Guidance for understanding and utilize EN/ISO 29481-1 Building information models - Information delivery manual - Part 1: Methodology and format

This document provides guidance on how to develop an information delivery manual (IDM) in compliance with EN ISO 29481-1 hereafter referred to as the “IDM standard”. This document explains the core components and development process of the IDM methodology in non-technical terms. This document aims to help users and software vendors understand and utilize the IDM standard in defining information requirements and deliverables.
The technical implementation of IDM in a data model, model view definition  (MVD), is excluded from this document’s scope. IDM standard introduces the MVD concept but does not specify it in detail.
This document also utilizes some transaction framework concepts introduced in EN ISO 29481-2. The technical XML- and XSD-schema definitions supporting the software solutions are excluded from this document.

Anleitung zum Verständnis und zur Umsetzung der EN/ISO 29481-1 Bauwerksinformationsmodelle - Handbuch der Informationslieferungen - Teil 1: Methodik und Format

Document d’orientation pour comprendre et utiliser l’EN/ISO 29481-1, Modèles des informations de la construction - Protocole d’échange d’informations - Partie 1 : Méthodologie et format

1.1   Généralités
Le présent document fournit des recommandations relatives à l’élaboration d’un protocole d’échange d’informations (IDM) conformément à l’EN ISO 29481 1 (par la suite désignée « la norme IDM »). Le présent document explique les principaux composants et le processus d’élaboration de la méthodologie IDM en termes non techniques. Le présent document vise à aider les utilisateurs et les distributeurs de logiciels à comprendre et utiliser la norme IDM afin de définir les exigences relatives aux informations et aux informations à livrer.
La mise en œuvre technique d’un IDM dans un modèle de données, désigné Définition de vue du modèle (Model View Definition , MVD) », n’entre pas dans le domaine d’application du présent document. La norme IDM présente le concept de MVD, mais sans entrer dans les détails.
Le présent document d’orientation reprend également plusieurs concepts de cadre de transaction présentés dans l’EN ISO 29481 2. Les définitions techniques des schémas XML et XSD pour guider des solutions logicielles sont exclues du présent document.
[…]

Navodila za razumevanje in uporabo EN/ISO 29481-1 Informacijski modeli stavb - Priročnik z informacijami - 1. del: Metodologija in oblika

Ta dokument podaja navodila za pripravo priročnika z informacijami (IDM) v skladu s standardom EN ISO 29481-1 (v nadaljevanju »standard IDM«). Ta dokument na netehničen način pojasnjuje glavne komponente in postopek razvoja metodologije IDM. Cilj teh navodil je pomoč uporabnikom in prodajalcem programske opreme pri razumevanju ter uporabi standarda IDM za opredelitev zahtev glede informacij in končnih rezultatov.
Tehnična izvedba priročnika z informacijami v podatkovnem modelu – definicija prikazov modela 1) (MVD) ne spada na področje uporabe teh navodil. Standard IDM uvaja koncept definicije prikazov modela, vendar ga ne določa podrobno.
V teh navodilih se uporabljajo tudi nekateri koncepti transakcijskega okvirja, predstavljeni v standardu EN ISO 29481-2. Tehnične opredelitve shem XML in XSD, ki podpirajo programske rešitve, ne spadajo na področje uporabe teh navodil.
1) Definicija prikazov modela opredeljuje podatkovni model ali podsklop obstoječega podatkovnega modela, ki je potreben za podporo ene ali več posebnih zahtev glede izmenjave podatkov. Definicije prikazov modela se uporabljajo pri razvoju programske opreme in naj bodo strojno berljive. Definicijo prikazov modela, ki je namenjena enemu priročniku z informacijami, je mogoče uporabiti za filtriranje informacij v programskih orodjih v skladu s posebnimi zahtevami glede izmenjave. [VIR: EN ISO 29481-1:2017, 5.6.4].
1.1   Uvodne obrazložitve
Glavna referenca teh navodil je 1. del standarda IDM (EN ISO 29481-1:2017) (v nadaljevanju »standard IDM«). Ta navodila so v pomoč pri razumevanju in uporabi standarda IDM za opis posredovanja informacij. V teh navodilih se uporabljajo tudi nekateri koncepti, opisani v 2. delu skupine standardov IDM (EN ISO 29481-2:2016). Veliko prizadevanj je bilo vloženih v uskladitev teh navodil s terminologijo in koncepti, predstavljenimi v standardih EN ISO 19650-1 in EN ISO 19650-2.
Specifikacija priročnika z informacijami (v nadaljevanju »specifikacija IDM«) pomaga v celoti izkoristiti prednosti informacijskega modeliranja gradenj (BIM). Kadar so v okviru informacijskega modeliranja gradenj na voljo potrebne informacije za podporo gradbenega postopka oziroma primera uporabe in je kakovost teh informacij zadovoljiva, se sam postopek precej izboljša. Standard IDM zagotavlja metodo za izdelavo specifikacije.
Celotna specifikacija IDM naj podpira dva vidika: zahteve uporabnikov in tehnične rešitve. Zahteve uporabnikov opisujejo posredovanje potrebnih informacij in celoten proces, v okviru katerega pride do izmenjave informacij. Tehnična rešitev opredeljuje model zahtev glede izmenjave, ki uporablja usklajeno podatkovno shemo.
Standard EN ISO 29481-1 zagotavlja metodologijo in usklajeno obliko za določanje zahtev glede informacij. Ponuja okvir in metodo za določanje posredovanja potrebnih informacij z zemljevidi procesov in zahtevami glede izmenjave.
Standard EN ISO 29481-2 določa okvirne podatke o medsebojnem vplivanju in obliko za opis »usklajevalnih dejavnosti« med udeleženci ali strankami znotraj določitve. Poenostavlja interoperabilnost med programskimi aplikacijami, ki se uporabljajo v gradbenem postopku, za spodbujanje digitalnega sodelovanja med udeleženci v gradbenem postopku. Poleg tega zagotavlja podlago za natančno, zanesljivo, ponovljivo in visokokakovostno izmenjavo informacij.
1.2   Uporabniki teh navodil
Ta navodila so namenjena naročnikom, arhitektom, inženirjem, pogodbenikom, nadzornikom, organom in drugim strankam, ki določajo oziroma izvajajo posredovanje informacij. Standard IDM se je prvotno osredotočal na opredelitev rezultatov informacijskega modeliranja gradenj, vendar je njegovo področje uporabe precej obsežnejše. Uporabiti ga je mogoče za določitev katere koli zahteve za posredovanje informacij.
Čeprav razvijalci programske opreme in posamezniki, ki izvajajo prilagoditve tehnologije niso glavna ciljna skupina teh navodil, so jim lahko v pomoč pri lažjem razumevanju obstoječih in razvoju lastnih priročnikov z i

General Information

Status
Published
Publication Date
21-Dec-2021
Current Stage
6060 - Definitive text made available (DAV) - Publishing
Start Date
22-Dec-2021
Due Date
01-Jan-2021
Completion Date
22-Dec-2021

Buy Standard

Technical report
TP CEN/TR 17741:2022 - BARVE
English language
19 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

SLOVENSKI STANDARD
SIST-TP CEN/TR 17741:2022
01-marec-2022
Navodila za razumevanje in uporabo EN/ISO 29481-1 Informacijski modeli stavb -
Priročnik z informacijami - 1. del: Metodologija in oblika
Guidance for understanding and utilize EN/ISO 29481-1 Building information models -
Information delivery manual - Part 1: Methodology and format
Anleitung zum Verständnis und zur Umsetzung der EN/ISO 29481-1
Bauwerksinformationsmodelle - Handbuch der Informationslieferungen - Teil 1: Methodik
und Format
Guide pour comprendre et utiliser EN/ISO 29481-1 Modèles des informations de la
construction - Protocole d`échange dìnformation - Partie 1: Méthodologie et format
Ta slovenski standard je istoveten z: CEN/TR 17741:2021
ICS:
35.240.67 Uporabniške rešitve IT v IT applications in building
gradbeništvu and construction industry
91.010.01 Gradbeništvo na splošno Construction industry in
general
SIST-TP CEN/TR 17741:2022 en,fr,de
2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST-TP CEN/TR 17741:2022

---------------------- Page: 2 ----------------------
SIST-TP CEN/TR 17741:2022


CEN/TR 17741
TECHNICAL REPORT

RAPPORT TECHNIQUE

December 2021
TECHNISCHER BERICHT
ICS 91.010.01; 35.240.67
English Version

Guidance for understanding and utilize EN/ISO 29481-1
Building information models - Information delivery
manual - Part 1: Methodology and format
Document d'orientation pour comprendre et utiliser Anleitung zum Verständnis und zur Umsetzung der
l'EN/ISO 29481-1 Modèles des informations de la EN/ISO 29481-1 Bauwerksinformationsmodelle -
construction - Protocole d'échange d'informations - Handbuch der Informationslieferungen - Teil 1:
Méthodologie et format Methodik und Format


This Technical Report was approved by CEN on 5 December 2021. It has been drawn up by the Technical Committee CEN/TC
442.

CEN members are the national standards bodies of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia,
Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway,
Poland, Portugal, Republic of North Macedonia, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey and
United Kingdom.

EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG

CEN-CENELEC Management Centre: Rue de la Science 23, B-1040 Brussels
© 2021 CEN All rights of exploitation in any form and by any means reserved Ref. No. CEN/TR 17741:2021 E
worldwide for CEN national Members.

---------------------- Page: 3 ----------------------
SIST-TP CEN/TR 17741:2022
CEN/TR 17741:2021 (E)
Contents Page
European foreword . 3
1 Scope . 4
1.1 General . 4
1.2 Background . 4
1.3 Users of this guidance document . 5
1.4 Relation to EN ISO 19650. 5
1.5 How to use this guidance document . 5
2 Normative references . 6
3 Terms and definitions . 6
4 What is an Information Delivery Manual (IDM) . 10
4.1 General . 10
4.2 Structure of IDM . 10
4.3 Use case . 11
4.4 Process definition . 11
4.4.1 General . 11
4.4.2 Process map . 12
4.4.3 Interaction map . 12
4.4.4 Transaction map . 13
4.5 Exchange requirement . 14
4.5.1 General . 14
4.5.2 Geometrical information . 15
4.5.3 Alphanumerical information . 15
4.6 Model View Definition (MVD) . 16
5 How to create an IDM . 16
5.1 General . 16
5.2 Defining the use case . 16
5.3 Finding a suitable approach . 17
5.3.1 General . 17
5.3.2 Reverse engineering . 17
5.3.3 Information constraint customization . 17
5.3.4 Process discovery . 18
5.4 Defining the exchange requirement . 18
Bibliography . 19

2

---------------------- Page: 4 ----------------------
SIST-TP CEN/TR 17741:2022
CEN/TR 17741:2021 (E)
European foreword
This document (CEN/TR 17741:2021) has been prepared by Technical Committee CEN/TC 442 “Building
Information Modeling”, the secretariat of which is held by SN.
Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of
patent rights. CEN shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.
Any feedback and questions on this document should be directed to the users’ national standards body.
A complete listing of these bodies can be found on the CEN website.
3

---------------------- Page: 5 ----------------------
SIST-TP CEN/TR 17741:2022
CEN/TR 17741:2021 (E)
1 Scope
1.1 General
This document provides guidance on how to develop an information delivery manual (IDM) in
compliance with EN ISO 29481-1 hereafter referred to as the “IDM standard”. This document explains the
core components and development process of the IDM methodology in non-technical terms. This
document aims to help users and software vendors understand and utilize the IDM standard in defining
information requirements and deliverables.
1
The technical implementation of IDM in a data model, model view definition (MVD), is excluded from
this document’s scope. IDM standard introduces the MVD concept but does not specify it in detail.
This document also utilizes some transaction framework concepts introduced in EN ISO 29481-2. The
technical XML- and XSD-schema definitions supporting the software solutions are excluded from this
document.
1.2 Background
This document primary reference is the IDM standard part 1 (EN ISO 29481-1:2017) (hereafter referred
to as IDM standard). This document helps in understanding and using the IDM standard to describe
information delivery. This document also uses some concepts described in part 2 of the IDM standard
series (EN ISO 29481-2:2016). Considerable efforts have been made to align this document with the
terminology and concepts introduced in EN ISO 19650-1 and EN ISO 19650-2.
Information delivery manual specification (hereafter referred to as the IDM specification) provides help
in getting the full benefit from building information modelling (BIM). When the required information is
available using BIM to support a construction process or use case, and the quality of information is
satisfactory, the process itself is much improved. The IDM standard provides a method to create the
specification.
A complete IDM specification should support two perspectives: user requirements and technical
solutions. User requirements describe the needed information delivery and the overall process in which
information exchange occurs. The technical solution defines an exchange requirement model using a
harmonized data schema.
EN ISO 29481-1 provides a methodology and a harmonized format to specify information requirements.
It offers a framework and method to determine the needed information delivery with process maps and
exchange requirements.
EN ISO 29481-2 specifies an interaction framework and format to describe “coordination acts” between
actors or parties within an appointment. It facilitates interoperability between software applications
used in the construction process to promote digital collaboration between actors in the building
construction process. Also, it provides a basis for accurate, reliable, repeatable, and high-quality
information exchange.

1
An MVD defines a data model or a subset of an existing data model that is necessary to support one or many specific data
exchange requirements. MVDs are used in software development and should have a machine-readable representation. An MVD
that is dedicated to a single IDM can be used to filter information in software tools to a specific exchange requirement. [SOURCE:
EN ISO 29481-1:2017, 5.6.4].
4

---------------------- Page: 6 ----------------------
SIST-TP CEN/TR 17741:2022
CEN/TR 17741:2021 (E)
1.3 Users of this guidance document
This document is intended for clients, architects, engineers, contractors, surveyors, authorities, and other
parties who need to specify or implement information delivery. Originally, the IDM standard was focused
on defining model-based deliverables, but the possible application of the standard is much broader. It can
be used to specify any requirement for information delivery.
Although software developers and technology adapters are not the primary audiences of this document,
it may help them better understand existing IDMs and develop their own IDMs.
1.4 Relation to EN ISO 19650
The IDM standard is a process-oriented methodology used to describe the information exchange
requirements for a particular purpose which may complement the information-management approach
outlined in the EN ISO 19650 series. Simultaneously, the IDM standard pre-dates EN ISO 19650 and has
a broader scope of application beyond model-based information exchanges.

Figure 1 — IDM specifications can support the definition of the information requirements and to
verify the information deliverables
The scope of EN ISO 19650-1 stipulates that information deliverables “should be described clearly within
the OIR, PIR, AIR or EIR”. Figure 1 depicts how IDMs can support the definition of information
deliverables for these requirements. The figure also shows how the IDM standard can be applied to use
cases outside of the EN ISO 19650 series scope. These use cases may include information requirements
for regulatory processes or other common demands such as national information standards. In addition,
Figure 1 presents how the IDM that is used to specify the exchange requirement can be used to verify the
information delivery.
1.5 How to use this guidance document
This document is split into two sections:
— The first section explains the IDM components and can be used to get a better understanding of the
IDM structure.
— The second section gives and overview of the IDM methodology and steps through how to create an
IDM.
In both sections the IDM standard can be used in parallel to this document.
Several similar terms are used in this document, the following list helps clarify these terms:
— IDM standard: this is the EN ISO 29481-1 standard itself (as indicated in 1.2 above);
5

---------------------- Page: 7 ----------------------
SIST-TP CEN/TR 17741:2022
CEN/TR 17741:2021 (E)
— IDM specification: this is information delivery manual specification (as indicated in 1.2 above); and
— IDM method: This is the general method of developing an IDM.
As noted above, this document has references to part 2 of the IDM standard series (EN ISO 29481-2). To
avoid confusion, in these cases the standard code is mentioned in its full length i.e. EN ISO 29481-2.
2 Normative references
The following documents are referred to in the text in such a way that some or all of their content
constitutes requirements of this document. For dated references, only the edition cited applies. For
undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.
EN ISO 29481-1, Building information models — Information delivery manual — Part 1: Methodology and
format (ISO 29481-1)
EN ISO 29481-2, Building information models — Information delivery manual — Part 2: Interaction
framework (ISO 29481)
3 Terms and definitions
For the purposes of this document, the terms and definitions given in EN ISO 29481-1 and
EN ISO 29481-2 and the following apply.
ISO and IEC maintain terminological databases for use in standardization at the following addresses:
— IEC Electropedia: available at https://www.electropedia.org/
— ISO Online browsing platform: available at https://www.iso.org/obp
3.1
activities
tasks that are needed to complete deliverables
[SOURCE: EN 15221-5:2011, 3.1]
3.2
actor
person, organization or organizational unit involved in a construction process
Note 1 to entry: Organizational units include, but are not limited to, departments, teams.
Note 2 to entry: In the context of this document, construction processes take place during the delivery phase and
the operational phase.
[SOURCE: EN ISO 29481-1:2017, 3.1, as modified by EN ISO 19650-1:2018, 3.2.1: The words “such as a
department, team, etc.” have been removed; Note 1 and 2 to entry have been added.]
3.3
appointment
agreed instruction for the provision of information concerning works, goods or services
Note 1 to entry: This term is used whether or not there is a formal appointment between the parties.
[SOURCE: EN ISO 19650-1:2018, 3.2.2]
6

---------------------- Page: 8 ----------------------
SIST-TP CEN/TR 17741:2022
CEN/TR 17741:2021 (E)
3.4
asset
item, thing or entity that has potential or actual value to an organization
[SOURCE: ISO 55000:2014, 3.2.1, as modified by EN ISO 19650-1:2017, 3.2.8: Note 1, 2 and 3 to entry
have been removed.]
3.5
business process
partially ordered set of enterprise activities that can be executed to achieve some desired end-result in
pursuit of a given objective of an organization
[SOURCE: ISO/IEC/IEEE 24765:2017, 3.445]
3.6
BIM execution plan
plan that specifies in detail how the information management aspects of the appointment will be carried
out by the delivery team
Note 1 to entry: The pre-appointment BIM execution plan focuses on the delivery team’s proposed approach to
information management, and their capability and capacity to manage information.
[SOURCE: EN ISO 19650-2:2018, 3.1.3.1]
3.7
end user
person receiving facility services
Note 1 to entry: A visitor could also be an end user.
[SOURCE: EN 15221-5:2011, 3.4]
3.8
exchange information requirements
EIR
information requirements in relation to an appointment
[SOURCE: EN ISO 19650-1:2018, 3.3.6]
3.9
Industry Foundation Classes
IFC
conceptual data schema and exchange file format for building information modelling (BIM) data
Note 1 to entry: See EN ISO 16739-1:2020.
3.10
information
interpretable representation of data in a formalized manner suitable for communication, interpretation
or processing
Note 1 to entry: Information can be processed by human or automatic means.
[SOURCE: EN ISO 19650-1:2018, 3.3.1]
7

---------------------- Page: 9 ----------------------
SIST-TP CEN/TR 17741:2022
CEN/TR 17741:2021 (E)
3.11
information requirement
IR
specification for what, when, how and for whom information is to be produced
[SOURCE: EN ISO 19650-1:2018, 3.3.2]
3.12
level of information need
framework which defines the extent and granularity of information
[SOURCE: EN ISO 19650-1:2018, 3.3.16]
3.13
process
set of interrelated or interacting activities that use inputs to deliver an intended result
Note 1 to entry: Whether the “intended result” of a process is called output, product or service depends on the
context of the reference.
Note 2 to entry: Inputs to a process are generally the outputs of other processes and outputs of a process are
generally the inputs to other processes.
Note 3 to entry: Two or more interrelated and interacting processes in series can also be referred to as a process.
Note 4 to entry: Processes in an organization are generally planned and carried out under controlled conditions
to add value.
Note 5 to entry: A process where the conformity of the resulting output cannot be readily or economically
validated is frequently referred to as a “special process”.
Note 6 to entry: This constitutes one of the common terms and core definitions for ISO management system
standards given in Annex SL of the Consolidated ISO Supplement to the ISO/IEC Directives, Part 1. The original
definition has been modified to prevent circularity between process and output and Notes 1 to 5 to entry have been
added.
[SOURCE: EN ISO 9000:2015, 3.4.1]
3.14
business process model and notation
BPMN
graphical representation for specifying dynamic business processes in a business process model
[SOURCE: ISO/IEC 19510:2013]
3.15
project information requirements
PIR
information requirements in relation to the delivery of an asset
[SOURCE: EN ISO 19650-1:2018, 3.3.5]
8

---------------------- Page: 10 ----------------------
SIST-TP CEN/TR 17741:2022
CEN/TR 17741:2021 (E)
3.16
purpose
context and conditions of data/record use at a specific point in time, and within a specific setting
[SOURCE: ISO/TS 21089:2018, 3.117.1]
3.17
organization information requirements
OIR
information requirements in relation to organizational objectives
[SOURCE: ISO 19650-1:2018, 3.3.3]
3.18
requirement
need or expectation that is stated, generally implied or obligatory
Note 1 to entry: “Generally implied” means that it is custom or common practice for the organization and
interested parties that the need or expectation under consideration is implied.
Note 2 to entry: A specified requirement is one that is stated, for example in documented information.
[SOURCE: ISO/IEC 27000:2018, 3.56]
3.19
reverse engineering
design process that consists in analysing the shape, dimensions and function of a finished part or
prototype and using this information to produce a similar product
[SOURCE: ISO/TS 14253-4:2010, 3.1]
3.20
specification
document stating requirements
EXAMPLE Quality manual, quality plan, technical drawing, procedure document, work instruction.
Note 1 to entry: A specification can be related to activities (e.g. procedure document, process specification and
test specification), or products (e.g. product specification, performance specification and drawing).
Note 2 to entry: It can be that, by stating requirements, a specification additionally is stating results achieved by
design and development and thus in some cases can be used as a record.
[SOURCE: EN ISO 9000:2015, 3.8.7]
3.21
use case
textual and graphical depiction of the actors and operations that address information
exchange in the context of a set of specific tasks for a workflow performed by different systems or devices
[SOURCE: ISO/TR 28380-1:2014, 2.13]
9

---------------------- Page: 11 ----------------------
SIST-TP CEN/TR 17741:2022
CEN/TR 17741:2021 (E)
3.22
use case
typical application stated at a high level for the purposes of extracting
technical considerations or comparing usages across fields
[SOURCE: ISO/IEC TR 20547-2:2018, 3.2.1]
4 What is an information delivery manual (IDM)
4.1 General
The term IDM is used both for the standardized method that describes information requirements for a
specific purpose, and the actual specification that is the outcome of the development process that utilizes
the IDM methodology. The IDM methodology is described in Clause 5.
Harmonized IDM specifications help all project actors understand the actual information needs. The IDM
specification supports these actors to deliver the correct information in the correct format at the correct
time. This leads to fewer errors and results in productivity improvements. IDM specifications can be used
to specify the information exchange requirements in the appointment process – both in the invitation to
tender and in contractual documents – as well as guidance during project execution. For software
vendors, an IDM is the initial data for software development that combines a definition of the business
needs and precise requirements for the information exchange.
IDMs can support the information requirement definitions presented in Figure 1. The detail level of the
exchange requirement may vary in different use cases. For example, on the project and asset level, most
if not all of the requirements should be very specific. At the same time, on the organizational level, some
of the requirements can be more general, reflecting the strategic goals of the organization.
4.2 Structure of IDM specification
The IDM specification is a technical document (physical or digital) that describes business needs,
activities and transactions and information exchange requirement for a specific purpose that, in this
context, is a synonym to use case. An IDM specification is a way to record and share use cases in a
harmonized way.
The activities and transactions fulfilling the objectives of the use case are outlined with process,
transaction and interaction maps. The information exchange requirements should be explained in a non-
technical way. A technical description may be considered to support machine-readable data exchange.
In short, an IDM has three core elements (see Figure 2):
— The first element of IDM is use case which summarizes the business need of the information
exchange. It is a description of information used for a specific purpose and scope;
— The second element is process definition which outlines the activities and transactions between
different actors. These are represented with different types of process, transaction and interaction
maps;
— The third element and the end result of the IDM development process is exchange requirement (ER)
that describes the alphanumerical and geometrical information requirements for the use case. These
properties may be presented in non-technical terms but should be specific.
10

---------------------- Page: 12 ----------------------
SIST-TP CEN/TR 17741:2022
CEN/TR 17741:2021 (E)

Figure 2 —The core elements of IDM development
To support machine-readable data exchange, the exchange requirement may be further developed to a
model view definition (MVD) which is a technical description of the needed data.
4.3 Use case
The use case is the starting point of the IDM development. It describes the purpose and the scope for the
information exchange together with the ideal scenario, goals, and success criteria. The different parties
and their responsibilities are specified with actors and roles. Use case also outlines the initial activities of
the parties in the information exchange. Agreements, contracts, standards etc. deal with the external
conditions that may have an effect on the objectives or deliverables of the information exchange.
The use case should describe:
— Who are the actors, and what are their roles and interests?
— How can the information exchange be prepared and handled? and
— How existing agreements, contractual conditions, standards, etc. will support the information
exchange?
When collecting this information, it is necessary to identify who is able to describe these needs. The use
case preparation ends with an assessment of whether it is possible to reach the business needs stated by
the goals and success criteria. If the assessment is positive, the actual IDM development can be initiated.
If the assessment is negative, the use case may need to be revised.
A use case can also be used as an independent concept without further development to an IDM. In this
case the use case is established without developing a process map or defining the exchange requirement.
EXAMPLE Calculating rental areas is a process that provides the client with information about the projects
potential return on investment costs. In this use case, the income calculation is based on room areas in the
architect's design model. For a successful outcome, both the design model and the rentable area calculation need to
meet the criteria provided by the tenant manager.
The purpose of information delivery is the income calculation based on rentable areas. The initial information for
calculation is the IfcSpace geometry exported from the design model, and all changes to the geometry are handled
in the design model. The actors and roles are client as the appointing party, tenant manager as the business case
owner, architect as the designer, the BIM manager responsible for the IFC quality assurance and area manager who
extracts the rentable areas from the room geometry and provides the calculations. Some of these roles can be
appointed to a single actor.
The calculation frequency is based on the appointment contracts, and the output should be in a harmonized format
provided by the client.
4.4 Process definition
4.4.1 General
Activities and transactions describe the process of information production and exchange points within
the use case. The process definition needs to specify the tasks and responsibilities of each actor. The IDM
standard proposes several methods that can be used to describe the process: process map, interaction
map and transaction map. A process map provides the overall representation of the process, whereas the
11

---------------------- Page: 13 ----------------------
SIST-TP CEN/TR 17741:2022
CEN/TR 17741:2021 (E)
interaction map may be used to support, or in some cases, to replace the process map. Transaction maps
describe interactions in detail. Each map type is described below with an example.
4.4.2 Process map
A process map is an activity-based diagram that describes the activities that lead to information exchange.
In IDM development, process maps are presented using Business Process Model and Notation (BPMN)
graphical representation.
EXAMPLE Continuing the use case example above, the client asks the project team to calculate rental profits
from the current design alternative. The tenant manager provides the calculation criteria to the architect who
updates the design BIM following the criteria and exports the IFC model. The BIM manager checks that the IFC
model meets the criteria. If it does, the BIM manager delivers the model to the area manager who calculates the
rentable areas based on the IFC model and the criteria provided by the tenant
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.