Building construction - Jointing products - Determination of extrudability of one-component sealants (ISO 8394:1988)

Hochbau - Fugendichtstoffe - Bestimmung der Verarbeitbarkeit von Einkomponentendichtstoffen (ISO 8394:1988)

Construction immobilière - Produits pour joints - Détermination de l'extrudabilité des mastics à un composant (ISO 8394:1988)

Gradnja objektov - Sredstva za stikovanje - Ugotavljanje iztisljivosti enokomponentnih tesnilnih mas (ISO 8394:1988)

General Information

Status
Withdrawn
Publication Date
20-Nov-1990
Withdrawal Date
30-Sep-2010
Technical Committee
Drafting Committee
Current Stage
9960 - Withdrawal effective - Withdrawal
Start Date
01-Oct-2010
Completion Date
01-Oct-2010

Relations

Buy Standard

Standard + National Annex and/or Foreword
EN 28394:1996
Foreword and/or annex in Slovenian language, body of the standard in English language
8 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

SLOVENSKI SIST EN 28394
prva izdaja
STANDARD
december 1996
Gradnja objektov - Sredstva za stikovanje - Ugotavljanje iztisljivosti
enokomponentnih tesnilnih mas (ISO 8394:1988)
(prevzet standard EN 28394:1990 z metodo platnice)
Building construction - Jointing products - Determination of extrudability of
one-component sealants (ISO 8394:1988)
Construction immobilière - Produits pour joints - Détermination de
l’extrudabilité des mastics à un composant (ISO 8394:1988)
Hochbau - Fugendichtstoffe - Bestimmung der Verarbeitbarkeit von
Einkomponentendichtstoffen (ISO 7389:1987)

Deskriptorji: stavbe, stiki, materiali za tesnjenje, kit, preskusi, ugotavljanje, iztisljivost

Referen~na {tevilka
ICS 91.100.50 SIST EN 28394:1996 ((sl),en)
Nadaljevanje na straneh II in III, od 1 do 2 in od 1 do 2

© Standard je zalo`il in izdal Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje pri Ministrstvu za znanost in tehnologijo.

Razmno`evanje ali kopiranje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.
---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST EN 28394:1996
SIST EN 28394 : 1996
UVOD

Standard SIST EN 28394 ((sl),en), Gradnja objektov - Sredstva za stikovanje - Ugotavljanje

iztisljivosti enokomponentnih tesnilnih mas (ISO 8394:1988), prva izdaja, 1996, ima status

slovenskega standarda in je z metodo platnice prevzet evropski standard EN 28394, Building

construction - Jointing products - Determination of extrudability of one-component sealants

(ISO 8394:1988), 1990, v angle{kem jeziku.
NACIONALNI PREDGOVOR

Evropski standard EN 28394:1990 je prevzela Evropska organizacija za standardizacijo (CEN)

1990-05-21 in je identi~en mednarodnemu standardu ISO 8394:1988, ki ga je pripravil tehni~ni

odbor Mednarodne organizacije za standardizacijo ISO/TC 59 Gradnja poslopij.

Odlo~itev za prevzem tega standarda po metodi platnice je sprejela delovna skupina

USM/TC GPO/WG 3 Stiki, potrdil pa tehni~ni odbor USM/TC GPO Gradnja poslopij.
Ta slovenski standard je dne 1996-11-21 odobril direktor USM.
ZVEZA S STANDARDOM
S prevzemom tega evropskega standarda velja naslednja zveza:
SIST EN 26927 Gradnja objektov - Sredstva za stikovanje - Tesnilne mase -
Slovar (ISO 6927:1981)
OSNOVA ZA IZDAJO STANDARDA
- Prevzem standarda EN 28394:1990
OPOMBI
- Povsod, kjer se v besedilu standarda uporablja izraz “evropski standard” ali
“mednarodni standard”, v SIST EN 28394:1996 to pomeni “slovenski standard”.
- Uvod in nacionalni predgovor nista sestavni del standarda.
---------------------- Page: 2 ----------------------
SIST EN 28394:1996
SIST EN 28394 : 1996
VSEBINA Stran

1 Namen in podro~je uporabe.............................................................................................................1

2 Zveze z drugimi standardi.................................................................................................................1

3 Definicije...............................................................................................................................................1

4 Osnove metode...................................................................................................................................1

5 Oprema.................................................................................................................................................1

6 Staranje presku{ancev........................................................................................................................1

7 Priprava presku{ancev........................................................................................................................1

8 Potek preskusa....................................................................................................................................1

9 Poro~ilo o preskusu...........................................................................................................................2

Po mnenju Ministrstva za informiranje Republike Slovenije z dne 18. februarja 1992, {tev. 23/96-92, spada ta publikacija med

proizvode informativne narave iz 13. to~ke tarifne {tevilke 3, za katere se pla~uje 5-odstotni prometni davek.

III
---------------------- Page: 3 ----------------------
SIS
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.