Conductors for overhead lines - Round wire concentric lay stranded conductors

This European Standard specifies the electrical and mechanical characteristics of round wire concentric lay bare overhead electrical conductors stranded in alternate directions, with or without grease as per EN 50326, made of one or a combination of any of the following: a) Hard drawn Aluminium as per EN 60889 designated AL1 b) Aluminium alloy as per EN 50183 designated AL2 to AL7 c) Zinc coated steel wire as per EN 50189 with grade and class designated ST1A, ST2B, ST3D, ST4A, ST5E, and ST6C. d) Aluminium-clad steel wire as per EN 61232 with class designation 20SA (grades A and B), 27SA, 30SA and 40SA. Conductors made of zinc coated steel wires only are not included.

Leiter für Freileitungen - Leiter aus konzentrisch verseilten runden Drähten

Conducteurs pour lignes aériennes - Conducteurs à brins circulaires, câblés en couches concentriques

Vodniki za nadzemne vode - Vrvi iz koncentrično sukanih okroglih žic

Ta standard določa električne in mehanske lastnosti nadzemnih električnih vodnikov iz koncentrično ležeče okrogle žice v izmeničnih smereh, z mastjo ali brez, glede na prEN 50326, narejenih iz enega ali več od naslednjih: a) Trdo vlečeni aluminij glede na HD 532 S1, označen AL1 b) Aluminijeva zlitina glede na prEN 50183, označena AL2 do AL7 c) ST1A, ST2B, ST3D, ST4A, ST5E in ST6C, kar označuje stopnjo in razred jeklene žice, prevlečene s cinkom glede na prEN 50189. d) 20SA (stopnji A in B), 27SA, 30SA in 40SA, kar označuje razred jeklene žice, prevlečene z aluminijem glede na EN 61232. Vodniki samo iz jeklenih žic, prevlečenih s cinkom, niso vključeni.

General Information

Status
Published
Publication Date
27-May-2001
Withdrawal Date
31-Oct-2003
Drafting Committee
Parallel Committee
Current Stage
9093 - Decision to confirm - Review Enquiry
Completion Date
09-Aug-2023

Relations

Buy Standard

Standard
EN 50182:2002
Slovenian language
73 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day
Standard
EN 50182:2002
English language
72 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

SLOVENSKI SIST EN 50182

STANDARD
september 2002
Vodniki za nadzemne vode – Vrvi iz koncentrično sukanih okroglih žic

(vključuje popravek AC:2013)


Conductors for overhead lines – Round wire concentric lay stranded conductors


Conducteurs pour lignes aériennes – Conducteurs à brins circulaires, câblés en

couches concentriques


Leiter für Freileitungen – Leiter aus konzentrisch verseilten runden Drähten


Referenčna oznaka

ICS 29.060.10, 29.240.20 SIST EN 50182:2002 (sl)Nadaljevanje na strani II in od 1 do 72© 2015-06. Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------

SIST EN 50182 : 2002
NACIONALNI UVOD

Standard SIST EN 50182:2002 (sl) in popravek SIST EN 50182:2002/AC:2013, Vodniki za nadzemne
vode – Vrvi iz koncentrično sukanih okroglih žic, ima status slovenskega standarda in je enakovreden
evropskemu standardu EN 50182:2001 (en) in popravku EN 50182:2001/AC:2013 (en), Conductors
for overhead lines – Round wire concentric lay stranded conductors.

NACIONALNI PREDGOVOR

Evropski standard EN 50182:2001 in popravek AC:2013 je pripravil tehnični odbor Evropskega
komiteja za standardizacijo CLC/TC 7 Nadzemni električni vodniki.

Slovenski standard SIST EN 50182:2002 je konsolidiran prevod evropskega standarda
EN 50182:2001 in popravka AC:2013. V primeru spora glede besedila slovenskega prevoda v tem
standardu je odločilen izvirni evropski standard v angleškem jeziku. Slovensko izdajo standarda je
pripravil tehnični odbor SIST/TC NVV Nadzemni vodi in vodniki.

Odločitev za privzem tega standarda je 26. aprila 2002 sprejel SIST/TC GAV Goli aluminijasti vodniki
(sedaj SIST/TC NVV Nadzemni vodi in vodniki).

ZVEZA Z NACIONALNIMI STANDARDI

S privzemom tega evropskega standarda veljajo za omejeni namen referenčnih standardov vsi
standardi, navedeni v izvirniku, razen tistih, ki so že sprejeti v nacionalno standardizacijo:

SIST EN 50183:2000 Vodniki za nadzemne vode – Žice iz zlitine aluminij-magnezij-silicij
SIST EN 50189:2000 Vodniki za nadzemne vode – Pocinkane jeklene žice
SIST EN 50326:2003 Vodniki za nadzemne vode – Karakteristike masti za vodnike
SIST EN 60889:2002 Trdo vlečena aluminijska žica za nadzemne vode
SIST EN 61232:1996 Z aluminijem oplaščene jeklene žice za elektrotehnične namene
OSNOVA ZA IZDAJO STANDARDA

– Privzem standarda EN 50182:2001 in EN 50182:2001/AC:2013

OPOMBE

– Povsod, kjer se v besedilu standarda uporablja izraz “evropski standard”, v SIST EN 50182:2002
to pomeni “slovenski standard”.

– Nacionalni uvod in nacionalni predgovor nista sestavni del standarda.

– Ta nacionalni dokument je enakovreden EN 50182:2001 in AC:2013 in je objavljen z dovoljenjem

CENELEC
Rue de Stassart 36
1050 Bruselj
Belgija

This national document is identical with EN 50182:2001 and AC:2013 and is published with the
permission of

CENELEC
Rue de Stassart, 36
1050 Bruxelles
Belgium

II

---------------------- Page: 2 ----------------------

EVROPSKI STANDARD EN 50182
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM maj 2001
ICS 29.060.10
Slovenska izdaja

Vodniki za nadzemne vode – Vrvi iz koncentrično sukanih okroglih žic

Conductors for overhead lines – Conducteurs pour lignes aériennes – Leiter für Freileitungen – Leiter aus
Round wire concentric lay stranded Conducteurs à brins circulaires, konzentrisch verseilten runden
conductors câblés en couches concentriques Drähten
Ta evropski standard je CENELEC potrdil 1. novembra 2000. Člani CENELEC morajo izpolnjevati
notranje predpise CEN/CENELEC, s katerimi je predpisano, da mora biti ta evropski standard sprejet
kot nacionalni standard brez kakršnihkoli sprememb.

Seznami najnovejših izdaj teh nacionalnih standardov in njihovi bibliografski podatki so na voljo pri
Centralnem sekretariatu ali kateremkoli članu CENELEC.

Ta evropski standard obstaja v treh uradnih izdajah (angleški, francoski, nemški). Izdaje v drugih
jezikih, ki jih člani CENELEC na lastno odgovornost prevedejo in izdajo ter prijavijo pri Centralnem
sekretariatu, veljajo kot uradne izdaje.

Člani CENELEC so nacionalni elektrotehniški komiteji Avstrije, Belgije, Češke Republike, Danske,
Finske, Francije, Grčije, Irske, Islandije, Italije, Luksemburga, Nemčije, Nizozemske, Norveške,
Portugalske, Španije, Švedske, Švice in Združenega kraljestva.


CENELEC
Evropski komite za standardizacijo v elektrotehniki
European Committee for Electrotechnical Standardisation
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Centralni sekretariat: Rue de Stassart 35, B-1050 Bruselj


© 2001 CENELEC    Lastnice avtorskih pravic so vse države članice CENELEC Ref. št. EN 50182:2001 E
...

SLOVENSKI STANDARD
SIST EN 50182:2002
01-september-2002
9RGQLNL]DQDG]HPQHYRGH9UYLL]NRQFHQWULþQRVXNDQLKRNURJOLKåLF
Conductors for overhead lines - Round wire concentric lay stranded conductors
Leiter für Freileitungen - Leiter aus konzentrisch verseilten runden Drähten
Conducteurs pour lignes aériennes - Conducteurs à brins circulaires, câblés en couches
concentriques
Ta slovenski standard je istoveten z: EN 50182:2001
ICS:
29.060.10 Žice Wires
29.240.20 Daljnovodi Power transmission and
distribution lines
SIST EN 50182:2002 sl
2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------

SIST EN 50182:2002

---------------------- Page: 2 ----------------------

SIST EN 50182:2002
EUROPEAN STANDARD EN 50182
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM May 2001
ICS 29.060.10
English version
Conductors for overhead lines -
Round wire concentric lay stranded conductors
Conducteurs pour lignes aériennes - Leiter für Freileitungen -
Conducteurs à brins circulaires, câblés Leiter aus konzentrisch verseilten
en couches concentriques runden Drähten
This European Standard was approved by CENELEC on 2000-11-01. CENELEC members are bound to
comply with the CEN/CENELEC Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this
European Standard the status of a national standard without any alteration.
Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national standards may be obtained on
application to the Central Secretariat or to any CENELEC member.
This European Standard exists in three official versions (English, French, German). A version in any
other language made by translation under the responsibility of a CENELEC member into its own
language and notified to the Central Secretariat has the same status as the official versions.
CENELEC members are the national electrotechnical committees of Austria, Belgium, Czech Republic,
Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Iceland, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway,
Portugal, Spain, Sweden, Switzerland and United Kingdom.
CENELEC
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung
Central Secretariat: rue de Stassart 35, B - 1050 Brussels
© 2001 CENELEC - All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CENELEC members.
Ref. No. EN 50182:2001 E

---------------------- Page: 3 ----------------------

SIST EN 50182:2002
EN 50182:2001 - 2 -
Foreword
This European Standard was prepared by the Technical Committee CENELEC TC 7, Overhead
electrical conductors.
The text of the draft was submitted to the formal vote and was approved by CENELEC as
EN 50182 on 2000-11-01.
The following dates were fixed:
– latest date by which the EN has to be implemented
at national level by publication of an identical
national standard or by endorsement (dop) 2001-11-01
– latest date by which the national standards conflicting
with the EN have to be withdrawn (dow) 2003-11-01
Annexes designated "normative" are part of the body of the standard. Annexes designated
"informative" are given for information only. In this standard, annexes A, B, C and E are
normative and annexes D and F are informative.

---------------------- Page: 4 ----------------------

SIST EN 50182:2002
- 3 - EN 50182:2001
Contents
1 Scope.4
2 Normative references.4
3 Definitions.4
4 Designation system .5
5 Requirements for stranded conductor.6
6 Tests.10
7 Packaging and marking. 15
8 Information to be clarified by the purchaser and manufacturer. 16
Annex A (normative) Special national conditions. 17
Annex B (normative) Calculation of nominal mass of grease for stranded conductors . 18
Annex C (normative) Stress - strain test method . 21
Annex D (informative) Lay ratios used for calculation of increments due to stranding
in Table 4 . 24
Annex E (normative) Test for ability of a conduc
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.