Safety in electroheating installations - Part 12: Particular requirements for infrared electroheating installations

IEC 60519-12:2013 specifies safety requirements for industrial electroheating equipment and installations in which infrared radiation, usually generated by infrared emitters, is significantly dominating over heat convection or heat conduction as means of energy transfer to the material to be treated. A further limitation of the scope is that the infrared emitters have a maximum spectral emission at longer wavelengths than 780 nm in air or vacuum, and are emitting wideband continuous spectra such as by thermal radiation or high pressure arcs.

Sicherheit in Elektrowärmeanlagen – Teil 12: Besondere Anforderungen an Infrarot-Elektrowärmeanlagen

Sécurité dans les installations électrothermiques - Partie 12 : Exigences particulières pour les équipements de chauffage par rayonnement infrarouge

La CEI 60519-12:2013 spécifie les exigences de sécurité concernant les équipements et installations électrothermiques industriels avec lesquels le rayonnement infrarouge, produit habituellement par des émetteurs de rayonnement infrarouge, prédomine véritablement sur la convection ou la conduction thermique comme moyen de transfert d'énergie au matériau destiné à être chauffé ou traité. Une limite supplémentaire du domaine d'application se traduit par le fait que les émetteurs de rayonnement infrarouge ont une émission spectrale maximale à des longueurs d'ondes plus grandes que 780 nm dans l'air ou le vide, et émettent des spectres continus à large bande tels que ceux émis par un rayonnement thermique ou des arcs à haute pression.

Varnost pri električnih grelnih inštalacijah - 12. del: Posebne zahteve za inštalacije z infrardečim električnim ogrevanjem

Ta del standarda IEC 60519 določa varnostne zahteve za industrijsko električno grelno opremo in inštalacije, v katerih infrardeče sevanje, ki ga ustvarijo infrardeča sevala, občutno presega toplotno konvekcijo ali toplotno prevodnost, kar zadeva prenos toplote v material, ki bo obdelan. Dodatna omejitev področja uporabe na infrardeča sevala, ki imajo najvišjo spektralno emisijo pri valovnih dolžinah, daljših od 780 Nm, v zraku ali vakuumu in oddajajo neprekinjene širokopasovne spektre, kakor pri lokih toplotnega sevanja ali visokega tlaka. Standard IEC 60519-1:2010 infrardeče sevanje opredeljuje kot sevanje na frekvenčnem območju med 400 THz in 300 GHz. To ustreza razponu valovnih dolžin od 780 nm do 1 mm v vakuumu. Pri industrijskem infrardečem ogrevanju se običajno uporabljajo viri infrardečega sevanja z nazivnimi temperaturami med 500 in 3000 °C; sevanje, oddano iz teh virov, je predvsem v razponu valovnih dolžin od 780 nm do 10 μm. Znatni del emisij, npr. iz toplotnih seval, lahko presega 780 nm ali 3000 nm, zato so v tem standardu upoštevani tudi varnostni vidiki za oddano vidno svetlobo in emisije pri valovnih dolžinah, daljših od 3000 nm. Ta standard se ne uporablja za: – inštalacije z glavnim virom infrardečega sevanja v obliki laserjev ali svetlečih diod (LED) – zajemajo jih IEC 62471:2006, IEC 60825-1:2007 in IEC/TR 60825-9:1999; – aparati za splošno uporabo; – aparati za laboratorijsko uporabo – zajema jih IEC 61010-1:2010; – inštalacije za električno ogrevanje, v katerih se kot grelni elementi uporabljajo uporovne žice, cevi ali palice in infrardeče sevanje ni prevladujoč stranski učinek predvidene uporabe, ki jih zajema standard IEC 60519-2:2006; – oprema z infrardečim ogrevanjem z nominalnim združenim električnim tokom infrardečih seval, manjšim od 250 W; – ročna oprema z infrardečim sevanjem. Industrijska oprema z infrardečim električnim ogrevanjem, ki spada na področje uporabe tega standarda, običajno v skladu z Joulovim zakonom pretvarja električno energijo v infrardeče sevanje iz enega ali več virov. Eden ali več elementov nato oddajo sevanje v material, ki bo obdelan. Takšni elementi infrardečega ogrevanja so predvsem: – toplotna infrardeča sevala iz cevaste, ploščate ali poljubno oblikovane keramike z upornim elementom v notranjosti; – infrardeča sevala z vročo žarilno nitko kot virom sevanja, tj. rešetke iz kvarčnega stekla ali halogenske sijalke; – neizolirani elementi iz molibden disilicida, silicijevega karbida, grafita, železo-kromovo-aluminijeve zlitine, kot je KanthalTM ali primerljivi materiali; – električne sijalke širokega spektra.

General Information

Status
Withdrawn
Publication Date
20-Jun-2013
Withdrawal Date
19-May-2016
Current Stage
9960 - Withdrawal effective - Withdrawal
Start Date
02-Mar-2021
Completion Date
02-Mar-2021

Relations

Buy Standard

Standard
EN 60519-12:2013
English language
40 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

SLOVENSKI STANDARD
SIST EN 60519-12:2013
01-september-2013
9DUQRVWSULHOHNWULþQLKJUHOQLKLQãWDODFLMDKGHO3RVHEQH]DKWHYH]DLQãWDODFLMH
]LQIUDUGHþLPHOHNWULþQLPRJUHYDQMHP
Safety in electroheating installations - Part 12: Particular requirements for infrared
electroheating installations
/
Sécurité dans les installations électrothermiques - Partie 12 : Exigences particulières
pour les équipements de chauffage par rayonnement infrarouge
Ta slovenski standard je istoveten z: EN 60519-12:2013
ICS:
97.100.10 (OHNWULþQLJUHOQLNL Electric heaters
SIST EN 60519-12:2013 en
2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------

SIST EN 60519-12:2013

---------------------- Page: 2 ----------------------

SIST EN 60519-12:2013

EUROPEAN STANDARD
EN 60519-12

NORME EUROPÉENNE
June 2013
EUROPÄISCHE NORM

ICS 25.180.10


English version


Safety in electroheating installations -
Part 12: Particular requirements for infrared electroheating installations
(IEC 60519-12:2013)


Sécurité dans les installations Sicherheit in Elektrowärmeanlagen -
électrothermiques - Teil 12: Besondere Bestimmungen für
Partie 12 : Exigences particulières pour Infrarot-Elektrowärmeanlagen
les équipements de chauffage par (IEC 60519-12:2013)
rayonnement infrarouge
(CEI 60519-12:2013)

This European Standard was approved by CENELEC on 2013-05-20. CENELEC members are bound to comply
with the CEN/CENELEC Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this European Standard
the status of a national standard without any alteration.

Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national standards may be obtained on
application to the CEN-CENELEC Management Centre or to any CENELEC member.

This European Standard exists in three official versions (English, French, German). A version in any other
language made by translation under the responsibility of a CENELEC member into its own language and notified
to the CEN-CENELEC Management Centre has the same status as the official versions.

CENELEC members are the national electrotechnical committees of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus,
the Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, Former Yugoslav Republic of Macedonia, France, Germany,
Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Norway, Poland,
Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey and the United Kingdom.

CENELEC
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Management Centre: Avenue Marnix 17, B - 1000 Brussels


© 2013 CENELEC - All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CENELEC members.
Ref. No. EN 60519-12:2013 E

---------------------- Page: 3 ----------------------

SIST EN 60519-12:2013
EN 60519-12:2013 - 2 -

Foreword
The text of document 27/894/FDIS, future edition 1 of IEC 60519-12, prepared by IEC/TC 27 "Industrial
electroheating and electromagnetic processing" was submitted to the IEC-CENELEC parallel vote and
approved by CENELEC as EN 60519-12:2013.
The following dates are fixed:
• latest date by which the document has (dop) 2014-02-20
to be implemented at national level by
publication of an identical national
standard or by endorsement
(dow) 2016-05-20
• latest date by which the national
standards conflicting with the
document have to be withdrawn

The clauses of parts of the EN 60519 series (hereinafter called Particular requirements) supplement or
modify the corresponding clauses of EN 60519-1:2011 (General requirements hereinafter called Part 1).

This part of EN 60519 is to be read in conjunction with Part 1. It supplements or modifies the
corresponding clauses of Part 1. Where the text indicates an "addition" to or a "replacement" of the
relevant provision of Part 1, these changes are made to the relevant text of Part 1. Where no change is
necessary, the words "This clause of Part 1 is applicable" are used. When a particular subclause of Part 1
is not mentioned in this part, that subclause applies as far as is reasonable.

Additional specific provisions to those in Part 1, given as individual clauses or subclauses, are numbered
starting from 101.

NOTE The following numbering system is used:
– subclauses, tables and figures that are numbered starting from 101 are additional to those in Part 1;
– unless notes are in a new subclause or involve notes in Part 1, they are numbered starting from 101, including those in a replaced
clause or subclause;
– additional annexes are lettered AA, BB, etc.
Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of
patent rights. CENELEC [and/or
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.