Building information modelling - Information structure based on EN ISO 16739 1 to exchange data templates and data sheets for construction objects - Part 2: Configurable construction objects and requirements

The digital transformation of the construction industry includes also the digital transformation of the supply chaine of construction products. With EN ISO 16739-1 exists an open language to design, transfer and maintain construction models. The construction models (e.g. of a building) contain a digital twin of real-life products. The data of these products should be transported in a digital format on the way from the factory to the building owner.
This product data should be expressed also in an easy and open way. The creators of product data files should be able to do this manually or automatically, as they like it. The users of product data should be able to use it to:
•   Express their requirements related to products
•   Describe configurable products
•   Import product data easily in the BIM models at any stage of the project (design, construction, operation)
•   Export product data easily from the BIM models at any stage of the project (design, construction, operation)
These scenarios fit in the business models of manufacturers, planners, construction companies and facility managers.
The working group 4 of CEN-TC442 has published proposals for creating new work items in the sector of CEN regarding the storage and the transport of product data in the sector of building information modelling (BIM):
EN ISO 16739-1:2018: Industry Foundation Classes (IFC) for data sharing in the construction and facility management industries- Part 1: Data schema
EN ISO 12006-3: Building construction – Organization of information about construction works – Part 3: Framework for object-oriented information
prEN ISO 23386: Building information modelling and other digital processes used in Construction – Methodology to describe, author and maintain properties in interconnected dictionaries
prEN ISO 23387: Data templates for construction works entities, Part 1:  Objects, collections, and relationships defining the general structure of data templates
This standard defines a format to negotiate product data templates, express requirements and describe configurable products and therefore fills the missing link between the product data sources (e.g. catalogs) from the manufacturers and the BIM models of the designers, builders, and owners.

Building Information Modeling - Datenstruktur nach EN ISO 16739-1 für den Austausch von Datenvorlagen und Datenblättern für Bauobjekte - Teil 2: Konfigurierbare Produkte und Anforderungen

Modélisation des informations de la construction (BIM) - Structure des informations basée sur l’EN ISO 16739-1:2020 pour l’échange de modèles de données et de feuilles de données pour les objets de construction - Partie 2 : Objets de construction configurables et exigences

Le présent document définit une définition de vue du modèle (MVD) du schéma IFC défini dans l’EN ISO 16739-2:2020.
La MVD décrite dans le présent document est appelée CODview2.
Le présent document est axé sur les classes de base et de ressources et s’appuie sur des dictionnaires de données externes pour décrire la sémantique de construction spécifique.
NOTE 1   Les classes de base sont celles définies dans l’Article 5 de l’EN ISO 16739-2:2020.
NOTE 2   Les classes de ressources sont celles définies dans l’Article 8 de l’EN ISO 16739-2:2020.
Le présent document ne fournit aucun schéma d’objet de construction, car il se base sur l’hypothèse que ceux-ci sont déjà définis dans des dictionnaires de données conformes à l’EN ISO 12006-3:2022.
Le présent document est uniquement axé sur le format des données échangées et non sur la manière de les traiter.
CODview2 ne prend pas en charge les représentations géométriques des objets de construction, mais permet l’échange de propriétés géométriques. Ces propriétés peuvent être utilisées pour définir des représentations géométriques d’objets de construction.

Informacijsko modeliranje gradenj - Podatkovna struktura za izmenjavo podatkovnih predlog in tehničnih listov gradnikov, ki temelji na EN ISO 16739-1 - 2. del: Zahteve in prilagodljivi gradniki

Digitalna preobrazba gradbene industrije vključuje tudi digitalizacijo dobavnih verig gradbenih proizvodov. S standardom EN ISO 16739-1 se vzpostavlja odprti jezik za načrtovanje, prenos in vzdrževanje gradbenih modelov. Gradbeni modeli (npr. za objekt) vsebujejo digitalni dvojček dejanskih proizvodov. Podatki o teh proizvodih naj se iz obrata do lastnika objekta prenesejo v digitalnem formatu
ter naj bodo izraženi na enostaven in odprt način. Priporočljivo je, da so ustvarjalci datotek s podatki o proizvodih sposobni to storiti ročno ali samodejno, kakor jim ustreza. Uporabniki podatkov o proizvodih naj bodo sposobni te podatke uporabiti za:
•   izražanje svojih zahtev v zvezi s proizvodi;
•   opisovanje proizvodov z možnostjo konfiguracije;
•   enostavno uvažanje podatkov o proizvodih v modele informacijskega modeliranja gradenj (BIM) v kateri koli fazi projekta (načrtovanje, izdelava, izvedba);
•   enostavno izvažanje podatkov o proizvodih iz modelov informacijskega modeliranja gradenj v kateri koli fazi projekta (načrtovanje, izdelava, izvedba).
Ti scenariji so združljivi s poslovnimi modeli proizvajalcev, načrtovalcev, gradbenih podjetij in upravljavcev objektov.
Delovna skupina 4 tehničnega odbora CEN-TC 442 je objavila predloge za oblikovanje novih delovnih elementov v sektorju CEN v zvezi s shranjevanjem in prenašanjem podatkov o proizvodih v sektor informacijskega modeliranja gradenj:
EN ISO 16739-1:2018: Temeljni industrijski razredi (IFC) za izmenjavo podatkov na področju gradbeništva in upravljanja objektov – 1. del: Shema podatkov
EN ISO 12006-3: Gradnja objektov – Organizacija podatkov o gradbenih delih – 3. del: Okvirna struktura objektno orientiranih podatkov
prEN ISO 23386: Informacijsko modeliranje gradenj in drugi digitalni procesi, ki se uporabljajo v gradbeništvu – Metodologija za vzpostavitev in vzdrževanje atributov v medsebojno povezanih podatkovnih slovarjih
prEN ISO 23387: Podatkovne predloge za gradbene subjekte, 1. del:  Elementi, zbirke in razmerja, ki opredeljujejo splošno strukturo podatkovnih predlog
Ta standard določa obliko za urejanje predlog za podatke o proizvodih, navaja zahteve in opisuje proizvode z možnostjo konfiguracije, s tem pa zapolnjuje manjkajoči člen med viri podatkov o proizvodih (npr. katalogi) proizvajalcev in modeli informacijskega modeliranja gradenj projektantov, gradbenikov in lastnikov.

General Information

Status
Published
Publication Date
02-May-2023
Current Stage
6060 - Definitive text made available (DAV) - Publishing
Start Date
03-May-2023
Due Date
10-Apr-2022
Completion Date
03-May-2023

Buy Standard

Standard
EN 17549-2:2023 - BARVE
English language
212 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

SLOVENSKI STANDARD
SIST EN 17549-2:2023
01-julij-2023
Informacijsko modeliranje gradenj - Podatkovna struktura za izmenjavo
podatkovnih predlog in tehničnih listov gradnikov, ki temelji na EN ISO 16739-1 - 2.
del: Zahteve in prilagodljivi gradniki
Building information modelling - Information structure based on EN ISO 16739 1 to
exchange data templates and data sheets for construction objects - Part 2: Configurable
construction objects and requirements
Building Information Modeling - Datenstruktur für den Austausch von
Produktdatenvorlagen und Produktdatenblättern nach EN-ISO 16739-1 - Teil 2:
Anforderungen und konfigurierbare Produkte
Modélisation des informations de la construction (BIM) - Structure des informations
basée sur l’EN ISO 16739-1 pour l’échange de modèles de données et de feuilles de
données pour les objets de construction - Partie 2 : Objets de construction configurables
et exigences
Ta slovenski standard je istoveten z: EN 17549-2:2023
ICS:
35.240.67 Uporabniške rešitve IT v IT applications in building
gradbeništvu and construction industry
91.010.01 Gradbeništvo na splošno Construction industry in
general
SIST EN 17549-2:2023 en,fr,de
2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST EN 17549-2:2023

---------------------- Page: 2 ----------------------
SIST EN 17549-2:2023


EN 17549-2
EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPÉENNE

May 2023
EUROPÄISCHE NORM
ICS 35.240.67
English Version

Building information modelling - Information structure
based on EN ISO 16739 1 to exchange data templates and
data sheets for construction objects - Part 2: Configurable
construction objects and requirements
Modélisation des informations de la construction (BIM) Building Information Modeling - Datenstruktur für den
- Structure des informations basée sur l'EN ISO 16739- Austausch von Produktdatenvorlagen und
1:2020 pour l'échange de modèles de données et de Produktdatenblättern nach EN-ISO 16739-1 - Teil 2:
feuilles de données pour les objets de construction - Anforderungen und konfigurierbare Produkte
Partie 2 : Objets de construction configurables et
exigences
This European Standard was approved by CEN on 27 February 2023.

This European Standard was corrected and reissued by the CEN-CENELEC Management Centre on 10 May 2023.

CEN members are bound to comply with the CEN/CENELEC Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this
European Standard the status of a national standard without any alteration. Up-to-date lists and bibliographical references
concerning such national standards may be obtained on application to the CEN-CENELEC Management Centre or to any CEN
member.

This European Standard exists in three official versions (English, French, German). A version in any other language made by
translation under the responsibility of a CEN member into its own language and notified to the CEN-CENELEC Management
Centre has the same status as the official versions.

CEN members are the national standards bodies of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia,
Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway,
Poland, Portugal, Republic of North Macedonia, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Türkiye and
United Kingdom.

EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
C O M I T É E U R O P É E N D E N O R M A L I S A T I O N

E U R O P Ä I S C H E S K O M I T E E F Ü R N O R M U N G

CEN-CENELEC Management Centre: Rue de la Science 23, B-1040 Brussels
© 2023 CEN All rights of exploitation in any form and by any means reserved Ref. No. EN 17549-2:2023 E
worldwide for CEN national Members.

---------------------- Page: 3 ----------------------
SIST EN 17549-2:2023
EN 17549-2:2023 (E)
Contents Page
European foreword . 5
Introduction . 6
1 Scope . 9
2 Normative references . 9
3 Terms and definitions . 9
3.1 Terms and definitions .
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.