Guidelines for the inventory control, management, decontamination and/or disposal of electrical equipment and insulating liquids containing PCBs

The scope of this Technical report is to provide guidance for the activities of inventory, control, management, decontamination and/or disposal of equipment and containers with insulating liquid containing PCBs, in compliance with the Council Directives (96/59/EC), using Best Available Techniques - BAT - (96/61/EC), Commission Decision (2001/68/EC), Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (POPs) and/or with appropriate national or local legislation. This Technical report is addressed, in particular, toward the Life Cycle Management (LCM) of insulating liquids and it has been developed in accordance with the following objectives: a) reduction of risks for workers, public health and the environment, arising from human error, malfunction, or failures of the equipment that could cause fires or spillage of hazardous and Persistent Organic Pollutants (POPS)s; b) implementation of the “Best Available Techniques” (BAT),”Best Environmental Practices”(BEP)and methodologies available for safety, whilst taking into account the surroundings and the criteria of self-sufficiency and functional recovery; c) technical feasibility of the activities within the prescribed time schedules, taking into account current legislation and economic feasibility. NOTE 1 For those CENELEC countries in which the European Directives do not apply, this Technical report has an informative purpose only. Different limits from those given in the present Technical report are required in some countries. NOTE 2 For those countries outside of European Community the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (POPs) should be applied. NOTE 3 When reading this Technical report, reference should also be made to Annex C of EN 50195 and Annex B of EN 50225, because in some EU countries (i.e. France, Italy, Poland, Spain, etc.) there are other mandatory requirements.

Smernice za obvladovanje zalog, upravljanje, dekontaminacijo oziroma odstranjevanje električne opreme in izolacijskih tekočin, ki vsebujejo PCB

Namen tega tehničnega poročila je zagotavljanje vodila za obvladovanje zalog, upravljanje, dekontaminacijo oziroma odstranjevanje opreme in vsebnikov z izolacijskimi tekočinami, ki vsebujejo PCB, v skladu z direktivo Sveta (96/59/ES), z uporabo najboljših razpoložljivih tehnik - BAT – (96/61/ES), odločbo Komisije (2001/68/ES), Stockholmsko konvencijo o obstojnih organskih onesnaževalcih (POP) in/ali ustrezno nacionalno ali lokalno zakonodajo. To tehnično poročilo obravnava predvsem upravljanje življenjskega cikla (LCM) izolacijskih tekočin in je bil pripravljen v skladu z naslednjimi cilji:
a) zmanjševanje tveganja za delavce, javno zdravje in okolje, do katerega prihaja zaradi človeških napak, nepravilnega delovanja ali okvar opreme, ki bi lahko povzročili požare ali razlitje nevarnih in obstojnih organskih onesnaževalcev (POP);
b) izvajanje »najboljših razpoložljivih tehnik« (BAT), »najboljših okoljskih praks« (BEP) in metodologij, ki so na voljo za varnost, ob upoštevanju okolice in meril samozadostnosti ter funkcionalne obnove;
c) tehnična izvedljivost dejavnosti v predpisanem časovnem okviru, ob upoštevanju veljavne zakonodaje in ekonomske izvedljivosti.
OPOMBA 1: Za tiste države CENELEC, v katerih evropske direktive ne veljajo, je to tehnično poročilo le informativnega pomena. V nekaterih državah so zahtevane meje, ki se razlikujejo od mej, navedenih v tem tehničnem poročilu.
OPOMBA 2: Za države zunaj Evropske skupnosti velja Stockholmska konvencija o obstojnih organskih onesnaževalcih (POP).
OPOMBA 3: Ob branju tega tehničnega poročila se je treba sklicevati tudi na Dodatek C EN 50195 in Dodatek B EN 50225, ker so v nekaterih državah EU (tj. v Franciji, Italiji, na Poljskem, v Španiji, itd.) veljajo druge obvezne zahteve.

General Information

Status
Published
Publication Date
04-Feb-2010
Current Stage
6060 - Document made available - Publishing
Start Date
05-Feb-2010
Completion Date
05-Feb-2010

Buy Standard

Technical report
TP CLC/TR 50503:2010 - BARVE
English language
43 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

SLOVENSKI STANDARD
SIST-TP CLC/TR 50503:2010
01-april-2010
6PHUQLFH]DREYODGRYDQMH]DORJXSUDYOMDQMHGHNRQWDPLQDFLMRR]LURPD
RGVWUDQMHYDQMHHOHNWULþQHRSUHPHLQL]RODFLMVNLKWHNRþLQNLYVHEXMHMR3&%
Guidelines for the inventory control, management, decontamination and or disposal of
electrical equipment and insulating liquids containing PCBs
Ta slovenski standard je istoveten z: CLC/TR 50503:2010
ICS:
29.040.10 Izolacijska olja Insulating oils
SIST-TP CLC/TR 50503:2010 en
2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------

SIST-TP CLC/TR 50503:2010

---------------------- Page: 2 ----------------------

SIST-TP CLC/TR 50503:2010

TECHNICAL REPORT
CLC/TR 50503

RAPPORT TECHNIQUE
February 2010
TECHNISCHER BERICHT

ICS 29.040.10


English version


Guidelines for the inventory control, management,
decontamination and/or disposal of electrical equipment
and insulating liquids containing PCBsThis Technical Report was approved by CENELEC on 2009-12-25.

CENELEC members are the national electrotechnical committees of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus,
the Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy,
Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia,
Spain, Sweden, Switzerland and the United Kingdom.

CENELEC
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Central Secretariat: Avenue Marnix 17, B - 1000 Brussels


© 2010 CENELEC - All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CENELEC members.
Ref. No. CLC/TR 50503:2010 E

---------------------- Page: 3 ----------------------

SIST-TP CLC/TR 50503:2010
CLC/TR 50503:2010 - 2 -
Foreword
This Technical Report has been prepared by CENELEC BTTF 116-1 ‘‘Fluids for electrotechnical
applications’’.
It was circulated for voting in accordance with the Internal Regulations, Part 2, Subclause 11.4.3.3
(simple majority).
Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of
patent rights. CEN and CENELEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent
rights.
___________

---------------------- Page: 4 ----------------------

SIST-TP CLC/TR 50503:2010
- 3 - CLC/TR 50503:2010
Contents
Introduction . 5
1 Scope . 6
2 Normative references . 6
3 Terms and Definitions . 7
4 Inventory and communication . 10
4.1 PCBs for inventory purposes . 10
4.2 Equipment containing PCBs for inventory . 11
4.3 Sampling of insulating liquids . 12
4.4 Analytical determinations of PCBs. 12
4.5 Communications . 12
5 Labelling . 13
5.1 Labelling of equipment containing PCBs . 13
5.2 Labelling of equipments after decontamination . 13
6 Managing safety . 14
6.1 General prescriptions . 14
6.2 Personal protection devices . 15
6.3 Handling and transportation . 15
6.4 Actions in case of accidents . 16
6.5 Fires . 17
7 Operation and maintenance .
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.