Fire detection and fire alarm systems - Part 25: Components using radio links

This European Standard specifies requirements, test methods and performance criteria for components used in fire alarms systems, installed in and around buildings, which use radio frequency links (RF links) to communicate. It also provides requirements for the evaluation of conformity of the components to the requirements of this European Standard. Where components work together and this requires knowledge of the system design, this document also specifies requirements on the system. When the fire detection and fire alarm systems (FDAS) use wired and RF links, the relevant parts of EN 54 apply together with this document. Requirements relevant to wire links are superseded or modified by those included in this European Standard. This document does not restrict: - the intended use of radio spectrum, e.g. frequency, power output of devices; - the allowed maximum number of the components using RF links within the FDAS or one transmission path and/or RF link; - the allowed maximum number of the components affected by loss of one transmission path and/or RF link. These requirements relate to national regulations and can vary from member state to member state.

Brandmeldeanlagen - Teil 25: Bestandteile, die Hochfrequenz-Verbindungen nutzen

Systèmes de détection et d'alarme incendie - Partie 25: Composants utilisant des liaisons radioélectriques

Sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje - 25. del: Sestavni deli za radijske povezave

Ta evropski standard določa zahteve, preskusne metode in merila za delovanje za sestavne dele, ki se uporabljajo v sistemih za javljanje požara ter alarmiranje, nameščene v in okoli stavb, ki uporabljajo radijsko frekvenčne povezave (RF povezave) za komunikacijo. Prav tako podaja zahteve za vrednotenje skladnosti sestavnih delov z zahtevami tega evropskega standarda. Kadar sestavni deli delujejo skupaj, kar zahteva poznavanje načrtovanja sistema, ta dokument prav tako določa zahteve za sistem. Kadar sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje (FDAS) uporabljajo ožičene in RF povezave, veljajo ustrezni deli EN 54 skupaj z tem dokumentom. Zahteve, ki se nanašajo na ožičene povezave, so izpodrinjene ali spremenjene z tistimi, ki so vključene v ta evropski standard. Ta dokument ne omejuje: - predvidene uporabe radijskega spektra, npr. frekvence, izhodno moč naprav; - dovoljenega največje števila sestavnih delov, ki uporabljajo RF povezave v okviru FSAD ali ene prenosne potu in/ali RF povezave; - dovoljeno največje število sestavnih delov, na katere vpliva izguba ene poti prenosa in/ali RF povezave. Te zahteve se nanašajo na nacionalne predpise in se lahko razlikujejo med državami članicami.

General Information

Status
Published
Publication Date
06-Mar-2012
Current Stage
6060 - Definitive text made available (DAV) - Publishing
Due Date
07-Mar-2012
Completion Date
07-Mar-2012

RELATIONS

Buy Standard

Corrigendum
EN 54-25:2008/AC:2012
English language
2 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview

e-Library read for
1 day

Standards Content (sample)

2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.Sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje - 25. del: Sestavni deli za radijske povezaveBrandmeldeanlagen - Teil 25: Bestandteile, die Hochfrequenz-Verbindungen nutzenSystèmes de détection et d'alarme incendie - Partie 25: Composants utilisant des liaisons radioélectriquesFire detection and fire alarm systems - Part 25: Components using radio links13.320Alarmni in opozorilni sistemiAlarm and warning systems13.220.20Fire protectionICS:Ta slovenski standard je istoveten z:EN 54-25:2008/AC:2012SIST EN 54-25:2008/AC:2012en,fr,de01-maj-2012SIST EN 54-25:2008/AC:2012SLOVENSKI

STANDARDSIST EN 54-25:2008/AC:20101DGRPHãþD
SIST EN 54-25:2008/AC:2012
EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM
EN 54-25:2008/AC
March 2012
Mars 2012
März 2012 ICS 13.220.20 English version Version Française Deutsche Fassung
Fire detection and fire alarm systems - Part 25: Components using radio links

Systèmes de détection et d'alarme incendie - Partie 25: Composants utilisant des liaisons radioélectriques

Brandmeldeanlagen - Teil 25: Bestandteile, die Hochfrequenz-Verbindungen nutzen This corrigendum becomes effective on 7 March 2012 for incorporation in the official English version of the EN.

Ce corrigendum prendra effet le 7 mars 2012 pour incorporation dans la ver
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.