Identification card systems - Surface transport applications - Interoperable Public Transport Applications - Framework

This European Standard specifies sets of data presented at an interface, the card sub-system interface, in a structured form as well as the rules for dealing with that data to enable products such as tickets to be written to a Machine Readable Card in a manner which will minimise the amount of data to be held on the card while allowing an authorised party to be able to access and interpret the data easily and efficiently.
This is the basis for practical interoperability and as such, this European Standard forms the foundation of interoperability across systems subject to commercial agreements and interchange of details concerning how this European Standard has been physically interpreted. As part of this capability, the design of the data environment allows for the addition of new sets of data to represent new or modified transport products without compromising the ability of existing terminals to continue to handle all sets of data held on the card, whether or not they are to be interpreted and possibly used.
Associated with the data is the set of processes which applies to the data within the application. The inclusion of process in the standard means that similar data will be treated in a similar way by all external services and terminals leading to true interoperability that can be achieved and maintained through this European Standard. In addition, acknowledgement that the application specifies both data and process also implies that it needs to consider security both at the level of access rights to data and the security of the overall environment in which it operates.

Identifikationskartensysteme - Landgebundene Transportanwendungen - Interoperable Anwendungen für den öffentlichen Verkehr - Rahmenwerk

Die Iinteroperable Anwendung für den öffentlichen Verkehr definiert die Grundlage und die Grundstruktur einer Transportanwendung, hauptsächlich für das Erstellen von Fahrscheinen zur Anwendung auf einer maschi¬nenlesbaren Karte unter Nutzung der in EN 1545 definierten Datenelemente, wobei die Karte je nach Han¬delsvereinbarung zwischen den Beteiligten und dem Austausch spezifischer Umsetzungsdetails interoperabel verwendet werden kanndarf. Dadurch sind unterschiedliche Betreiber in der Lage, von Dritten hergestellte maschinenlesbare Karten mit der Anwendung zu lesen, zu interpretieren und zu handhaben. Darüber hinaus sollte es, wiederum je nach Handelsvereinbarung zwischen den Beteiligten, möglich sein, dass ein Trans¬portbetrieb seine Fahrscheinprodukte auf von Dritten ausgestellte maschinenlesbare Karten, die die Anwen¬dung enthalten, schreiben kann. In Anhang H wird erläutert, wie Legacy Systeme so mit der Anwendung kombiniert werden können, dass ein gewisses Maß an Interoperabilität durch einen Migrationspfad zu der Anwendung erreicht werden kann.
Diese Europäische Norm beschreibt die Grundlage einer auf einer maschinenlesbaren Karte enthaltenen Anwendung für den öffentlichen Verkehr, die an der Schnittstelle zu einem geeigneten Terminal vorgelegt wird. Wenn die Karte einen Prozessor enthält, liegt diese Schnittstelle in vielen Fällen zwischen der Karte und dem kartenlesenden Gerät (Kartenterminal). In anderen Fällen wird zur notwendigen Unterstützung zusätz¬liche Logik in das Terminalsystem mit aufgenommen. Dies wird durch Festlegung einer logischen abstrakten Schnittstelle erreicht. Das eigentliche Format der auf der Karte enthaltenen Daten wird in dieser Europäischen Norm nicht beschrieben. Dieses Format kann darf durch Abbildung der in dieser Europäischen Norm beschrie¬benen Daten auf der Karte unter Anwendung einer ASN.1 Codierungsregel abgeleitet werden.
Diese Europäische Norm bildet einen Teil einer Reihe von Normen, die sich auf den öffentlichen Verkeh

Systèmes de cartes d'identification - Applications pour le transport terrestre - Applications de transport public interopérables

La présente Norme européenne spécifie les jeux de données présentées à une interface, l'interface du sous-système de la carte, sous une forme structurée ainsi que les règles pour traiter ces données afin de permettre que des produits tels que des billets soient inscrits dans une « Carte lisible en machine » d'une manière qui réduise au minimum la quantité de données contenues dans la carte tout en permettant à une partie prenante dûment autorisée de pouvoir accéder aux données et les interpréter d'une manière simple et efficace.
Cela constitue la base d'une interopérabilité pratique et à cet égard, la présente Norme européenne forme la base de l'interopérabilité à travers des systèmes soumis à des accords commerciaux et à un échange des détails concernant la manière dont la présente Norme européenne a été interprétée physiquement. En tant qu'élément de cette capacité, la conception de l'environnement des données prévoit l'ajout de nouveaux jeux de données pour représenter des produits de transport, nouveaux ou modifiés, sans compromettre la capacité des terminaux existants de continuer à traiter tous les jeux de données conservés sur la carte, qu'ils doivent ou non être interprétés et éventuellement utilisés.
Le jeu de processus s'appliquant aux données dans l'application leur est associé. L'inclusion de processus dans la norme signifie que des données similaires seront traitées d'une façon similaire par tous les services et terminaux externes, aboutissant à une véritable interopérabilité qui peut être obtenue et maintenue par le biais de la présente Norme européenne. En outre, la reconnaissance que l'application spécifie à la fois les données et les processus implique également qu'elle doit prendre en considération à la fois la sécurité au niveau des droits d'accès aux données et la sécurité de l'environnement global dans laquelle elle fonctionne.

Sistemi z identifikacijskimi karticami - Aplikacije za prevoze po kopnem - Aplikacija za interoperabilni javni prevoz - Okvir

Ta evropski standard določa nize podatkov, predstavljene pri vmesniku in pri podsistemskem vmesniku za kartice ter v strukturirani obliki, in pravila za obravnavo teh podatkov, da omogočajo proizvodom, kot so vozovnice, da se napišejo na strojno berljive kartice v taki obliki, ki bo minimizirala količino podatkov, ki jih mora kartica vsebovati, medtem ko dopušča pristojni stranki, da dostopa do podatkov in jih razlaga preprosto in učinkovito. To je osnova za praktično interoperabilnost in kot tak ta evropski standard tvori temelje meobratovalnosti pri sistemih, ki so predmet gospodarskih dogovorov in izmenjave podrobnosti, ki zadevajo način fizične razlage tega evropskega standarda. Kot del te zmožnosti načrt podatkovnega okolja dopušča dodajanje novih nizov podatkov za predstavitev novih ali prilagojenih transportnih proizvodov, ne da bi bila ogrožena zmožnost obstoječih terminalov, da nadaljujejo obvladovanje vseh nizov podatkov, ki jih kartica vsebuje, ne glede na to, ali se bodo razlagali in po možnosti uporabili.
S podatki je povezan niz procesov, ki veljajo za podatke v aplikaciji. Vključitev procesov v standard pomeni, da bodo podobne podatke obravnavali podobno vse zunanje storitve in terminali, kar vodi do prave interoperbilnosti, ki se lahko doseže in vzdržuje s tem evropskim standardom. Poleg tega potrditev, da aplikacija določa podatke in procese, pomeni tudi, da je treba upoštevati varnost obeh na nivoju dostopnih pravic do podatkov in varnost celotnega okolja, v katerem deluje.
Z varnostjo povezani členi v tem evropskem standardu določajo minimalne zahteve glede funkcionalnosti, potrebne, da je lahko interoperabilnost podprta med varovanjem informacij, hranjenih v aplikaciji, pred nepooblaščenim dostopom in nezgodno ali zlonamerno škodo. Ta evropski standard določa abstraktno aplikacijsko povezavo sprejemne naprave kartica-kartica, ki je lahko izvedena v celoti na robu kartice, lahko pa vključi nekaj logike v napravo za sprejemanje kartic, odvisno od zmogljivosti kartice. Pogled na varnost je podoben pri dostopanju zunanjega sistema, ki skozi abstraktno povezavo dostopa do strojno berljivih kartic, ta pa je lahko samo kartica ali kombinacija kartica-naprava, ki sprejema kartice. To pomeni, da lahko obstajajo varnostne kontrole v kartici, napravi za sprejemanje kartic ali kombinaciji obeh. Dodatni opisi varnostne arhitekture in pričakovanih izvedbenih vprašanj so opisani v klavzulah 7 in 8. Ta evropski standard opisuje minimalne zahteve za interoperabilno transportno aplikacijo, ki lahko obstaja na strojno berljivi kartici ali sama ali skupaj z drugimi aplikacijami in je potemtakem opis nizov podatkov in formatov na logičnem nivoju. Abstraktni vmesnik mora podpirati več različnih strojno berljivih kartic, ki so v skladu z brezkontaktnim vmesnikom, združljivim z ISO/IEC 14443.
Dele ISO/IEC 14443 od 1 do 3 je treba podkrepiti. Čeprav ta evropski standard velja posebej za strojno berljive kartice, ga bodo morda drugi želeli zasebno uporabiti z drugimi mediji strank, kot so žepni ključki, ob upoštevanju, da so se mediji strank zmožni povezati z napravami za sprejemanje kartic, na katerih temelji ta evropski standard, kadar je potrebna interoperabilnost.

General Information

Status
Published
Publication Date
04-Dec-2007
Current Stage
6060 - Definitive text made available (DAV) - Publishing
Due Date
05-Dec-2007
Completion Date
05-Dec-2007

Buy Standard

Standard
EN 15320:2011
English language
149 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview

e-Library read for
1 day

Standards Content (sample)

2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.Sistemi z identifikacijskimi karticami - Aplikacije za prevoze po kopnem - Aplikacija za interoperabilni javni prevoz - OkvirIdentifikationskartensysteme - Landgebundene Transportanwendungen - Interoperable Anwendungen für den öffentlichen Verkehr - RahmenwerkSystèmes de cartes d'identification - Applications pour le transport terrestre - Applications de transport public interopérablesIdentification card systems - Surface transport applications - Interoperable Public Transport Applications - Framework35.240.60Uporabniške rešitve IT v transportu in trgoviniIT applications in transport and trade35.240.15Identifikacijske kartice in sorodne napraveIdentification cards and related devicesICS:Ta slovenski standard je istoveten z:EN 15320:2007SIST EN 15320:2011en01-maj-2011SIST EN 15320:2011SLOVENSKI

STANDARD
SIST EN 15320:2011

EUROPEAN STANDARDNORME EUROPÉENNEEUROPÄISCHE NORMEN 15320December 2007ICS 35.240.15 English VersionIdentification card systems - Surface transport applications -Interoperable Public Transport Applications - FrameworkSystèmes de cartes d'identification - Applications pour letransport terrestre - Applications de transport publicinteropérablesIdentifikationskartensysteme - LandgebundeneTransportanwendungen - Interoperable Anwendungen fürden öffentlichen Verkehr - RahmenwerkThis European Standard was approved by CEN on 8 September 2007.CEN members are bound to comply with the CEN/CENELEC Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this EuropeanStandard the status of a national standard without any alteration. Up-to-date lists and bibliographical references concerning such nationalstandards may be obtained on application to the CEN Management Centre or to any CEN member.This European Standard exists in three official versions (English, French, German). A version in any other language made by translationunder the responsibility of a CEN member into its own language and notified to the CEN Management Centre has the same status as theofficial versions.CEN members are the national standards bodies of Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland,France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal,Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland and United Kingdom.EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATIONCOMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATIONEUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNGManagement Centre: rue de Stassart, 36

B-1050 Brussels© 2007 CENAll rights of exploitation in any form and by any means reservedworldwide for CEN national Members.Ref. No. EN 15320:2007: ESIST EN 15320:2011

EN 15320:2007 (E) 2 Contents Page Foreword..............................................................................................................................................................6 Introduction.........................................................................................................................................................7 1 Scope......................................................................................................................................................9 2 Normative references..........................................................................................................................10 3 Terms and definitions.........................................................................................................................10 4 Symbols and abbreviated terms........................................................................................................14 5 Basic structure of application components).....................................................................................15 6 Data groups..........................................................................................................................................17 7 The abstract interface.........................................................................................................................24 8 Application security............................................................................................................................33 9 Profiles..................................................................................................................................................40 Annex A (normative)

Data group definitions................................................................................................44 Annex B (normative)

Identification and mapping of data groups..............................................................48 Annex C (normative)

EN 1545 data elements enumerated for use in the application..............................72 Annex D (normative)

ASN.1 Tag allocations.................................................................................................86 Annex E (informative)

General requirements...............................................................................................95 Annex F (informative)

Examples..................................................................................................................103 Annex G (informative)

Accessing the Interoperable Public Transport Application...............................140 Annex H (normative)

Relationship between legacy systems and the Interoperable Public Transport Application.......................................................................................................................143 Annex I (informative)

Supporting Legacy Systems...................................................................................146 Bibliography....................................................................................................................................................149

SIST EN 15320:2011

EN 15320:2007 (E) 3 List of Figures Figure 1 — Interoperable Fare Management system......................................................................................8 Figure 2 — Data element within a data object...............................................................................................15 Figure 3 — Data structure................................................................................................................................16 Figure 4 — Data group.....................................................................................................................................16 Figure 5 — Relationships between the data groups.....................................................................................17 Figure 6 — Data group contents.....................................................................................................................22 Figure 7 — Product data group with fixed and variable parts.....................................................................22 Figure 8 — The application environment links the data groups together..................................................23 Figure 9 — Relationships between the logical interfaces, the SSS and the card and terminal...............24 Figure 10 — Logical interface 1: the card data interface.............................................................................26 Figure 11 — Logical interface 2: the data group interface...........................................................................27 Figure 12 — A representative application command flow...........................................................................32 Figure 13 — Application states.......................................................................................................................33 Figure 14 — Data group Control Data Structure...........................................................................................39 Figure 15 — A Control Data Structure entry..................................................................................................39 Figure 16 — Profile ID structure.....................................................................................................................41 Figure 17 — Profile derivation.........................................................................................................................43 Figure E.1 — The Interopeable Public Transport Application.....................................................................96 Figure E.2 — Products within the Interoperable Public Transport Application.........................................96 Figure E.3 — Interoperable Public Transport Application product usage.................................................97 Figure G.1 — Card and application activation.............................................................................................140 Figure H.1 — Application wrapper................................................................................................................144 Figure H.2 — Inter-environment operation..................................................................................................144 Figure H.3 — Interoperable Public Transport Application stub................................................................145 Figure H.4 — Hierarchy of access................................................................................................................145 Figure I.1 — Interoperable Public Transport Compliant application.........................................................148 SIST EN 15320:2011

EN 15320:2007 (E) 4 List of Tables Table 1 — Card data interface functions.......................................................................................................26 Table 2 — Data group interface functions....................................................................................................27 Table 3 — Application activities and use cases...........................................................................................29 Table 4 — Access mode byte specification..................................................................................................40 Table A.1 — Data Group Identification..........................................................................................................44 Table A.2 — Data structures within data groups..........................................................................................45 Table B.1 — Application environment specific mandatory data structures..............................................48 Table B.2 — Event log specific mandatory data structures........................................................................50 Table B.3 — General mandatory data structures.........................................................................................51 Table B.4 — Type A optional data structures...............................................................................................55 Table B.5 — Type L data structures...............................................................................................................64 Table B.6 — Cyclic event log data structure.................................................................................................70 Table C.1 — Application data elements fully specified in EN 1545............................................................72 Table C.2 — Application data elements not fully specified in EN 1545.....................................................76 Table C.3 — Application data elements not included in EN 1545...............................................................83 Table F.1 — Example of a label....................................................................................................................103 Table F.2 — Example of an instance identifier...........................................................................................103 Table F.3 — Example of a seal.....................................................................................................................103 Table F.4 — Concession; creation of holder ID and entitlement..............................................................104 Table F.5 — Concession: creation of validity.............................................................................................105 Table F.6 — Concession: use of concession.............................................................................................106 Table F.7 — Carnet: customer purchases the carnet................................................................................108 Table F.8 — Carnet: a journey is made........................................................................................................109 Table F.9 — Carnet: a further journey is made...........................................................................................110 Table F.10 — Carnet: top-up of rides...........................................................................................................111 Table F.11 — Check in/ Check out: Stored Travel Rights availability......................................................112 SIST EN 15320:2011

EN 15320:2007 (E) 5 Table F.12 — Check in / Check out: Check In..............................................................................................113 Table F.13 — Check in/ Check out: Check out............................................................................................114 Table F.14 — Check in/ Check out: Stored Travel Rights usage...............................................................115 Table F.15 — Check in/ Check out: the journey continues........................................................................115 Table F.16 — Check in/ Check out: further Stored Travel Rights usage..................................................117 Table F.17 — Be in/ be out: entitlement to ride...........................................................................................118 Table F.18 — Be in / be out: after boarding.................................................................................................118 Table F.19 — Be in / be out: the journey continues....................................................................................119 Table F.20 — Streifenkarte: purchasing for cash........................................................................................120 Table F.21 — Streifenkarte: boarding the vehicle.......................................................................................121 Table F.22 — Streifenkarte: further journeys..............................................................................................122 Table F.23 — Rail travel: reservation...........................................................................................................124 Table F.24 — Rail travel: a journey is made................................................................................................125 Table F.25 — RET: a ticket is purchased.....................................................................................................127 Table F.26 — RET: Check in..........................................................................................................................129 Table F.27 — RET: Check out........................................................................................................................130 Table F.28 — RET: Check in next leg...........................................................................................................132 Table F.29 — RET: Check out next leg.........................................................................................................133 Table F.30 — RET: Check in return journey................................................................................................134 Table F.31 — RET: Check out return journey..............................................................................................136 Table F.32 — Zonal fare scheme: a ticket is purchased.............................................................................138 Table F.33 — Zonal fare scheme: the ticket is used...................................................................................139 Table G.1 — Responses of known cards types...........................................................................................141

SIST EN 15320:2011

EN 15320:2007 (E) 6 Foreword This document (EN 15320:2007) has been prepared by Technical Committee CEN/TC 224 "Personal identification, electronic signature and cards and their related systems and operations", the secretariat of which is held by AFNOR. This European Standard shall be given the status of a national standard, either by publication of an identical text or by endorsement, at the latest by June 2008, and conflicting national standards shall be withdrawn at the latest by June 2008. This document builds on the following standards to define an Interoperable Public Transport Application: — EN 1545-1:2005, Identification card systems — Surface transport applications — Part 1: Elementary data types, general code lists and general data elements; — EN 1545-2:2005, Identification card systems — Surface transport applications — Part 2: Transport and travel payment related data elements and code lists. This document describes a foundation for a technology neutral environment for an Interoperable Public Transport Application within the confines of the definition of identification card systems. Nevertheless, interoperability cannot be maintained if different interface technologies are used by Machine Readable Cards within such a scheme. Consequently this document specifies the adherence to ISO/IEC 14443 Parts 1 to 3 as a necessity to ensure interoperability. Amendments and enhancements to this European Standard will be made from time to time and published on the CEN website. To the best of their knowledge the authors of this European Standard do not believe it infringes any commercial copyright, intellectual property rights or patents. However, CEN cannot guarantee this and shall not be responsible for any such infringements or claims, which will be dealt with according to CEN rules and regulations. According to the CEN/CENELEC Internal Regulations, the national standards organizations of the following countries are bound to implement this European Standard: Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland and United Kingdom.

SIST EN 15320:2011

EN 15320:2007 (E) 7 Introduction The Interoperable Public Transport Application defines the foundation and basic structure of a transport application primarily for ticketing for implementation on a Machine Readable Card that makes use of the Data Elements defined in EN 1545 and which may be made interoperable subject to commercial agreements between the parties involved and an exchange of specific implementation details. This has the effect that different operators will be able to read, interpret and handle Machine Readable Cards containing the application produced by others. Moreover, again subject to commercial agreements between the parties, it should be possible for a transport operator to write its ticket products to Machine Readable Cards issued by others that contain the application. Annex H discusses how legacy systems can interface with the application such that some level of interoperability may be achieved through a migration path to it. This European Standard describes the basis of a public transport application resident on a Machine Readable Card as presented at the interface to a suitable terminal. In many cases where the card contains a processor, this interface will be between the card and the accepting device. In other cases, additional logic within the terminal application will be included in order to provide the necessary support. This is accomplished by mandating a logical abstract interface. The actual format of the data held on the card is not described by this European Standard. This format may be derived from a mapping of the data described in this European Standard to the card using an ASN.1 encoding rule. This European Standard forms one part of a series relating to public transport which define the interoperable fare management system as shown in Figure 1. SIST EN 15320:2011

EN 15320:2007 (E) 8

Figure 1 — Interoperable Fare Management system This European Standard describes the basis of an environment which aims to achieve the following objectives:  to provide a basis for offering machine readable interoperable tickets across the public transport network in Europe;  to satisfy the demand for securing a seamless journey for the passenger allowing them travel with all participating operators, possibly in different networks and countries, using a single card while in the context of not inhibiting commercial competition. This European Standard describes those components of the application necessary to support an interoperable environment including:  accessing the Interoperable Public Transport Application;  data structure and presentation;  sizing and enumeration of data;  data access methodology;  security and access considerations;  dealing with legacy systems. SIST EN 15320:2011

EN 15320:2007 (E) 9 1 Scope This European Standard specifies sets of data presented at an interface, the card sub-system interface, in a structured form as well as the rules for dealing with that data to enable products such as tickets to be written to a Machine Readable Card in a manner which will minimise the amount of data to be held on the card while allowing an authorised party to be able to access and interpret the data easily and efficiently. This is the basis for practical interoperability and as such, this European Standard forms the foundation of interoperability across systems subject to commercial agreements and interchange of details concerning how this European Standard has been physically interpreted. As part of this capability, the design of the data environment allows for the addition of new sets of data to represent new or modified transport products without compromising the ability of existing terminals to continue to handle all sets of data held on the card, whether or not they are to be interpreted and possibly used. Associated with the data is the set of processes which applies to the data within the application. The inclusion of process in the standard means that similar data will be treated in a similar way by all external services and terminals leading to true interoperability that can be achieved and maintained through this European Standard. In addition, acknowledgement that the application specifies both data and process also implies that it needs to consider security both at the level of access rights to data and the security of the overall environment in which it operates. The security related clauses in this European Standard define the minimum requirement of functionality necessary such that interoperability may be supported while protecting information stored within the application from unauthorised access and accidental or malicious damage. This European Standard defines an abstract card to card accepting device application interface which may be implemented, entirely at the card edge, or may include some logic in the card accepting device dependent upon the capability of the card. The view of security is similar in terms of an external system accessing, via the abstract interface, Machine Readable Cards, which may be just a card or a card – card accepting device combination. This means that security controls may exist in the card, the card accepting device or a combination of both. Additional descriptions of security architecture and expected implementation issues are described in Clauses 7 and 8. This European Standard describes the minimum requirements for an interoperable transport application that may exist on a Machine Readable Card, either alone or together with other applications, and it is therefore a description of data sets and formats at the logical level. The abstract interface needs to support many Machine Readable Card varieties that conform to a contactless interface compatible with ISO/IEC 14443. ISO/IEC 14443 Parts 1 to 3 need to be supported. While this European Standard applies specifically to Machine Readable Cards, others may wish privately to use it with other customer media such as key fobs, subject to the customer media being able to interface with card acceptance devices supporting this European Standard where interoperability is required. In terms of file structures, the data sets and data formats described in this European Standard are perfectly capable of being mapped onto a card conforming to ISO/IEC 7816-4. However, this European Standard does not define the card architecture, and the data formats and structures it defines are equally capable of being implemented on a pure memory card or a more complex multi-application card conforming to some other file format, subject to the card acceptance device supporting any required functionality that the card lacks in order to support the interface requirements of this European Standard. This European Standard describes a generic logical model in ASN.1 format which may be mapped into a real environment using ASN.1 encoding rules such as BER and PER. However, it is recognised that certain overriding factors may affect the manner in which data is mapped onto real cards.  Performance represented by transaction time is a critical issue in many transport applications. The PER encoding rules allow the physical data structure to be fixed and minimised in size using external Tag lists. For this reason it is expected that PER or some similar encoding rule will be used in practical implementations.  Card data space limitations also mitigate towards the use of PER or similar encoding rules. SIST EN 15320:2011

EN 15320:2007 (E) 10  Need to maintain compatibility, limited or full, with existing legacy systems and systems currently in development implies that specifically derived encoding rules may be specified to map the logical structures into the required format. As a foundation for interoperability, this standard provides the basis for interoperability across instances of the application supplied by different parties subject to commercial agreement and exchange of details of the physical interpretations of the standard. 2 Normative references The following referenced documents are indispensable for the application of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies. EN 1545-1:2005, Identification card systems — Surface transport applications — Part 1: Elementary data types, general code lists and general data elements EN 1545-2:2005, Identification card systems — Surface transport applications — Part 2: Transport and travel payment related data elements and code lists ISO/IEC 7816-4:2005, Identification cards -- Integrated circuit cards -- Part 4: Organization, security and commands for interchange 3 Terms and definitions For the purposes of this document, the following terms and definitions apply. SIST EN 15320:2011

EN 15320:2007 (E) 11 3.1

abstract syntax notation form of notation used to describe data elements and processes, standard for CEN documentation 3.2

account record of the current value and (truncated) transaction history of a product held on the ‘back office’ system of the ‘product owner’ 3.3

anonymous card card which is not linked to a named holder, but which will still bear a traceable serial number 3.4

anti-tear describes measures taken to ensure that any intentional alteration of data in the customer media during normal use does not lead to un-recoverable corruption of the customer media 3.5

application instance of the Interoperable Public Transport Application resident on a Machine Readable Card or other customer media 3.6

application owner entity which holds the application contract for the use of the application with the customer 3.7

application retailer entity which sells and terminates applications, collects and refunds value to a customer as authorised by the application owner 3.8

Card Accepting Device device which can interact with a card and exchange data with the card 3.9

card holder person who owns the right to use the card 3.10

Charge to Account facility/process for post-billing - rather than pre-payment or payment at the time of purchase (subtype of product) 3.11

check in – check out holders actively validate cards when entering and leaving defined areas specified by a transport provider 3.12

concession entitlement to a reduced (or zero cost) fare on the basis of age, condition or status SIST EN 15320:2011

EN 15320:2007 (E) 12 3.13

contract expression of an agreement between two or more parties in the transport environment. It defines the conditions under which the user may use the services. Products such as tickets or entitlements represent a contract 3.14

customer media entity which at least supports the same functionality as a Machine Readable Card but may be in a different form factor 3.15

data element single store for an irreducible datum value (see EN 1545-1) 3.16

entitlement entitlement or qualification for a service expressed as a product (a type of product template) 3.17

hot list list of cards, applications, products or items of equipment where a transaction requires special attention 3.18

Interoperable Fare Management encompasses all systems designed to manage the acquisition and use of fare products da

...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.