Industrial electroheating installations - Test methods for infrared electroheating installations

IEC 62693:2013 specifies test procedures, conditions and methods according to which the main parameters and the main operational characteristics of industrial infrared electroheating installations are established. A limitation of the scope is that the infrared emitters have a maximum spectral emission at longer wavelengths than 780 nm in air or vacuum, and are emitting wideband continuous spectra such as by thermal radiation or high pressure arcs.

Industrielle Elektrowärmeanlagen - Prüfverfahren für Infrarot-Elektrowärmeanlagen

Installations électrothermiques industrielles - Méthodes d'essais relatives aux installations électrothermiques par rayonnement infrarouge

La CEI 62693:2013 spécifie les procédures d'essais, les conditions et méthodes d'essais selon lesquelles sont établis les principaux paramètres et les principales caractéristiques de fonctionnement des installations électrothermiques industrielles par rayonnement infrarouge. Une limitation du domaine d'application réside dans le fait que les émetteurs de rayonnement infrarouge comportent une émission spectrale maximale aux longueurs d'onde supérieures à 780 nm dans l'air ou dans le vide, et émettent des spectres continus à large bande tels que par le rayonnement thermique ou les arcs à haute pression.

Industrijske naprave za električno ogrevanje - Metode za preskušanje naprav za električno ogrevanje z infrardečim sevanjem (IEC 62693:2013)

Ta mednarodni standard določa preskusne postopke, pogoje in metode, po katerih so vzpostavljeni glavni parametri in glavne značilnosti delovanja industrijskih naprav za električno ogrevanje z infrardečim sevanjem. Omejitev področja uporabe na infrardeča sevala, ki imajo najvišjo spektralno emisijo pri valovnih dolžinah, daljših od 780 Nm, v zraku ali vakuumu, in oddajajo neprekinjene širokopasovne spektre, kakor pri lokih toplotnega sevanja ali visokega tlaka. V industrijskih napravah za električno ogrevanje z infrardečim sevanjem tako sevanje običajno ustvarjajo infrardeča sevala in občutno presega toplotno konvekcijo ali toplotno prevodnost kot način za prenos toplote v delovno obremenitev. Standard IEC 60519-1:2010 infrardeče sevanje določa kot optično sevanje na frekvenčnem območju med 400 THz in 300 GHz. To ustreza razponu valovnih dolžin od 780 nm do 1 mm v vakuumu. Pri industrijskem infrardečem ogrevanju se običajno uporabljajo viri infrardečega sevanja z nazivnimi temperaturami med 500 in 3000 °C; sevanje, oddano iz teh virov, je predvsem v razponu valovnih dolžin od 780 nm do 10 μm. Inštalacije, ki spadajo na področje uporabe tega standarda, običajno v skladu z Joulovim zakonom pretvarjajo električno energijo iz enega vira ali več v infrardeče sevanje, ki se oddaja v delovno obremenitev. Taka infrardeča sevala so še zlasti: – toplotna infrardeča sevala iz cevaste, ploščate ali poljubno oblikovane keramike z uporovnim elementom v notranjosti; – infrardeča sevala z vročo žarilno nitko kot virom sevanja, tj. rešetke iz kvarčnega stekla ali halogenske sijalke; – neizolirani elementi iz molibden disilicida, silicijevega karbida ali drugih primerljivih materialov; – uporovni kovinski grelni elementi, proizvedeni npr. iz nikljevih zlitin ali iz železo-kromovo-aluminijeve zlitine; – električne sijalke širokega spektra. Ta standard ne velja za: – inštalacije z glavnim virom infrardečega sevanja v obliki laserjev ali svetlečih diod (LED) – zajemajo jih IEC 62471:2006, IEC 60825-1:2007 in IEC/TR 60825-9:1999; – aparati za splošno uporabo; – aparati za laboratorijsko uporabo – zajema jih IEC 61010-1:2010; – inštalacije za električno ogrevanje, v katerih se kot grelni elementi uporabljajo uporovne žice, cevi ali palice in infrardeče sevanje ni prevladujoč stranski učinek predvidene uporabe, ki jih zajema standard IEC 60519-2:2006; – oprema z infrardečim ogrevanjem z nominalnim skupno električno močjo infrardečih seval, manjšo od 250 W; – ročna oprema z infrardečim sevanjem. Preskusi so namenjeni za zagotovitev poštene primerjave zmogljivosti inštalacij istega razreda. Preskusi, ki se nanašajo na varnost inštalacij, so določeni v standardu IEC 60519-12:2013. Preskusi, ki se nanašajo na zmogljivost infrardečih seval za električno ogrevanje, so določeni v standardu IEC 62798:- . Ta standard se torej uporablja za pečice in peči z uporovnimi grelnimi elementi, če spadajo na področje uporabe tega standarda.

General Information

Status
Published
Publication Date
29-Aug-2013
Withdrawal Date
22-Jul-2016
Current Stage
6060 - Document made available - Publishing
Start Date
30-Aug-2013
Completion Date
30-Aug-2013

Buy Standard

Standard
EN 62693:2014
English language
33 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

SLOVENSKI STANDARD
SIST EN 62693:2014
01-maj-2014
,QGXVWULMVNHQDSUDYH]DHOHNWULþQRRJUHYDQMH0HWRGH]DSUHVNXãDQMHQDSUDY]D
HOHNWULþQRRJUHYDQMH]LQIUDUGHþLPVHYDQMHP ,(&
Industrial electroheating installations - Test methods for infrared electroheating
installations
Ta slovenski standard je istoveten z: EN 62693:2013
ICS:
25.180.10 (OHNWULþQHSHþL Electric furnaces
SIST EN 62693:2014 en
2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------

SIST EN 62693:2014

---------------------- Page: 2 ----------------------

SIST EN 62693:2014

EUROPEAN STANDARD
EN 62693

NORME EUROPÉENNE
August 2013
EUROPÄISCHE NORM

ICS 25.180.10


English version


Industrial electroheating installations -
Test methods for infrared electroheating installations
(IEC 62693:2013)


Installations électrothermiques Industrielle Elektrowärmeanlagen -
industrielles - Prüfverfahren für Infrarot-
Méthodes d'essais relatives aux Elektrowärmeanlagen
installations électrothermiques par (IEC 62693:2013)
rayonnement infrarouge
(CEI 62693:2013)
This European Standard was approved by CENELEC on 2013-07-23. CENELEC members are bound to comply
with the CEN/CENELEC Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this European Standard
the status of a national standard without any alteration.

Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national standards may be obtained on
application to the CEN-CENELEC Management Centre or to any CENELEC member.

This European Standard exists in three official versions (English, French, German). A version in any other
language made by translation under the responsibility of a CENELEC member into its own language and notified
to the CEN-CENELEC Management Centre has the same status as the official versions.

CENELEC members are the national electrotechnical committees of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus,
the Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, Former Yugoslav Republic of Macedonia, France, Germany,
Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Norway, Poland,
Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey and the United Kingdom.

CENELEC
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

CEN-CENELEC Management Centre: Avenue Marnix 17, B - 1000 Brussels


© 2013 CENELEC - All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CENELEC members.
Ref. No. EN 62693:2013 E

---------------------- Page: 3 ----------------------

SIST EN 62693:2014
EN 62693:2013 - 2 -

Foreword
The text of document 27/877/CDV, future edition 1 of IEC 62693, prepared by IEC/TC 27 "Industrial
electroheating and electromagnetic processing" was submitted to the IEC-CENELEC parallel vote and
approved by CENELEC as EN 62693:2013.
The following dates are fixed:
(dop) 2014-04-23
• latest date by which the document has
to be implemented at national level by
publication of an identical national
standard or by endorsement
(dow) 2016-07-23
• latest date by which the national

standards conflicting with the
document have to be withdrawn

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of
patent rights. CENELEC [and/or CEN] shall not be held responsible for identifying any or all such
patent rights.

Endorsement notice
The text of the International Standard IEC 62693:2013 was approved by CENELEC as a European
Standard without any modification.
In the official version, for Bibliography, the following notes have to be added for the standards
indicated:

IEC 60038 NOTE Harmonised as EN 60038.
IEC 60398:1999 NOTE Harmonised as EN 60398:1999.
IEC 60519-2:2006 NOTE Harmonised as EN 60519-2:2006.
IEC 60825-1:2007 NOTE Harmonised as EN 60825-1:2007.
IEC 61010-1:2010 NOTE Harmonised as EN 61010-1:2010.
IEC 62471:2006 NOTE Harmonised as EN 62471:2008 (modified).
ISO 638:2008 NOTE Harmonised as EN ISO 638:2008.
ISO 2813:1994 NOTE Harmonised as EN ISO 2813:1999.
ISO 8254-1:2009 NOTE Harmonised as EN ISO 8254-1:2009.
ISO 8254-2:2003 NOTE Harmonised as EN ISO 8254-2:2003.

---------------------- Page: 4 ----------------------

SIST EN 62693:2014
- 3 - EN 62693:2013
Annex ZA
(normative)
Normative references to i nternational publications
with their corresponding European publications

The following documents, in whole or in part, are normatively referenced in this document and are
indispensable for its application. For dated references, only the edition cited applies. For undated
references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

NOTE  When an internation
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.