf ki veljajo v ploveniji =bk) pmilŠkl

aodatki=A=do=g=so=v=ploveniji=informativnih==bl) lpklsb ZA molgbhTfoAkgb =lmljBA k lh4hmbk)m:=hončna=mejna=stanja=bvrednosti=delnega=faktorja=za=materiale=M)==mrivzamejo=se=priporočene=vrednosti=iz=preglednice:==jaterial M oazred k l m 4 o =widovjef=sezidano=iz:======A=zidakov=kategorije=ff=projektirana=maltaa=kfo=kfT=lfj=lfl=lfo=B=zidakov=kategorije=ff=predpisana=maltab=kfT=lfj=lfl=lfo=lfT=C=zidakov=kategorije=fff=katerakoli=maltaaf=bf=e=lfj=lfl=lfo=lfT=mfj=a=pidranje=armaturnega=jekla=kfT=lfj=lfl=lfo=lfT=b=geklo=za=armiranje=in=prednapetje=kfko=c=aodatne=komponentecf=d=kfT=lfj=lfl=lfo=lfT=d=mreklade=v=skladu=s=pfpT=bk=r4ogl=kfo=do=lfo=a=wahteve=za=projektirano=malto=so=podane=v=pfpT=bk=ssrgl=in=pfpT=bk=ksspglh=b=wahteve=za=predpisano=malto=so=podane=v=pfpT=bk=ssrgl=in=pfpT=bk=ksspglh=c=aeklarirane=vrednosti=so=srednje=vrednostih=d=slagoneprepustne=vrste=so=pokrite=s=faktorjem=M=za=zidovjeh=e=Če=koeficient=variacije=za=zidake=kategorije=ff=ni=večji=kot=lo=Bh==wa=odločitev=o=strogosti=nadzora=nad=izvedbo=se=lahko=uporablja=informativni=dodatek=Ah= lmljBA k lh4h4bk):=jejna=stanja=uporabnosti=bvrednosti=delnega=faktorja=za=materiale=M)====

=pfpT=bk=ksspgkgk:ljjp+Ak:ljkm/Akjk=:=ljkp==4==mri=preverjanju=mejnih=stanj=uporabnosti=se=privzame=priporočena=vrednostf=ki=je=za=vse=materiale=enaka=M ==kfjh==bm) jATbofAif

lmljBA k mhlhlbk):=aoločila=za=malto=za=zidanje=bklasifikacija=po=tlačni=trdnostic==wa=klasifikacijo=malt=po=tlačni=trdnosti=velja=določilo=mhlhl=bkch==lmljBA k mhphkhlbk):=harakteristična=tlačna=trdnost=zidovja==fzbere=se=metodaf=kot=je=opisana=v=odstavku=bich==lmljBA k mhphlbm) in b4):=harakteristična=strižna=trdnost=zidovja=bizbira=metode=za=določanje=mejne=vrednosti=fvkc===bvrokod=p=daje=možnost=izbire=največje=vrednosti=fvk=med=jfjpo=bjfj4oc=fb=in=fvlt=ali=izpeljave=fvlt,=povezane=nprh=z=natezno=trdnostjo=zidakov=in/ali=s=preklopom=zidakov=v=zidovjuh=kajvečja=vrednost=za=fvk=se=določi=kot:===ftiLmin\jfjpoBÕza=zapolnjene=ali=jfj4oBÕza=nezapolnjene=čelne=regekf4=jmA==lmljBA k mhphlbp):=wačetna=karakteristična=strižna=trdnost=zidovja=fvk0===mrivzamejo=se=priporočene=vrednosti=iz=preglednice:==Zidaki fvkj bkimml) jalta za splošno uporabo danega trdnostnega razreda Tankoslojna malta bnaležna rega

≥ jfo mm in ≤m mm) iahka malta lpečni=jkj=–=jlj=jfmj=jfmj=jfko=jlfo=–=js=jflj=jk=–=jl=jfkj=halcijev=silikat=jkj=–=jlj=jflj=jf4j=jfko=jlfo=–=js=jfko=jk=–=jl=jfkj=Beton=jkj=–=jlj=jflj=jfmj=jfko=Avtoklavirani=celični=beton=jlfo=–=js=jfko=rmetni=kamen=in=obdelani=naravni=kamen=jk=–=jl=jfkj=jfmj=jfko==

=pfpT=bk=ksspgkgk:ljjp+Ak:ljkm/Akjk=:=ljkp=o==lmljBA k mhph4bm):=harakteristična=upogibna=trdnost=zidovja==mrivzamejo=se=priporočene=vrednosti=karakteristične=upogibne=trdnosti=zidovja=v=spodnjih=preglednicah:==srednosti za fxk1 za porušno ravninof vzporedno naležnim regam =Zidak fxk1 bkimml) jalta za splošno uporabo Tankoslojna malta iahka malta fm < o kimml fm ≥ o kimml

dlina=jfkj=jfkj=jfko=jfkj=halcijev=silikat=jfjo=jfkj=jflj=pe=ne=uporablja=Beton=jfjo=jfkj=jflj=pe=ne=uporablja=Avtoklavirani=aerirani=beton=jfjo=jfkj=jfko=jfkj=rmetni=kamen=jfjo=jfkj=pe=ne=uporablja=pe=ne=uporablja=lbdelani=naravni=kamen=jfjo=jfkj=jfko=pe=ne=uporablja==srednosti za fxk2 za porušno ravninof pravokotno na naležne rege =Zidak fxk2 bkimml) jalta za splošno uporabo Tankoslojna malta iahka malta fm < o kimml fm ≥ o kimml

dlina=jflj=jf4j=jfko=jfkj=halcijev=silikat=jflj=jf4j=jfmj=pe=ne=uporablja=Beton=jflj=jf4j=jfmj=pe=ne=uporablja=Avtoklavirani=aerirani=beton==<=4jj=kg/mm==jflj=jflj=jflj=jfko===4jj=kg/mm=jflj=jf4j=jfmj=jfko=rmetni=kamen=jflj=jf4j=pe=ne=uporablja=pe=ne=uporablja=lbdelani=naravni=kamen=jflj=jf4j=jfko=pe=ne=uporablja==wa=zidovje=iz=zidakov=iz=avtoklaviranega=aeriranega=betona=v=tankoslojni=malti=se=lahko=vrednosti=fxk1=in=fxk2=privzamejo=iz=preglednic=v=tej=opombi=ali=pa=izračunajo=kot:=fxk1 =

jfjmo fb=za=zidovje=z=zapolnjenimi=ali=nezapolnjenimi=navpičnimi=regamif=fxk2 = jfjmo fb=za=zidovje=z=zapolnjenimi=navpičnimi=regami=oziroma=jfjlo fb=z=nezapolnjenimi=navpičnimi=regamih=lmljBA k mhThlbl):=jodul=elastičnosti==mrivzame=se=priporočena=vrednost=Kb=je=k=jjjh==

=pfpT=bk=ksspgkgk:ljjp+Ak:ljkm/Akjk=:=ljkp==p==lmljBA k mhTh4bl):=Tečenjef=raztezek=zaradi=vlage=ali=krčenje=in=toplotni=raztezek==mrivzamejo=s

...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.