Building acoustics - Estimation of acoustic performance of buildings from the performance of elements - Part 1: Airborne sound insulation between rooms (ISO 12354-1:2017)

ISO 12354-1:2017 specifies calculation models designed to estimate the airborne sound insulation between adjacent rooms in buildings, primarily using measured data which characterize direct or indirect flanking transmission by the participating building elements, and theoretically-derived methods of sound propagation in structural elements.
A detailed model is described for calculation in frequency bands, in the frequency range 1/3 octave 100 Hz to 3 150 Hz in accordance with ISO 717‑1, possibly extended down to 1/3 octave 50 Hz if element data and junction data are available (see Annex I); the single number rating can be determined from the calculation results. A simplified model with a restricted field of application is deduced from this, calculating directly the single number rating, using the single number ratings of the elements; a method to determine uncertainty is proposed for the simplified model (see Annex K).
ISO 12354-1:2017 describes the principles of the calculation scheme, lists the relevant quantities and defines its applications and restrictions.

Bauakustik - Berechnung der akustischen Eigenschaften von Gebäuden aus den Bauteileigenschaften - Teil 1: Luftschalldämmung zwischen Räumen (ISO 12354-1:2017)

Acoustique du bâtiment - Calcul de la performance acoustique des bâtiments à partir de la performance des éléments - Partie 1: Isolement acoustique aux bruits aériens entre des locaux (ISO 12354-1:2017)

ISO 12354-1:2017 spécifie des modèles de calcul permettant de déterminer l'isolement acoustique aux bruits aériens entre des locaux adjacents, en utilisant principalement des données mesurées caractérisant la transmission directe ou latérale par les éléments de construction concernés ainsi que des méthodes théoriques d'évaluation de la propagation des sons dans les éléments structuraux.
Un modèle détaillé est décrit pour le calcul par bandes de fréquences, dans le domaine de fréquences compris entre 100 Hz et 3 150 Hz en tiers d'octave conformément à l'ISO 717‑1, éventuellement élargi jusqu'à un minimum de 50 Hz en tiers d'octave si les données relatives aux éléments et aux jonctions sont disponibles (voir l'Annexe I); l'indice unique peut être déterminé à partir des résultats des calculs. Un modèle simplifié en est déduit, qui calcule directement l'indice unique à partir des indices uniques des éléments sur un domaine d'application limité; une méthode de détermination de l'incertitude est proposée pour le modèle simplifié (voir l'Annexe K).
ISO 12354-1:2017 décrit les principes du calcul, liste les grandeurs significatives, et définit les applications et les limites de calcul.

Akustika v stavbah - Ocenjevanje akustičnih lastnosti stavb iz lastnosti sestavnih delov - 1. del: Izolirnost pred zvokom v zraku med prostori (ISO 12354-1:2017)

Ta osnutek evropskega standarda opisuje računske modele, oblikovane za oceno izolacije med sosednjimi prostori v stavbah pred zvokom v zraku, pri katerih se uporabljajo predvsem izmerjene vrednosti, značilne za neposredni ali posredni stranski prenos zvoka skozi gradbene elemente, ki so udeleženi pri prenosu zvoka, ter teoretično izpeljane metode širjenja zvoka v gradbenih elementih.
Opisan je podroben model za izračun v frekvenčnih pasovih, in sicer v frekvenčnem območju 1/3 oktave 100–3150 Hz v skladu s standardom EN ISO 717-1, po možnosti razširjenem navzdol do 1/3 oktave 50 Hz, če so na voljo podatki o elementih in spojih (glej dodatek I), pri čemer se iz rezultatov izračuna lahko določi enoštevilčna vrednost zvočne izolacije. Iz tega je izpeljan poenostavljeni model z omejenim področjem uporabe, pri katerem se ocena enoštevilčne vrednosti zvočne izolacije izračuna neposredno iz enoštevilčnih ocen za elemente; za poenostavljeni model je predlagana metoda za določevanje negotovosti (glej dodatek K).
Dokument opisuje osnove računskih shem, navaja relevantne veličine in določa njihovo uporabnost ter omejitve. Namenjen je akustičnim strokovnjakom in daje, upoštevajoč lokalne okoliščine, okvir za razvoj uporabnih dokumentov in orodij za druge uporabnike na področju izgradnje objektov.
V opisanih računskih modelih se uporablja najsplošnejši inženirski pristop z jasno navezavo na izmerljive veličine, ki določajo obnašanje gradbenih elementov. V tem dokumentu so opisane znane omejitve teh računskih modelov. Vendar naj se uporabniki zavedajo, da obstajajo tudi drugi računski modeli, vsak z lastno uporabnostjo in omejitvami.
Modeli temeljijo na izkušnjah z napovedovanjem v stanovanjskih stavbah. Uporabljajo se lahko tudi za druge vrste stavb, pri čemer pa mora biti zagotovljeno, da konstrukcijski sistemi in mere elementov niso bistveno drugačni od tistih v stanovanjskih stavbah.
Izdaja 2000 tega standarda je bila revidirana z več podrobnostmi glede uporabe v zvezi z lahkimi konstrukcijami (običajno lahki elementi z jeklenim ali lesenim okvirjem v nasprotju s težjimi zidarskimi ali betonskimi elementi). Ob objavi prve izdaje standarda je bilo treba vključiti preglednice s podatki; zdaj so na voljo bolj preskusni podatki, tako da so bile nekatere preglednice odstranjene.

General Information

Status
Published
Publication Date
15-Aug-2017
Current Stage
6060 - Definitive text made available (DAV) - Publishing
Due Date
16-Aug-2017
Completion Date
16-Aug-2017

RELATIONS

Buy Standard

Standard
EN ISO 12354-1:2017 - BARVE na PDF-str 84
English language
102 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day
Standard – translation
EN ISO 12354-1:2017 - za tisk 10-2020
Slovenian language
95 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (sample)

SLOVENSKI STANDARD
SIST EN ISO 12354-1:2017
01-december-2017
1DGRPHãþD
SIST EN 12354-1:2001

$NXVWLNDYVWDYEDK2FHQMHYDQMHDNXVWLþQLKODVWQRVWLVWDYEL]ODVWQRVWLVHVWDYQLK

GHORYGHO,]ROLUQRVWSUHG]YRNRPY]UDNXPHGSURVWRUL ,62
Building acoustics - Estimation of acoustic performance of buildings from the

performance of elements - Part 1: Airborne sound insulation between rooms (ISO 12354-

1:2017)
Bauakustik - Berechnung der akustischen Eigenschaften von Gebäuden aus den

Bauteileigenschaften - Teil 1: Luftschalldämmung zwischen Räumen (ISO 12354-1:2017)

Acoustique du bâtiment - Calcul de la performance acoustique des bâtiments à partir de

la performance des éléments - Partie 1: Isolement acoustique aux bruits aériens entre

des locaux (ISO 12354-1:2017)
Ta slovenski standard je istoveten z: EN ISO 12354-1:2017
ICS:
91.120.20 $NXVWLNDYVWDYEDK=YRþQD Acoustics in building. Sound
L]RODFLMD insulation
SIST EN ISO 12354-1:2017 en

2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST EN ISO 12354-1:2017
---------------------- Page: 2 ----------------------
SIST EN ISO 12354-1:2017
EN ISO 12354-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
August 2017
EUROPÄISCHE NORM
ICS 91.120.20 Supersedes EN 12354-1:2000
English Version
Building acoustics - Estimation of acoustic performance of
buildings from the performance of elements - Part 1:
Airborne sound insulation between rooms (ISO 12354-
1:2017)

Acoustique du bâtiment - Calcul de la performance Bauakustik - Berechnung der akustischen

acoustique des bâtiments à partir de la performance Eigenschaften von Gebäuden aus den

des éléments - Partie 1: Isolement acoustique aux Bauteileigenschaften - Teil 1: Luftschalldämmung

bruits aériens entre des locaux (ISO 12354-1:2017) zwischen Räumen (ISO 12354-1:2017)

This European Standard was approved by CEN on 23 April 2017.

CEN members are bound to comply with the CEN/CENELEC Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this

European Standard the status of a national standard without any alteration. Up-to-date lists and bibliographical references

concerning such national standards may be obtained on application to the CEN-CENELEC Management Centre or to any CEN

member.

This European Standard exists in three official versions (English, French, German). A version in any other language made by

translation under the responsibility of a CEN member into its own language and notified to the CEN-CENELEC Management

Centre has the same status as the official versions.

CEN members are the national standards bodies of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia,

Finland, Former Yugoslav Republic of Macedonia, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania,

Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland,

Turkey and United Kingdom.
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION
EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG
CEN-CENELEC Management Centre: Avenue Marnix 17, B-1000 Brussels

© 2017 CEN All rights of exploitation in any form and by any means reserved Ref. No. EN ISO 12354-1:2017 E

worldwide for CEN national Members.
---------------------- Page: 3 ----------------------
SIST EN ISO 12354-1:2017
EN ISO 12354-1:2017 (E)
Contents Page

European foreword ....................................................................................................................................................... 3

---------------------- Page: 4 ----------------------
SIST EN ISO 12354-1:2017
EN ISO 12354-1:2017 (E)
European foreword

This document (EN ISO 12354-1:2017) has been prepared by Technical Committee ISO/TC 43

“Acoustics” in collaboration with Technical Committee CEN/TC 126 “Acoustic properties of building

elements and of buildings” the secretariat of which is held by AFNOR.

This European Standard shall be given the status of a national standard, either by publication of an

identical text or by endorsement, at the latest by February 2018, and conflicting national standards

shall be withdrawn at the latest by February 2018.

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of

patent rights. CEN shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

This document supersedes EN 12354-1:2000.

According to the CEN-CENELEC Internal Regulations, the national standards organizations of the

following countries are bound to implement this European Standard: Austria, Belgium, Bulgaria,

Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, Former Yugoslav Republic of Macedonia,

France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta,

Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland,

Turkey and the United Kingdom.
Endorsement notice

The text of ISO 12354-1:2017 has been approved by CEN as EN ISO 12354-1:2017 without any

modification.
---------------------- Page: 5 ----------------------
SIST EN ISO 12354-1:2017
---------------------- Page: 6 ----------------------
SIST EN ISO 12354-1:2017
INTERNATIONAL ISO
STANDARD 12354-1
First edition
2017-07
Building acoustics — Estimation of
acoustic performance of buildings
from the performance of elements —
Part 1:
Airborne sound insulation between
rooms
Acoustique du bâtiment — Calcul de la performance acoustique des
bâtiments à partir de la performance des éléments —
Partie 1: Isolement acoustique aux bruits aériens entre des locaux
Reference number
ISO 12354-1:2017(E)
ISO 2017
---------------------- Page: 7 ----------------------
SIST EN ISO 12354-1:2017
ISO 12354-1:2017(E)
COPYRIGHT PROTECTED DOCUMENT
© ISO 2017, Published in Switzerland

All rights reserved. Unless otherwise specified, no part of this publication may be reproduced or utilized otherwise in any form

or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, or posting on the internet or an intranet, without prior

written permission. Permission can be requested from either ISO at the address below or ISO’s member body in the country of

the requester.
ISO copyright office
Ch. de Blandonnet 8 • CP 401
CH-1214 Vernier, Geneva, Switzerland
Tel. +41 22 749 01 11
Fax +41 22 749 09 47
copyright@iso.org
www.iso.org
ii © ISO 2017 – All rights reserved
---------------------- Page: 8 ----------------------
SIST EN ISO 12354-1:2017
ISO 12354-1:2017(E)
Contents Page

Foreword ........................................................................................................................................................................................................................................iv

Introduction ..................................................................................................................................................................................................................................v

1 Scope ................................................................................................................................................................................................................................. 1

2 Normative references ...................................................................................................................................................................................... 1

3 Terms and definitions ..................................................................................................................................................................................... 2

3.1 Quantities to express building performance ................................................................................................................. 2

3.2 Quantities to express element performance ................................................................................................................. 3

3.3 Other terms and quantities .......................................................................................................................................................... 6

4 Calculation models ............................................................................................................................................................................................. 7

4.1 General principles ................................................................................................................................................................................ 7

4.2 Detailed model for structure-borne transmission ................................................................................................10

4.2.1 Input data ............................................................................................................................................................................10

4.2.2 Transfer of input data to in situ values ...................................................................................................... 11

4.2.3 Determination of direct and flanking transmission in situ .......................................................13

4.2.4 Limitations .........................................................................................................................................................................14

4.3 Detailed model for airborne transmission ...................................................................................................................15

4.3.1 Determination from measured airborne direct transmission for small

technical elements .......................................................................................................................................................15

4.3.2 Determination from measured total indirect transmission ....................................................15

4.3.3 Determination from the performance of the separate elements of a system ...........15

4.4 Simplified model .................................................................................................................................................................................15

4.4.1 General...................................................................................................................................................................................15

4.4.2 Calculation procedure ..............................................................................................................................................15

4.4.3 Input data ............................................................................................................................................................................18

4.4.4 Limitations .........................................................................................................................................................................19

5 Accuracy .....................................................................................................................................................................................................................19

Annex A (normative) Symbols ..................................................................................................................................................................................20

Annex B (informative) Sound reduction index........................................................................................................................................25

Annex C (informative) Structural reverberation time: Type A elements .....................................................................34

Annex D (informative) Sound reduction index improvement of additional layers ...........................................37

Annex E (informative) Vibration transmission over junctions: case of heavy buildings ............................42

Annex F (informative) Vibration transmission over junctions: case of lightweight buildings ..............51

Annex G (informative) Determination of normalized flanking level difference ..................................................59

Annex H (informative) Determination of indirect airborne transmission from performance

of system elements ..........................................................................................................................................................................................62

Annex I (informative) Sound insulation in the low frequency range ...............................................................................64

Annex J (informative) Guidelines for practical use ............................................................................................................................66

Annex K (informative) Estimation of uncertainty ...............................................................................................................................74

Annex L (informative) Calculation examples ............................................................................................................................................77

Bibliography .............................................................................................................................................................................................................................92

© ISO 2017 – All rights reserved iii
---------------------- Page: 9 ----------------------
SIST EN ISO 12354-1:2017
ISO 12354-1:2017(E)
Foreword

ISO (the International Organization for Standardization) is a worldwide federation of national standards

bodies (ISO member bodies). The work of preparing International Standards is normally carried out

through ISO technical committees. Each member body interested in a subject for which a technical

committee has been established has the right to be represented on that committee. International

organizations, governmental and non-governmental, in liaison with ISO, also take part in the work.

ISO collaborates closely with the International Electrotechnical Commission (IEC) on all matters of

electrotechnical standardization.

The procedures used to develop this document and those intended for its further maintenance are

described in the ISO/IEC Directives, Part 1. In particular the different approval criteria needed for the

different types of ISO documents should be noted. This document was drafted in accordance with the

editorial rules of the ISO/IEC Directives, Part 2 (see www .iso .org/ directives).

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of

patent rights. ISO shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights. Details of

any patent rights identified during the development of the document will be in the Introduction and/or

on the ISO list of patent declarations received (see www .iso .org/ patents).

Any trade name used in this document is information given for the convenience of users and does not

constitute an endorsement.

For an explanation on the meaning of ISO specific terms and expressions related to conformity assessment,

as well as information about ISO’s adherence to the World Trade Organization (WTO) principles in the

Technical Barriers to Trade (TBT) see the following URL: www . i so .org/ iso/ foreword .html.

This document was prepared by the European Committee for Standardization (CEN) Technical

Committee CEN/TC 126, Acoustic properties of building elements and of buildings, in collaboration with

ISO Technical Committee TC 43, Acoustics, SC 2, Building acoustics, in accordance with the agreement on

technical cooperation between ISO and CEN (Vienna Agreement).

This first edition cancels and replaces ISO 15712-1:2005, which has been technically revised.

A list of all the parts in the ISO 12354 series can be found on the ISO website.
iv © ISO 2017 – All rights reserved
---------------------- Page: 10 ----------------------
SIST EN ISO 12354-1:2017
ISO 12354-1:2017(E)
Introduction

This document is part of a series specifying calculation models in building acoustics.

Although this document covers the main types of building construction it cannot as yet cover all

variations in the construction of buildings. It sets out an approach for gaining experience for future

improvements and developments.

The accuracy of this document can only be specified in detail after widespread comparisons with field

data, which can only be gathered over a period of time after establishing the prediction model. To help

the user in the meantime, indications of the accuracy have been given, based on earlier comparisons

with comparable prediction models and an estimation procedure has been presented in Annex K. It is

the responsibility of the user (i.e. a person, an organization, the authorities) to address the consequences

of the accuracy, inherent for all measurement and prediction methods, by specifying requirements for

the input data and/or applying a safety margin to the results or applying some other correction.

This document is intended for acoustical experts and provides the framework for the development of

application documents and tools for other users in the field of building construction, taking into account

local circumstances.

The calculation models described use the most general approach for engineering purposes, with a clear

link to measurable quantities that specify the performance of building elements. The known limitations

of these calculation models are described in this document. Other calculation models also exist, each

with their own applicability and restrictions.

The models are based on experience with predictions for dwellings; they could also be used for other

types of buildings provided the construction systems and dimensions of elements are not too different

from those in dwellings.

The document also provides details for application to lightweight constructions (typically steel or wood

framed lightweight elements as opposed to heavier masonry or concrete elements).
© ISO 2017 – All rights reserved v
---------------------- Page: 11 ----------------------
SIST EN ISO 12354-1:2017
---------------------- Page: 12 ----------------------
SIST EN ISO 12354-1:2017
INTERNATIONAL STANDARD ISO 12354-1:2017(E)
Building acoustics — Estimation of acoustic performance
of buildings from the performance of elements —
Part 1:
Airborne sound insulation between rooms
1 Scope

This document specifies calculation models designed to estimate the airborne sound insulation between

adjacent rooms in buildings, primarily using measured data which characterize direct or indirect

flanking transmission by the participating building elements, and theoretically-derived methods of

sound propagation in structural elements.

A detailed model is described for calculation in frequency bands, in the frequency range 1/3 octave

100 Hz to 3 150 Hz in accordance with ISO 717-1, possibly extended down to 1/3 octave 50 Hz if element

data and junction data are available (see Annex I); the single number rating can be determined from

the calculation results. A simplified model with a restricted field of application is deduced from this,

calculating directly the single number rating, using the single number ratings of the elements; a method

to determine uncertainty is proposed for the simplified model (see Annex K).

This document describes the principles of the calculation scheme, lists the relevant quantities and

defines its applications and restrictions.
2 Normative references

The following documents are referred to in the text in such a way that some or all of their content

constitutes requirements of this document. For dated references, only the edition cited applies. For

undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

ISO 717-1, Acoustics — Rating of sound insulation in buildings and of building elements — Part 1: Airborne

sound insulation

ISO 10140 (all parts), Acoustics — Laboratory measurement of sound insulation of building elements

ISO 10848-1, Acoustics — Laboratory measurement of the flanking transmission of airborne and impact

sound between adjoining rooms — Part 1: Frame document

ISO 10848-2, Acoustics — Laboratory measurement of the flanking transmission of airborne and impact

sound between adjoining rooms — Part 2: Application to light elements when the junction has a small

influence

ISO 10848-3, Acoustics — Laboratory measurement of the flanking transmission of airborne and impact

sound between adjoining rooms — Part 3: Application to light elements when the junction has a substantial

influence

ISO 10848-4, Acoustics — Laboratory measurement of the flanking transmission of airborne and impact

sound between adjoining rooms — Part 4: Application to junctions with at least one heavy element

ISO 15186-3, Acoustics — Measurement of sound insulation in buildings and of building elements using

sound intensity — Part 3: Laboratory measurements at low frequencies
© ISO 2017 – All rights reserved 1
---------------------- Page: 13 ----------------------
SIST EN ISO 12354-1:2017
ISO 12354-1:2017(E)
3 Terms and definitions

For the purposes of this document, the following terms and definitions, and the symbols and units

listed in Annex A, apply.

ISO and IEC maintain terminological databases for use in standardization at the following addresses:

— IEC Electropedia: available at http:// www .electropedia .org/
— ISO Online browsing platform: available at http:// www .iso .org/ obp
3.1 Quantities to express building performance

NOTE The sound insulation between rooms in accordance with ISO 16283-1 can be expressed in terms

of several related quantities. These quantities are determined in frequency bands (one-third-octave bands or

octave bands) from which the single number rating for the building performance can be obtained in accordance

with ISO 717-1, for instance R′ D or (D + C).
w, nT,w nT,w
3.1.1
apparent sound reduction index

minus 10 times the common logarithm of the ratio of the total sound power W transmitted into the

tot

receiving room to the sound power W which is incident on a separating element, evaluated from

′ ′
R =−10lgτ dB
Note 1 to entry: This ratio is denoted by τ′, where
τ′ = WW/
tot 1

Note 2 to entry: In general, the total sound power transmitted into the receiving room consists of the power

radiated by the separating element, the flanking elements and other components.
The index R′ is normally determined from measurements according to
 
RL=− L +l10 gd B
 
 
where
L is the average sound pressure level in the source room, in decibels;
L is the average sound pressure level in the receiving room, in decibels;

A is the equivalent sound absorption area in the receiving room, in square metres;

S is the area of the separating element, in square metres.
3.1.2
standardized level difference

difference in the space and time average sound pressure levels produced in two rooms by one or more

sound sources in one of them, corresponding to a reference value of the reverberation time in the

receiving room, which is evaluated from
 
DL=l−+L 10 gd B
nT 12
 
 
where
2 © ISO 2017 – All rights reserved
---------------------- Page: 14 ----------------------
SIST EN ISO 12354-1:2017
ISO 12354-1:2017(E)
T is the reverberation time in the receiving room, in seconds;
T is the reference reverberation time; for dwellings given as 0,5 s.
3.1.3
normalized level difference

difference in the space and time average sound pressure levels produced in two rooms by one or more

sound sources in one of them, corresponding to the reference equivalent sound absorption area in the

receiving room, which is evaluated from
 
DL=−L − 10lg  dB
n 12
 
 o 
where A is the reference absorption area given as 10 m .
3.2 Quantities to express element performance

NOTE 1 The quantities expressing the performance of the elements are used as part of the input data to

estimate building performance. These quantities are determined in one-third-octave bands and can also be

expressed in octave bands. In relevant cases a single number rating for the element performance can be obtained,

in accordance with ISO 717-1, for instance R (C; C ).
w tr

NOTE 2 For the calculations, additional information on the element can be necessary; for example, mass per

unit area m′ in kg/m , type of element, material, type of junction, etc.
3.2.1
sound reduction index

ten times the common logarithm of the ratio of the sound power W incident on a test specimen to the

sound power W transmitted through the specimen, which is evaluated from
 
R = 10 lg  dB
 
 2 

Note 1 to entry: This quantity shall be determined in accordance with ISO 10140 (all parts) or ISO 15186-3 (use

of acoustical intensity).
3.2.2
sound reduction improvement index

difference in sound reduction index between a basic structural element with an additional layer (e.g. a

resilient wall skin, a suspended ceiling, a floating floor) and the basic structural element without this layer

Note 1 to entry: This quantity shall be determined in accordance with ISO 10140-1:2016, Annex G.

3.2.3
element normalized level difference
n,e

difference in the space and time average sound pressure level produced in two rooms by a source in

one room, where sound transmission is only due to a small technical element (e.g. transfer air devices,

electrical cable ducts, transit sealing systems), which is evaluated from
 
DL=−L − 10lg  dB
n,e 12
 
 o 
© ISO 2017 – All rights reserved 3
---------------------- Page: 15 ----------------------
SIST EN ISO 12354-1:2017
ISO 12354-1:2017(E)

where A is the equivalent sound absorption area in the receiving room, in square metres.

Note 1 to entry: D is normalized to the reference equivalent sound absorption area (A ) in the receiving room;

n,e o
A = 10 m

Note 2 to entry: This quantity shall be determined in accordance with ISO 10140-1:2016, Annex E.

3.2.4
normalized level difference for indirect airborne transmission
n,s

difference in the space and time average sound pressure level produced in two rooms by a source in one

of them, which is evaluated from
 
DL= −L − 10 lg  dB
n,s 12
 
 o 

Note 1 to entry: Transmission is only considered to occur through a specified path between the rooms (e.g.

ventilation systems, corridors). D is normalized to the reference equivalent sound absorption area (A ) in the

n,s o
receiving room; A = 10 m .

Note 2 to entry: The subscript s indicates the type of transmission system considered.

Note 3 to entry: This quantity shall be determined with a measurement method which is comparable to

ISO 10140-1:2016, Annex G.
3.2.5
flanking normalized level difference
n,f

difference in the space and time average sound pressure level produced in two rooms by a source in one

of them, which is evaluated from
 
DL= −L − 10 lg  dB
n,f 12
 
 

Note 1 to entry: Transmission is only considered to occur through a specified flanking path between the rooms

(e.g. suspended ceiling, access floor, façade). D is normalized to the reference equivalent sound absorption area

n,f
(A ) in the receiving room; A = 10 m .
o o

Note 2 to entry: This quantity shall be determined in accordance with ISO 10848-1, ISO 10848-2 and ISO 10848-3.

Note 3 to entry: For clarity, the term D is used when only one flanking path determines the sound transmission

n,f

(such as with suspended ceiling) and the term D is used when only one specified transmission path ij out

n,f,ij

of several paths is considered (such as structure-borne transmission on junctions of three or four connected

elements).
3.2.6
vibration reduction index

quantity related to the vibrational power transmission over a junction between structural elements,

normalized in order to make it an invariant quantity, which is determined by normalizing the direction-

averaged velocity level difference over the junction, to the junction length and the equivalent sound

absorption length, if relevant, of both elements in accordance with
 
DD+ l
v,ij v,ji ij
K = +10lg dB
 
 
where
4 © ISO 2017 – All rights reserved
---------------------- Page: 16 ----------------------
SIST EN ISO 12354-1:2017
ISO 12354-1:2017(E)

D is the velocity level difference between element i and j, when element i is excited, in decibels;

v,ij

D is the velocity level difference between element j and i, when element j is excited, in decibels;

v,ji
l is the common length of the junction between element i and j, in metres;
a is the equivalent absorption length of element i, in metres;
a is the equivalent absorption length of element j, in metres.
Note 1 to entry: The equivalent absorption length is given by
22, π S
ref
a =
cT f
where
T is the structural reverberation time of the element i or j, in seconds;
S is the area of element i or j, in square metres;
f is the centre band frequency, in Hertz
f is the reference frequency; f = 1 000 Hz;
ref ref
c is the speed of sound in air, in metres per second.

Note 2 to entry: The equivalent absorption length is the length of a fictional totally-absorbing edge of an element

if its critical frequency is assumed to be 1 000 Hz, giving the same loss as the total losses of the element in a given

situation.

Note 3 to entry: The quantity K shall be determined in accordance with ISO 10848-1 and ISO 10848-4.

3.2.7
normalized direction-averaged vibra
...

SLOVENSKI SIST EN ISO 12354-1
STANDARD
december 2017
Akustika v stavbah – Ocenjevanje akustičnih lastnosti stavb iz lastnosti
sestavnih delov – 1. del: Izolirnost pred zvokom v zraku med prostori
(ISO 12354-1:2017)
Building acoustic – Estimation of acoustic performance of buildings from the
performance of elements – Part 1: Airborne sound insulation between rooms
(ISO 12354-1:2017)
Bauakustik – Berechnung der akustischen Eigenschaften von Gebäuden aus den
Bauteileigenschaften – Teil 1: Luftschalldämmung zwischen Räumen
(ISO 12354-1:2017)
Acoustique du bâtiment – Calcul de la performance acoustique des bâtiments à

partir de la performance des éléments – Partie 1: Isolement acoustique aux bruits

aériens entre des locaux (ISO 12354-1:2017)
Referenčna oznaka
ICS 91.120.20 SIST EN ISO 12354-1:2017(sl)
Nadaljevanje na straneh II in III ter od 1 do 93

© 2020-10. Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST EN ISO 12354-1 : 2017
NACIONALNI UVOD

Standard SIST EN ISO 12354-1 (sl), Akustika v stavbah – Ocenjevanje akustičnih lastnosti stavb iz

lastnosti sestavnih delov – 1. del: Izolirnost pred zvokom v zraku med prostori (ISO 12354-1:2017),

2017, ima status slovenskega standarda in je enakovreden evropskemu standardu EN ISO 12354-1

(en, de, fr), Building acoustics – Estimation of acoustic performance of buildings from the performance

of elements – Part 1: Airborne sound insulation between rooms (ISO 12354-1:2017), 2017.

Ta standard nadomešča SIST EN 12354-1:2001.
NACIONALNI PREDGOVOR

Evropski standard EN ISO 12354-1:2017 je pripravil tehnični odbor Evropskega komiteja za

standardizacijo CEN/TC 126 Akustične lastnosti gradbenih proizvodov in stavb. Slovenski standard

SIST EN ISO 12354-1:2017 je prevod evropskega standarda EN ISO 12354-1:2017. V primeru spora

glede besedila slovenskega prevoda v tem standardu je odločilen izvirni evropski standard v enem

izmed treh uradnih jezikov CEN. Slovensko izdajo standarda je pripravil tehnični odbor SIST/TC AKU

Akustika.

Odločitev za izdajo tega standarda je dne 2. novembra 2017 sprejel SIST/TC AKU Akustika.

ZVEZE S STANDARDI

S privzemom tega evropskega standarda veljajo za omejeni namen referenčnih standardov vsi

standardi, navedeni v izvirniku, razen tistih, ki so že sprejeti v nacionalno standardizacijo:

SIST EN ISO 717-1 Akustika – Vrednotenje zvočne izolirnosti v zgradbah in zvočne

izolirnosti gradbenih elementov – 1. del: Izolirnost pred zvokom
v zraku

SIST EN ISO 10140 (vsi deli) Akustika – Laboratorijsko merjenje zvočne izolirnosti gradbenih

elementov

SIST EN ISO 10848-1 Akustika – Laboratorijsko in terensko merjenje bočnega prenosa

zvoka v zraku, udarnega zvoka in zvoka v gradbenih elementih
servisne opreme med mejnimi prostori – 1. del: Okvirni dokument

SIST EN ISO 10848-2 Akustika – Laboratorijsko in terensko merjenje bočnega prenosa zvoka

v zraku, udarnega zvoka in zvoka v gradbenih elementih servisne
opreme med mejnimi prostori – 2. del: Uporaba elementov tipa B pri
majhnem vplivu stikov

SIST EN ISO 10848-3 Akustika – Laboratorijsko in terensko merjenje bočnega prenosa zvoka

v zraku, udarnega zvoka in zvoka v gradbenih elementih servisne
opreme med mejnimi prostori – 3. del: Uporaba elementov tipa B pri
pomembnem vplivu stikov

SIST EN ISO 10848-4 Akustika – Laboratorijsko in terensko merjenje bočnega prenosa zvoka

v zraku, udarnega zvoka in zvoka v gradbenih elementih servisne
opreme med mejnimi prostori – 4. del: Uporaba na stiku z vsaj enim
gradbenim elementom tipa A

SIST EN ISO 15186-3 Akustika – Merjenje zvočne izolirnosti v stavbah in zvočne izolirnosti

gradbenih elementov z uporabo zvočne intenzitete – 3. del:
Laboratorijska merjenja pri nizkih frekvencah (ISO 15186-3:2002)
OSNOVA ZA IZDAJO STANDARDA
– privzem standarda EN ISO 12354-1:2017
---------------------- Page: 2 ----------------------
SIST EN ISO 12354-1 : 2017
PREDHODNA IZDAJA
– standard SIST EN 12354-1:2001
OPOMBE

– Povsod, kjer se v besedilu standarda uporablja izraz “evropski standard”, v SIST EN ISO

12354-1:2017 to pomeni “slovenski standard”.
– Uvod in nacionalni predgovor nista sestavni del standarda.

– Ta nacionalni dokument je istoveten EN ISO 12354-1:2017 in je objavljen z dovoljenjem

Upravni center
CEN
Avenue Marnix 17
B-1000 Bruselj

This national document is identical with EN ISO 12354-1:2017 and is published with the permission of

CEN
Management Centre
Avenue Marnix 17
B-1000 Brussels
III
---------------------- Page: 3 ----------------------
SIST EN ISO 12354-1 : 2017
---------------------- Page: 4 ----------------------
EVROPSKI STANDARD EN ISO 12354-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
avgust 2017
EUROPÄISCHE NORM
ICS 91.120.20 Nadomešča EN 12354-1:2000
Slovenska izdaja
Akustika v stavbah – Ocenjevanje akustičnih lastnosti stavb iz
lastnosti sestavnih delov – 1. del: Izolirnost pred zvokom v zraku
med prostori (ISO 123541:2017)

Building acoustics – Estimation of Acoustique du bâtiment – Calcul Bauakustik – Berechnung der

acoustic performance of buildings de la performance acoustique des akustischen Eigenschaften von

from the performance of elements bâtiments à partir de la Gebäuden aus den

– Part 1: Airborne sound insulation performance des éléments – Bauteileigenschaften –

between rooms Partie 1: Isolement acoustique aux Teil 1: Luftschalldämmung
(ISO 12354-1:2017) bruits aériens entre des locaux zwischen Räumen
(ISO 12354-1:2017) (ISO 12354-1:2017)
Ta evropski standard je CEN sprejel 23. aprila 2017.

Člani CEN morajo izpolnjevati notranje predpise CEN/CENELEC, ki določajo pogoje, pod katerimi

dobi ta evropski standard status nacionalnega standarda brez kakršnihkoli sprememb. Sezname

najnovejših izdaj teh nacionalnih standardov in njihove bibliografske podatke je mogoče na zahtevo

dobiti pri Upravnem centru CEN-CENELEC ali pri članih CEN.

Ta evropski standard obstaja v treh uradnih izdajah (angleški, francoski in nemški). Izdaje v drugih

jezikih, ki jih člani CEN na lastno odgovornost prevedejo in izdajo ter prijavijo pri Upravnem centru

CEN-CENELEC, veljajo kot uradne izdaje.

Člani CEN so nacionalni organi za standarde Avstrije, Belgije, Bolgarije, Cipra, Češke republike,

Danske, Estonije, Finske, Francije, Grčije, Hrvaške, Irske, Islandije, Italije, Latvije, Litve,

Luksemburga, Madžarske, Malte, Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije, Nemčije,

Nizozemske, Norveške, Poljske, Portugalske, Romunije, Slovaške, Slovenije, Srbije, Španije,

Švedske, Švice, Turčije in Združenega kraljestva.
CEN
Evropski komite za standardizacijo
European committee for standardization
Comité européen de normalisation
Europäisches komitee für normung
Upravni center CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Bruselj
© 2017 CEN Lastnice avtorskih pravic so vse Ref. oz. EN ISO 12354-1:2017 E
države članice CEN
---------------------- Page: 5 ----------------------
SIST EN ISO 12354-1 : 2017
VSEBINA Stran

Evropski predgovor ................................................................................................................................... 3

Predgovor ................................................................................................................................................. 4

Uvod ........................................................................................................................................................ 5

1 Področje uporabe .................................................................................................................................. 6

2 Zveza s standardi .................................................................................................................................. 6

3 Izrazi in definicije ................................................................................................................................... 6

3.1 Veličine, ki opisujejo lastnosti stavb ................................................................................................... 7

3.2 Veličine, ki opisujejo lastnosti elementov ........................................................................................... 8

3.3 Drugi izrazi in veličine ....................................................................................................................... 11

4 Računski modeli .................................................................................................................................. 12

4.1 Splošna načela ................................................................................................................................. 12

4.2 Podrobni model prenosa po konstrukcijah ....................................................................................... 15

4.2.1 Vhodni podatki ............................................................................................................................... 15

4.2.2 Pretvorba vhodnih podatkov v vrednosti v stavbi .......................................................................... 16

4.2.3 Določitev direktnega in stranskega prenosa v stavbi .................................................................... 18

4.2.4 Omejitve ........................................................................................................................................ 19

4.3 Podrobni model prenosa zvoka v zraku ........................................................................................... 19

4.3.1 Določitev iz izmerjenega direktnega prenosa zvoka v zraku za majhne tehnične elemente ........ 19

4.3.2 Določitev iz izmerjenega skupnega indirektnega prenosa ............................................................ 19

4.3.3 Določitev iz lastnosti ločilnih elementov sistema ........................................................................... 19

4.4 Poenostavljeni model ....................................................................................................................... 19

4.4.1 Splošno .......................................................................................................................................... 19

4.4.2 Postopek izračuna ......................................................................................................................... 20

4.4.3 Vhodni podatki ............................................................................................................................... 22

4.4.4 Omejitve ........................................................................................................................................ 23

5 Natančnost .......................................................................................................................................... 23

Dodatek A (normativni): Simboli ............................................................................................................. 24

Dodatek B (informativni): Zvočna izolirnost ............................................................................................ 30

Dodatek C (informativni): Strukturni odmevni čas: elementi tipa A ........................................................ 39

Dodatek D (informativni): Izboljšanje zvočne izolirnosti zaradi dodatnih slojev ..................................... 42

Dodatek E (informativni): Prenos vibracij prek spojev: težke stavbe ..................................................... 47

Dodatek F (informativni): Prenos vibracij prek spojev: lahke stavbe ..................................................... 55

Dodatek G (informativni): Določanje normirane razlike zvočnih ravni pri stranskem prenosu zvoka .... 61

Dodatek H (informativni): Določanje indirektnega prenosa v obliki zvoka v zraku iz lastnosti

elementov sistema .................................................................................................................................. 63

Dodatek I (informativni): Izolirnost pred zvokom v nizkofrekvenčnem območju .................................... 64

Dodatek J (informativni): Smernice za praktično uporabo ..................................................................... 66

Dodatek K (informativni): Ocena negotovosti ......................................................................................... 73

Dodatek L (informativni): Primeri izračuna ............................................................................................. 76

Literatura................................................................................................................................................. 91

---------------------- Page: 6 ----------------------
SIST EN ISO 12354-1 : 2017
Evropski predgovor

Ta dokument (EN ISO 12354-1:2017) je pripravil tehnični odbor ISO/TC 43 "Akustika" v sodelovanju s

tehničnim odborom CEN/TC 126 "Akustične lastnosti gradbenih proizvodov in stavb", katerega

sekretariat vodi AFNOR.

Ta evropski standard mora dobiti status nacionalnega standarda bodisi z objavo istovetnega besedila

ali z razglasitvijo najpozneje februarja 2018, nasprotujoče nacionalne standarde pa je treba razveljaviti

najpozneje februarja 2018.

Opozoriti je treba na možnost, da so lahko nekateri elementi tega standarda predmet patentnih pravic.

CEN ni odgovoren za ugotavljanje posameznih ali vseh takih patentnih pravic.
Ta dokument nadomešča EN 12354-1:2000.

Po določilih notranjih predpisov CEN/CENELEC so ta evropski standard dolžne privzeti nacionalne

organizacije za standarde naslednjih držav: Avstrije, Belgije, Bolgarije, Cipra, Češke republike, Danske,

Estonije, Finske, Francije, Grčije, Hrvaške, Irske, Islandije, Italije, Latvije, Litve, Luksemburga,

Madžarske, Malte, Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije, Nemčije, Nizozemske, Norveške,

Poljske, Portugalske, Romunije, Srbije, Slovaške, Slovenije, Španije, Švedske, Švice, Turčije in

Združenega kraljestva.
Razglasitvena objava

Besedilo standarda ISO 12354-1:2017 je CEN odobril kot standard EN ISO 12354-1:2017 brez kakršnih

koli sprememb.
---------------------- Page: 7 ----------------------
SIST EN ISO 12354-1 : 2017
Predgovor

ISO (Mednarodna organizacija za standardizacijo) je svetovna zveza nacionalnih organov za standarde

(članov ISO). Mednarodne standarde ponavadi pripravljajo tehnični odbori ISO. Vsak član, ki želi

delovati na določenem področju, za katero je bil ustanovljen tehnični odbor, ima pravico biti zastopan v

tem odboru. Pri delu sodelujejo tudi mednarodne vladne in nevladne organizacije, povezane z ISO. V

vseh zadevah, ki so povezane s standardizacijo na področju elektrotehnike, ISO tesno sodeluje z

Mednarodno elektrotehniško komisijo (IEC).

Postopki, uporabljeni pri pripravi tega dokumenta, in predvideni postopki za njegovo vzdrževanje so

opisani v Direktivah ISO/IEC, 1. del. Posebna pozornost naj se nameni različnim kriterijem odobritve,

potrebnim za različne vrste dokumentov ISO. Ta dokument je bil pripravljen v skladu z uredniškimi pravili

Direktiv ISO/IEC, 2. del (glej www.iso.org/directives).

Opozoriti je treba na možnost, da so lahko nekateri elementi tega standarda predmet patentnih pravic.

ISO ne prevzema odgovornosti za identifikacijo nekaterih ali vseh takih patentnih pravic. Podrobnosti o

morebitnih patentnih pravicah, opredeljenih med pripravo tega dokumenta, bodo navedene v uvodu

in/ali na seznamu patentnih izjav, ki jih je prejela organizacija ISO (glej www.iso.org/patents).

Morebitna trgovska imena, uporabljena v tem dokumentu, so informacije za uporabnike in ne pomenijo

podpore blagovni znamki.

Obrazložitev pomena specifičnih terminov in izrazov ISO, povezanih z ugotavljanjem skladnosti, ter

informacij o tem, kako ISO spoštuje načela Svetovne trgovinske organizacije (WTO) v Tehničnih ovirah

pri trgovanju (TBT), je na voljo na tej povezavi: www.iso.org/iso/foreword.html.

Ta dokument je pripravil tehnični odbor Evropskega komiteja za standardizacijo (CEN) CEN/TC 126,

Akustične lastnosti gradbenih proizvodov in stavb, v sodelovanju s tehničnim odborom ISO/TC 43,

Akustika, SC 2, Akustika v stavbah, v skladu s sporazumom o tehničnem sodelovanju med ISO in CEN

(Dunajski sporazum).

Ta prva izdaja razveljavlja in nadomešča izdajo ISO 15712-1:2005, ki je strokovno revidirana.

Seznam vseh delov skupine standardov ISO 12354 je na voljo na spletni strani ISO.

---------------------- Page: 8 ----------------------
SIST EN ISO 12354-1 : 2017
Uvod

Ta dokument je del skupine standardov, v katerih so opisani modeli za izračun akustike v stavbah.

Čeprav dokument obravnava glavne vrste gradbenih konstrukcij, doslej še ni mogoče zajeti vseh različic

konstrukcij v stavbah. Določa način obravnave z namenom, da se pridobijo izkušnje za prihodnje

izboljšave in razvoj.

Točnost tega dokumenta se lahko podrobno določi šele s široko primerjavo podatkov s terena, ki se

lahko zberejo šele po daljšem času po uvedbi modela za napovedovanje. V vmesnem času so

uporabnikom v pomoč navedbe o točnosti, ki temeljijo na prejšnjih primerjavah s primerljivimi modeli za

napovedovanje, postopek za ocenjevanje pa je predstavljen v dodatku K. Odgovornost uporabnika (tj.

osebe, organizacije, uradne osebe) je, da opozori na posledice točnosti, povezane z merilnimi postopki

ali metodami napovedovanja, s tem, da določi zahteve za vhodne podatke in/ali navede varne meje

rezultatov ali uporabi nekatere druge popravke.

Ta dokument je namenjen strokovnjakom za akustiko in daje okvir za razvoj uporabnih dokumentov in

orodij za druge uporabnike na področju graditve objektov ob upoštevanju lokalnih okoliščin.

V opisanih računskih modelih se uporablja najsplošnejši inženirski pristop z jasno navezavo na

izmerljive veličine, ki določajo lastnosti gradbenih elementov. V dokumentu so opisane znane omejitve

teh računskih modelov. Obstajajo tudi drugi računski modeli z lastno uporabnostjo in omejitvami.

Modeli temeljijo na izkušnjah z napovedovanjem v stanovanjskih stavbah; uporabljajo pa se lahko tudi

za druge vrste stavb, pri čemer pa mora biti zagotovljeno, da konstrukcijski sistemi in mere elementov

niso bistveno drugačni od tistih v stanovanjskih stavbah.

V dokumentu so navedene tudi podrobnosti glede uporabe v zvezi z lahkimi konstrukcijami (običajno

lahki elementi z jeklenim ali lesenim okvirjem v nasprotju s težjimi zidarskimi ali betonskimi elementi).

---------------------- Page: 9 ----------------------
SIST EN ISO 12354-1 : 2017
Akustika v stavbah – Ocenjevanje akustičnih lastnosti stavb iz
lastnosti sestavnih delov –
1. del: Izolirnost pred zvokom v zraku med prostori
1 Področje uporabe

Dokument podaja računske modele, oblikovane za ocenjevanje izolirnosti pred zvokom v zraku med

mejnimi prostori, pri katerih se uporabljajo predvsem izmerjene vrednosti, značilne za direktni in

indirektni stranski prenos zvoka prek gradbenih elementov, ki so vključeni pri prenosu zvoka, ter

teoretično izpeljane metode širjenja zvoka po gradbenih elementih.

Opisan je podroben model za izračun v frekvenčnih pasovih, in sicer v frekvenčnem območju 1/3 oktave

100–3150 Hz v skladu s standardom ISO 717-1, po možnosti razširjenem navzdol do 1/3 oktave 50 Hz,

če so na voljo podatki o elementih in spojih (glej dodatek I), pri čemer se iz rezultatov izračuna lahko

določi enoštevilčna vrednost zvočne izolirnosti. Iz tega je izpeljan poenostavljeni model z omejenim

področjem uporabe, pri katerem se ocena enoštevilčne vrednosti zvočne izolirnosti izračuna

neposredno iz enoštevilčnih ocen za elemente; za poenostavljeni model je predlagana metoda za

določanje negotovosti (glej dodatek K).

Dokument opisuje osnove računskih shem, navaja relevantne veličine in določa njihovo uporabnost ter

omejitve.
2 Zveza s standardi

Naslednji dokumenti se v besedilu sklicujejo na takšen način, da njihov del ali celotna vsebina

predstavljata zahteve tega dokumenta. Pri datiranih sklicevanjih se uporablja samo navedena izdaja.

Pri nedatiranih sklicevanjih se uporablja zadnja izdaja referenčnega dokumenta (vključno z vsemi

dopolnili).

ISO 717-1 Akustika – Vrednotenje zvočne izolirnosti v zgradbah in zvočne izolirnosti

gradbenih elementov – 1. del: Izolirnost pred zvokom v zraku

ISO 10140 (vsi deli) Akustika – Laboratorijsko merjenje zvočne izolirnosti gradbenih elementov

ISO 10848-1 Akustika – Laboratorijsko merjenje bočnega prenosa zvoka v zraku in
udarnega zvoka med mejnimi prostori – 1. del: Okvirni dokument
ISO 10848-2 Akustika – Laboratorijsko merjenje bočnega prenosa zvoka v zraku in
udarnega zvoka med mejnimi prostori – 2. del: Uporaba pri lahkih elementih,
kadar ima stik majhen vpliv
ISO 10848-3 Akustika – Laboratorijsko merjenje bočnega prenosa zvoka v zraku in
udarnega zvoka med mejnimi prostori – 3. del: Uporaba pri lahkih elementih,
kadar ima stik znaten vpliv
ISO 10848-4 Akustika – Laboratorijsko merjenje bočnega prenosa zvoka v zraku in
udarnega zvoka med mejnimi prostori – 4. del: Uporaba na stiku z najmanj
enim težkim elementom

ISO 15186-3 Akustika – Merjenje zvočne izolirnosti v stavbah in zvočne izolirnosti

gradbenih elementov z uporabo zvočne intenzitete – 3. del: Laboratorijske
meritve pri nizkih frekvencah
3 Izrazi in definicije

V tem dokumentu se uporabljajo naslednji izrazi in definicije ter simboli in enote, navedeni v dodatku A.

ISO in IEC hranita terminološke zbirke podatkov za uporabo pri standardizaciji na naslednjih naslovih:

---------------------- Page: 10 ----------------------
SIST EN ISO 12354-1 : 2017
– IEC Electropedia: na voljo na spletnem mestu http://www.electropedia.org/

– brskanje po spletni strani ISO: na voljo na spletnem mestu http://www.iso.org/obp

3.1 Veličine, ki opisujejo lastnosti stavb

OPOMBA: Zvočna izolirnost med prostori, določena po ISO 16283-1, se lahko opiše z različnimi veličinami. Te veličine se

določajo po frekvenčnih pasovih (terčnih ali oktavnih), na podlagi katerih se lahko določi enoštevilčna vrednost

za lastnost stavbe v skladu z ISO 717-1, npr. R' , D ali (D + C).
w nT,w nT,w
3.1.1
gradbena zvočna izolirnost

negativni 10-kratni desetiški logaritem razmerja skupne zvočne moči W , prenesene v sprejemni

tot
prostor, in vpadle zvočne moči W na ločilni element, ki se izračuna iz
R' = −10 lg τ' dB
Opomba 1: Razmerje se označi s τ', kjer je:
τ' = W /W
tot 1

Opomba 2: Na splošno skupna zvočna moč, ki se prenaša v sprejemni prostor, sestoji iz deleža zvočne moči, ki ga sevajo

ločilni element, stranski elementi in druge komponente.
Indeks R' se ponavadi določi na podlagi meritev z enačbo:
kjer so:
L povprečna raven zvočnega tlaka v oddajnem prostoru, v decibelih
L povprečna raven zvočnega tlaka v sprejemnem prostoru, v decibelih
A ekvivalentna absorpcijska površina v sprejemnem prostoru, v kvadratnih metrih
S površina ločilnega elementa, v kvadratnih metrih
3.1.2
standardna razlika zvočnih ravni

razlika prostorskega in časovnega povprečja ravni zvočnega tlaka v dveh prostorih, ki nastaja zaradi

enega ali več zvočnih virov v enem od obeh prostorov, pri čemer se razlika nanaša na referenčno

vrednost odmevnega časa v sprejemnem prostoru, ki se izračuna iz
kjer sta:
T odmevni čas v sprejemnem prostoru, v sekundah
T referenčni odmevni čas; za stanovanja je 0,5 s
3.1.3
normirana razlika zvočnih ravni

razlika prostorskega in časovnega povprečja ravni zvočnega tlaka v dveh prostorih, ki nastaja zaradi

enega ali več zvočnih virov v enem od obeh prostorov, pri čemer se razlika nanaša na referenčno

ekvivalentno absorpcijsko površino v sprejemnem prostoru, ki se izračuna iz:
---------------------- Page: 11 ----------------------
SIST EN ISO 12354-1 : 2017
kjer je Ao referenčna absorpcijska površina, ki znaša 10 m .
3.2 Veličine, ki opisujejo lastnosti elementov

OPOMBA 1: Veličine, ki opisujejo lastnosti elementov, se uporabljajo kot del vhodnih podatkov za ocenjevanje lastnosti stavbe.

Te veličine se določajo v terčnih frekvenčnih pasovih, lahko pa se določajo tudi v oktavnih frekvenčnih pasovih.

Če je potrebno, se iz veličin v posameznih frekvenčnih pasovih lahko oceni obnašanje elementa z enoštevilčno

vrednostjo v skladu s standardom ISO 717-1, npr. R (C; C ).
w tr

OPOMBA 2: Za izračun so morda potrebni dodatni podatki o elementu, na primer masa na enoto površine m' v kg/m , vrsta

elementa, material, vrsta spoja in podobno.
3.2.1
zvočna izolirnost

desetkratni desetiški logaritem razmerja zvočne moči W1, vpadle na preskusni vzorec, in zvočne moči

W2, prenesene skozi preskusni vzorec, ki se izračuna iz:

Opomba 1: Ta veličina se določi v skladu s standardom ISO 10140 (vsi deli) ali ISO 15186-3 (uporaba zvočne intenzitete).

3.2.2
izboljšanje zvočne izolirnosti

razlika zvočnih izolirnosti med osnovnim konstrukcijskim elementom z dodanim slojem (npr. gibka

stenska obloga, spuščeni strop, plavajoči pod) ter osnovnim konstrukcijskim elementom brez dodanega

sloja

Opomba 1: Ta veličina se določi v skladu s standardom ISO 10140-1:2016, dodatek G.

3.2.3
normirana razlika zvočnih ravni elementa
n,e

razlika prostorskega in časovnega povprečja ravni zvočnega tlaka v dveh prostorih, ki nastaja zaradi

zvočnega vira v enem prostoru, pri čemer se zvok prenaša le preko majhnega tehničnega elementa

(npr. prezračevalniki, cevi za električne kable, tesnilni sistemi), ki se izračuna iz:

kjer je A ekvivalentna absorpcijska površina v sprejemnem prostoru, v kvadratnih metrih.

Opomba 1: D je normirana na referenčno ekvivalentno absorpcijsko površino (A ) v sprejemnem prostoru; A = 10 m .

n,e o o

Opomba 2: Ta veličina se določi v skladu s standardom ISO 10140-1:2016, dodatek E.

3.2.4
normirana razlika zvočnih ravni za indirektni prenos zvoka v zraku
n,s

razlika prostorskega in časovnega povprečja ravni zvočnega tlaka v dveh prostorih, ki nastaja zaradi

zvočnega vira v enem od teh prostorov, ki se izračuna iz:
---------------------- Page: 12 ----------------------
SIST EN ISO 12354-1 : 2017

Opomba 1: Zvok se prenaša med prostoroma le po določeni poti (npr. prezračevalni sistemi, hodniki). D je normirana na

n,s

referenčno ekvivalentno absorpcijsko površino (A ) v sprejemnem prostoru; A = 10 m .

o o
Opomba 2: Indeks s označuje vrsto sistema za prenos zvoka, ki se obravnava.

Opomba 3: Ta veličina se določi z merjenjem po metodi, ki je primerljiva metodi po ISO 10140-1:2016, dodatek G.

3.2.5
normirana razlika zvočnih ravni pri stranskem prenosu zvoka
n,f

razlika prostorskega in časovnega povprečja ravni zvočnega tlaka v dveh prostorih, ki nastaja zaradi

zvočnega vira v enem od teh prostorov, ki se izračuna iz:

Opomba 1: Zvok se prenaša med prostoroma le po določeni stranski poti (npr. spuščeni strop, votli pod, fasada). D je

n,f

normirana na referenčno ekvivalentno absorpcijsko površino (A ) v sprejemnem prostoru; A = 10 m .

o o

Opomba 2: Ta veličina se določi v skladu s standardi ISO 10848-1, ISO 10848-2 in ISO 10848-3.

Opomba 3: Izraz D se zaradi jasnosti uporablja samo, kadar ena stranska pot določa prenos zvoka (kot pri spuščenem

n,f

stropu), izraz D pa se uporablja, kadar se upošteva samo ena od določenih poti prenosa ij izmed več poti (kot

n,f,ij
pri prenosu strukturnega zvoka na spojih treh ali štirih povezanih elementov).
3.2.6
faktor dušenja vibracij

veličina, povezana s prenosom vibracij preko spojev konstrukcijskih elementov, normirana z namenom,

da postane konstantna veličina, ki je določena z normiranjem smerno povprečene razlike ravni hitrosti

preko spoja glede na dolžino spoja ter glede na ekvivalentno absorpcijsko dolžino obeh elementov (če

je to ustrezno) skladno z naslednjo enačbo:
kjer so:

D razlika ravni hitrosti med elementoma i ter j, ko je vzbujan element i, v decibelih

v,ij

D razlika ravni hitrosti med elementoma j ter i, ko je vzbujan element j, v decibelih

v,ji
l skupna dolžina spoja med elementoma i ter j, v metrih
a ekvivalentna absorpcijska dolžina elementa i, v metrih
a ekvivalentna absorpcijska dolžina elementa j, v metrih
Opomba 1: Ekvivalentna absorpcijska dolžina je podana z enačbo:
kjer so:
T strukturni odmevni čas elementa i ali j, v sekundah
---------------------- Page: 13 ----------------------
SIST EN ISO 12354-1 : 2017
S površina elementa i ali j, v kvadratnih metrih (m )
f srednja frekvenca frekvenčnega pasu, v hercih (Hz)
f referenčna frekvenca; f = 1000 Hz
ref ref
c hitrost zvoka v zraku, v metrih na sekundo (m/s)

Opomba 2: Ekvivalentna absorpcijska dolžina je dolžina namišljenega popolnoma absorptivnega roba elementa z enako

absorpcijo, kot jo ima dejanski rob elementa, če se privzame, da je kritična frekvenca elementa 1000 Hz. Pri tem

je dušenje enako skupnemu dušenju za element v danih razmerah.

Opomba 3: Veličina K se določi v skladu s standardoma ISO 10848-1 in ISO 10848-4.

3.2.7
normirana smerno povprečena razlika ravni vibracij
v,ij,n

razlika ravni hitrosti med elementoma i in j, povprečena preko vzbujanja od i in vzbujanja od j ter

normirana na dolžino spoja in območje merjenja na obeh elementih v skladu z:
kjer so:

D razlika ravni hitrosti med elementoma i ter j, ko je vzbujan element i, v decibelih

...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.