Conductors for overhead lines - Round wire concentric lay stranded conductors

This European Standard specifies the electrical and mechanical characteristics of round wire concentric lay bare overhead electrical conductors stranded in alternate directions, with or without grease as per EN 50326, made of one or a combination of any of the following: a) Hard drawn Aluminium as per EN 60889 designated AL1 b) Aluminium alloy as per EN 50183 designated AL2 to AL7 c) Zinc coated steel wire as per EN 50189 with grade and class designated ST1A, ST2B, ST3D, ST4A, ST5E, and ST6C. d) Aluminium-clad steel wire as per EN 61232 with class designation 20SA (grades A and B), 27SA, 30SA and 40SA. Conductors made of zinc coated steel wires only are not included.

Leiter für Freileitungen - Leiter aus konzentrisch verseilten runden Drähten

Conducteurs pour lignes aériennes - Conducteurs à brins circulaires, câblés en couches concentriques

Vodniki za nadzemne vode - Vrvi iz koncentrično sukanih okroglih žic

Ta standard določa električne in mehanske lastnosti nadzemnih električnih vodnikov iz koncentrično ležeče okrogle žice v izmeničnih smereh, z mastjo ali brez, glede na prEN 50326, narejenih iz enega ali več od naslednjih: a) Trdo vlečeni aluminij glede na HD 532 S1, označen AL1 b) Aluminijeva zlitina glede na prEN 50183, označena AL2 do AL7 c) ST1A, ST2B, ST3D, ST4A, ST5E in ST6C, kar označuje stopnjo in razred jeklene žice, prevlečene s cinkom glede na prEN 50189. d) 20SA (stopnji A in B), 27SA, 30SA in 40SA, kar označuje razred jeklene žice, prevlečene z aluminijem glede na EN 61232. Vodniki samo iz jeklenih žic, prevlečenih s cinkom, niso vključeni.

General Information

Status
Published
Publication Date
27-May-2001
Withdrawal Date
31-Oct-2003
Drafting Committee
Parallel Committee
Current Stage
9093 - Decision to confirm - Review Enquiry
Completion Date
09-Aug-2023

Relations

Buy Standard

Standard
EN 50182:2002
Slovenian language
73 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day
Standard
EN 50182:2002
English language
72 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

SLOVENSKI SIST EN 50182

STANDARD
september 2002
Vodniki za nadzemne vode – Vrvi iz koncentrično sukanih okroglih žic

(vključuje popravek AC:2013)


Conductors for overhead lines – Round wire concentric lay stranded conductors


Conducteurs pour lignes aériennes – Conducteurs à brins circulaires, câblés en

couches concentriques


Leiter für Freileitungen – Leiter aus konzentrisch verseilten runden Drähten


Referenčna oznaka

ICS 29.060.10, 29.240.20 SIST EN 50182:2002 (sl)Nadaljevanje na strani II in od 1 do 72© 2015-06. Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------

SIST EN 50182 : 2002
NACIONALNI UVOD

Standard SIST EN 50182:2002 (sl) in popravek SIST EN 50182:2002/AC:2013, Vodniki za nadzemne
vode – Vrvi iz koncentrično sukanih okroglih žic, ima status slovenskega standarda in je enakovreden
evropskemu standardu EN 50182:2001 (en) in popravku EN 50182:2001/AC:2013 (en), Conductors
for overhead lines – Round wire concentric lay stranded conductors.

NACIONALNI PREDGOVOR

Evropski standard EN 50182:2001 in popravek AC:2013 je pripravil tehnični odbor Evropskega
komiteja za standardizacijo CLC/TC 7 Nadzemni električni vodniki.

Slovenski standard SIST EN 50182:2002 je konsolidiran prevod evropskega standarda
EN 50182:2001 in popravka AC:2013. V primeru spora glede besedila slovenskega prevoda v tem
standardu je odločilen izvirni evropski standard v angleškem jeziku. Slovensko izdajo standarda je
pripravil tehnični odbor SIST/TC NVV Nadzemni vodi in vodniki.

Odločitev za privzem tega standarda je 26. aprila 2002 sprejel SIST/TC GAV Goli aluminijasti vodniki
(sedaj SIST/TC NVV Nadzemni vodi in vodniki).

ZVEZA Z NACIONALNIMI STANDARDI

S privzemom tega evropskega standarda veljajo za omejeni namen referenčnih standardov vsi
standardi, navedeni v izvirniku, razen tistih, ki so že sprejeti v nacionalno standardizacijo:

SIST EN 50183:2000 Vodniki za nadzemne vode – Žice iz zlitine aluminij-magnezij-silicij
SIST EN 50189:2000 Vodniki za nadzemne vode – Pocinkane jeklene žice
SIST EN 50326:2003 Vodniki za nadzemne vode – Karakteristike masti za vodnike
SIST EN 60889:2002 Trdo vlečena aluminijska žica za nadzemne vode
SIST EN 61232:1996 Z aluminijem oplaščene jeklene žice za elektrotehnične namene
OSNOVA ZA IZDAJO STANDARDA

– Privzem standarda EN 50182:2001 in EN 50182:2001/AC:2013

OPOMBE

– Povsod, kjer se v besedilu standarda uporablja izraz “evropski standard”, v SIST EN 50182:2002
to pomeni “slovenski standard”.

– Nacionalni uvod in nacionalni predgovor nista sestavni del standarda.

– Ta nacionalni dokument je enakovreden EN 50182:2001 in AC:2013 in je objavljen z dovoljenjem

CENELEC
Rue de Stassart 36
1050 Bruselj
Belgija

This national document is identical with EN 50182:2001 and AC:2013 and is published with the
permission of

CENELEC
Rue de Stassart, 36
1050 Bruxelles
Belgium

II

---------------------- Page: 2 ----------------------

EVROPSKI STANDARD EN 50182
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM maj 2001
ICS 29.060.10
Slovenska izdaja

Vodniki za nadzemne vode – Vrvi iz koncentrično sukanih okroglih žic

Conductors for overhead lines – Conducteurs pour lignes aériennes – Leiter für Freileitungen – Leiter aus
Round wire concentric lay stranded Conducteurs à brins circulaires, konzentrisch verseilten runden
conductors câblés en couches concentriques Drähten
Ta evropski standard je CENELEC potrdil 1. novembra 2000. Člani CENELEC morajo izpolnjevati
notranje predpise CEN/CENELEC, s katerimi je predpisano, da mora biti ta evropski standard sprejet
kot nacionalni standard brez kakršnihkoli sprememb.

Seznami najnovejših izdaj teh nacionalnih standardov in njihovi bibliografski podatki so na voljo pri
Centralnem sekretariatu ali kateremkoli članu CENELEC.

Ta evropski standard obstaja v treh uradnih izdajah (angleški, francoski, nemški). Izdaje v drugih
jezikih, ki jih člani CENELEC na lastno odgovornost prevedejo in izdajo ter prijavijo pri Centralnem
sekretariatu, veljajo kot uradne izdaje.

Člani CENELEC so nacionalni elektrotehniški komiteji Avstrije, Belgije, Češke Republike, Danske,
Finske, Francije, Grčije, Irske, Islandije, Italije, Luksemburga, Nemčije, Nizozemske, Norveške,
Portugalske, Španije, Švedske, Švice in Združenega kraljestva.


CENELEC
Evropski komite za standardizacijo v elektrotehniki
European Committee for Electrotechnical Standardisation
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Centralni sekretariat: Rue de Stassart 35, B-1050 Bruselj


© 2001 CENELEC    Lastnice avtorskih pravic so vse države članice CENELEC Ref. št. EN 50182:2001 E

---------------------- Page: 3 ----------------------

SIST EN 50182 : 2002
Vsebina Stran
Uvod . 3
1 Področje uporabe . 4
2 Zveza s standardi . 4
3 Definicije . 4
4 Sistem označevanja . 5
5 Zahteve za vrvi . 6
6 Preskusi . 10
7 Pakiranje in označevanje. 14
8 Informacije, ki jih morata razjasniti kupec in proizvajalec . 15
Dodatek A (normativni): Posebni nacionalni pogoji . 16
Dodatek B (normativni): Izračun nazivne mase masti za vrvi . 17
Dodatek C (normativni): Preskusna metoda napetosti in raztezka . 20
Dodatek D (informativni): Koraki sukanja, uporabljeni za izračun povečanja mase zaradi sukanja
v preglednici 4 . 23
Dodatek E (normativni): Preskus uporabnosti vodnika za montažo z uporabo razpenjanja
z nategom . 24
Dodatek F (informativni): Pogostokrat uporabljeni vodniki v nekaterih državah članicah . 26
2

---------------------- Page: 4 ----------------------

SIST EN 50182 : 2002
Uvod

Ta evropski standard je pripravil tehnični komite CENELEC/TC 7, Nadzemni električni vodniki.

Besedilo osnutka je bilo dano v formalno glasovanje in CENELEC ga je potrdil kot EN 50182
1. novembra 2001.

Določena sta bila naslednja datuma:

– najpoznejši datum, do katerega mora biti EN privzet na
nacionalni ravni z objavo istovetnega nacionalnega standarda
ali z razglasitvijo   (dop) 1. 11. 2001

– najpoznejši datum, do katerega morajo biti umaknjeni
nacionalni standardi, ki so v nasprotju z EN   (dow) 1. 11. 2003

Dodatki z oznako »normativni« so del standarda. Dodatki z oznako »informativni« so podani samo kot
informacija. V tem standardu so dodatki A, B, C in E normativni, dodatka D in F pa sta informativna.

3

---------------------- Page: 5 ----------------------

SIST EN 50182 : 2002
1 Področje uporabe

Ta evropski standard določa električne in mehanske lastnosti koncentrično v izmeničnih smereh
sukanih golih nadzemnih vodnikov iz okroglih žic z mastjo ali brez nje v skladu z EN 50326, izdelanih
iz enega izmed naslednjih materialov ali iz kombinacije katerihkoli spodaj navedenih materialov:
a) trdo vlečen aluminij po EN 60889, označen kot AL1;
b) aluminijeva zlitina po EN 50183, označena kot AL2 do AL7;
c) pocinkana jeklena žica po EN 50189 s stopnjo in razredom, označenima kot ST1A, ST2B, ST3D,
ST4A, ST5E in ST6C;
d) z aluminijem oplaščena jeklena žica po EN 61232, označena kot razred 20SA (stopnji A in B),
27SA, 30SA in 40SA.

Vodniki, izdelani samo iz pocinkanih jeklenih žic, niso vključeni.

2 Zveza s standardi

Ta evropski standard vključuje z datiranim ali nedatiranim sklicevanjem določila iz drugih publikacij. Ta
sklicevanja na standarde so navedena na ustreznih mestih v besedilu, publikacije pa so naštete
spodaj. Pri datiranih sklicevanjih se pri uporabi tega evropskega standarda upoštevajo poznejša
dopolnila ali spremembe katerekoli od teh publikacij le, če so z dopolnilom ali spremembo vključene
vanj. Pri nedatiranih sklicevanjih velja samo zadnja izdaja publikacije, na katero se sklicuje.

EN 50183 Vodniki za nadzemne vode – Žice iz zlitine aluminij-magnezij-silicij
EN 50189 Vodniki za nadzemne vode – Pocinkane jeklene žice
1)
EN 50326 Vodniki za nadzemne vode – Karakteristike masti za vodnike
EN 60889 Trdo vlečena aluminijska žica za nadzemne vode
EN 61232 Z aluminijem oplaščene jeklene žice za elektrotehnične namene
IEC 60050-466 Mednarodni elektrotehniški slovar (IEV) – Poglavje 466: Nadzemni vodi

3 Definicije

Poleg definicij, podanih v IEC 60050-466, se uporabljajo še naslednje definicije:

3.1
aluminij
za namen tega standarda se aluminij uporablja kot generični izraz, ki pomeni trdo vlečen aluminij in
aluminijevo zlitino

3.2
smer sukanja
smer sukanja je določena kot leva ali desna. Pri desni smeri sukanja so žice sukane v smeri
osrednjega dela črke Z, ko je vodnik postavljen navpično. Pri levi smeri sukanja so žice sukane v
smeri osrednjega dela črke S, ko je vodnik postavljen navpično.

3.3
korak sukanja
razmerje med dolžino sukanja in zunanjim premerom ustrezne plasti žic v vrvi

1)
V fazi osnutka.
4

---------------------- Page: 6 ----------------------

SIST EN 50182 : 2002
3.4
lot
skupina vodnikov, ki jih proizvaja isti proizvajalec v podobnih proizvodnih pogojih

OPOMBA 1: Lot lahko vsebuje del ali celotno kupljeno količino.

OPOMBA 2: Kupec in proizvajalec se lahko dogovorita o sestavi lota.
3.5
naziven
ciljna vrednost merljive lastnosti, s katero se identificirata vodnik ali njegova komponenta in za katero
se uporabljajo tolerance

3.6
žica
nit iz vlečene kovine s konstantnim krožnim prerezom

3.7
naznačena natezna trdnost
ocena prelomne obremenitve, izračunana z uporabo specificiranih nateznih lastnosti komponentnih žic

4 Sistem označevanja

4.1 Sistem označevanja se uporablja za identificiranje vrvi, izdelanih iz aluminija, z jeklenimi žicami ali brez
njih.

4.2 Homogeni aluminijski vodniki so označeni z ALx, kjer x pomeni vrsto aluminija. Homogeni jekleni
vodniki, oplaščeni z aluminijem, so označeni z yzSA, kjer y pomeni vrsto jekla (stopnja A ali B, uporabno
samo za razred 20SA), z pa predstavlja razred aluminijskega oplaščenja (20, 27, 30 ali 40).

4.3 Sestavljeni jekleni vodniki z aluminijskim/cinkovim oplaščenjem so označeni z ALx/STyz, kjer ALx
pomeni zunanje aluminijske žice (ovoj), STyz pa pomeni jekleno jedro. Pri oznaki jeklenih žic,
oplaščenih s cinkom, y pomeni vrsto jekla (stopnje 1 do 6) in z vrsto cinkovega oplaščenja (A do E).

4.4  Sestavljeni aluminijski/z aluminijem oplaščeni jekleni vodniki so označeni z ALx/yzSA, kjer ALx
označuje zunanje aluminijske žice (ovoj) in yzSA jekleno jedro kot v 4.2.

4.5 Vodniki so identificirani na naslednji način:
(a) s kodno številko, ki navaja nazivno površino aluminija ali jekla, kar je ustrezno, zaokroženo na
celo število;
(b) z oznako, ki identificira vrsto žic, iz katerih je sestavljen vodnik. Pri sestavljenih vodnikih se prvi
opis nanaša na ovoj, drugi pa na jedro.

PRIMERI:
2 2
16-AL1: vodnik iz aluminija vrste AL1 s prerezom 15,9 mm , zaokroženim na 16 mm
2 2
587-AL2: vodnik iz aluminija vrste AL2 s prerezom 586,9 mm , zaokroženim na 587 mm
401-AL1/28-ST1A: vodnik, izdelan iz aluminijskih žic vrste AL1 okoli jedra iz jeklenih žic ST1A,
prevlečnih s cinkom razreda A. Na celo število zaokrožena vrednost prereza žic
2 2
AL1 je 401 mm , žic ST1A pa 28 mm .
401-AL1/28-A20SA: vodnik, izdelan iz aluminijskih žic vrste AL1 okoli jedra iz jeklenih žic, stopnje A,
razreda 20, prevlečenih z aluminijem. Na celo število zaokrožena vrednost
2 2
prereza žic AL1 je 401 mm , žic A20SA pa 28 mm .
65-A20SA: vodnik, izdelan iz jeklenih z aluminijem oplaščenih žic, stopnje A, razreda 20, s
2
prerezom 65 mm

5

---------------------- Page: 7 ----------------------

SIST EN 50182 : 2002
5 Zahteve za vrvi

5.1 Material

Vrv mora biti izdelana iz žic in z mastjo, kadar je specificiran namaščeni vodnik, kot je opredeljeno v
1. točki.

5.2 Dimenzije vodnikov

Seznami dimenzij vodnikov, ki se pogosto uporabljajo v nekaterih državah članicah, so podani kot napotek
v dodatku F. Vodniki za obstoječe ali uveljavljene izvedbe nadzemnih vodov, kakor tudi dimenzije in načini
sukanja, ki niso vsebovani v tem standardu, so lahko zasnovani in dobavljeni po sporazumu med
proizvajalcem in kupcem, pri tem pa morajo biti upoštevane zahteve tega standarda.

5.3 Stanje površine

Površina vodnika ne sme imeti napak, vidnih s prostim očesom (dopustne so normalne korektivne
leče), kot so zareze, vtiski in podobno, ki niso združljivi z dobro trgovsko prakso.

5.4 Premer vodnika

Premer vodnika ne sme odstopati od nazivne vrednosti, ki jo specificira kupec, za več kot:
±1 % za premere, večje ali enake 10 mm,
±0,1 mm za premere, manjše kot 10 mm.

5.5 Sukanje

5.5.1 Vse žice vodnika morajo biti sukane koncentrično.

5.5.2 Sosednje plasti žic morajo biti sukane v nasprotnih smereh sukanja. Smer sukanja zunanje
plasti mora biti desna, razen če jo kupec ne specificira drugače.

5.5.3 Žice vsake plasti morajo biti sukane enakomerno in tesno okrog spodaj ležeče žice ali žic.

5.5.4 Upoštevati je treba korake sukanja za pocinkane ali z aluminijem oplaščene plasti jeklenih žic,
navedene v preglednici 1.

Preglednica 1: Koraki sukanja za pocinkane ali z aluminijem oplaščene jeklene plasti

Korak sukanja
Število
jeklenih žic
Plast 3 žic Plast 6 žic Plast 12 žic Plast 18 žic
Min. Maks. Min. Maks. Min. Maks. Min. Maks.
3 16 26 – – – – – –
7 – – 16 26 – – – –
19 – – 16 26 14 22 – –
37 – – 17 25 16 22 14 18
Za pocinkane konstrukcije ali za konstrukcije z jeklenim jedrom z več kot 37 žicami, oplaščenim z aluminijem, mora biti
korak sukanja zunanje plasti med 14 in 18 in korak sukanja notranjih plasti med 16 in 26.

6

---------------------- Page: 8 ----------------------

SIST EN 50182 : 2002
5.5.5 Koraki sukanja za aluminijske plasti vseh vrst vodnikov so predpisani v preglednici 2.

Preglednica 2: Koraki sukanja za aluminijske plasti
Vse notranje plasti Zunanje plasti
Min. Maks. Min. Maks.
10 16 10 14

5.5.6 V večplastnem vodniku mora biti korak sukanja katerekoli plasti enak ali manjši kot korak
sukanja plasti, ki je neposredno pod njo.

5.5.7 Vse jeklene žice morajo ležati naravno v svojem položaju v sukanem jedru; kjer je jedro
prerezano, morajo konci žic ostati v svojem položaju ali pa mora biti mogoče, da se z lahkoto vrnejo v
ta položaj z roko, nato pa morajo ostati približno v tem položaju. Ta zahteva velja tudi za aluminijske
žice vodnika.
5.5.8 Pred sukanjem morajo aluminijske in jeklene žice imeti približno enako temperaturo.
5.5.9 Vodnik mora biti izdelan tako, da ga je mogoče vgraditi z uporabo kupčevega priporočenega
načina vgradnje, ne da bi se vodnik pri tem poškodoval. Če je zahtevano, mora to biti prikazano v
skladu s točko 6.4.9.
5.6 Spoji
5.6.1 Na vodnikih, ki vsebujejo samo eno jekleno žico, ne sme biti nobenega spoja po izvedeni
toplotni obdelavi žice ali palice. Med sukanjem ne sme biti narejen nikakršen spoj na dokončno
obdelani žici ali žicah jedra vodnika iz pocinkanega ali z aluminijem oplaščenega jekla.
5.6.2 Za vsako dolžino vodnika je dovoljena samo ena z aluminijem dokončno obdelana žica, spojena
pred sukanjem, kot to določa ustrezen standard v 2. točki.
5.6.3 Med sukanjem ni dovoljeno varjenje aluminijskih žic z namenom, da bi dosegli zahtevano
dolžino vodnika.
5.6.4 Spoji so dovoljeni na aluminijskih žicah, ki se med sukanjem pretrgajo zaradi razlogov, ki jih ni
mogoče preprečiti, pri čemer takšno pretrganje ni povezano z inherentno napako v žici ali z uporabo
kratkih dolžin aluminijskih žic. Spoji morajo biti skladni z geometrijo originalne žice, tj. spoji morajo biti
obdelani tako, da so gladki in imajo premer, ki je enak premeru originalne žice, in nimajo pregiba.
Število spojev v aluminijskih žicah ne sme presegati števila, navedenega v preglednici 3. Ti spoji ne
smejo biti manj kot 15 m od spoja na isti žici ali katerikoli aluminijski žici celotnega vodnika.
Spoji morajo biti izvedeni z električnim soležnim varjenjem, hladnim varjenjem s pritiskom ali z drugimi
metodami, ki jih odobri kupec. Prva navedena vrsta spoja mora biti električno žarjena na dolžini
približno 250 mm na obeh straneh zvara.
5.6.5 Čeprav za spoje, navedene v točki 5.6.4, ni zahtevano, da izpolnjujejo zahteve nespojenih žic,
2
morajo vzdržati natezno napetost, ki ni manjša kot 75 N/mm za električno soležne zvare in ni manjša
2
kot 130 N/mm za hladne zvare s pritiskom.
7

---------------------- Page: 9 ----------------------

SIST EN 50182 : 2002
Preglednica 3: Število spojev, dovoljenih na dani dolžini

Dolžina vodnika L (m)
Število dovoljenih
Število aluminijskih plasti
spojev
1 2 3 4
L  1 500 – – – 2
1 500 < L  2 000 L  1 500 – – 3
L > 2 000 1 500 < L  2 000 L  1 500 – 4
– 2 000 < L  2 500 1 500 < L  2 000 L  1 500 5
– L > 2 500 2 000 < L  2 500 1 500 < L  2 000 6
– – 2 500 < L  3 000 2 000 < L  2 500 7
– – 3 000 < L  3 500 2 500 < L  3 000 8
– – L > 3 500 3 000 < L  3 500 9
– – – 3 500 < L  4 000 10
– – L > 4 000 11

5.7 Masa vodnika na enoto dolžine

5.7.1 Mase vodnikov, podane v preglednicah dodatka F, so bile izračunane za vsako velikost in
sukanje vodnika tako, da so bile uporabljene gostote za aluminij, aluminijsko oplaščeno jeklo in
pocinkano jeklo, kot je to navedeno v standardih, podanih v točki 2. Mase ne vključujejo mase masti.
Izračuni prerezov površin za aluminij, aluminijsko oplaščeno jeklo in pocinkano jeklo so osnovani na
nazivnem premeru.

5.7.2 Razen središčne žice so vse žice daljše kot vrv in povečanje mase je odvisno od uporabljenega
koraka sukanja.

Povečanja mase zaradi sukanja, v odstotkih, morajo biti takšna, kot so podana v preglednici 4, in so
bila izračunana z uporabo običajno uporabljenih korakov sukanja za vsako primerno plast aluminijske
ali jeklene žice, navedene v dodatku D.

Kjer se uporablja središčna žica s povečano dimenzijo (kraljevska žica), je treba upoštevati ustrezno
povečano maso.

5.7.3 Masa na enoto dolžine vodnika brez masti ne sme odstopati od svoje nazivne vrednosti za več
kot ±2 %.
8

---------------------- Page: 10 ----------------------

SIST EN 50182 : 2002
Preglednica 4: Povečanja zaradi sukanja

Sukanje vodnika Povečanje (porast) (%)
Aluminij Jeklo Masa Električna upornost
Pocinkano ali
Število Aluminijsko
Število žic Število žic Število plasti* Aluminij aluminijsko Aluminij
plasti* oplaščeno jeklo
oplaščeno jeklo
7 1 – – 1,11 – 1,11 –
19 2 – – 1,68 – 1,68 –
37 3 – – 2,03 – 2,03 –
61 4 – – 2,36 – 2,36 –
91 5 – – 2,78 – 2,78 –
127 6 – – 2,75 – 2,75 –

6 1 1 – 1,39 – 1,39 –
8 1 1 – 1,66 – 1,66 –
18 2 1 – 1,82 – 1,82 –

9 1 3 1 1,91 0,34 1,91 0,34

6 1 7 1 1,51 0,52 1,51 0,52
10 1 7 1 2,01 0,52 2,01 0,52
12 1 7 1 2,17 0,52 2,17 0,52
14 1 7 1 2,30 0,52 2,30 0,52
18 2 7 1 1,94 0,52 1,94 0,52
22 2 7 1 2,07 0,52 2,07 0,52
24 2 7 1 2,13 0,52 2,13 0,52
26 2 7 1 2,18 0,52 2,18 0,52
28 2 7 1 2,22 0,52 2,22 0,52
30 2 7 1 2,26 0,52 2,26 0,52
32 2 7 1 2,30 0,52 2,30 0,52
36 2 7 1 2,37 0,52 2,37 0,52
42 3 7 1 2,20 0,52 2,20 0,52
45 3 7 1 2,23 0,52 2,23 0,52
48 3 7 1 2,26 0,52 2,26 0,52
54 3 7 1 2,31 0,52 2,31 0,52
72 4 7 1 2,40 0,52 2,40 0,52
84 4 7 1 2,46 0,52 2,46 0,52

14 1 19 2 2,50 0,82 2,50 0,82
15 1 19 2 2,56 0,82 2,56 0,82
16 1 19 2 2,61 0,82 2,61 0,82
18 1 19 2 2,70 0,82 2,70 0,82
30 2 19 2 2,36 0,86 2,36 0,86
32 2 19 2 2,41 0,86 2,41 0,86
36 2 19 2 2,48 0,86 2,48 0,86
42 2 19 2 2,57 0,86 2,57 0,86
54 3 19 2 2,26 0,79 2,26 0,79
38+22 3 19 2 2,22 0,79 2,22 0,79
42+20 3 19 2 2,18 0,79 2,18 0,79
66 3 19 2 2,34 0,79 2,34 0,79
78 3 19 2 2,40 0,79 2,40 0,79
96 4 19 2 2,46 0,79 2,46 0,79
100 4 19 2 2,47 0,79 2,47 0,79

18 1 37 3 2,70 1,09 2,70 1,09
24 1 37 3 2,91 1,09 2,91 1,09
72 3 37 3 2,43 0,96 2,43 0,96
54+66 4 37 3 2,32 0,86 2,32 0,86
150 5 37 3 2,38 0,86 2,38 0,86
* Število plasti vsake vrste žice, brez središčne žice.
9

---------------------- Page: 11 ----------------------

SIST EN 50182 : 2002
5.8 Mast

5.8.1 Kadarkoli je specificiran namaščeni vodnik, mora mast izpolnjevati zahteve standarda EN 50326
in jo je treba nanesti pred zapiralnim utopom.

5.8.2 Masti z različnimi oznakami ali od različnih dobaviteljev se ne smejo medsebojno mešati na eni
dolžini vodnika.

5.8.3 Masa masti ne sme odstopati za več kot ±20 % od izračunane vrednosti, dobljene z metodo,
opisano v dodatku B.

5.9 Naznačena natezna trdnost vodnika

5.9.1 Naznačeno natezno trdnost homogenega aluminijskega ali aluminijsko oplaščenega jeklenega
vodnika je treba vzeti kot vsoto najmanjše natezne trdnosti vseh vrst žic, kot je to opredeljeno v 5.9.3.

5.9.2 Naznačena natezna trdnost sestavljenih vodnikov ALx/STyz ali ALx/yzSA mora biti določena kot
vsota najmanjše natezne trdnosti aluminijskega dela in najmanjše natezne trdnosti jekla (pocinkano ali
aluminijsko oplaščeno), ki ustreza raztezku, ki je primerljiv z raztezkom aluminija pri pretržni
obremenitvi (pretrgu). Zaradi specificiranja in praktičnosti se ta trdnost vzame kot natezna trdnost, ki
ustreza raztezku 1 % na 250 mm dolgem vzorcu pred sukanjem.

5.9.3 Najmanjša natezna trdnost katerekoli posamezne žice je zmnožek njenega nazivnega prereza
in ustrezne najmanjše napetosti, podane v standardih, na katere se sklicuje točka 2.
5.10 Nazivna enosmerna upornost
Nazivna enosmerna upornost vodnika pri 20 °C, izražena v Ω/km z značilnim trimestnim številom,
temelji na vrednosti upornosti za namene izračunov ter na nazivnem premeru aluminijskih in
aluminijsko oplaščenih jeklenih žic, navedenih v točki 2, povečani za prirastke v preglednici 4 tega
standarda. Za vodnike ALx/yzSA in yzSA sta v preglednicah v dodatku F navedeni dve vrednosti
upornosti; ena vrednost je izračunana z upoštevanjem tako aluminijskih kot tudi jeklenih delov
aluminijsko oplaščenih jeklenih žic, druga vrednost pa v izračunu upošteva samo aluminijski del.
6 Preskusi
6.1 Klasifikacija preskusov
Tipski preskusi so namenjeni za preverjanje glavnih značilnosti nekega vodnika, ki so v glavnem
odvisne od njegove zasnove. Ti preskusi se navadno izvedejo samo enkrat za dano konstrukcijo
vodnika.
Vzorčni preskusi so namenjeni za zagotavljanje kakovosti vodnikov in skladnosti z zahtevami tega
standarda.
Tako tipski kot vzorčni preskusi so našteti v preglednici 5.
10

---------------------- Page: 12 ----------------------

SIST EN 50182 : 2002
Preglednica 5: Tipski in vzorčni preskusi za vodnike

Tipski preskus Vzorčni preskus Točka
Vodnik – stanje površine x x 6.4.1
– premer x x 6.4.2
– inertnost x x 6.4.3
– korak sukanja in smer sukanja x x 6.4.4
– število in vrsta žic x x 6.4.5
– masa na enoto dolžine x x 6.4.6
– krivulja napetosti in raztezka (1) – 6.4.7
– porušitvena natezna trdnost (1) – 6.4.8
– preskus razpenjanja (1) – 6.4.9

Aluminijske žice – premer x x 6.5.2
– natezna trdnost x x 6.5.2
– raztezek (2) x x 6.5.2
– upornost x x 6.5.2
– preskus zavijanja x x 6.5.2
– varjenje x – 6.5.3

Pocinkane jeklene – premer x x 6.5.2
žice – natezna trdnost x x 6.5.2
– napetost pri podaljšanju za 1 % x x 6.5.2
– raztezni ali torzijski preskus x x 6.5.2
– preskus zavijanja x x 6.5.2
– masa cinka x x 6.5.2
– preskus potapljanja v cink x x 6.5.2
– adhezija cinkove prevleke x x 6.5.2

Aluminijsko – premer x x 6.5.2
oplaščene jeklene – natezna trdnost x x 6.5.2
žice – napetost pri podaljšanju za 1 % x x 6.5.2
– raztezek x x 6.5.2
– vzvoj (torzija) x x 6.5.2
– debelina/enakomernost oplaščenja x x 6.5.2
– upornost x x 6.5.2

Mast – masa na enoto dolžine x x 6.6.1
– kapljišče x x 6.6.2
(1) Po dogovoru med kupcem in proizvajalcem.
(2) Raztezni preskus za AL1 ni zahtevan.

6.2 Velikost vzorca

Preskuse je treba opraviti na najmanj 10 % bobnov, predvidenih za pregled, kadar se ob naročilu
proizvajalec in kupec tako dogovorita; v takšnih primerih je treba preskusiti vsako žico. Kadar je
proizvajalec dokazano sposoben izpolnjevati ali presegati zahteve, se število preskusnih vzorcev s
privolitvijo kupca in proizvajalca lahko zmanjša na raven, ki zagotavlja, da bo vsak proizvodni lot
vodnika ustrezno nadzorovan.

Bobne, s katerih bodo vzeti vzorci, je treba izbrati naključno in vzorce vzeti na zunanjem koncu bobna.
Dolžina vzorca vodnika mora biti tolikšna, da je mogoče izvesti vse preskuse na istem primerku žice.

Za kontrolo masti je treba vzeti en vzorec vodnika iz vsakega lota, namenjenega za pregled.
11

---------------------- Page: 13 ----------------------

SIST EN 50182 : 2002
6.3 Pravila zaokrožanja
Za ugotavljanje skladnosti s tem standardom je treba uporabiti naslednja pravila zaokrožanja.
6.3.1 Kadar je številka neposredno za zadnjo številko, ki bo obdržana, manjša kot 5, ostane zadnja
številka, ki bo obdržana, nespremenjena.
6.3.2 Kadar je številka neposredno za zadnjo številko, ki bo obdržana, večja kot 5 ali enaka 5 in ji
sledi najmanj ena številka, ki je različna od nič, se zadnja številka, ki bo obdržana, poveča za eno.
6.3.3 Kadar je številka neposredno za zadnjo številko, ki bo obdržana, enaka 5 in ji sledijo samo ničle,
ostane zadnja številka, ki bo obdržana, nespremenjena, če je soda, in se poveča za eno, če je liha.
6.4 Lastnosti vodnika
6.4.1 Stanje površine
Površina vodnika mora biti skladna z zahtevami, navedenimi v 5.3.
6.4.2 Premer vodnika
Premer vodnika je treba meriti bodisi:
(a) na polovični razdalji med zapiralnim utopom in vitlom na stroju za sukanje ali
(b) na sredini dela vodnika, ki je dolg najmanj 3 m in oddaljen več kot 5 m od vsakega konca
vodnika, pod napetostjo, ki znaša najmanj 2 % naznačene natezne trdnosti vodnika.
Kot premer je treba vzeti povprečje dveh odčitkov, zaokroženih na dve decimalki milimetra, izmerjenih
pod pravim kotom eden proti drugemu na istem mestu.
Dobljena vrednost mora biti v skladu z zahtevami v 5.4.
6.4.3 Inertnost
Izpolnjene morajo biti zahteve, navedene v 5.5.7.
6.4.4 Korak sukanja in smer sukanja
Korak sukanja danega plašča vodnika je treba dobiti tako, da se izmerjena dolžina sukanja deli s
premerom plašča.
Dobljene vrednosti morajo biti v skladu z zahtevami v 5.5. Poleg tega je treba opazovati smer vsake
plasti, ki tudi mora biti skladna z zahtevami iz 5.5.
6.4.5 Število in vrsta žic
Potrjeno mora biti, da sta število in vrsta žic v skladu z oznako vodnika, navedeno v naročilu.
6.4.6 Masa na enoto dolžine
Maso na enoto dolžine vzorca vodnika, dolgega 1 m, je treba določiti z uporabo aparata, ki lahko
doseže točnost ±0,1 %. Dobljena vrednost mora biti v skladu z zahtevami iz 5.7.3.
6.4.7 Krivulje napetosti in raztezka
6.4.7.1 Če je bila med proizvajalcem in kupcem v času oddaje naročila sporazumno dogovorjena
predložitev krivulj napetosti in raztezkov, je treba uporabiti metodo, opisano v dodatku C.
6.4.7.2 Krivulje napetosti in raztezka morajo biti dobavljene kot tipski preskus, kadar to zahteva
kupec, in morajo odražati najboljše poznavanje obnašanja vodnika med obremenitvijo.
12

---------------------- Page: 14 ----------------------

SIST EN 50182 : 2002
6.4.8 Natezna porušitvena trdnost
6.4.8.1 Dolžina vzorca med končnima spojkama mora biti enaka najmanj 400-kratnemu premeru
vodnika, vendar ne manj kot 10 m. Proizvajalec in kupec se lahko dogovorita za krajšo dolžino.
6.4.8.2 Porušitveno trdnost vodnika je treba določiti z vlečenjem vodnika v ustreznem nateznem
preskuševalnem stroju, katerega točnost je najmanj ±1 %. Stopnja naraščanja obremenitve je
predpisana v C.6.8 v dodatku C.
6.4.8.3 Na zahtevo kupca se določena vmesna obremenitev lahko vzdržuje za določen čas med
preskusom, da se omogoči preskušanje napenjalnih armatur sočasno s preskušanjem vodnika.
6.4.8.4 Porušitveno trdnost vodnika je treba določiti z doseženo obremenitvijo, pri kateri se pretrga
ena ali več žic vodnika. Preskus je opravljen uspešno, če se doseže 95 % naznačene natezne trdnosti
in se pri tem ne pretrga nobena žica. Če se pretrg pojavi v razdalji 5 cm ali manj od končnih spojk,
prede
...

SLOVENSKI STANDARD
SIST EN 50182:2002
01-september-2002
9RGQLNL]DQDG]HPQHYRGH9UYLL]NRQFHQWULþQRVXNDQLKRNURJOLKåLF
Conductors for overhead lines - Round wire concentric lay stranded conductors
Leiter für Freileitungen - Leiter aus konzentrisch verseilten runden Drähten
Conducteurs pour lignes aériennes - Conducteurs à brins circulaires, câblés en couches
concentriques
Ta slovenski standard je istoveten z: EN 50182:2001
ICS:
29.060.10 Žice Wires
29.240.20 Daljnovodi Power transmission and
distribution lines
SIST EN 50182:2002 sl
2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------

SIST EN 50182:2002

---------------------- Page: 2 ----------------------

SIST EN 50182:2002
EUROPEAN STANDARD EN 50182
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM May 2001
ICS 29.060.10
English version
Conductors for overhead lines -
Round wire concentric lay stranded conductors
Conducteurs pour lignes aériennes - Leiter für Freileitungen -
Conducteurs à brins circulaires, câblés Leiter aus konzentrisch verseilten
en couches concentriques runden Drähten
This European Standard was approved by CENELEC on 2000-11-01. CENELEC members are bound to
comply with the CEN/CENELEC Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this
European Standard the status of a national standard without any alteration.
Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national standards may be obtained on
application to the Central Secretariat or to any CENELEC member.
This European Standard exists in three official versions (English, French, German). A version in any
other language made by translation under the responsibility of a CENELEC member into its own
language and notified to the Central Secretariat has the same status as the official versions.
CENELEC members are the national electrotechnical committees of Austria, Belgium, Czech Republic,
Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Iceland, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway,
Portugal, Spain, Sweden, Switzerland and United Kingdom.
CENELEC
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung
Central Secretariat: rue de Stassart 35, B - 1050 Brussels
© 2001 CENELEC - All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CENELEC members.
Ref. No. EN 50182:2001 E

---------------------- Page: 3 ----------------------

SIST EN 50182:2002
EN 50182:2001 - 2 -
Foreword
This European Standard was prepared by the Technical Committee CENELEC TC 7, Overhead
electrical conductors.
The text of the draft was submitted to the formal vote and was approved by CENELEC as
EN 50182 on 2000-11-01.
The following dates were fixed:
– latest date by which the EN has to be implemented
at national level by publication of an identical
national standard or by endorsement (dop) 2001-11-01
– latest date by which the national standards conflicting
with the EN have to be withdrawn (dow) 2003-11-01
Annexes designated "normative" are part of the body of the standard. Annexes designated
"informative" are given for information only. In this standard, annexes A, B, C and E are
normative and annexes D and F are informative.

---------------------- Page: 4 ----------------------

SIST EN 50182:2002
- 3 - EN 50182:2001
Contents
1 Scope.4
2 Normative references.4
3 Definitions.4
4 Designation system .5
5 Requirements for stranded conductor.6
6 Tests.10
7 Packaging and marking. 15
8 Information to be clarified by the purchaser and manufacturer. 16
Annex A (normative) Special national conditions. 17
Annex B (normative) Calculation of nominal mass of grease for stranded conductors . 18
Annex C (normative) Stress - strain test method . 21
Annex D (informative) Lay ratios used for calculation of increments due to stranding
in Table 4 . 24
Annex E (normative) Test for ability of a conductor to be erected using tension stringing. 25
Annex F (informative) Conductors in frequent use in some member countries. 27

---------------------- Page: 5 ----------------------

SIST EN 50182:2002
EN 50182:2001 - 4 -
1 Scope
This European Standard specifies the electrical and mechanical characteristics of round wire
concentric lay bare overhead electrical conductors stranded in alternate directions, with or
without grease as per EN 50326, made of one or a combination of any of the following:
a) Hard drawn Aluminium as per EN 60889 designated AL1
b) Aluminium alloy as per EN 50183 designated AL2 to AL7
c) Zinc coated steel wire as per EN 50189 with grade and class designated ST1A, ST2B,
ST3D, ST4A, ST5E, and ST6C.
d) Aluminium-clad steel wire as per EN 61232 with class designation 20SA (grades A and
B), 27SA, 30SA and 40SA.
Conductors made of zinc coated steel wires only are not included.
2 Normative references
This European standard incorporates by dated or undated reference, provisions from other
publications. These normative references are cited at the appropriate places in the text and
the publications are listed hereafter. For dated references, subsequent amendments to or
revisions of any of these publications apply to this European standard only when incorporated
in it by amendment or revision. For undated references the latest issue of the publication
referred to applies.
EN 50183 Conductors for overhead lines — Aluminium-magnesium-silicon alloy wires
EN 50189 Conductors for overhead lines — Zinc coated steel wires
1)
EN 50326 Conductors for overhead lines — Characteristics of greases
EN 60889 Hard-drawn aluminium wire for overhead line conductors.
EN 61232 Aluminium-clad steel wires for electrical purposes.
IEC 60050-466 International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Chapter 466: Overhead Lines.
3 Definitions
In addition to the definitions given in IEC 60050-466, the following definitions apply:
3.1
aluminium
for the purposes of this standard, aluminium is used as a generic term to mean hard drawn
aluminium and aluminium alloy
3.2
direction of lay
the direction of lay is defined as right hand or left hand. With right hand lay, the wires conform
to the direction of the central part of the letter Z when the conductor is held vertically. With left
hand lay the wires conform to the central part of the letter S when the conductor is held
vertically
———————
1)
At draft stage

---------------------- Page: 6 ----------------------

SIST EN 50182:2002
- 5 - EN 50182:2001
3.3
lay ratio
the ratio of the lay length to the external diameter of the corresponding layer of wires in the
stranded conductor
3.4
lot
a group of conductors manufactured by the same manufacturer under similar conditions of
production
NOTE 1  A lot may consist of part of or all the purchased quantity.
NOTE 2  The constitution of a lot may be agreed between the purchaser and the manufacturer
3.5
nominal
the target value of a measurable property by which a conductor or component of a conductor is
identified and to which tolerances are applied
3.6
wire
a filament of drawn metal having a constant circular cross-section
3.7
rated tensile strength
an estimate of the conductor breaking load calculated using the specified tensile properties of
the component wires
4 Designation system
4.1 A designation system is used to identify stranded conductors made of aluminium with
or without steel wires.
4.2 Homogeneous aluminium conductors are designated ALx, where x identifies the type of
aluminium. Homogeneous aluminium clad steel conductors are designated yzSA where y
represents the type of steel (Grade A or B, applicable to class 20SA only), and z represents
the class of aluminium cladding (20, 27, 30 or 40).
4.3 Composite aluminium/zinc coated steel conductors are designated ALx/STyz, where
ALx identifies the external aluminium wires (envelope), and STyz identifies the steel core. In
the designation of zinc coated steel wires, y represents the type of steel (Grades 1 to 6) and z
represents the class of zinc coating (A to E).
4.4 Composite aluminium/aluminium-clad steel conductors are designated ALx/yzSA,
where ALx identifies the external aluminium wires (envelope), and yzSA identifies the steel
core as in 4.2.
4.5 Conductors are identified as follows:
(a) a code number giving the nominal area, rounded to an integer, of the aluminium or steel
as appropriate;
(b) a designation identifying the type of wires constituting the conductor. For composite
conductors the first description applies to the envelope and the second to the core.

---------------------- Page: 7 ----------------------

SIST EN 50182:2002
EN 50182:2001 - 6 -
EXAMPLES:
16-AL1: 2
Conductor of AL1 aluminium with an area of 15,9 mm ,
2
rounded to 16 mm .
2
587-AL2:
Conductor of AL2 aluminium with an area of 586,9 mm ,
2.
rounded to 587 mm
401-AL1/28-ST1A:
Conductor made of AL1 aluminium wires around a core of
ST1A zinc coated steel wires with a Class A zinc coating.
2
The integer area of AL1 wires is 401 mm and that of the
2
ST1A wires 28 mm .
401-AL1/28-A20SA:
Conductor made of AL1 aluminium wires around a core of
grade A, class 20 aluminium-clad steel wires. The integer
2
area of AL1 wires is 401 mm and that of the A20SA wires
2
28 mm .
65-A20SA:
Conductor made of grade A, class 20 aluminium clad steel
2
wires with an area of 65 mm .
5 Requirements for stranded conductor
5.1 Material
The stranded conductor shall be made from wires and with grease, whenever greased
conductor is specified, as defined in clause 1.
5.2 Conductor sizes
Lists of conductor sizes in frequent use in some of the member countries are given as
guidance in annex F. Conductors for existing or established designs of overhead lines as well
as sizes and strandings not included in this standard may be designed and supplied as agreed
upon by the manufacturer and purchaser, and the relevant requirements of this standard shall
apply.
5.3 Surface condition
The surface of the conductor shall be free from all imperfections visible to the unaided eye
(normal corrective lenses accepted), such as nicks, indentations, etc., not consistent with good
commercial practice.
5.4 Conductor diameter
The conductor diameter shall not vary from the nominal value, specified by the purchaser, by
more than:
± 1 % for diameters larger or equal to 10 mm.
± 0,1 mm for diameters smaller than 10 mm.
5.5 Stranding
5.5.1 All wires of the conductor shall be concentrically stranded.
5.5.2 Adjacent wire layers shall be stranded with reverse lay directions. The direction of lay
of the external layer shall be right hand except when otherwise specified by the purchaser.

---------------------- Page: 8 ----------------------

SIST EN 50182:2002
- 7 - EN 50182:2001
5.5.3 The wires in each layer shall be evenly and closely stranded around the underlying wire
or wires.
5.5.4 The lay ratios for the zinc coated or aluminium-clad steel wire layers shall be as given
in Table 1.
Table 1 - Lay ratios for zinc coated or aluminium-clad steel layers
Number of Lay ratio
steel wires 3 wire layer 6 wire layer 12 wire layer 18 wire layer
Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max.
3 16 26 - - - - - -
7 - - 16 26 - - - -
19 - - 16 26 14 22 - -
37 - - 17 25 16 22 14 18
For zinc coated or aluminium-clad steel core constructions exceeding 37 wires, the lay ratio of the
outer layer shall lie between 14 and 18, and the lay ratio of the inner layers shall lie between 16
and 26.
5.5.5 The lay ratios for the aluminium layers of all types of conductor shall be as given in
Table 2.
Table 2 - Lay ratios for aluminium layers
All inner layers Outer layer
Min. Max. Min. Max.
10 16 10 14
5.5.6 In a multi-layer conductor, the lay ratio of any layer shall be equal to or less than the
lay ratio of the layer immediately beneath it.
5.5.7 All steel wires shall lie naturally in their position in the stranded core, and where the
core is cut, the wire ends shall remain in position or be readily replaced by hand and then
remain approximately in position. This requirement also applies to the aluminium wires of a
conductor.
5.5.8 Before stranding, aluminium and steel wires shall have approximately equal
temperatures.
5.5.9 The conductor shall have the ability to be installed, using the purchaser's
recommended installation method, without damage to the conductor. If required, this shall be
demonstrated according to 6.4.9.
5.6 Joints
5.6.1 For conductors containing only one steel wire there shall be no joints made after heat
treatment of the wire or rod. There shall be no joints of any kind made in the finished zinc
coated or aluminium-clad steel core wire or wires during stranding.
5.6.2 No more than one jointed aluminium finished wire before stranding, as permitted in the
relevant standard given in clause 2, shall be used per length of conductor.
5.6.3 During stranding, no aluminium wire welds shall be made for the purpose of achieving
the required conductor length.

---------------------- Page: 9 ----------------------

SIST EN 50182:2002
EN 50182:2001 - 8 -
5.6.4 Joints are permitted in aluminium wires unavoidably broken during stranding, provided
such breaks are not associated with either inherently defective wire or with the use of short
lengths of aluminium wires. Joints shall conform to the geometry of the original wire, i.e. joints
shall be dressed smoothly with a diameter equal to that of the parent wires and shall not be
kinked.
The number of joints in aluminium wires shall not exceed those specified in Table 3. These
joints shall not be closer than 15 m from a joint in the same wire or in any other aluminium
wire of the completed conductor.
Joints shall be made by electric butt welding, cold pressure welding or other methods approved
by the purchaser. The first type of joint shall be electrically annealed for approximately 250
mm on both sides of the weld.
5.6.5 While the joints specified in 5.6.4 are not required to meet the requirements of
unjointed wires, they shall withstand a stress of not less than 75 N/mm² for annealed electric
butt welded joints, and not less than 130 N/mm² for cold pressure joints.
Table 3 - Number of joints permitted in a given length
Conductor length L (m) Number of joints
permitted
Number of aluminium layers
12 3 4
L 1 500 - - - 2
1 500 < L 2 000 L 1 500 - - 3
L > 2 000 1 500 < L 2 000 L 1 500 - 4
L 1 500 5
- 2 000 < L 2 500 1 500 < L 2 000
2 000 < L 2 500 1 500 < L 2 000 6
- L > 2 500
- - 2 500 < L 3 000 2 000 < L 2 500 7
8
- - 3 000 < L 3 500 2 500 < L 3 000
- 9
- L > 3 500 3 000 < L 3 500
10
- -
- 3 500 < L 4 000
11
- - - L > 4 000
5.7 Conductor mass per unit length
5.7.1 The conductor masses given in the Tables of annex F have been calculated for each
size and stranding of conductor using densities for the aluminium, aluminium clad steel and
zinc coated steel wires as given in the standards listed in clause 2. The masses do not include
the mass of grease. The calculation of cross-sectional areas for aluminium, aluminium clad
steel and zinc coated steel are based on the nominal diameter.
5.7.2 With the exception of the centre wire, all wires are longer than the stranded conductor
and the increase in mass depends on the lay ratio used.
The increments, in per cent, for mass due to stranding, shall be as given in Table 4, which
have been calculated using the commonly used lay ratios for each applicable layer of
aluminium or steel wire given in annex D.
Where an oversize centre wire (king wire) is used, the appropriate increase in mass shall be
applied.
5.7.3 The mass per unit length of the conductor without grease shall not vary from its
nominal value by more than ± 2 %.

---------------------- Page: 10 ----------------------

SIST EN 50182:2002
- 9 - EN 50182:2001
Table 4 - Increments due to stranding
Stranding of conductor Increment (increase) (%)
Aluminium Steel Mass Electrical resistance
No. of No. of No. of No. of Aluminium Zn coated or Aluminium Aluminium-
wires layers * wires layers * Al. clad steel clad steel
7 1 - - 1,11 - 1,11 -
19 2 - - 1,68 - 1,68 -
37 3 - - 2,03 - 2,03 -
61 4 - - 2,36 - 2,36 -
91 5 - - 2,78 - 2,78 -
127 6 - - 2,75 - 2,75 -
1,39 -
6 1 1 - 1,39 -
8 1 1 - 1,66 - 1,66 -
18 2 1 - 1,82 - 1,82 -
9 1 3 1 1,91 0,34 1,91 0,34
6 1 7 1 1,51 0,52 1,51 0,52
1 2,01 0,52 2,01 0,52
10 1 7
12 1 7 1 2,17 0,52 2,17 0,52
14 1 7 1 2,30 0,52 2,30 0,52
18 2 7 1 1,94 0,52 1,94 0,52
22 2 7 1 2,07 0,52 2,07 0,52
24 2 7 1 2,13 0,52 2,13 0,52
26 2 7 1 2,18 0,52 2,18 0,52
28 2 7 1 2,22 0,52 2,22 0,52
30 2 7 1 2,26 0,52 2,26 0,52
32 2 7 1 2,30 0,52 2,30 0,52
36 2 7 1 2,37 0,52 2,37 0,52
42 3 7 1 2,20 0,52 2,20 0,52
45 3 7 1 2,23 0,52 2,23 0,52
48 3 7 1 2,26 0,52 2,26 0,52
54 3 7 1 2,31 0,52 2,31 0,52
72 4 7 1 2,40 0,52 2,40 0,52
84 4 7 1 2,46 0,52 2,46 0,52
2,50 0,82
14 1 19 2 2,50 0,82
15 1 19 2 2,56 0,82 2,56 0,82
16 1 19 2 2,61 0,82 2,61 0,82
18 1 19 2 2,70 0,82 2,70 0,82
30 2 19 2 2,36 0,86 2,36 0,86
32 2 19 2 2,41 0,86 2,41 0,86
36 2 19 2 2,48 0,86 2,48 0,86
2 2,57 0,86 2,57 0,86
42 2 19
54 3 19 2 2,26 0,79 2,26 0,79
38+22 3 19 2 2,22 0,79 2,22 0,79
42+20 3 19 2 2,18 0,79 2,18 0,79
66 3 19 2 2,34 0,79 2,34 0,79
78 3 19 2 2,40 0,79 2,40 0,79
96 4 19 2 2,46 0,79 2,46 0,79
100 4 19 2 2,47 0,79 2,47 0,79
18 1 37 3 2,70 1,09 2,70 1,09
24 1 37 3 2,91 1,09 2,91 1,09
72 3 37 3 2,43 0,96 2,43 0,96
54+66 4 37 3 2,32 0,86 2,32 0,86
150 5 37 3 2,38 0,86 2,38 0,86
* Number of layers of each type of wire, not including the centre wire.

---------------------- Page: 11 ----------------------

SIST EN 50182:2002
EN 50182:2001 - 10 -
5.8 Grease
5.8.1 Whenever a greased conductor is specified, the grease shall meet the requirements of
EN 50326 and shall be applied before the closing die.
5.8.2 Greases with different designations or from different manufacturers shall not be mixed
within a length of conductor.
5.8.3 The mass of grease shall not vary by more than ± 20 % from the calculated value
obtained using the method described in annex B.
5.9 Conductor rated tensile strength
5.9.1 The rated tensile strength of a homogeneous aluminium or aluminium clad steel
conductor shall be taken as the sum of the minimum tensile strength of all the wires as defined
in 5.9.3.
5.9.2 The rated tensile strength of composite ALx/STyz or ALx/yzSA conductors shall be the
sum of the minimum tensile strength of the aluminium portion plus the minimum tensile
strength of steel (zinc coated or aluminium clad) corresponding to an elongation compatible
with that of aluminium at rupture load. For purpose of specification and practicability, this
strength is taken as the tensile stress corresponding to 1 % elongation in a 250 mm gauge
length before stranding.
5.9.3 The minimum tensile strength of any single wire is the product of its nominal area and
the appropriate minimum stress given in the standards referenced in clause 2.
5.10 Nominal d.c. resistance
The nominal d.c. resistance at 20 °C of a conductor, expressed in /km to three significant
figures, is based on the resistivity value for calculation purposes and on the nominal diameter
of the aluminium and aluminium clad steel wires referenced in clause 2, increased by the
increments in Table 4 of this standard. For ALx/yzSA and yzSA conductors the Tables in
annex F give two resistance values, a value calculated using both the aluminium and steel
portions of the aluminium clad steel wires, and a value calculated using the aluminium portion
only.
6Tests
6.1 Classification of tests
Type tests are intended to verify the main characteristics of a conductor which depend mainly
on its design. These tests are normally performed only once for a given conductor
construction.
Sample tests are intended to guarantee the quality of conductors and compliance with the
requirements of this standard.
Both type and sample tests are listed in Table 5.

---------------------- Page: 12 ----------------------

SIST EN 50182:2002
- 11 - EN 50182:2001
Table 5 - Type and sample tests for conductors
Type test Sample Clause
test
Conductor - surface condition x x 6.4.1
- diameter x x 6.4.2
- inertness x x 6.4.3
- lay ratio and direction of lay x x 6.4.4
- number and type of wires x x 6.4.5
- mass per unit length x x 6.4.6
- stress-strain curve (1) - 6.4.7
- tensile breaking strength (1) - 6.4.8
- stringing test (1) - 6.4.9
Aluminium wires - diameter x x 6.5.2
- tensile strength x x 6.5.2
- elongation (2) x x 6.5.2
- resistivity x x 6.5.2
- wrapping test x x 6.5.2
- welding x - 6.5.3
Zinc coated - diameter x x 6.5.2
Steel wires - tensile strength x x 6.5.2
- stress at 1 % extension x x 6.5.2
- elongation or torsion test x x 6.5.2
- wrapping test x x 6.5.2
- mass of zinc x x 6.5.2
- zinc dip test x x 6.5.2
- adhesion of zinc coating x x 6.5.2
Aluminium-clad - diameter x x 6.5.2
Steel wires - tensile strength x x 6.5.2
- stress at 1 % extension x x 6.5.2
- elongation x x 6.5.2
- torsion x x 6.5.2
- cladding thickness/uniformity x x 6.5.2
- resistivity x x 6.5.2
Grease - mass per unit length x x 6.6.1
- drop point x x 6.6.2
(1) By agreement between the purchaser and manufacturer.
(2) Elongation test for AL1 is not required.

---------------------- Page: 13 ----------------------

SIST EN 50182:2002
EN 50182:2001 - 12 -
6.2 Sample size
When agreed by the manufacturer and the purchaser at the time of ordering, tests shall be
carried out on a minimum of 10 % of the drums offered for inspection and, in such cases, each
wire shall be tested. Where the manufacturer has a demonstrated capability of meeting or
exceeding the requirements, the number of test samples may be reduced, with the agreement
of the purchaser and manufacturer, to a level which ensures that each production lot of
conductor is given adequate monitoring.
Drums to be sampled shall be selected at random, and samples taken from the outer end of
the drums.
The length of the sample of conductor taken shall be sufficient to allow all tests to be
performed on the same specimens of wire.
In order to check the grease, a sample of conductor shall be taken from one drum of each
inspection lot.
6.3 Rounding rules
The following rounding rules shall be used for determination of compliance with this standard.
6.3.1 When the figure immediately after the last figure to be retained is less than 5, the last
figure to be retained remains unchanged.
6.3.2 When the figure immediately after the last figure to be retained is greater than 5, or
equal to 5 and followed by at least one figure other than zero, the last figure to be retained is
increased by one.
6.3.3 When the figure immediately after the last figure to be retained is equal to 5 and
followed by zeros only, the last figure to be retained remains unchanged if even and is
increased by one if odd.
6.4 Properties of conductor
6.4.1 Surface condition
The surface of the conductor shall comply with the requirements of 5.3.
6.4.2 Conductor diameter
The conductor diameter shall be measured either:
(a) midway between the closing die and the capstan on the stranding machine, or
(b) at the middle of a portion of conductor, at least 3 m long and more than 5 m from either
end of the conductor, under a tension of at least 2 % of the conductor rated tensile
strength.
The diameter shall be the average of two readings, rounded to two decimals of a millimetre,
taken at right angles to each other at the same location.
The value obtained shall comply with the requirement of 5.4.
6.4.3 Inertness
The requirement of 5.5.7 shall be met.

---------------------- Page: 14 ----------------------

SIST EN 50182:2002
- 13 - EN 50182:2001
6.4.4 Lay ratio and direction of lay
The lay ratio of a given layer of the conductor shall be obtained by dividing the measured lay
length by the diameter of the layer.
The values obtained shall comply with the requirements of 5.5. In addition the direction of
each layer shall be noted and shall also comply with the requirements of 5.5.
6.4.5 Number and type of wires
The number and type of wires shall be confirmed as being in accordance with the conductor
designation stated on the order.
6.4.6 Mass per unit length
The mass per unit length of a 1m sample of conductor shall be determined by using apparatus
capable of achieving an accuracy of ± 0,1 %. The value obtained shall comply with the
requirement of 5.7.3.
6.4.7 Stress-strain curves
6.4.7.1If the provision of stress-strain curves is agreed between the manufacturer and
purchaser at the time of placing the order, the method described in annex C shall be used.
6.4.7.2 Stress-strain curves shall be supplied as a type test when requested by the purchaser
and shall represent the best knowledge of the behaviour of the conductor under load.
6.4.8 Tensile breaking strength
6.4.8.1 The sample length, between end terminations, shall be at least 400 times the
conductor diameter but not less than 10 m. A shorter length may be agreed between the
manufacturer and purchaser.
6.4.8.2 The breaking strength of the conductor shall be determined by pulling a conductor in a
suitable tensile testing machine having an accuracy of at least ± 1 %. The rate of increase of
load shall be as in C.6.8 of annex C.
6.4.8.3 At the request of the purchaser, an intermediate load may be held for a period during
the test in order to allow tension fittings to be tested at the same time as the conductor.
6.4.8.4 The breaking strength of the conductor shall be determined by the load attained at
which one or more wires of the conductor are fractured. The test shall be considered
satisfactory if 95 % of the rated tensile strength is reached without the fracture of any wires. If
fracture occurs within 5 cm of the end terminations before 95 % of the rated tensile strength
has been reached, the fracture shall be deemed to have been caused by the end termination
and the test shall be repeated. In this case, a change in the end terminations shall be
considered. If a single wire fractures more than 5 cm from the end terminations before 95 % of
the rated tensile strength has been reached, two re-tests shall be carried out on samples taken
adjacent to the original sample. Both re-tested samples shall withstand 95 % of the rated
tensile strength without the fracture of any wire.
6.4.9 Stringing test
Where the purchaser requires evidence that the conductor is capable of being installed using
the purchaser's recommended installation method, this may be satisfied by a stringing test, an
example of which is given in annex E. Alternative tests or evidence of satisfactory service
experience may also be agreed.

---------------------- Page: 15 ----------------------

SIST EN 50182:2002
EN 50182:2001 - 14 -
6.5 Properties of wires after stranding
6.5.1 The specimen of wire shall be taken from the conductor sample and shall be removed
from its position and straightened, care being taken not to stretch it in so doing.
6.5.2 The properties of the individual wires after stranding, including tests on the coating of
steel wires, shall meet the requirements of the wire as specified in the standard referenced in
clause 2 with the exceptions:
(a) permitted reductions in wire properties after stranding, given in Table 6, shall apply
together with the following:
The reduction in tensile strength after stranding for ST6C wire, given in Table 6, shall
apply to the mean value of a lot, which shall be interpreted as being the mean value of
all the wires of a given material in the conductor.
(b) for wires where the mean of a lot is specified (AL4 and ST6C), 5 % of individual wire
values may be below the minimum value for an individual wire for tensile strength
before stranding, and above the maximum value for an individual wire for electrical
resistivity
Table 6 - Permitted reductions in wire properties after stranding
Material Reduction after stranding
Aluminium (AL1) Tensile strength 5 %
Zinc coated steel (ST1A to ST6C) and Stress at 1 % extension (1) : 5 %
Aluminium-clad steel (20SA to 40SA) Tensile strength : 5 %
Torsion : subtract 2 turns
Elongation (2) : subtract 0,5
Thickness of AL. cladding (SA wire) : 25 % of minimum
Aluminium alloy (AL2 to AL7) None
(1) Measurements of stress at 1 % extension on steel wires other than the centre wire are unreliable. If
these measurements are required to be made on wires other than the centre wire, then the minimum
value may be agreed between the purchaser and the manufacturer.
(2) Example: A minimum elongation value of 3,0 % for wire before stranding is reduced to 2,5 % for wire
after stranding.
6.5.3 Welding of aluminium wires
The manufacturer shall, if required by the purchaser, demonstrate that the method used for
jointing aluminium wires meets the strength requirement of 5.6.5 by performing the tensile test
in the relevant wire standard given in clause 2.
6.6 Properties of grease
6.6.1 Mass per unit length
Using apparatus capable of achieving an accuracy of ± 0,1 %, the mass of grease in a 1 m
sample of conductor shall be determined from the difference between
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.